UN 03 08 27


Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl.
16.00-16.30

Beslutande Se närvarolista
Program:
Kl. 12.30-14.00 Förvaltningen informerar om nämndärenden
och Budget 2004
Kl. 14.00-16.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 16.00-16.30 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (information)
Raija Engberg, ekonomisekr (information)
Christina Skinnars Eriksson, adm chef, Rodengymnasiet (information)
Robert Ekstrand, rektor HS-sektorn, Rodengymnasiet (information)
Margaretha Dalby, sekr
Utses att justera Elisabeth Björk (s) och Peter Jansson (s)

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-09-03, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 62-71
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson (§ 62-66) Elisabeth Björk (§ 67)

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (62-66) Peter Jansson (§ 67)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-08-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-09-04 anslags nedtagande 2003-09-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 12.30-16.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 

 x

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 

 x

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

 x

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

Fr o m kl. 13.00

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 16.00-16.30

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 

 x

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 

 x

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

 x

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Jane Trepp

c

 

 x

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

-”-

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

-”-

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 
REGISTER
§ Sid

62 Val av justringsman och tid för justering 5

63 Månatlig budgetuppföljning för juni-juli 03 6-7

64 Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121)
Remiss från Utbildningsdepartementet 8-10

65 Ansökan från Finsta Gården AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola
i Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket 11-12

66 Vuxnas lärande i Norrtälje kommun 13-15

67 "Globala resan" till Indien i januari 2004 16-18

68 Anmälan av delgivningsärenden 19

69 Anmälan av delegationsärenden 20

70 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 21

71 Rapport från förvaltningen 22

72 Tertialrapport 2/Delårsbokslut 03 för utbildningsnämnden 23

________


UN § 62

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) och Peter Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2003-09-03. kl. 15.00.

_________

UN § 63 Dnr UN 03-56 042

Månatlig budgetuppföljning för juni och juli månad 2003

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att uppmana förvaltningen att noggrant följa den fortsatta ekonomiska utvecklingen inom ansvarsområdet och återkomma med kommentarer i samband med tertialrapporten/delårsbokslutet i september.
.
Underlag för beslut

Förvaltningens budgetutfallsprognos för juni och juli månad 2003 daterad 2003-08-12

Bakgrund

Enligt Ledningskontorets "Tidplan 2003 för månadsvis ekonomisk uppföljning av driftbudgeten" skall ingen rapport lämnas för juni och juli månad. Rapporterna ersätts av tertialbokslut/delårsbokslut per 2003-08-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-08-19.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos för juni och juli 2003.
Utfallet efter 7 månader ligger på 54,7 %, riktpunkten är 58,3 %. Prognosen pekar på ett 0-resultat under förutsättning att vuxenutbildningen klarar sina omställningskostnader inom den ram som verksamheten fått och att hyrorna i Nordrona och delvis Jungfrun ryms inom nämndens totala ram. Alla hyresökningar var inte kända när rektorerna gjorde sina budgetar för år 2003.

Politisk beredning

Au 13/8 Arbetsutskottet har 2003-08-13, § 43, behandlat ärendet.

forts.UN § 63 forts.

UN 27/8 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren har under eftermiddagen redogjort för budgetutfallsprognosen. Ordföranden tackar förvaltningen för de arbetsinsatser som lagts ned på arbetet med ekonomin under första halvåret som resulterat i en prognos som pekar på en budget i balans.
_________

UN § 64 Dnr UN 03-62 612

Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121)/
Remiss från Utbildningsdepartementet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att antaga Barn- och skolförvaltningens och Utbildningsförvaltningens gemensamma yttrande som sitt eget och därefter översända remissvaret till Utbildningsdepartementet samt

att delegera till arbetsutskottet att vidtaga eventuella justeringar i yttrandet efter avstämning med barn- och skolnämnden

Reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot sista meningen i yttrandet på sidan 3, fjärde stycket "Om det förslaget kvarstår förordar vi en nationell statlig skolpeng"

Underlag för beslut

Utbildningsdepartementets remiss daterad 2003-02-11
Barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningens förslag till remissvar
daterat 2003-08-18.

Bakgrund

Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet har i skrivelse 2003-02-11 översänt Skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121). Norrtälje kommun har inte utsetts som remissinstans men har ändå valt att ge synpunkter på remissen tillsammans med barn- och skolnämnden. Remisstiden, som har förlängts, ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 2003-09-15.
Regeringen avser att lägga ett förslag om en ny skollag senare under mandatperioden.

Skollagskommittén föreslår en ny skollag med gemensamma bestämmelser för all utbildning från förskola till vuxenutbildning oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild. Förslaget om gemensamma bestämmelser kan enligt kommittén komma att medföra en betydande avreglering för kommunala skolor. Exempelvis kan omkring hälften av de detaljerade bestämmelserna i grundskoleförordningen tas bort.


forts.

UN § 64 forts.

Ansvaret för rektor, lärare och huvudmän tydliggörs i förslaget. Det innebär att rektorer och lärares professionella ansvar tydliggörs, liksom att beslut fattas på den nivå där elever, föräldrar och personal har möjlighet att utöva inflytande. Kommittén har i sitt arbete strävat efter att sätta eleverna i fokus och föreslår bl a att betyg ska kunna omprövas för att öka rättssäkerheten.

Varje elev ska ha inflytande över hur hans eller hennes utbildning utformas. Eleven ska genom sina företrädare ges tillfälle att lägga fram sina synpunkter innan beslut fattas inför för dem viktiga förändringar i utbildningen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-08-19.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ett gemensamt remissyttrande i skrivelse 2003-08-18 från barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. De anger i sitt yttrande att Norrtälje kommun i huvudsak stödjer de förslag som lagts fram i skollagskommitténs slutbetänkande och välkomnar en skollag som är mer enhetlig för den offentligt finansierade skolverksamheten. Särskilt viktiga förslag anses vara:
" förstärkning av elevens rätt
" att hänsyn skall tas till barnets bästa
" att hänsyn skall tas till barnets egen vilja
" kvalitetssäkring
" elevinflytande
" former för särskilt stöd
" utvecklingssamtal
" rätten till omprövning av betyg

Politisk beredning

Au 13/8 Arbetsutskottet beslutade 2003-08-13, § 44, att uppdra till utbildningschefen att till nämndens sammanträde 2003-08-27 inarbeta uttalandet från gruppen av förtroendevalda i barn- och skolförvaltningens och utbildningsförvaltningens gemensamma yttrande och därmed Norrtälje kommuns remissvar på skollagskommitténs förslag.
Arbetsutskottet beslutade vidare föreslå utbildningsnämnden besluta att delegera till arbetsutskottet att vidtaga eventuella justeringar i yttrandet efter avstämning med barn- och skolförvaltningen.
Nämndens arbetsgrupp "Skollags- och gymnasiekommittéerna" bestående av Nils Matsson (m), Louise Branting (c), Bengt Ringberg (fp), Elisabeth Björk (s), Per-Olof Lindell (s) och Ulla Bratt (s) har under sommaren haft ett antal möten som resulterat i ett uttalande över betänkandet. Ordföranden meddelade att de båda
forts.
UN § 64 forts.

förvaltningscheferna får stor handlingsfrihet i det slutliga yttrandet, men måste ändå få med linjerna i gruppens uttalande. Barn- och skolnämndens arbetsutskott tar beslut på sammanträde 2003-09-01, varefter ev synpunkter lämnas till utbildningschefen.

UN 27/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har under eftermiddagen redogjort för ärendet.

________


UN § 65 Dnr UN 03-92 612.20

Ansökan från Finsta Gård AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om offentligt stöd för en fristående skola med Omvårdnadsprogrammet (OP) och i övrigt i Finsta Gården AB ansökan givna förutsättningar inte innebär påtagliga negativa konsekvenser för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Skolverkets remiss daterad 2003-04-15
Förvaltningens remissyttrande daterat 2003-07-16

Bakgrund

Finsta Gård AB har hos Skolverket ansökt om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola. Huvudmannen för skolan, Finsta Gården AB, redovisar i sin ansökan avsikt att i augusti år 2004 start utbildning motsvarande Om-vårdnadsprogrammet (OP), allmän inriktning. Yttrandet ska vara Skolverket tillhanda senast 2003-09-15.

Den fristående gymnasieskolan skall, om den medges starta, heta Finstagårdens Vårdgymnasium och vara lokaliserad till Finsta Gård och de tidigare lokaler som det nu nedlagda naturbruksprogrammet disponerade. Antalet elever det första året antas bli 20. Skolan, fullt utbyggd höstterminen 2006, förväntas ha 60 elever.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-08-19.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens remissyttrande i skrivelse 2003-07-16.
Det gymnasieprogram, Omvårdnadsprogrammet, som Finsta Gården AB ansöker om att få starta erbjuds idag inom ramen för de 12 nationella programmen vid Rodengymnasiet. Antalet 1:a-handssökande till programmets 28 platser vid Rodengymnasiet är höstterminen 2003 nio (9). Bitr förvaltningschefen anger i sitt yttrande att starka skäl talar för att ett nära samarbete med en ny huvudman med

UN § 65 forts.

delvis ny inriktning och med förutsättningar i linje med det koncept som Finsta Gården AB redovisar i sin ansökan skulle gynna utvecklingen mot ett ökat intresse för Omvårdnadsprogrammet bland kommunens gymnasieungdomar.
Omsorgsförvaltningen pekar dessutom på behov av ca 250 nyanställningar under perioden 2003-2009, därtill kommer Landstingets behov av personal.

Politisk beredning

Au 13/8 Arbetsutskottet har 2003-08-13, § 45, behandlat ärendet.

UN 27/8 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogjorde under eftermiddagen för ärendet.

________

UN § 66 Dnr UN 03-30 600

Vuxnas lärande i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att fr o m 2004-04-01 inrätta Centrum för Livslångt Lärande, CLL, med det uppdrag, den inriktning och de förhållningssätt som arbetsgruppen "Vuxnas lärande" föreslår i sin slutrapport daterad 2004-08-07

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att till utbildningsnämndens sammanträde 2003-10-29 ta fram detaljförslag på hur "Livslångt lärande-lotsen" skall finansieras, organiseras, ledas, dimensioneras och lokaliseras

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att i nära samarbete med Utbildningscentrum, NIHAB och kommunledningen initiera ett arbete med syftet att finna en ny struktur och enhetlig organisation för Campus Roslagen, d v s satsningen på högskole- och eftergymnasial utbildning i den riktning arbetsgruppen "Vuxnas lärande" föreslår

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast 2004-01-30 lämna förslag på uppdrag och mål som bidrar till ett närmare samarbete mellan Centrum för livslångt lärande, "Livslångt lärande-lotsen" och Campus Roslagen

att verksamhetsspecifika mål för vuxnas lärande fastställs i samband med beslut om budget 2004

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att successivt, och i samarbete med kommunledning och intressenter i vuxenutbildningen, se över vuxenutbildningens framtida lokalbehov och senast 2005-05-30 lämna förslag på lämplig lokalisering.

Underlag för beslut

Arbetsgruppens "Vuxnas lärande" slutrapport daterad 2003-08-07
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-08-12

forts.UN § 66 forts.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2003-02-26, § 17, att tillsätta en arbetsgrupp "Vuxnas lärande" med uppdrag att "gestalta stödet för vuxnas lärande i Norrtälje kommun
utifrån aktuella styrdokument, propositioner och förslag till ny skollag och gymnasiekommitténs betänkande samt erfarenheter från Kunskapslyftet och satsningen på vuxenutbildnings infrastruktur. I arbetet skall samverkan ske med myndigheter, arbetsmarkandens parter, folkrörelser och vuxenutbildare i kommunen.

Arbetsgruppen skall även se över, och lämna förslag på, var den av kommunen utförda vuxenutbildningen skall lokaliseras utifrån kraven på framtidens vuxenutbildning. Arbetsgruppen har under tiden 2003-03-12 - - 2003-08-06 haft åtta möten, vilka dokumenterats genom minnesanteckningar. Följande personer har ingått i arbetsgruppen: Nils Matsson (m), Louise Branting (c), Solveig Persson (s), Ulla Peterson (projektledare), Mats-Åke Svarfvar (rektor Komvux) och utbildningschef Nils-Gunnar Bergander.

En slutrapport ska enligt nämndens beslut i februari lämnas på nämndens sammanträde 2003-08-27. Uppdraget har sin bakgrund i regeringens proposition "Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen". Regeringens mål är att "alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning".

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-08-19.

Tjänstemannaberedning

Föreligger arbetsgruppens "Vuxnas lärande" slutrapport daterad 2003-08-07 och förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-08-12.
Följande områden anses som särskilt viktiga inför utvecklingen av de vuxnas lärande:
" Kommunala mål för vuxenutbildningen
" Hur skapas tillit till den egna organisationen?
" Samverkan med gymnasieskolorna och olika utbildningssamordnare eller
konkurrens
" Egenregi och/eller externa anordnare
" Hur skapas rationell och kostnadseffektiv verksamhet?
" Individens behov måste mötas - eller annorlunda uttryckt- vuxenutbildningen måste göras tillgängligare och mer efterfrågestyrd
" Ökat utbud av yrkesutbildning
" Validering, d v s möjlighet för personer att få sin kunskap och kompetens värderad och erkänd
" Ämnesstrukturen måste brytas upp forts.

UN § 66 forts.

" Nya utbildningar måste utvecklas för att intressera och väcka lusten att lära
" Företagens behov och önskemål, liksom kommunens/regions utvecklingsbehov måste påverkas
" Är det möjligt att med hänsyn till prioriteringar och ekonomi hantera frihet att söka utbildningar i andra kommuner?
" Användning av ny teknik
" Flexibel personal
" Vägledning för alla vuxna
" Samarbete med andra kommuner

Politisk beredning

Au 13/8 Arbetsutskottet har 2003-08-13, § 46, behandlat ärendet.

UN 27/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogjorde under eftermiddagen för ärendet.

_________


UN § 67 Dnr UN 03-131 105

"Globala resan" till Indien i januari 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att rektor Robert Ekstrand och lärarna Johan Cedergren och Göran Berglund, HS-sektorn, Rodengymnasiet, i tjänsten får deltaga i den av SIDA arrangerade studieresan till Indien 13-30 januari 2004. Egenavgiften 6000 kr/deltagare, resor, mat och uppehälle under förberedelseträffarna maximalt 2000 kr/deltagare och viss mat under vistelsen i Indien ca 2-300 kr/deltagare betalas inom ramen för HS-sektorns budget 2003

att utbildningsnämndens ordförande Nils Matsson får deltaga i den av SIDA arrangerade studieresan till Indien 13-30 januari 2004 i enlighet med de villkor som diskuterats av förtroendemannakommitténs presidium

att utbildningschef Nils-Gunnar Bergander i tjänsten får deltaga i den av SIDA arrangerade studieresan till Indien 13-30 januari 2004

att kostnaderna för egenavgift, förberedelseträffar och viss mat under resan, totalt
8 300 kr/person belastar konto 65 023 00, utvecklingsinsatser, när det gäller Nils Matsson och konto 65 023 10, rektors- och ledarutveckling, när det gäller Nils-Gunnar Bergander samt

att till nämndens sammanträde i april 2004 lämna en återrapport från resan och samtidigt redovisa hur de nyvunna kunskaperna kommer att praktiseras i den framtida undervisningen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-08-11 samt SIDA:s information
om resan

Bakgrund

"Den globala resan" är ett program för skolutveckling med tonvikt på internationalisering. SIDA ligger bakom resan, som genomför seminarier i några av
forts.

UN § 67 forts

SIDA:s samarbetsländer. Sedan programmet startade år 2000 har 120 svenska gymnasieskolor deltagit på resor till Bangladesh, Bolivia, Indien, Namibia m fl länder.
Under studieresan besöks noga utvalda orter. Dessa orter erbjuder möjligheter att studera utvecklingsfrågor inom områden som fattigdom, tillväxt, demokrati,
mänskliga rättigheter, miljö, hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter etc.

Resan förbereds under två dagars seminarier, som innehåller både föreläsningar, gruppdiskussioner och information. Boendet under studieresan sker under relativt enkla förhållanden. Deltagarna kommer även att erbjudas att bo hemma hos familjer.
I inbjudan till just denna studieresa var förutsättningarna att de kommuner skulle prioriteras som anmälde grupper bestående av lärare, skolledare, tjänstemän på central nivå och politiker.

Parallellt med förberedelser och studier i fält utvecklar deltagarna i skolgrupperna ett framtidsdokument för den egna skolan. Detta ska ligga till grund för en diskussion hur deltagarnas erfarenheter ska användas i respektive skolas internationaliseringsarbete.
SIDA har meddelat att Norrtälje kommun har antagits att deltaga i resan tillsammans med skolor i Linköpings, Norrköpings och Nyköpings kommuner.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-08-19. De fackliga parterna biträder förslaget men beklagar att det kvinnliga perspektivet inte till fullo kommer att kunna tillgodoses då enbart män har anmälts till resan.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-08-08-11.

Politisk beredning

Au 13/8 Arbetsutskottet har 2003-08-13, § 47, behandlat ärendet.
Förtroendemannakommitténs ordförande, Bengt Strandberg, redogjorde för de
diskussioner som förts i förtroendemannakommitténs presidium med anledning av
ordförandens begäran att deltaga i resan. Presidiet enades om att ingen
förrättningsersättning kommer att utgå.
F ö har kommittén inga synpunkter på dess syfte utan överlämnar beslutet om
deltagande i resan till utbildningsnämnden. Ordföranden kommer att återkalla sin
ansökan om deltagande och ersättning hos förtroendemannakommittén.

forts.UN § 67 forts.

UN 27/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och rektor Robert Ekstrand, HS-sektorn, har under eftermiddagen redogjort för ärendet.
Ordföranden anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Även utbildningschefen
lämnar sammanträdet när beslut fattas.

_______UN § 68 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2003-08-11.

________

UN § 69 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena tillhandlingarna.

Underlag för beslut

Föreligger förteckningar över "Anmälan av delegationsbeslut till
utbildningsnämnden" beslutade av utbildningschefen och bitr förvaltningschefen.

________UN § 70

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Göran Pettersson (m), har i brev meddelat att han fortsättningsvis ej har möjlighet att
kvarstå som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden p g a nytt arbete. Han tackar
nämnden för den tid han har haft förmånen att deltaga och önskar nämnden lycka
till i fortsättningen. Kommunfullmäktige beviljade, på sammanträde 2003-09-25,
begärt entledigande. Anders Selholm (m), ersätter Göran, han är i dag ersättare i
nämnden. Henrik Mattsson (m), Edsbro, blir ersättare efter Anders.

Vice ordföranden rapporterar:

Träff med utbildningsdelen inom LO-förbundet i Stockholms län där
gymnasieutbildningarna i länet diskuterats.

________

Un § 71

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Budget 2004
KsAu beslutade på sammanträde 2003-06-25, efter diverse justeringar, att tilldela
utbildningsnämnden en ram på 218 821 tkr. Detta innebär i praktiken att nämnden tilldelats ytterligare 3 783 tkr när hänsyn tas till att kapitalkostnaderna minskar med
3 763 och hyrorna ökar med 469 tkr. Den utökade föreslagna ramen innebär att utbildningsnämnden har alla möjligheter att klara av att öka personaltätheten så att kommunen inte blir återbetalningsskyldig eller riskerar att inte få statsbidrag för personalförstärkningar 2004/05 (Wärnerssonpengarna). För år 2003/04 går 2,6 mkr till personalförstärkningar i gymnasieskolan. Dessa resurser används till att anställa fler medarbetare inom områden av specialpedagogik, elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2003-08-25 att återremittera förslaget till budget för 2004 till ett extra sammanträde 2003-09-08.

Infrastrukturprojektet "Vetgirot" på Väddö
Måndagen den 15 /9 kl. 15.00 invigs Väddös nya bibliotek och Vetgirot på Väddö (distanscentrum för vuxnas lärande) på Väddö folkhögskola. Vetgirot är ett unikt samarbete i Norrtälje kommun mellan bibliotek och utbildning. Bakom inbjudan står bibliotekschefen Kerstin Ericsson, projektledare Ulla Peterson och rektor vid Väddö folkhögskola Georg Johansson.

Bitr förvaltningschefen, adm chefen och rektor vid HS-sektorn vid Rodengymnasiet
informerade under eftermiddagen om
Intagningsläget vid gymnasieskolan
Elevtätheten vid Rodengymnasiet har ökat fr o m höstterminen 03, av 618 platser är 612 besatta. Omvårdnadsprogrammet har den lägsta sökandegraden. Däremot har intresset ökat för Hotell- och restaurangprogrammet (org 28) intag 42 elever och för Samhällsvetenskapsprogrammet (org 88) intag 99 elever.

Ch