UN 040224

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.30-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Extra arbetsutskott (Årsbokslut 03)
Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.30 Lunch
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-16.30 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (information om årsbokslut under fm)
Ulla Peterson, projektledare (-”- )
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-03-02, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-13
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-02-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-03-09 anslags nedtagande 2004-04-06

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

     

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.30-16.30

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 

 x

 

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

  x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

  x

 

Kl. 15.30-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

  x

 

 

 

 

Henrik Mattsson

m

  x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

c

  x

 

Tjänstgörande ers

 

 

Bengt Ringberg

fp

  x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 x

 

 

 

Conny Lindén

s

  x

 

Tjänstgörande ers 16.00-16.30

 

 

Kristina Almén

s

  x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

  x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


REGISTER
§ Sid 

1 Val av justeringsman och tid för justering 5

2 Årsbokslut år 2003 för utbildningsnämnden 6-7

3 Detaljplan för del av fastigheten Vattumannen 1 och del av
Gördelmakaren 4 och 5 samt del av Tälje 2:108 och 3:1/ 8-9
Remiss från Stadsarkitektkontoret

4 Norrtälje kommuns reglemente – förslag till ändrad struktur 
Remiss från Ledningskontoret 10-11

5 Förslag till ny policy för representation/Remiss från Kommunkansliet 12-13

6 Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004 14-16

7 Lokal styrelse med elevmajoritet på Rodengymnasiet 17-19

8 Fastställande av lokala inriktningar vid gymnasieskolans
teknikprogram 20-21

9 Anmälan av delgivningsärenden 22

10 Anmälan av delegationsärenden 23

11 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 24

12 Rapport från nämndens arbetsgrupper 25

13 Rapport från förvaltningen 26

________


UN § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2004-03-02, kl 
kl. 12.30.________


UN § 2 Dnr UN 02-80 041

Årsbokslut år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna förvaltningens upprättade bokslut för år 2003
till kommunstyrelsen,

att uttrycka stor tillfredsställelse med det ekonomiska resultatet, 

att uppdra till förvaltningen att även under år 2004 fokusera på ekonomin för
att uppnå ett nollresultat.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet antecknar till protokollet
”Principiellt är ett överskott i förhållande till budget lika fel som ett underskott. Sannolikt har delar av verksamheten fått genomföra besparingar som försvårar (eller inte tillräckligt förbättrat) insatser för elever med särskilda behov. Som exempel kan nämnas överskotet på 316 tkr för riktat stöd”.

Underlag för beslut

Årsredovisning/verksamhetsberättelse för år 2003, daterad 2004-02-13 

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Tidplan och anvisningar årsbokslut 
2003-12-31”. Enligt tidsplanen skall förvaltningarnas och bolagens verksamhetsberättelser inklusive bilagor skickas via mail till Ledningskontoret senast 2004-02-13. Även tjänsteutlåtande med förvaltningens förslag till beslut skall skickas så snart beslut fattats.
Årsbokslutet behandlas i kommunstyrelsen 2004-04-07 och i kommunfullmäktige 2004-04-26.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommitte) 
2004-02-17. forts.


UN § 2

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad årsredovisning 2003, daterad 2004-02-13. Bokslutet visar på ett överskott på 5 367 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på att fler elever har sökt till Rodengymnasiet och färre elever har sökt till skolor i andra kommuner och friskolor än vad som budgeterats för. 

Politisk beredning

Au 8/1 På arbetsutskottets sammanträde 2004-01-08, § 2, rapporterade bitr förvaltningschefen och ekonomisekreteraren hur arbetet med bokslutet fortlöper.

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 2004-02-10, § 10, att hänskjuta ärendet till extra 
arbetsutskott 2004-02-24 för ytterligare komplettering.

Au 24/2 Arbetsutskottet har 2004-02-24, § 19, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 24/2 Förvaltningen har under förmiddagen redogjort för årsbokslutet/ verksamhetsberättelsen, varvid nämnden även fick tillfälle att ställa frågor.
_________


UN § 3 Dnr UN 02-190 214

Detaljplan för del av fastigheten Vattumannen 1 och del av 
Gördelmakaren 4 och 5 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad/Remiss från Stadsarkitektkontoret

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka detaljplaneförslaget och till stadsarkitektkontoret överlämna 
förvaltningens remissvar, daterat 2004-01-21, som sitt eget.

Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets remiss daterad 2003-12-18
Förvaltningens remissyttrande daterat 2004-01-21

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har ställt ut detaljplanen för granskning under tiden 7-28 
januari 2004 och har dessutom översänt förslaget till bl a utbildningsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda under februari 
månad.

Syftet med föreliggande planförslag är att pröva lämpligheten av en etablering 
av handel med livsmedel, hemelektronik, byggvaror m m i anslutning till 
Knutby Torg. Planförslaget berör utbildningsnämndens ansvarsområde p g a 
att berörda fastigheter angränsar till Rodengymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen konstaterar i sitt remissyttrande
att förslaget innebär en planskild förbindelse mellan Knutby Torg och 
Vattumannen genom att Vätövägen höjs ca två meter och passagen sänks 
lika mycket i förhållande till Vätövägens nuvarande nivå
att den signalreglerade korsningen Vätövägen-Baldersgatan ges ändrade signalbilder och forts.


UN § 3 forts.

att korsningen i ett senare skede avses byggas om så att trafiken österut får dubbla körfält genom korsningen
att tre gång-/cykelförbindelser kommer att finnas till Vattumannen; 

1. längs Baldersgatan med ljusreglerad korsning över Vätövägen
2. den nya planskilda korsningen och
3. den befintliga GC-vägen längs Estunavägen via gångport under Vätövägen.

Med dessa förändringar/förbättringar av trafikföringen i området kan anses, att 
de synpunkter som utbildningsnämnden avgav i yttrandet över Program till 
detaljplan 2002-11-04, väsentligen blivit tillgodosedda.

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har 2004-02-10, § 12, behandlat ärendet.

_________


UN § 4 Dnr UN 03-05 003

Norrtälje kommuns reglementen – förslag till ändrad struktur/
Remiss från Ledningskontoret

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till Ledningskontoret överlämna bitr förvaltningschefen yttrande, daterat 
2004-01-13, som sitt eget.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsens remiss daterad 2003-11-17
Förvaltningens remissyttrande daterat 2004-01-13

Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder gemensamt och dels en B-del som berör var nämnd för sig.

Respektive nämnds reglemente har dessutom uppdaterats till gällande lagstiftning. Respektive nämnd bör dock sakgranska sin nämnds reglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-11-06, § 316, att sända Ledningskontorets förslag på remiss till samtliga nämnder. Yttrandet ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2004-02-16.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen tillstyrker i remissyttrandet, daterat 2004-01-13, Ledningskontorets förslag med följande kommentarer och synpunkter:
A-delen: Nämndens arbetsformer: Inkallande av ersättare § 5
Utbildningsnämnden har tillämpat den ordningen, att det ankommit på ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde att själv kontakta sin ersättare. Det har fungerat utmärkt, varför vi vill rekommendera att den rutinen införs allmänt.
forts.

UN § 4 forts.

B-delen. Reglemente för utbildningsnämnden § 1
Nämnden leder och samordnar verksamheten inom …
Här kompletteras med
· Ungdomsmottagningen

Politisk beredning

Au 8/1 Arbetsutskottet har 2004-01-08, § 5, beslutat att uppdra till bitr förvaltningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2004-02-10 lämna förslag på yttrande över remissen.

Au 10/2 Arbetsutskottet har 2004-02-10, § 14, behandlat ärendet.

________


UN § 5 Dnr UN 03-200 003

Förslag till policy för representation/Remiss från Kommunkansliet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen överlämna utbildningschefens remissvar, daterat 2004-01-10, som sitt eget med följande tillägg:
under rubriken Omfattning: policyn även omfattar ersättare i nämnder ….
under rubriken Gåvor –presenter: Minnesgåvor, efter 25 års anställning, regleras på annat sätt.

Underlag för beslut

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-04, § 357
Förvaltningens yttrande daterat 2004-01-10
Förvaltningens förslag till beslut daterat 2004-01-10

Bakgrund

Föreliggande policy omfattar ledamöter i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, kommunens och bolagens anställda samt bolagens styrelser.

För tillämpning av policy ansvarar respektive ordförande samt förvaltningschefer och VD i bolagen.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen uttalar i sitt yttrande att förvaltningen helt ställer sig bakom den föreslagna policyn. Emellertid föreslås ett förtydligande avseende den representation som består i deltagande i kurser och konferenser på arbetstid. Det är mycket vanligt att vin eller öl serveras till maten i samband med kurser och konferenser under vardagskvällar. Den föreslagna policyn kan gälla, men det vore skäl att diskutera om inte Norrtälje kommun skall medverka till att det alltid ska vara möjligt att avstå från vin och öl och dessutom få en lägre kurs-/konferensavgift. forts.


UN § 5 forts.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2004-02-10, § 15, behandlat ärendet.

_________
UN § 6 Dnr UN 03-180 600

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för år 2004 i enlighet med bilaga 1, innebärande 
att nämnden under år 2004 prioriterar målområdena Kunskapsutveckling-
kvalitetssäkring, Valfrihet och Elevinflytande,

att målet Kunskapsutveckling-kvalitetssäkring (kortsiktiga mål 2004) ändras enligt
följande: Andelen gymnasieelever med slutbetyg ökar till minst 72 % och 
andelen därav med högskolebehörighet ökar till minst 87 % samt

att uppdra till förvaltningen att initiera och genomföra föreslagna aktiviteter 
syftande till att uppnå de fastställda delmålen år 2004.

Reservation

Stig Saverstam (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt 
följande:
Jag reserverar mig mot införandet av styrelse med elevmajoritet som visserligen
idag är väldigt ”inne”. Ja, det är nästan en hjärtefråga hos de som von oben, bestämmer utbildningspolitiken, men som har sitt ursprung och sin grund i Jean Jacques Rousseaus stolliga uppfostringsideal, vilka under den senaste 40-årsperioden har utgjort grunden för den under denna tid för härskande ”flumpedagogiken”. Detta har sänkt svenskt skolväsendes kvalitet till nuvarande katastrofala kvalitet, nämligen idén, att all vägledning i uppfostran är av ondo och att barnet (den unge) enbart ska lära sig genom egen erfarenhet.
Jag tilltror lärarkåren om att ha den kunskap och erfarenhet, vilken eleverna 
saknar, men eftersträva, som krävs för att avgöra vad kurserna bör omfatta.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut inkl nämndens verksamhetsplan för år 
2004 daterad 2004-01-20, med tillhörande bilaga.
forts.

UN § 6 forts.

Bakgrund

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut av målstyrning och ansvarfördelning och inom ramen för tilldelad ekonomiska resurser skall respektive nämnd gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges övergripande mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i en verksamhetsplan. Planen skall också innehålla de av nämnden framtagna verksamhetsspecifika mål, prioriteringar/uppdrag och ekonomi. Nämnden ska därefter informera kommunfullmäktige om sin verksamhetsplan. Dialog ska föras med nämnd/förvaltning om verksamhetsplanen vad avser mål, uppdrag och aktiviteter, uppföljning, utveckling och resursanvändning.

Uppföljning ska ske enligt fastställd uppföljningsplan och omfatta både ekonomi och verksamhetens utveckling samt måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden beslutade 2003-12-03, § 94, att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av politiker och tjänstemän, som utarbetar ett förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden för år 2004.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-02-17.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens skrivelse daterad 2004-01-20 , inkl bilaga 1.

Politisk beredning

Au 8/1 Arbetsutskottet beslutade 2004-01-08, § 6, att uppdra till förvaltningen att till 
arbetsutskottets sammanträde 2004-02-10 komplettera ärendet med en 
förvaltningsskrivelse samt att föreslå utbildningsnämnden besluta att anta 
arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan för år 2004 .

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 2004-02-10, § 16, föreslå utbildningsnämnden besluta
att fastställa verksamhetsplan för år 2004 i enlighet med bilaga 1, innebärande 
att nämnden under år 2004 prioriterar målområdena Kunskapsutveckling-
kvalitetssäkring, Valfrihet och Elevinflytande samt att uppdra till förvaltningen att 
initiera och genomföra föreslagna aktiviteter syftande till att uppnå de fastställda delmålen år 2004. forts.

UN § 6 forts.

Beslutande sammanträde

UN 24/2 Förvaltningen har under förmiddagen informerat om ärendet.

Yrkande

- Nils Matsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av procentsatsen för slutbetyg

- Stig Saverstam (kd) yrkar 
att lokal styrelse med elevmajoritet vid Rodengymnasiet utgår ur målet 
elevinflytande,(kortsiktiga mål 2004) enligt bilaga 1, i enlighet med skriftlig 
reservation.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar enl arbetsutskottets förslag med tillägg.

_______
UN § 7 Dnr UN 03-202 612

Lokal styrelse med elevmajoritet på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att starta ett processarbete syftande till att en lokal styrelse med elevmajoritet för Rodengymnasiet kan väljas under år 2004 

att i projektet beakta arbetsmodellen ”Tio steg till en lokal styrelse med elevmajoritet” (bilaga 1) 

att uppdra till förvaltningen, att fortlöpande vid varje nämndsammanträde, informera om hur processarbetet fortskrider,

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till finansiering av en tjänst som elevombudsman samt

att delegera till arbetsutskottet, att i samråd med förvaltningen, besluta om innehåll, förordnandetid, tillsättningsförfarande mm avseende tjänst som elevombudsman.

Reservation
Stig Saverstam (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt 
följande:
Jag reserverar mig mot införandet av styrelse med elevmajoritet som visserligen
idag är väldigt ”inne”. Ja, det är nästan en hjärtefråga hos de som von oben, bestämmer utbildningspolitiken, men som har sitt ursprung och sin grund i Jean Jacques Rousseaus stolliga uppfostringsideal, vilka under den senaste 40-årsperioden har utgjort grunden för den under denna tid för härskande ”flumpedagogiken”. Detta har sänkt svenskt skolväsendes kvalitet till nuvarande katastrofala kvalitet, nämligen idén, att all vägledning i uppfostran är av ondo och att barnet (den unge) enbart ska lära sig genom egen erfarenhet.
Jag tilltror lärarkåren om att ha den kunskap och erfarenhet, vilken eleverna 
saknar, men eftersträva, som krävs för att avgöra vad kurserna bör omfatta.

forts.

UN § 7 forts.

Underlag för beslut

Bitr förvaltningschefens utredning om ”Utökat elevinflytande” daterad
2004-02-05.

Bakgrund

Ett utökat inflytande för elever och personal på skolan skall ses som en naturlig och nödvändig utveckling för en skola i tiden. Som en konsekvens av en sådan utveckling måste också ansvarstagandet öka. Utbildningsnämnden har i sitt policydokument alltsedan 1999 tydligt uttalat, att den välkomnar elevinitiativ i demokratifrågor och således under lång tid har haft en klart uttalad ambition att öka elevernas inflytande. Kommunen var också en av de första i landet att konkretisera sitt intresse för elevdemokrati genom att, på försök, införa lokal styrelse med elevmajoritet vid gymnasieskolan i Häverö, höstterminen 2000. När nämnden nu önskar utvidga försöket till att även omfatta Rodengymnasiet, kommunens största enskilda arbetsplats, är det angeläget, att interna och externa erfarenheter på bästa sätt tas tillvara.

För Rodengymnasiets del kan den lokala styrelsen bestå av rektorer (5 st), lärare (5 st) och elever (11 st). Enligt Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan kan styrelsen bl a besluta om fastställande av kursplaner för lokala kurser, lokala inriktningar inom de nationella programmen, fördelning av undervisningstider över läsåren och antal dagar som skall användas för idrott etc. En viktig förutsättning att få den lokala styrelsen att fungera på ett bra sätt, är att beslutet förankras i verksamheten. 

En arbetsgrupp inom nämnden har tillsammans med företrädare för skolledning, personal och elever på Rodengymnasiet besökt Jönköping som infört lokal styrelse med elevmajoritet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-02-17.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i utredningen, daterad 2004-02-05, att utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att starta ett processarbete syftande till att en lokal styrelse med elevmajoritet för Rodengymnasiet kan väljas 
UN § 7 forts.

under år 2004 att uttala sitt stöd för arbetsmodellen ”Tio steg till en lokal styrelse med elevmajoritet” (se bilaga 1) samt att uppdra till förvaltningen att fortlöpande informera nämnden om hur processarbetet fortskrider.

Politisk beredning

Au 8/1 Arbetsutskottet beslutade 2004-01-08, § 8, att uppdra till bitr förvaltningschefen till arbetsutskottets sammanträde 2004-02-10 komplettera ärendet med bl a en uppdragsbeskrivning samt en tidsplan för arbetet med införande av lokal styrelse vid Rodengymnasiet.

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 2004-02-10, § 17, föreslå utbildningsnämnden besluta
att uppdra till förvaltningen att starta ett processarbete syftande till att en lokal styrelse med elevmajoritet för Rodengymnasiet kan väljas under år 2004 
att i projektet beakta arbetsmodellen ”Tio steg till en lokal styrelse med elevmajoritet” (bilaga 1) att uppdra till förvaltningen, att fortlöpande vid varje nämndsammanträde, informera om hur processarbetet fortskrider, att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till finansiering av en tjänst som elevombudsman.

Beslutande sammanträde

UN 24/2 Förvaltningen har under förmiddagen redogjort för ärendet.

Yrkande

Nils Matsson (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget av att-satsen
att delegera till arbetsutskottet, att i samråd med förvaltningen, besluta om innehåll, förordnandetid, tillsättningsförfarande mm avseende tjänst som elevombudsman.

Stig Saverstam (kd) yrkar
- avslag på samtliga att-satser enligt reservation.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägget av att-sats.
_________

UN § 8 Dnr UN 04-28 612.20

Fastställande av lokala inriktningar vid gymnasieskolans teknikprogram

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att Rodengymnasiets Teknikprogram har två lokala inriktningar, IT-Elektronik och Design-Konststruktion samt

att fastställa målen för inriktningarna, de kunskaper eleverna skall ha uppnått vid fullföljd utbildning samt de kurser inriktningarna innehåller.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut daterat 2004-01-23

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-10-28, § 119, att fr o m höstterminen år 2000 erbjuda Teknikprogrammet vid Rodengymnasiet. I samband med beslutet uppdrogs till förvaltningen att återkomma med förslag om i första hand:

- inriktning/inriktningar för programmet
- marknadsföring av utbildningen
- budget för teknikprogrammet
- utveckla former för kompetensförsörjning.

Det kan konstateras, att något formellt nämndbeslut och de lokala inriktningarna inte har fattats.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-02-17.

Tjänstemannaberedning

Föreligger bitr förvaltningschefen skrivelse daterad 2004-01-23.
forts.


UN § 8 forts.

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har 2004-02-10, § 18, behandlat ärendet.

___________
UN § 9 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2004-02-13.

__________


UN § 10 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-02-13.

________


UN § 11 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden och vice ordföranden rapporterar:

Ordföranden lämnar tillsammans med utbildningschefen en kortfattad redogörelse från Den globala resan till Indien, under tiden 13-30 januari. En utförligare dokumentation, bl a över vad besöket innebär för framtiden, kommer att lämnas på nämndens sammanträde i april. Dokumentationen kommer att biläggas kallelsen och tillfälle att ställa frågor kommer även att ges vid sammanträdet.

Nämndens presidium, tillsammans med utbildningschefen och ekonomisekreteraren har deltagit i kommunstyrelsens konferens Omvärldsanalys, vision, kommunövergripande mål på Hotell Roslagen 2004-02-04. Syftet: Skapa underlag för den politiska budgetprocessen inför beslut i kommunfullmäktige 2006-06-21.

UN § 12

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Vid dagens sammanträde föreligger inga rapporter.

Enligt tidigare beslut i nämnden ska grupperna anmäla till sekreteraren när de vill 
avlägga rapport. Rapporten ska vara skriftlig och biläggas kallelsen.

Ordföranden föreslår att en översikt/revidering görs av gällande förteckning över arbetsgrupper som nämnden beslutade om på sammanträde 2003-03-26, § 31.

_________
UN § 13

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

I verksamhetsplanen för år 2004 för Rodengymnasie