Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
16.00-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 13.00-13.30 Förvaltningen informerar om delårsbokslutet
Kl. 13.30-15.30 Information och diskussioner i mindre grupper
om ökad valfrihet att söka gymnasieutbildningar
inkl kaffe
Kl. 15.30-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-16.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar
Raija Engberg, ekonomisekr (information om delårsbokslutet)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-10-08, kl. 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 72-78
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-10-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-10-09 anslags nedtagande 2003-10-30

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Carl-Johan Håkansson c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x Fr o m kl. 14.30 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Jane Trepp c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Aldrin Cavaliero s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 16.00-16.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Carl-Johan Håkansson c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Jane Trepp c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Aldrin Cavaliero s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

72 Val av justeringsman och tid för justering 5

73 Motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar-/fastig-
hetsskötarutbildning i samarbete med utbildnings-
förvaltningen och Roslagsbostäder/Remiss från Ks 6-7 

74 Anmälan av delgivningsärenden 8

75 Anmälan av delegationsärenden 9

76 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 10-11

77 Rapport från förvaltningen 12

78 Inställda och ändrade sammanträdesdagar 13
________


Un § 72

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2003-10-08, kl. 14.00.

________ 

UN § 73 Dnr UN 03-96 612

Motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar-/fastighetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder/Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen ”Motion ang vaktmästar-/fastighetsskötarutbildning” daterad 2003-05-14
Förvaltningens remissvar daterat 2003-08-27

Bakgrund
Kommunkansliet har översänt remissen ”Motion ang vaktmästar-/fastighetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder” daterad 2003-05-24 (Kf:s beslut 030428, § 106). Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har beslutat att anta motionen som sin egen. Nämnden ska yttra sig över om motionen skall bifallas eller avslås. Efter begäran från förvaltningen har remisstiden förlängts till 2003-10-15.

Eva Pfister anför i motionen till kommunfullmäktige att i Sverige och även i Norrtälje kommun finns en brist på utbildade fastighetsskötare. Att utbilda sig till fastighetsskötare vore säkert attraktivt för många ungdomar som vill arbeta praktiskt och i nära kontakt med människor. Kommunen ges tillfälle att samarbeta med det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder som kan tillhandhålla praktikplatser. Gymnasiet handhar kärnämnes- och karaktärsämnesundervisningen. Förslaget är att Utbildningsförvaltningen i samarbete med Roslagsbostäder inför en vaktmästar-/fastighets-skötarutbildning på Rodengymnasiet

forts. 


UN § 73 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-09-23.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar daterat 2003-08-27. Förvaltningen anger i sitt remissvar att det nationella gymnasieprogrammet Energiprogrammet som finns vid Rimbo Tekniska Gymnasium (RTG) syftar till att ge grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom bl a fastigheter samt för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpsanläggningar. Programmet ger utrymme för profilering för fastighetsteknik, vilket innebär, att fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, parkskötsel, hur man uppträder som bovärd i ett bostadsområde m m, ingår i kurserna. RTG har även ett väl utbyggt samarbetsnät vilket f n medger tillgång till APU (arbetsplatsutbildning) på arbetsplatser som Vasakronan, Luftfartsverket, Fyrisbadet och Roslagsbostäder.

Politisk beredning

Au 17/9 Arbetsutskottet har 2003-09-17, § 49, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 1/10 Bitr förvaltningschefen redogör för remissvaret.

_________
UN § 74 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden daterad 2003-09-22.

_________


UN § 75 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delegationsärenden.

________


UN § 76

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) har 2003-09-16 informerat länets kommuner (tjänstemän och politiker) om GemIT , en gemensam databas för intagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län. Uppdraget för det nya intagningssystemet har gått till företaget International Software Trading-Sverige (IST) i Växjö. Systemet kommer att tas i drift i slutet av 2003 och gäller även ansökan till friskolor. Projektet GemIT har som syfte att förbereda och genomföra en installation av Extens och Dexter på intagningskanslierna i Stockholms län. Eleverna kommer att nästa år göra sin ansökan till gymnasiet via internet, eftersom ansökan skall vara undertecknad av målsman skall även en ansökan i pappersform inlämnas.
Det nya systemet har kapacitet för samtliga sökanden i hela länet. Systemets syfte är :
· att öka elevernas rättsäkerhet
· att samordna den administrativa ansöknings- och intagningsprocessen i länet
· att tillhandahålla kommunerna bättre underlag i deras planering av utbudet av gymnasieutbildningar
· att förbättra informationen till berörda parter
· att förenkla det administrativa arbetet på intagningskanslierna.
Halmstads kommun har använt sig av systemet under ett år och har bara goda erfarenheter. Bitr förvaltningschefen betonar vikten av elever och föräldrar informeras om det nya systemet i god tid före införandet.

Ordföranden och utbildningschefen har deltagit vid invigningen av Väddös nya bibliotek på Väddö folkhögskola 2003-09-15. Bakom inbjudan stod bibliotekschef Kerstin Ericsson, projektledare Ulla Peterson och rektorn vid Väddö folkhögskola Georg Johansson.

Ordföranden och utbildningschefen har deltagit i grundkurs i internkontroll 2003-09-10 (fm). Även bitr förvaltningschefen och ekonomisekreteraren var kallade. Föreläsare var bl a Anders Hägg, Komrev.

forts.


UN § 76 forts.

Kultur- och fritidnämnden som var värd för de ”mjuka nämnderna” inbjöd till presidiemöte 2003-09-04 på Bibioteket i Norrtälje. Ärenden som diskuterades var bl a förvaltningarnas arbete kring hälsa, motion, knark, alkhol och tobak och vad som därutöver kan göras även då vad gäller utsatthet och hälsofrågor. 

Louise Branting (ordinarie ledamot i Au) rapporterar:
Kommunala Handikapprådet har öppet sammanträde 2003-10-08 i Norrtäljesalen i kommunhuset Ankaret i Norrtälje. Bl a behandlas följande ärenden: förändringar på kommunens taltidning och kommunala handikapprogrammet för 2003-2006.

__________


UN § 77

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen har före dagens sammanträde informerat om tertialrapport 2/delårsbokslutet. Nämnden hade delegerat till arbetsutskottet att på sammanträde 2003-10-17 fatta beslut i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att tacka förvaltningen för arbetet med ekonomin och uppmana till att även fortsättningsvis vara restriktiv med kostnaderna samt att till kommunstyrelsen överlämna delårsbokslutet för år 2003. Förvaltningen rapporterar om en budget i balans i prognosen. Förbrukat är 62 % och riktvärdet 66,7 %.


Utbildningschefen rapporterar:

Särskoleeleverna som fr o m höstterminen finns på Ekebyholmsskolan i Rånäs har flyttat från sina provisoriska lokaler till de permanenta paviljongerna. Föräldrarna kommer att kallas till ett föräldramöte under hösten för information och ev frågeställningar. Personal och elever vid gymnasiesärskolan känner sig mycket väl mottagna av alla vid Ekebyholmsskolan. En officiell invigning kommer att ske under november. 

__________


UN § 78

Övriga ärenden

Inställda och flyttade sammanträdesdagar för arbetsutskott och nämnd

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa in samtliga planeringsarbetsutskott under resten av året
(8/10, 5/11 och 3/12) samt

att arbetsutskottets sammanträde 12/11 flyttas fram till den 19/11 och att nämndens sammanträde 26/11 flyttas fram till den 3/12.

Bakgrund

I delårsbokslutet/tertial 2 redovisades ett prognostiserat underskott på 96 tkr för nämndens konto i budgeten. Detta beroende på stora obudgeterade utbildningskostnader för den nya nämnden och arvoden till politiker under Kommunals strejk under våren.

Beslutande sammanträde

Med anledning av att utbildningsnämndens anslag riskerar att överskridas föreslår ordföranden att de återstående planeringsarbetsutskotten ställs in (3 st).

Ordföranden föreslår vidare att arbetsutskottet och nämndsammanträdet i november flyttas fram en vecka, detta beroende på att utbildningschefen och ordföranden är bortresta.

Nämndens arbetsgrupper/projektgrupper uppmanas att helt ställa in eller dra ner på sina möten under återstoden av året.
_________