UN 040601
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.30-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Presentation av nya KY-utbildningar
· Liselotte Bate-Jernberg (Ledarskap för tillväxt)
· Yvonne Helmfrid-Agartz (Optometriassistent)
Kl. 10.00-11.30 Information om området samt visning av lokaler
Kl. 11.30-12.00 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Ordf föredrar ärende nr 3 (”Utbildningsnämndens vision 
samt inriktningsmål”)
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-16.30 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Peter Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-06-07, kl. 13.15

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 35-44
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Peter Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-06-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-06-08 anslags nedtagande 2004-06-29

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 08.30-12.00; Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-13.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x Fr o m kl. 11.30 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x Kl. 10.15-12.00 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x Fr o m kl. 11.30 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-16.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
35 Val av justeringsman och tid för justering 5

36 Delårsbokslut 040430, tertial 1, för utbildningsnämnden 6-7

37 Revidering av utbildningsnämndens policydokument 8-9

38 Besparingar i utbildningsnämndens budget år 2004 10-11

39 Anmälan av delgivningsärenden 12

40 Anmälan av delegationsärenden 13

41 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 14

42 Rapport från nämndens arbetsgrupper (Gymnasieskolans inre 15
utveckling)

43 Rapport från förvaltningen 16

44 Tillönskan om en trevlig sommar! 17

________


UN § 35

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Peter Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt 

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2004-06-07, kl 
13.15.


_________


UNau § 35 Dnr UN 04-52 042

Delårsbokslut 2004-04-30, tertial 1, för utbildningsnämnden 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för den positiva rapporten,

att uppdra till förvaltningen att även fortsättningsvis fokusera på ekonomin med tanke på det övergripande budgetläget för kommunen samt

att till kommunstyrelsen, med godkännande, överlämna delårsbokslut
2004-04-30 för utbildningsnämnden.

Underlag för beslut

Förvaltningens ”Budgetuppföljning 2004, delårsrapport 1” daterad 2004-05-24
Bakgrund

Ledningskontoret har översänt tidplan och anvisningar för delårsbokslut 
2004-04-30. Förvaltningarna rapporterar om vilka avvikelser gentemot den planerade verksamheten enligt budget och andra planeringar som är troliga för år 2004. Förutom verksamhetskonsekvenser skall också de ekonomiska konsekvenserna beskrivas. Delårsbokslutet ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2004-05-26. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2004-08-26 och kommunfullmäktige 2004-09-13.

Ärendet har behandlat i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2004-05-25.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättat delårsbokslut daterat 2004-05-24.
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 3 556 tkr netto för delårsrapport 1.
Överskottet beror på att intäkterna är större än de i den periodiserade budgeten. 

forts.

UN § 35 forts.

Intäktssidan har ett överskott på 3 820 tkr och kostnadssidan har ett underskott på 
264 tkr. Utbildningsnämnden räknar med nollresultat i årets budget och redovisar inga åtgärder eller förändringar gentemot verksamhetsplanen. 

Politisk beredning

Au 18/5 Arbetsutskottet har 2004-05-18, § 35, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 1/6 Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för ärendet, varefter nämnden fick tillfälle att ställa frågor.

________


UN § 36 Dnr UN 04-90 600

Revidering av utbildningsnämndens policydokument

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta den borgerliga gruppens dokument ”Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål” daterad 2004-05-18 med de korrigeringar och kompletteringar som föreslagits.

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Stig Saverstam (kd):
”Jag står fast vid tidigare framförda invändningar mot a) styrelse med elevmajoritet och b) att elevombudsman anställs, då nyttan av en dylik är tvivelaktig, men kostnaden betydande, vilket bör beaktas i spartider”.

Underlag för beslut

Den borgerliga gruppens dokument ”Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål” daterat 2004-05-18

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 65, att fastställa Utbildningsnämndens policy 2000. Revidering av dokumentet har gjorts vid tre tillfällen, senast 2001-06-07.

Policydokumentet har väsentligt omarbetats och har fått rubriken ”Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål”. Dokumentet är ett politiskt dokument, framarbetat av den borgerliga gruppen, och kommer att revideras årligen. De främsta målen är att nämnden erbjuder utbildning av hög kvalitet, som är anpassad till den studerandes önskemål och förutsättningar, med hänsyn tagen till kommunens ekonomi.

forts.

UN § 37 forts.

PAMK:en har på sammanträde 2004-05-25 informerats av arbetsutskottets majoritetsgrupp (m, c, fp) och har i anslutning till presentationen getts möjligheter att ställa frågor om dokumentet och också få avge synpunkter. Till mötet hade även rektorer/chefer inbjudits.

Politisk beredning

Au 18/5 Arbetsutskottet beslutade 2004-05-18, § 36, att anta föreliggande förslag till revidering av dokumentet, daterat 2004-05-18, med de korrigeringar och kompletteringar som föreslagits.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet

Beslutande sammanträde

UN 1/6 Ordföranden har under dagen redogjort för det av arbetsutskottet antagna dokumentet daterat 2004-05-18. Efter gruppsammanträdena har ytterligare förslag till ändringar och kompletteringar framkommit som ordföranden nu redogör för.

Elisabeth Björk (s) meddelar att socialdemokraterna ej kommer att deltaga i beslutet, eftersom de ej medverkat vid revideringen av dokumentet. 

Stig Saverstam (kd) meddelar att han angående punkt 3.2 och punkt 3.3 
i stycket ”Utökat elevinflytande – skoldemokrati” till protokollet önskar tillfoga en protokollsanteckning.

________

UN § 37 Dnr UN 03-80 041

Besparingar i utbildningsnämndens budget 2004

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att på något av sammanträdena i juni fatta beslut i 
ärendet.

Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse ”Budgetutfallsprognos nr 3, för Norrtälje kommun 
samt förslag till åtgärder” daterad 2004-05-04.

Bakgrund

Kommunstyrelsen konstaterade i samband med budgetutfallsprognosen per mars 2004 att resultatet enligt balanskravet för år 2004 kommer att bli –43 297 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på minskade skatteintäkter, minskning av generellt statsbidrag i vårpropositionen samt vissa nämnders prognostiserade underskott.

Kommunfullmäktige beslutade bl a 2004-05-24, § 138 att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr och att utbildningsnämnden åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa ett överskott med 3 290 tkr. Sammanlagt skall flertalet av nämnderna lämna ett sammanlagt överskott med 10 mkr.

Tjänsteberedning

I bokslutet för 2004 ska utbildningsnämnden lämna 3 290 tkr i överskott. För att nå det resultatet har förvaltningen i samband med delårsbokslutet analyserat resultaten för perioden och de prognoser respektive rektor/chef har lämnat. Förvaltningens förslag på hur sparbetinget skall fördelas har skickats ut till rektorerna/cheferna på remiss. I remissvaret skall anges vilka konsekvenser besparingskraven har för verksamheten. Ärendet kommer att behandlas på extra PAMK 2004-06-02.

UN § 38 forts.

Beslutande sammanträde

UN 1/6 Ordföranden meddelar att eftersom nämnden inte har något ytterligare 
sammanträde före sommaruppehållet så bör nämnden delegera till arbetsutskottet 
att fatta beslut på något av sammanträdena i juni, 2004-06-15 eller 2004-06-28.

Stig Saverstam (kd) uttalar att kristdemokraterna ställer sig kritiska mot att beslut i 
ärendet ej fattas på dagens nämndsammanträde.

________


.UN § 39 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning av delgivningsärenden daterad 2004-05-24.

_______UN § 40 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-05-24.

______


UN § 41

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Möte med de mjuka nämndernas presidier 2004-05-13 på socialkontoret i Norrtälje. Stående punkter på dagordningen är rapport från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och rapporter från respektive förvaltning och nämnd om det aktuella läget. Utöver dessa punkter rapporterade socialchefen från årets valborgsmässofirande. Avslutningsvis avrapporterades om avsättning av medel till återkommande aktiviteter, såsom skolavslutningar.

Möte med förvaltningschefer och nämndernas presidier (FSO) 2004-05-19. Rapport av kommundirektören om UNO-samarbetet, ett unikt samarbete bland kommunerna nordost om Stockholm. Kommunerna samarbetar om allt man kan bli överens om. Det finns inga tvång och bara de som vill går med i olika typer av samarbete.

Möte med Framtidsrådet 2004-04-27. På mötet redogjordes för Lotsens vägledningsverksamhet. Vidare diskuterades bl a utbildningsnivån i kommunen och målen för Framtidsrådet.

________
UN § 42 Dnr UN 04-89 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Gymnasieskolans inre utveckling” rapporterar:

Sammankallanden i gruppen, Nils Matsson (m), lämnar en muntlig och skriftlig 
rapport från mötet på Rodengymnasiet 2004-05-24. I gruppen ingår dessutom Per-
Olof Lindell (s), Bengt Ringberg (fp) och Göte Waara (kd).

Gruppens möten under året koncentreras kring elevinflytande och lokal styrelse. 
Vid ovanstående möte deltog även elever vid skolan och skolans administrativa chef . Eleverna fick tillfälle att framföra synpunkter inför införandet av den lokala styrelsen vid skolan. De betonade vikten av att information och utbildning även för personalen. Nästa möte avhålls 2004-09-22.

_______


UN § 43

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Till tjänsten som rektor vid Häverögymnasiet (halvtid) har, efter ansökningstidens utgång 2004-05-14, inkommit 25 ansökningar. Intervjuer har genomförts vid Häverögymnasiet 2004-05-26 och 05-28 av tre intervjugrupper (arbetsutskott och förvaltningsledning, fackliga personalföreträdare och elever). Sju personer hade kallats till intervju. F n pågår tagandet av referenser.

Till tjänsten som elevombudsman vid lokal styrelse vid Rodengymnasiet har åtta ansökningar inkommit. Arbetet som elevombudsman är en projektanställning som beräknas pågå under tiden 2004-08-04 – 2005-02-15. Intervjuer kommer att genomföras av personal och elever vid Rodengymnasiet.

Förvaltningschefernas utbildning vid NDH (Nordens DetaljhandelsHögskola) har avslutats med ett studiebesök i Bryssel 2004-05-17 - - 05-18. På programmet stod bl a besök vid Margot Wallströms kabinett.

________UN § 44

Tillönskan om en trevlig sommar

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka nämnd och förvaltning för gott samarbete och tillönskar alla en trevlig sommar.

Vice ordföranden instämmer i ordförandens tillönskan om en trevlig sommar och önskar också ordföranden med familj en trevlig sommar.

_________