UN 04 04 06 
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.00-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 PIUS-projektet (Inka Wikhelmsson, Ulla Johansson,
Birgitta Håkansson)
Kl. 10.00-10.30 Information om dagens nämndärenden 
Kl. 10.30-12.00 ”Den globala resan till Indien” 
(Ordf och utbildningschefen rapporterar från resan)
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-16.15 Nämndsammanträde
Övriga deltagande 

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-04-13, kl. 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14-25
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-04-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-04-14 anslags nedtagande 2004-05-05

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Leif Thurhammar
Utdragsbestyrkande

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.30-12.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

  x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

  x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

Fr o m kl. 11.15

 

 

Peter Jansson

s

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Henrik Mattsson

m

 

 x

 

 

 

Hans Öijerstedt

c

 

 x

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

  x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

  x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

  x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

  x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 


REGISTER
§                                                                                                                 Sid 

14 Val av justeringsman och tid för justering                                                     5

15 Månatlig budgetuppföljning för januari-februari 2004                                 6-7

16 Motion från Elisabeth Björk 8s) om att det inte bör säljas 
godis och läsk i kommunens skolor/Remiss från Kommunkansliet                     8-9

17 Revidering av nämndens delegationsförteckning                                             10

18 Generell debitering av och höjning av priset för pedagogisk
måltid                                                                                                             11-13

19 Revidering av nämndens arbetsgrupper/projektgrupper                             14-15

20 Ändring av nämndens sammanträde 040427                                                 16

21 Anmälan av delgivningsärenden                                                                     17

22 Anmälan av delegationsärenden                                                                      18

23 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden                                 19

24 Rapport från förvaltningen                                                                         20-21

25 Övriga ärenden/Extra arbetsutskott 040419                                                 22

_______


UN § 14 

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-04-13, 
kl. 12.00.

________
UN § 14 Dnr UN 04-52 042

Månatlig budgetuppföljning för januari-februari 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att med tillfredsställelse konstatera att utfallet väl följer budgeten och att 
prognosen för helåret ligger inom budgetramen samt

att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetutfallsprognos för januari och februari 2004 daterad 
2004-03-15

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Tidplan 2004 för budget- och 
verksamhetsuppföljningar”. Enligt denna ska nämnderna två gånger per år 
upprätta delårsrapporter baserade på den verksamhet som bedrivs, rapport ett 
t o m april och rapport två t o m augusti. Samtliga nämnder ska för övriga månader upprätta en prognos som skickas till kommunstyrelsen. Rapporten för februari ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 040319.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-03-30.

Tjänstemannaberedning

Enligt förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari och februari är 13,9 % av årsbudgeten på 218 821 tkr förbrukad d v s (30 495 tkr). Den periodiserade månadsuppföljningen redovisar –603 tkr. Avvikelsen beror på att fakturor har bokförts på fel månad på gymnasie-gymnasiesärskole- och SFI-verksamhet.
Högskole-KY-utbildningar visar på ett stort överskott i februariutfallet, 
periodiseringen från 2003 bidrar till det positiva utfallet. Överskottet kommer att 
förbrukas under året.
forts.

UN § 15 forts.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har 2004-03-23, § 20, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 6/4 Ekonomisekreteraren redogjorde under förmiddagen för budgetprognosen. 
Träffar med rektorer och chefer är inplanerade under april inför delårsbokslutet per sista april.

________


UN § 16 Dnr UN 04-06 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor/Remiss från Kommunstyrelsen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut

Remiss daterad 040108 från Kommunkansliet
Förvaltningens yttrande över motionen daterad 2004-02-26.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-15, § 271, att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. Kommunkansliet har översänt remissen för yttrande senast 2004-04-16.
Elisabeth Björk (s) föreslår i motionen att kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-03-30.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissvaret att motionen ska avslås med motiveringen att den aktuella frågan, utbudet i cafeterian, är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala styrelsen med elevmajoritet som planeras starta till hösten.
forts.


UN § 16 forts.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har 2004-03-23, § 21, behandlat ärendet.
Nils Matsson (m), Louise Branting (c) och Birgitta Sämskar (fp) yrkade avslag på motionen i enlighet med förvaltningens remissvar.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) yrkade bifall till motionen , med den avvikelsen, att avvakta diskussionen på Rodengymnasiet tills den planerade lokala styrelsen har tillsatts.
Elisabeth Björk (s) reserverade sig till förmån för eget yrkande.


Beslutande sammanträde

UN 6/4 Bitr förvaltningschefen redogjorde under förmiddagen för remissvaret där förvaltningen inte tar ställning till sakfrågan utan betonar att frågan bör diskuteras och avgöras av den planerade lokala styrelsen. 

Yrkanden

Ordföranden Nils Matsson (m), med instämmande av Stig Saverstam (kd) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag att avlå motionen.

Vice ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar enligt tidigare yrkande 
- bifall till motionen, med den avvikelsen, att avvakta diskussionen på Rodengymnasiet tills den planerade lokala styrelsen har tillsatts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

________

UN § 17 Dnr UN 04-59 002

Revidering av nämndens delegationsförteckning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med de korrigeringar och kompletteringar som föreslagits.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2004-03-22
Förvaltningens förslag till revidering av delegationsförteckningen daterad 
2004-04-02

Bakgrund

Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2003-02-26, 16. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-03-30.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har 2004-03-23, § 22, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 6/4 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för förslaget. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär. 
Eftersom återrapporteringen av delegationsbesluten till nämnden ej fungerat tillfredsställande, att varje administratör kommer att få en mall där samtliga delegationsbeslut påföres. Därefter undertecknar delegaten blanketten och skickar den månadsvis till nämndens sekreterare.
________
UN § 18 Dnr UN 04-51 622

Generell debitering av och höjning av priset för pedagogisk måltid

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att införa en schablonmässig månatlig debitering på 300 kr inkl moms för personalens pedagogiska måltider fr o m 2004-08-01 samt

att höja priset för en enskild pedagogisk måltid till 20 kr inkl moms fr o m
2004-08-01.

Reservation

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse daterad 2004-03-15.

Bakgrund

Inom utbildningsförvaltningen förekommer pedagogiska måltider i huvudsak inom gymnasiesärskolan. Priset för pedagogisk måltid har under överskådlig tid varit 10 kronor/måltid. Det har inte justerats med hänsyn till prisutvecklingen och värdet av kostförmånen.
Ärendet har behandlats i PAMK 2003-03-30.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelsen, att för att underlätta de administrativa rutinerna kring de pedagogiska måltiderna införa ett schablonavdrag på 300 kr/månad. Avdraget görs:
- för personal med uppehållstjänst eller ferietjänst under januari-december
- för personal med semestertjänst under januari-maj och augusti –december 
forts.


UN § 18 forts.

- för personal som stadigvarande är schemalagd färre än 5 dagar/vecka minskas schablonavdraget med 20 % per ledig dag. Vid schemaändring för denna personal skall den anställde anmäla detta på en ny blankett.

Priset för en enskild pedagogisk måltid höjs från 2004-08-01 till 20 kr, vilket 
erläggs kontant till kökspersonalen.

Enligt Riksskatteverket gäller följande:
”Lärare som p g a tillsynsskyldigheter äter tillsammans med barnen beskattas inte för kostförmån ( s k pedagogisk måltid). Motsvarande gäller även personal vid förskola, daghem och fritidshem. En förutsättning för skattefrihet är att personalen har skyldighet att delta i måltiderna enligt anställningsavtal eller liknande”. 
Förslaget överensstämmer med de principer och priser för pedagogiska måltider som barn- och skolnämnden beslutade om 2003-12-01.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har 2004-03-23, § 23, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 6/4 Utbildningschefen redogjorde under förmiddagen för förslaget.

Yrkanden:

Stig Saverstam (kd) yrkar

-att i de fall ”pedagogisk måltid” ingår i anställningsavtalet, måltiden är kostnadsfri för den anställde.

Ordföranden Nils Matsson (m) yrkar

- bifall till arbetsutskottets förslag.

forts.UN § 18 forts.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framlagda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_______

UN § 19 Dnr UN 03-30 600

Arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden/Revidering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa följande arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden:

Droger och hälsa
Ulla Bratt (s) sammankallande
Solveig Persson (s)
Anders Selholm (m)
Kristina Almén (s)
Jane Trepp (c)

Eftergymnasial utbildning
Louise Branting (c) sammankallande
Gun Candal (m)
Lars-Erik Jansson (s)

Övergång grundskola/gymnasium
Elisabeth Björk (s) sammankallande
Peter Jansson (s)
Birgitta Sämskar (fp)
Hans Öijerstedt (c)

Gymnasieskolans inre utveckling
Nils Matsson (m) sammankallande
Per-Olof Lindell (s)
Bengt Ringberg (fp)
Görte Waara (kd)

Integration
Catarina Wahlgren (v) sammankallande
Catharina Famer Erdtman (s)
Conny Lindén (s)

forts.

UN § 19 forts.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2003-03-26, § 31, att tillsätta arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden inom följande områden: ”Skollags- och gymnasiekomitteérna”, ”Droger och hälsa”. ”Eftergymnasial utbildning”, ”Övergång grundskola/gymnasieskola”. Tidigare hade nämnden 
2003-02-26, § 17, beslutat att tillsätta arbetsgrupperna/ projektgrupperna ”Vuxnas lärande” och ”Gymnasieskolans inre arbete”.
Två av dessa grupper var endast tillfälliga och har upplösts, nämligen skollags- och gymnasiekommittéerna och vuxnas lärande.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet beslutade 2004-03-23, § 24, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2004-04-06.

Beslutande sammanträde

UN 6/4 Vid arbetsutskottets sammanträde uppmanade ordföranden partigrupperna att till nämndens sammanträde lämna förslag på vilka personer som skall ingå i grupperna.
Elisabeth Björk (s) föreslår att ytterligare en arbetsgrupp bildas, Integration.
Utbildningschefen kommer att lämna förslag på vilka tjänstemän som skall ingå i grupperna. 
________


UN § 20 Dnr UN 03-183 006

Ändring av nämndens sammanträde 2004-04-27

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att flytta nämndens sammanträde 27/4 till onsdagen den 28/4.

Bakgrund

KSL (Kommunförbundet Stockholms län) har inbjudit ordförandena i barn- 
och utbildningsnämnderna i Stockholms län till ett politikerseminarium kring 
kommunsamverkan inom utbildningsområdet i Stockholms län 2004-04-27.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har 2004-03-23, § 24, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 6/4 Ordföranden meddelar att han anser det angeläget att han deltager i seminariet 
där bl a frågan Vad kan kommunerna samarbeta kring inom 
utbildningsområdet? kommer att diskuteras. 

Via e-post har ordföranden gjort en förfrågan hos nämnden vilken av dagarna måndagen den 26/4 eller onsdagen den 28/4 är lämpligast. Ordföranden föreslår att nämndens sammanträde flyttas till den 28/4. Sammanträdet kommer att förläggas till Rodengymnasiet.

________


UN § 21 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2004-03-29.

________

UN § 22 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-03-29.

__________


UN § 23

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Louise Branting (c) rapporterar:
Kommunala Handikapprådet har inbjudit politiker och tjänstemän till en 
föreläsning om gällande lagar och regler inom handikappolitiken på Roslagens 
Sjukhus 2004-03-24. Hans von Axelson som är kanslichef och verksamhetschef på 
Tillgänglighetscentrat hos Handikappombudsmannen berörde frågor som FN:s 
standardregler och Från patient till medmänniska – En nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. Vid mötet var även ordföranden närvarande. Louise lämnar även 
en skriftlig rapport.

Ordföranden rapporterar:
Konferensen Budget och inriktning 2005-2007 på Stora Brännbo, Sigtuna 
2004-03-30- - 31 där även vice ordföranden, utbildningschefen och 
ekonomisekreteraren deltog.

Seminarium i Krishantering? Var När Hur?

Företagarträff –”-

________UN § 24

Rapport från förvaltningen

PIUS-projektet (Projekt Introduktion Utbildning Sysselsättning)
Rektor för SFI (Svenska För Invandrare) Inka Wilhelmsson, Ulla Johansson vid 
Arbetsförmedlingen och Birgitta Håkansson, Flyktingmottagningen har under 
förmiddagen informerat om PIUS-projektet. Projektet, som startade år 2000, är ett 
samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt 
Arbetsförmedlingen i Norrtälje kommun. Projektet arbetar för en integration av flyktingar och invandrare och stöds av såväl näringlivet som de fackliga 
organisationerna. Målet är att ge flyktingar och invandrare snabbast möjliga egen 
försörjning och delaktighet i det svenska samhället.

”Den globala resan till Indien”
Utbildningschefen, ordföranden, rektor och lärare vid Rodengymnasiet, deltog i 
resan under tiden 13-30/1 2004. Utbildningsnämnden beslutade 2003-08-27, § 67, 
att på nämndens sammanträde i april 2004 lämna en återrapport från resan och 
samtidigt redovisa hur de nyvunna kunskaperna kommer att praktiseras i den 
framtida undervisningen. Utbildningschefen visar en film och ett bildspel från 
resan. Han presenterar även ett Framtidsdokument – underlag och idéer till 
handlingsplan för att stärka undervisningen vad det gäller globala 
utvecklingsfrågor, framtaget efter genomförandet av resan, anordnad av SIDA.
Ordföranden lämnar en skriftlig rapport som han även redogör för.

Utbildningschefen rapporterar
Annonsering kommer att ske under april månad efter en rektor (½-tid) vid 
Häverögymnasiet.

Bitr förvaltningschefen rapporterterar
Annsering av en elevombudsman till den planerade lokala styrelsen vid 
Rodengymnasiet är ute på remiss bland eleverna. Annonsen, som vänder sig till 
arbetslösa akademiker, kommer att införas hos Länsarbetsnämnden som även står
för 30 % av ordinarie kostnader för tjänsten.

Rodengymnasiet aula, som byggdes på 60-talet, är i stort behov av renovering och 
anpassning till nuvarande verksamheter. Utbildningsnämnden har 2002-01-15 
uppdragit till förvaltningen att ta fram ett underlag för investeringsbeslut.

forts.

UN § 24 forts.

Tekniska kontoret har bett Utbildningsförvaltningen att tillsammans med Kultur- 
och fritidsförvaltningen ta fram programönskemål med avseende på funktion, kapacitet, ljus och ljud, akustik, teknik etc. Förvaltningen föreslår att Tekniska kontoret får uppdraget att utarbeta ett lokalprogram för Rodengymnasiets aula beaktande de programönskemål som redovisats.

________


UN § 25

Övriga ärenden/Extra arbetsutskott 2004-04-19

Utbildningsnämnden beslutar:

att kalla till extra arbetsutskott måndagen den 19 april.

Beslutande sammanträde

P g a att budgetremisserna ännu ej skickats ut till förvaltningarna så hinner ärendet ej behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2003-04-13. Ordföranden föreslår att budgetremissen behandlas på extra sammanträde måndagen den 19 april, kl. 13.15. 
Nämnden tar beslut på sammanträde onsdagen den 28 april.
________