UN 03 10 29
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
16.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 13.00-14.30 Förvaltningen informerar om:
”Utvärdering av organisationen för studie- och yrkesvägledningen i Norrtälje kommun (Ulla Peterson)
Utvärdering av elevenkäten (projektledare Ulla Peterson)
Information om ”Livslångt lärandelotsen” (utbchefen)
Dagens nämndärenden
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-17.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 80)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-11-17, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-87
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-10-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-11-18 anslags nedtagande 2003-12-10

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Carl-Johan Håkansson c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x Kl. 13.00-14.00 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Jane Trepp c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Aldrin Cavaliero s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 16.00-17.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Carl-Johan Håkansson c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Jane Trepp c x Tjänstgörande ersättare 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x Tjänstgörande ersättare 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Aldrin Cavaliero s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

79 Val av justeringsman och tid för justering 5

80 Månatlig budgetuppföljning för september månad 2003 6-7

81 Ökad valfrihet att söka gymnasieutbildning 8-9

82 Utvärdering av elevenkäten 10-11

83 Anmälan av delgivningsärenden 12

84 Anmälan av delegationsärenden 13

85 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 14

86 Rapport från förvaltningen 15-16

87 Rapport från Kommunal Skolriksdag 030326- - 27 17

_________


UN § 79

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2003-11-17, kl. 15.00.

Beslutande sammanträde

Enligt Kommunallagen 5 kap. 61 §, ska protokollet justeras senast fjorton dagar eftersammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

P g a ordförandens utlandsresa under tiden 30/11-16/11 kan justering ej äga rum inom föreskriven tid. Ordföranden föreslår därför att justeringen äger rum måndagen den 17/11, kl. 15.00

________

UN § 80 Dnr UN 03-56 042

Månatlig budgetuppföljning för september månad år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningschefen att återta så mycket som möjligt av det nyuppkomna underskottet inom Komvux inom den egna resultatenheten,

att uppdra till utbildningschefen att se till att budgeten hanteras med respekt inom alla enheter/resultatställen i fortsättningen samt

att uppdra till utbildningschefen att vid nästa ordinarie arbetsutskott
2003-11-19, tillsammans med rektorn för Komvux närmare redogöra för vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetutfallsprognos för september i skrivelse 2003-10-13.

Bakgrund

Enligt Ledningskontorets ”Tidplan 2003 för månadsvis ekonomisk uppföljning av driftbudgeten” skall budgetprognosen vara insänd till Ledningskontoret senast 2003-10-24 för att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2003-10-30.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-10-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ekonomisekreteraren upprättad budgetsutfallsprognos i skrivelse 2003-10-13. 
forts.

UN § 80 forts.

Budgetutfallet, driftbudgeten, efter 9 månader ligger på 68,5 %, riktvärde 75 %. Förvaltningen rapporterar en budget i balans under förutsättning att de ökade intäkterna från andra kommuner täcker vuxenutbildningens underskott 
på omställningskostnader -800 tkr, övriga lönekostnader på -500 tkr, VVS- och elutbildning på -300 tkr, nämndens egna konto –96 tkr, att hyrorna på Nordrona och delvis i Jungfrun ryms inom nämndens totala ram. Alla hyresökningar var inte kända när rektorerna gjorde sina budgetar för året. Budgetutfallet för investeringar ligger på 77,7% , riktvärdet 75 %. 

Politisk beredning

Au 15/10 Arbetsutskottet har 2003-10-15, § 53 behandlat ärendet.

UN 29/10 Beslutande sammanträde
Ekonomisekreteraren redogör för budgetutfallsprognosen. Prognosen för Komvux verksamhet pekar på ett totalt underskott med 1,6 mkr. Tidigare känt prognostiserat underskott för omställningskostnader (800 tkr) samt nyuppkommet prognostiserat underskott för underbudgeterade löner (500 tkr) och nystartad utbildning (300 tkr).

________


UN § 81 Dnr UN 03-150 612

Ökad valfrihet att söka gymnasieutbildning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att nämndens policy ändras så att Norrtälje kommun fr o m höstterminen år 2004 medger betalningsansvar även för specialutformade program som förutsätter extraordinära färdigheter och förkunskaper, och där antagningen inte enbart grundas på betyg även om programmet, på vilket utbildningen har sin grund finns på Rodengymnasiet, 

att uppdra till förvaltningen att se över behovet av antalet intagningsplatser på de program Rodengymnasiet anordnar så att elevernas förstahandsval väsentligen tillgodoses vid intagningen höstterminen 2004 samt

att tillämpningen av föreslagen policy skall ske inom beviljad ram för år 2004.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-10-10.

Bakgrund

Sedan förslaget om fritt val av gymnasieskola i Stockholms län presenterades i januari 2000 har frågan om ökad valfrihet att söka gymnasieutbildning diskuterats. Samtliga kommuner i Stockholms län har som viljeinriktning att skapa en gemensam gymnasieregion, vilket skulle ge eleverna ökad valfrihet och bidra till att fler konkurrenskraftiga utbildningar skapas och kvaliteten på samtliga gymnasieutbildningar höjs. I förslaget till gemensam gymnasieregion föreslås att eleverna tas in till sökt skola och program utifrån sina betyg, d v s närhetsprincipen sätts ur spel.

I ”Åtta vägar till kunskap”, gymnasiekommitténs betänkande, föreslås ökad valfrihet för eleverna att få gå önskad utbildning. De föreslår därför att eleverna skall ha absolut rätt att få komma in på vald sektor, vilket innebär att 
UN § 81 forts.

kommunen blir skyldig att se till att eleven får plats i vald sektor. Har kommunen inte alla sektorer måste samverkan ske med andra kommuner. 
Däremot föreslås ingen liknande rätt för eleverna att få gå det inriktningsblock de väljer. Gymnasiekommittén föreslår även att en elev alltid skall ha rätt att söka utbildning utanför hemkommunen, även om utbildningen finns hemma. En sådan sökande tas endast emot om det finns plats.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-10-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefen förslag till beslut i skrivelse 2003-10-10.
Han motiverar sitt förslag till beslut med hänvisning till att elever i åk 9 anser att det viktigaste är möjligheten att komma in på sitt förstahandsval av gymnasieprogram.

Policyn föreslås även ändras så att kommunen fr o m höstterminen 2004 medger betalningsansvar även för utbildningar som förutsätter extraordinära färdigheter och förkunskaper och där antagningen inte enbart grundas på betyg även om programmet, på vilket utbildningen har sin grund, finns på Rodengymnasiet.

Politisk beredning

Au 17/9 Ärendet har diskuterats på arbetsutskottets sammanträde 2003-09-17, § 50 .
UN 1/10 Nämnden har i mindre grupper diskuterade ärendet, vilket dokumenterades i form av minnesanteckningar.
Au 15/10 Arbetsutskottet har 2003-10-15, § 55, behandlat ärendet.

UN 29/10 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

_________


UN § 82 Dnr 03-54 600

Utvärdering av elevenkäten 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten,

att uppdra till förvaltningen att återkomma enligt uppföljningsplanen och återrapportera till nämnden de åtgärder som vidtas med anledning av olika utvärderingar.

Bakgrund

Projektledare Ulla Peterson har fått i uppdrag att göra en uppföljning av rektorernas åtgärder som uppföljning till den genomförda enkäten bland andraårseleverna på gymnasieskolan samt på Komvux. Detta har skett genom att tredjeårseleverna har fått utvärdera resultatet av undervisningen, lärarnas insatser, den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön m m.

Politisk beredning

Au 15/10 Projektledare Ulla Peterson har på arbetsutskottets sammanträde 2003-10-15, § 56, redovisat rektorernas åtgärder som uppföljning av den genomförda elevenkäten.

UN 29/10 Beslutande sammanträde

Ulla Peterson lämnar en muntlig rapport av utvärderingen av elevenkäten.

Från HS- , OS- och NT-sektorerna har inkommit redovisningar av hur eleverna i åk 3 programvis och tillsammans med arbetslagen (eller mentorerna) gjort analyser på olika sätt utifrån materialet från Växtkraft Mål 3-arbetet. Vanligen med SWOT-analyser (styrkor – svagheter, hot – möjligheter), men även utifrån tendenser för att ge varandra möjlighet till spegling och diskussion. 

Exempel på förbättringar: rättvisare bedömningar/betyg, jämnare arbetsfördelning för eleverna, programfärgade individuella val. forts.

UN § 82 forts.

HS-sektorn
Elevrådet delgavs enkätresultatet. Arbetslagen tillsammans med elever tittade på elevenkätresultatet. Tre grupper arbetade med analysen på olika sätt.

OS-sektorn
SWOT-analyser har gjorts med BF3 och HR3 i maj för synpunkter på deras gymnasietid.

NT-sektorn
SWOT-analyser har genomförts programvis av mentorerna med sina resp mentorsgrupper. Elevantalet var varierade och ibland flera årskurser tillsammans.
__________


UN § 83 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden daterad 2003-10-20.

_________

UN § 84 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delegationsärenden daterad 2003-10-20.

Beslutande sammanträde

Louise Branting, c, ifrågasätter bristen på delegationsbeslut från rektorer/chefer.
Bitr förvaltningschefen meddelar att han inom ramen för beslutad internkontrollplan för utbildningsnämnden avlägger rapport beträffande diarieföring (att lagar och föreskrifter om diarieföring efterlevs) och delegation på nämndens sammanträde 3/12 2003. Ekonomisekreteraren kommer samtidig att avlägga rapport beträffande AV-material och möbler samt attest (efterlevnad av attestreglementet).

________UN § 85

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Arbetsutskottet beslutade 2003-10-15, § 57, att på försök under våren 
distribuera Au-handlingar via e-post. 
Kallelser och handlingar till nämndens sammanträden kommer att som tidigare 
distribueras per post via Offsetcentralen.

Ordföranden och utbildningschefen har tillsammans med rektor och lärare vid 
HS-sektorn, Rodengymnasiet varit på seminarium 6-7/10 i Linköping inför den 
”Globala resan” till Indien den 13-30/1 2004. Nästa seminarium äger rum i 
december. Den ”Globala resan” är ett projekt av SIDA med ett program för 
skolutveckling med tonvikt på internationalisering. 

Annette Holm, konsult vid Bohlin och Strömberg, har intervjuat ordföranden, 
vice ordföranden, förvaltningsledningen och rektorer/chefer inför uppföljningen av 
”konsultrapporten” . Annette Holm redovisar sitt utredningsuppdrag ang 
utbildningsnämndens verksamhet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2003-11-13. Hon kommer även att lämna en redovisning på 
nämndens sammanträde 2003-12-03.

Möte i Framtidsrådet 2003-10-17 där representanter från Arbetsförmedlingen, näringslivet, studie- och yrkesvägledare, rektorer på Komvux m fl ingår. Tema för dagen var att på olika sätt belysa vad som menas med ”flexibelt lärande” som vuxen i Norrtälje kommun, nu och på längre sikt.Vice ordföranden rapporterar:

Nämndens arbetsgrupp ”Övergång grundskola/gymnasium” där, förutom vice 
ordföranden, Peter Jansson (s), Birgitta Sämskar (fp) och administrativa chefen på 
Rodengymnasiet ingår. Gruppen har haft sin första träff där upplägget för gruppens 
arbete diskuterades. Nästa möte äger rum 2003-11-05.

_______

UN § 86

Rapport från förvaltningen

Projektledare Ulla Peterson har tidigare under dagen redogjort för ”Utvärdering 
av organisationen för studie- och yrkesvägledningen i Norrtälje kommun” daterad augusti 2003. Utvärderingen har gjorts utifrån intervjuer av studie- och yrkesvägledarna samt deras chef vintern 2002-2003 och med koppling till nationella och lokala styrdokument. Det övergripande syftet med utvärderingen var att försöka besvara följande fråga: Uppfyller den förändrade studie- och yrkesvägledningsorganisationen bättre än tidigare de målsättningar för verksamheten som framgår av nationella och lokala styrdokument utifrån SYV-organisationens utgångspunkter? Ulla presenterar i utvärderingen förslag på olika åtgärder för att minska arbetsbelastningen och förändra arbetssituationen för medarbetarna inom SYV-organisationen.

Utbildningschefen rapporterar:
Utbildningschefen har tidigare under dagen lämnat muntlig information om hur arbetet fortskrider beträffande ”Livslångt lärandelotsen” d v s hur detta ska finansieras, organiseras, ledas, dimensioneras och lokaliseras. Diskussioner pågår tillsammans med rektorerna på Komvux och projektledaren Ulla Peterson. Utbildningsnämnden beslutade 2003-08-27, § 66, att fr o m 2004-01-01 inrätta Centrum för Livslång Lärande (CLL), den nya organisationen för vuxnas lärande i Norrtälje kommun. Utbildningschefen fick då i uppdrag att till nämndens sammanträde 2003-10-19 ta fram ett detaljförslag på ”Livslång lärandelotsen”. Ett underlag kommer att presenteras för nämnden under våren.

Under år läsåret 2003/04 finns Teckenspråk för hörande, steg 1 (100 p) med 13 elever och teckenspråk, steg 2 (100 p) med 6 elever som individuellt val i gymnasieskolan årskurs 2. I årskurs 3 finns teckenkommunikation (50p) med 26 elever d v s totalt 45 elever i åk 1-3.

Utdelas information om ”3-3-systemet”, ett nytt sätt att organisera arbetet. Man arbetar tre dagar och är ledig i tre dagar rullande oavsett veckodag. I systemet ingår – utöver de 160 (165) (vid kontinuerlig drift) schemalagda arbetsdagarna –20 (15) extradagar för utbildning och interna vikariat samt arbetstoppar. I systemet ligger också 10 ”heliga helgdagar” för verksamhet med icke-kontinuerlig drift. Arbetsdagarna är längre , 8,5 timmar, men färre, 180 årsdagar.

forts.


UN § 86 forts.

Skolchefsinternat på Lejondals slott i Bro den 14-15 /10 2003. En konferens där skolcheferna i Stockholms län inbjudits av KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) att diskutera skolans verksamhet och styrning utifrån politikers och tjänstemäns utgångspunkter.

________


UN § 87 Dnr 03-89 600

Rapport från Kommunal Skolriksdag 

Conny Lindén (s) och Peter Jansson (s) som 26-27/3 2003 deltagit i Kommunal Skolriksdag på Stockholmsmässan i Älvsjö lämnar en muntlig och skriftlig rapport.

Svenska Kommunförbundets ordförande inledde mässan med att ange temat för årets skolriksdag, -”Att styra och leda den kommunala skolan mot ökad måluppfyllelse”. Övriga deltagare var bl a utbildningsminister Thomas Östros och skolborgarrådet Jan Björklund. Frågor som diskuterades var bl a elevinflytande, skolans framtid, föräldrarnas roll och skolans ansvar. År 2015 kommer 60 % av dagens lärare att ha gått i pension man diskuterade även denna påverkan på skolan och samhälle.

Elevorganisationen i Sverige talade om vikten av att se på den fysiska arbetsmiljön, där kommunen måste ta ansvar på allvar och visa tydlig information gällande arbetsmiljön. 

Ordföranden tackar för informationen och påpekade värdet av att de som deltager i en konferens lämnar en rapport på nämndens nästkommande sammanträde.

________