UN 040428

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl.15.30-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-11.30 Guidning i skolans lokaler
Presentation av OS-sektorns verksamhet
Kl. 11.30-12.00 Förvaltningen föredrar dagens nämndärenden
Kl. 12.00-13.00 Gemensam lunch på Hotell- och restaurangprog
(Programmet presenteras i samband med lunchen)
Kl. 13.00-13.30 Föredragning av nämndärenden forts.
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-16.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-05-11, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 26-34
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-04-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-05-12 anslags nedtagande 2004-06-02

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.30-13.30

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

  x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

 

 x

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

T o m kl. 13.00

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

Fr o m kl. 11.30

 

 

Peter Jansson

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

  x

 

 

 

Henrik Mattsson

m

  x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

c

  x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

  x

 

 

 

 

Dan-Åke Elisson

fp

 

  x

 

 

 

Göte Waara

kd

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

  x

 

Fr o m kl. 09.30

 

 

Kristina Almén

s

  x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

  x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 
REGISTER
§ Sid 

26 Val av justeringsman och tid för justering 5

27 Månatlig budgetuppföljning för mars månad 2004 6-7

28 Budget och inriktning 2005-2007 för utbildningsnämnden/
Budgetremiss 8-9

29 Redovisning av rapport angående internkontroll 10-11

30 Investering, G1-huset, Rodengymnasiet 12-13

31 Anmälan av delgivningsärenden 14

32 Anmälan av delegationsärenden 15

33 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 16

34 Rapport från förvaltningen 17

________


UN § 26

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2004-05-11, 
kl. 12.30.

_______

UN § 27 Dnr UN 04-52 042

Månatlig budgetuppföljning för mars månad 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att konstatera att utfallet väl följer budgeten och att prognosen för helåret ligger inom budgetramen,

att översända prognosen till kommunstyrelsen samt

att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetutfallsprognos daterad 2004-04-13

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Tidplan 2004 för budget- och 
verksamhetsuppföljningar”. Enligt denna ska nämnderna två gånger per år 
upprätta delårsrapporter baserade på den verksamhet som bedrivs, rapport ett 
t o m april och rapport två t o m augusti. Samtliga nämnder ska för övriga månader upprätta en prognos som skickas till kommunstyrelsen. Rapporten för mars ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2004-04-20.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-04-20.

Tjänstemannaberedning

Enligt förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari - mars är 20 % av årsbudgeten förbrukad (43 758 tkr). Kapitaltjänsten för perioden (1 688 tkr) är inte redovisad av servicekontoret. IT-avdelningen har inte heller debiterat för elev- och administrativa datorer för januari mars (1 800 tkr) Efter dessa justeringar visar månadsuppföljningen + 3 668 tkr.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 28, att hänskjuta frågan om budgetuppföljning för januari-mars 2004 till arbetsutskottets sammanträde 
2004-04-19. forts.UN § 27 forts.

Au 19/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-19, § 32, att konstatera att utfallet väl följer budgeten och att prognosen för helåret ligger inom budgetramen, att översända prognosen till kommunstyrelsen samt att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Beslutande sammanträde

UN 28/4 Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för budgetprognosen, varvid även tillfälle till frågor gavs.

________ UN § 28 Dnr UN 04-09 041

Budget och inriktning 2005-2007 för utbildningsnämnden/Budgetremiss

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att då det gäller driftbudget för år 2005, inte äska ytterligare medel utöver den föreslagna ramen,

att hantera de mål förvaltningen ser problem med inom föreslagen ram samt

att då det gäller investeringsäskanden, nämnden antar förvaltningens skrivning som sin egen.

Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2004-04-15
Anvisningar för remissvar ang budget och inriktning 2005-2007 daterat
2004-04-16
Förvaltningens remissvar daterat 2004-04-16

Bakgrund

Ledningskontoret har till nämnderna översänt budgetremiss och 
anvisningar för remissvar för budget och inriktning 2005-2007. Remissvaret 
ska via mail skickas till budgetchefen senast 2004-05-07. Svaret ska även 
skickas i pappersform tillsammans med tjänsteutlåtande, MBL-protokoll samt 
nämndprotokoll till Ledningskontorets kansli senast 2004-05-10. 
Ramberäkningen för utbildningsnämnden uppgår till 221 779 tkr.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-04-20.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar daterat 2004-04-16. Föreslagen 
ram för utbildningsnämnden täcker kostnaderna för de löne- och
volymökningar som förvaltningen räknar med för de verksamheter nämnden 
ansvarar för. Inom den föreslagna ramen ryms även kostnads- och 
volymökningarna inom gymnasiesärskolan. Förutsättningarna är: forts.

UN § 28 forts.

· kompensationen för löneökningarna motsvarar det faktiska utfallet när avtal slutits för de anställda inom utbildningsförvaltningen
· kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer än vad avtalade löneökningar fordrar 
· att full kompensation ges för tillkommande lokalhyror p g a volymökningar.

För att klara nämndens uppdrag krävs att lokaler och befintliga infrastruktur används effektivare. Den föreslagna ramen ger inget som helst utrymme för tillkommande verksamheter, medveten satsning på kvalitetshöjning eller budgeterad reserv.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 29, att hänskjuta ärendet om budget 
och inriktning till arbetsutskottets extra sammanträde 2004-04-19.

Au 19/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-19, § 33, att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2004-04-28.

Beslutande sammanträde

UN 28/4 Förvaltningen redogjorde under förmiddagen för ärendet, varvid tillfälle till frågor 
gavs.

________


UN § 29 Dnr UN 04-12 026

Redovisning av rapport ang. internkontroll

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens rapport daterad 2004-03-22

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-20 att fastställa Ledningskontorets 
förslag till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. 
Reglementet som började gälla 2002-03-01 slår fast att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen 
inom nämndens verksamhetsområde. Internkontroll delas in i redovisnings- 
och administrativa kontroller. Utbildningschefen har utsett bitr 
förvaltningschefen att vara interkontrollombud för det administrativa området 
och ekonomisekreteraren för det ekonomiska området.

Ledningskontoret har i samråd med övriga internkontrollombud beslutat 
föreslå att för år 2003 utföra internkontroll inom minst fyra områden, varav två är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma områdena har föreslagits vara inköp av AV-material och möbler (köptrohet i relation till 
upphandlingsavtal) samt attest (efterlevnad av attestreglementet). 

Förvaltningen föreslog utöver ledningskontorets förslag till 
internkontrollområden att områdena delegation (att beslutad delegation 
efterlevs) och diarieföring (att lagar och föreskrifter om diarieföring efterlevs) 
granskas under år 2003. 
Utbildningsnämnden beslutade 2003-01-15, § 7, att fastställa internkontrollplan för utbildningsnämnden avseende år 2003.
forts.

UN § 29 forts.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 30, föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutande sammanträde

UN 28/4 Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet. 

__________
UN § 30 Dnr UN 04-50 041

Investering, G1-huset, Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka att ombyggnad av G1-huset, 
Rodengymnasiet, genomförs till en kostnad av 360 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-04-16
Tekniska kontorets skrivelse daterad 2004-04-21

Bakgrund

Ledningskontoret har i budgetremissen för 2005-2007 för investeringar i fasta 
anläggningar föreslagit en ram på 500 tkr. P g a en ökning av antalet elever på
Medieprogrammet måste den nya delen, G1-huset, som programmet tar i anspråk, 
anpassas till behovet. Befintliga lokaler behöver justeras något för att få plats med 
datorer, som är mycket viktiga verktyg i mediautbildningen. Ombyggnationen ger 
också bättre förutsättningar att arbeta utifrån skola 2000-konceptet. 

Kostnaderna för de planerade åtgärderna har av Tekniska kontoret beräknats till 360 tkr. Tillkommande driftskostnader och hyresökningar täcks av de ökade intäkter som programpengssystemet ger när fler elever tas in. Utbildningsnämnden och tekniska nämnden fattar beslut under april månad, så att kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta på sammanträdet i maj.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-04-16.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 34, föreslå utbildningsnämnden besluta att 
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka att ombyggnad av G1-huset, Rodengymnasiet, 
genomförs till en kostnad av 360 tkr. forts.

UN § 30 forts.

UN 28/4 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogjorde under förmiddagen för ärendet. Vid dagens 
sammanträde föreligger skrivelse från Tekniska kontoret daterad 2004-04-21.
Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden besluta tillstyrka 
utbildningsnämndens förslag att hos kommunstyrelsen äska medel för att anpassa 
lokaler i Rodengymnasiet för mediaprogrammet till en kostnad av 360 tkr. Tekniska 
kontoret föreslår även att tekniska nämnden beslutar att investeringen utförs av 
tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggnings-
investeringar.

________UN § 31 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden daterad 2004-04-19.

_______
UN § 32 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-04-19.

________


UN § 33

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Ordföranden har deltagit i KSL:s (Kommunförbundet i Stockholms län) 
information om den gemensamma beräkningsmodellen för beräkning av 
kommunernas programkostnader för gymnasieskolan inom Stockholms län, 
2004-04-20. B la presenterades arbetet med framtagandet av 
kostnadskvoter/indextal och kalkylmodellen för beräkning av kommunernas 
programkostnader.

Ordföranden har vidare deltagit i ett politikerseminarium kring kommunsamverkan 
inom utbildningsområdet i Stockholms län, anordnat av KSL, 2004-04-27. Frågan 
som diskuterades var ”Vad kan kommunerna samarbeta kring inom 
utbildningsområdet?” En presentation gjordes av Göteborgsregionens arbete med 
att skapa en gemensam gymnasieregion.

Ordföranden, utbildningschefen och rektor vid OS-sektorn har 2004-04-29 träffat 
Norrtälje Autismförening. Frågor som diskuterades var bl a ”Hur ser utbildningen 
ut för personer med autism och för Aspergerungdomar i Norrtälje kommun och var 
kommer utbildningen att förläggas?”.

_________ 

UN § 34

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen till riksdagen är det troligt 
att förutsättningarna för statsbidraget till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem ändras (Wärnerssonpengarna). Riksdagsbeslut förväntas i mitten av juni. För bidragsåret 2004/05 ska Skolverket fördela 2,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår också en ändring av basåret för satsningen. Tidigare utgick satsningen från personaltäthetens nivå under läsåret 2000/01. Fr o m bidragsåret 2004/05 skall satsningen utgå från personaltäthetens nivå under bidragsåret 2003/04. Bidragsramen för Norrtälje kommun beräknas till 15 874 000 för läsåret 2004/05.

________