Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.30-17.15

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Uppföljning av granskning av utbildningsnämndens
Verksamhet (konsult Annette Holm från Bohlin och 
Strömberg)
Kl. 10.00-10.30 Norrtälje Autismförening infomerar med anledning
Av Europeiska Handikappåret 2003 (Anne Lie Svahn)
Kl. 10.30-12.00 Information från förvaltningen
Kl. 12.00-14.00 Gemensam lunch (jultallrik) tillsammans med rektorer/
Chefer, utbildningskontoret) (Amorinen, Utbildningscentrum)
Kl. 14.00-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-17.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef och sekr
Raija Engberg, ekonomisekr Utses att justera Solveig Persson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-12-10, kl. 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 88-100
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-12-03

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-12-11 anslags nedtagande 2004-01-05

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid 08.30-15.30

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

  x

 

 

 

 

Vakant

c

 

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

  x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

  x

 

 

 

 

Henrik Mattsson

m

 

 x

 

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

  x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

  x

 

 

 

Göte Waara

kd

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

  x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

  x

 

Kl. 08.30-14.00

 

 

Vakant

s

 

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

  x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.30-17.15

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

  x

 

 

 

 

Vakant

c

 

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

  x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Henrik Mattsson

m

 

x

 

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

  x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

  x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 

 x

 

 

 

Vakant

s

 

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

  x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


 

REGISTER
§ Sid 
88 Val av justeringsman och tid för justering

89 Månatlig budgetuppföljning för oktober månad 2003 för
utbildningsnämnden

90 Budget år 2004 för utbildningsnämnden/detaljbudget

91 Investeringsbudget år 2004 för utbildningsnämnden

92 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2004

93 Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje
stad/Remiss från Ledningskontoret

94 Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004

95 Internkontrollområden inom utbildningsnämnden

96 Anmälan av delgivningsärenden

97 Anmälan av delegationsärenden

98 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

99 Rapport från nämndens arbetsgrupper

100 Rapport från förvaltningen
_________
UN § 88

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Solveig Persson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2003-12-10, kl. 
12.00.

_________
UN § 89 Dnr UN 03-56 042

Månatlig budgetuppföljning för oktober månad för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt

att tacka förvaltningen för deras arbetsinsatser med ekonomin under året som 
resulterat i en prognos som pekar på en budget i balans.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetutfallsprognos för oktober månad i skrivelse
2003-11-10.
Specialredovisning av Komvux ekonomi

Bakgrund

Enligt Ledningskontorets ”Tidplan 2003 för månadsvis ekonomisk uppföljning 
av driftbudgeten” skall budgetprognosen för oktober vara insänd till 
Ledningskontoret senast 2003-11-21 för att därefter behandlas i 
kommunstyrelsen 2003-11-27.

Utbildningsnämnden beslutade 2003-10-29, § 80, att uppdra till 
utbildningschefen att återta så mycket som möjligt av det nyuppkomna 
underskottet inom Komvux inom den egna resultatenheten, att uppdra till 
utbildningschefen att se till att budgeten hanteras med respekt inom alla 
enheter/resultatenheter i fortsättningen samt att uppdra till utbildningschefen 
att vid nästa ordinarie arbetsutskott 2003-11-19, tillsammans med rektorn för 
Komvux närmare redogöra för vidtagna och planerade åtgärder med anledning 
av det prognostiserade underskottet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-11-25.
forts.


UN § 89 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ekonomisekreteraren upprättad budgetutfallsprognos i skrivelse 
2003-11-10. 

Budgetutfallet, driftbudgeten, efter 10 månader ligger på 76,7 %, riktpunkt
83,3 %. Förvaltningen rapporterar ett överskott med 547 tkr under förutsättning 
att de ökade intäkterna från andra kommuner täcker vuxenutbildningens underskott på omställningskostnader (- 800 tkr) övriga lönekostnader (-395 tkr), VVS- och elutbildning (-300 tkr) och nämndens underskott (-96 tkr)
att hyrorna på Nordrona och delvis Jungfrun ryms inom nämndens totala ram. Alla hyresökningar var inte kända när rektorerna gjorde sina budgetar för år 2003.

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet har 2003-11-19, § 58, behandlat ärendet.
Med anledning av att prognosen för Komvux verksamhet i september månad visade på ett underskott med 1,6 mkr hade rektorn kallats till arbetsutskottet för att lämna en specialredovisning av Komvux ekonomi. 
Rektorn på Komvux redogör skriftligt och muntligt för utvecklingen av lönekostnaderna under året samt omställningskostnaderna för bl a lokaler som resulterat i ett kraftigt underskott. Komvux totala budget för år 2003 uppgår till 
24 385 tkr. Enligt redovisad sammanställning uppgår det beräknade underskottet för oktober med totalt 1 495 tkr.

UN 3/12 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för budgetutfallsprognosen. 
________


UN § 90 Dnr UN 03-80 041

Driftbudget år 2004 för utbildningsnämnden/detaljbudget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa driftbudget för år 2004 i enlighet med arbetsutskottets förslag daterat 03 11 07 med tillägget 

att Ungdomsmottagningen tillförs ytterligare 53 tkr att belasta konto 650 25 00
(nämnden till förfogande)

att fastställa ersättningen till fristående skolor år 2004 i enlighet med beloppsbilaga daterad 03 11 19 exklusive tillägget för övergripande administrativa kostnader

att nämnden delegerar till arbetsutskottet 2003-12-10 att fastställa det tillägg för de övergripande administrativa kostnader som skall ingå i ersättningen till fristående gymnasieskolor 2004.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut daterat 2003-11-07.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2003-09-08, § 184, att tilldela utbildningsnämnden en driftbudget på 218 821 tkr, vilket innebar en ökning av nämndens budget med 2 500 tkr i förhållande till det förslag som nämnden lämnat remissvar på. I utbildningsnämndens remissvar redogjordes för de verksamhetsförändringar som skulle vara nödvändiga med hänsyn till den då föreslagna ramen. Vidare angavs vilka sparkrav den tilldelade ramen skulle innebära. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-11-25.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2003-11-07 att utbildningsnämnden beslutar att fastställa driftbudget för år 2004 i enlighet med bilagda förslag 
forts.
UN § 90 forts.

att fastställa ersättningen till fristående gymnasieskolor i enlighet med ”Beloppsbilaga” daterad 2003-11-19. Budgetförslaget har presenterats för 
förvaltningens rektorer och chefer. Hänsyn har tagits till de remissvar som har lämnats och motiverade ändringar som ryms inom ram har genomförts.

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet beslutade 2003-11-19, § 59, föreslå utbildningsnämnden besluta 
att fastställa driftbudget för år 2004 i enlighet med bilagda förslag, att fastställa ersättningen till fristående gymnasieskolor i enlighet med ”Beloppsbilaga” daterad 2003-11-19 med reservation för posten tillägg för övergripande administrativa kostnader samt att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 031203 justera beloppet för de administrativa kostnaderna.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.

UN 3/12 Beslutande sammanträde 

Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogör för förslaget till driftbudget år 2004. 

Bitr. förvaltningschefen redogör för MBL-förhandling ang. budgetförslaget och meddelar vidare, att frågan om tillägg för övergripande administrativa kostnader i skolpengen för fristående gymnasieskolor ännu inte blivit färdigberedd av förvaltningen. 

Ordföranden föreslår, att nämnden delegerar till arbetsutskottet att vid sammanträde 
2003-12-10 fastställa det tillägg för övergripande administrativa kostnader som skall ingå i ersättningen till fristående gymnasieskolor 2004

Ordföranden föreslår vidare, att budget för Ungdomsmottagningen förstärks med 53 tkr, att belasta konto 650 25 00 samt att nämnden i övrigt beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.


forts.


UN § 90 forts.

Vice. ordföranden redogör för socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag, innebärande, 
att 100 tkr anslås för att utveckla elevråd och lokal styrelse
att 200 tkr anslås för att utveckla yrkesråd
att 200 tkr utöver arbetsutskottets förslag anslås för riktat stöd
att 250 tkr anslås till körkortsutbildning för eleverna inom omvårdnadsprogrammet
att 150 tkr anslås för att främja jämställdhetsarbetet och för att motverka rasism, främlingsfientlighet och droganvändning samt
att 1 100 tkr anslås för att tillgodose elevernas förstahandsval till Rodengymnasiet
I övrigt föreslås bifall till arbetsutskottets förslag med de förslag om ändringar ordföranden framlagt vid dagens sammanträde

Yrkanden

Nils Matsson (m) yrkar med instämmande från Louise Branting (c), Birgitta Sämskar (fp) och Stig Saverstam (kd)
- bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
att nämnden delegerar till arbetsutskottet 2003-12-10 att fastställa det tillägg för övergripande administrativa kostnader som skall ingå i ersättningen till fristående gymnasieskolor år 2004

att budget för Ungdomsmottagningen förstärks med 53 tkr, att belasta konto 
650 25 00 .

Elisabeth Björk (s) yrkar:
att 100 tkr anslås för att utveckla elevråd och lokal styrelse
att 200 tkr anslås för att utveckla yrkesråd
att 200 tkr utöver arbetsutskottets förslag anslås för riktat stöd
att 250 tkr anslås till körkortsutbildning för eleverna inom omvårdnadsprogrammet
att 150 tkr anslås för att främja jämställdhetsarbetet och för att motverka rasism, främlingsfientlighet och droganvändning samt
att 1 100 tkr anslås för att tillgodose elevernas förstahandsval till Rodengymnasiet
I övrigt yrkas bifall till arbetsutskottets förslag med de förslag om ändringar ordföranden framlagt vid dagens sammanträde.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Nils Matssons m fl förslag.
________ 

UN § 91 Dnr UN 03-80 041

Investeringsbudget för utbildningsnämnden år 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 3 000 tkr för år 2004

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag om totalt 500 tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar samt

att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse daterad 2003-11-07.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2003-09-08, § 185, att tilldela utbildningsnämnden en investeringsbudget på 3 000 tkr för maskiner och inventarier.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-11-25.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse daterad 2003-11-07.
Inför läsåret 2004/05 behövs investeringar i smärre ombyggnationer och anpassningar på Rodengymnasiet för att i högre omfattning kunna ta in elever på deras förstahandsval av program. Förvaltningen har även ett uppdrag att ta fram underlag för investeringsbeslut när det gäller ombyggnad av Rodengymnasiets aula. Investeringar kommer även att behöva göras med anledning av den nya gymnasiereformen som träder i kraft år 2007. forts.

UN §91 forts.

Förvaltningen har i samråd med Tekniska kontoret bedömt att investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändringar bör ingå i 2004 års prioriteringar med 500 tkr, vilket begärs hos kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet har 2003-11-19, § 60, behandlat ärendet.

UN 3/12 Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för förslaget om investeringar under nästkommande år. 

________


UN § 92 Dnr 03-183 006

Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt förvaltningens förlag

att fastställa utbildningsnämndens sammanträdestider enligt nedan:

Plan-Au Besluts-Au Nämnd
(Kl. 13.15-.17.00) (Kl. 13.15-17.00) (Kl. 08.30-17.00)

8/1 (torsdag) 
10/2 (bokslut) 24/2 (bokslut)
2/3 23/3 6/4
13/4 (prel intagning gy., 27/4 (budgetremiss)
budgetremiss)
11/5 18/5 (delårsrapport) 1/6 (delårsrapport)
15/6 (frikvotsintagn, intagn
Komvux)
28/6 (slutlig intagning gy)
17/8 31/8
7/9 14/9 (delårsrapp, verksam- 28/9 (delårsrapp, verksamhetsplan 
hetsplan 05) 05)
5/10 19/10 2/11
16/11 30/11
14/12 (intagn Komvux,
gy-org mm)


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2003.
Tidplan för budgetuppföljningar etc
Förvaltningens förslag på sammanträdestider under 2004 daterat 2003-11-26

Bakgrund

Kommunkansliet har till samtliga nämnder översänt förslag på sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. forts.

UN § 92 forts.

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 2003-11-27 och på kommunfullmäktige 2003-12-15. 

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet beslutade 2003-11-19, § 61, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2003-12-03 lämna förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2004.
Ordföranden föreslog att sammanträdesdagen för utbildningsnämndens arbetsutskott och nämnd ändras från onsdagar till tisdagar och i lämplig utsträckning på eftermiddagar. Detta med anledning av att policyn i kommunen är att onsdagar skall hållas sammanträdesfria p g a träffar/utbildningar för ekonomer och nämndsekreterare.

UN 3/12 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för förslaget.

_______

UN § 93 Dnr UN 02-220 212

Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad/
Remiss från Ledningskontoret

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2003-12-10 lämna förslag på remissyttrande samt

att delegera till arbetsutskottet att på sammanträde 2003-12-10 fatta beslut i ärendet.

Underlag för beslut

Ledningskontorets remiss ”Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad” daterad 2003-10-27.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Nordrona i Norrtälje ska hållas utställt för samråd i enlighet med PBL, under tiden 2003-11-01 - - 2004-01-15. Planen hålls utställd i Kommunhusets reception, Estunavägen 14, Norrtälje.

Planhandlingarna har översänts för kännedom och möjlighet till samrådsyttrande. Eventuella synpunkter på planförslaget ska sändas skriftligen till Ledningskontoret senast 2004-01-15.

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet har 2003-11-19, § 62, behandlat ärendet.

________
.
UN § 94 Dnr UN 03-180 600

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till verksamhetsplan för utbildningsförvaltningen

att nedanstående politiker ska ingå i arbetsgruppen
Louise Brantin ( c )
Göte Waara (kd)
Birgitta Sämskar (fp)
Nils Matsson (m)
Per-Olof Lindell (s)
Catharina Wahlgren (v)

att uppdra till förvaltningen att utse vilka tjänstemän som ska ingå i arbetsgruppen.

Bakgrund

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut av målstyrning och ansvarfördelning och inom ramen för tilldelad ekonomiska resurser skall respektive nämnd gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges övergripande mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan. Planen skall också innehålla de av nämnden framtagna verksamhetsspecifika mål, prioriteringar/uppdrag och ekonomi. Nämnden ska därefter informera kommunfullmäktige om sin verksamhetsplan. Dialog ska föras med nämnd/förvaltning om verksamhetsplanen vad avser mål, uppdrag och aktiviteter, uppföljning, utveckling och resursanvändning.

Uppföljning ska ske enligt fastställd uppföljningsplan och omfatta både ekonomi och verksamhetens utveckling samt måluppfyllelse.

UN § 94 forts.

Politisk beredning

Au 19/11 Arbetsutskottet beslutade 2003-11-19, § 63, föreslå utbildningsnämnden besluta att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän och politiker, som utarbetar ett förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004. 
Arbetsutskottet beslutade vidare att uppdra till gruppledarna i de politiska partierna att till nämndens sammanträde 2003-12-03 lämna förslag på en person per parti som ska ingå i arbetsgruppen

UN 3/12 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för de förslag på personer som ska ingå i arbetsgruppen.
_________


UN § 95 Dnr UN 02-210 026

Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2003

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens redovisning av internkontrollområdena diarieföring, attestregler och 
AV-material och möbler.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-20 att fastställa Ledningskontorets 
förslag till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. 
Reglementet som började gälla 2002-03-01 slår fast att ansvaret för den interna 
kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att 
varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen 
inom nämndens verksamhetsområde. Internkontroll delas in i redovisnings- 
och administrativa kontroller. Utbildningschefen har utsett bitr 
förvaltningschefen att vara interkontrollombud för det administrativa området 
och ekonomisekreteraren för det ekonomiska området.

Ledningskontoret har i samråd med övriga internkontrollombud beslutat 
föreslå att för år 2003 utföra internkontroll inom minst fyra områden, varav två 
är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma områdena har föreslagit 
vara inköp av AV-material och möbler (köptrohet i relation till 
upphandlingsavtal) samt attest (efterlevnad av attestreglementet). 

Förvaltningen föreslog utöver ledningskontorets förslag till 
internkontrollområden att områdena delegation (att beslutad delegation 
efterlevs) och diarieföring (att lagar och föreskrifter om diarieföring efterlevs) 
granskas under år 2003. Rapporter skall lämnas till nämnden i juni och december 
månad. 
Utbildningsnämnden beslutade 2003-01-15, § 7, att fastställa internkontrollplan för
utbildningsnämnden avseende år 2003.

UN § 95 forts.

Beslutande sammanträde

UN 3/12 Bitr förvaltningschefen redogör för de kontrollerade områdena. Kontrollområdet
delegering redovisas senare.

_________


UN § 96 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden daterad 2003-11-24.
________
UN § 97 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delegationsärenden daterad 2003-11-24.

_______


UN § 98

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar att han deltagit i
Företagarträff
Möte på KSL med företrädare för de kommuner som deltar i projektet Gemensamt intagningssystem
Utvärderingsseminarium på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Möte med presidierna för de mjuka nämnderna
Kommunfullmäktiges jubileumsfest på Hotell Roslagen för de medarbetare som varit anställda i kommunen i 25 år

_________


UN § 99

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Föreligger inga rapporter vid dagens sammanträde

_________ 

UN § 100

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen redovisar aktuella jämförelsetal i Skolverkets statistik för gymnasieskolan och komvux

Biträdande förvaltningschefen redovisar åtgärder vidtagna av rektorerna i anledning av resultatet av personalenkäten i jan. 2003

Förvaltningschefen meddelar, att Skolverket kommer att genomföra inspektion av kommunens skolverksamheter under våren 2004.

________