Plats och tid CLL, Billborgsskolan, Lilla Brogatan 10 och lokal Hägern på Stockholmsvägen 57, Norrtälje, kl 15.30-16.30


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl 09.00-10.00 Visning av lokalerna på Billborgsskolan
Kl 10.00-10.30 Visning av lokalerna på Stockholmsvägen 57
Kl 10.30-11.30 Presentation av verksamhets vid CLL
(Rektor Mats-Åke Svarfvar)
Kl 11.30-12.00 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Kl 12.00-13.00 Lunch (Hotell Roslagen)
Kl 13.00-13.30 Förvaltningen föredrar dagens ärenden forts.
Kl 13.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl 15.30-16.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekr
Kristoffer Andersson, elev vid Rodengymnasiets, med assistent (§ 46)


Utses att justera Ulla Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-09-06, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 45-52
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-08-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-09-07 anslags nedtagande 2004-09-27

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 08.30-12.00; 13.00-13.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x Fr o m kl. 11.30 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 08.30-12.00 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-16.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

45 Val av justeringsman och tid för justering 5

46 Begäran om översyn av läromedel i samhällskunskap 6-7

47 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden
juni-juli månad 2004 8

48 Tidsplan för utbildningsnämndens verksamhetsplan för 
år 2005-2007 9-10

49 Anmälan av delgivningsärenden 11

50 Anmälan av delegationsärenden 12

51 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 13

52 Rapport från förvaltningen 14-15

_________UN § 45

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Ulla Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-09-06,
kl. 13.00

_________

UN § 46 Dnr UN 04-57 601

Begäran om översyn av läromedel i samhällskunskap

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av läromedlen i ämnet 
samhällskunskap och i förekommande fall komplettera med läromedel som ”bidrar till att aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med i samhället”.

Underlag för beslut
Skrivelse från Kristoffer Andersson daterad 2004-03-22
Förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-07-30
Uppdrag om översyn av läromedel daterad 2004-08-19

Bakgrund

Kristoffer, som är elev vid Rodengymnasiets IV-program, läser samhällskunskap A, formellt inom ramen för IV-programmet, men med inriktning mot barn- och fritidsprogrammet. I kursen används boken Zodiak, vilken är avsedd för gymnasieskolans yrkesförberedande program. Kristoffer säger sig ha blivit mycket upprörd när han kunde konstatera 
- att boken inte tar upp ett endaste litet ord om handikappade och deras situation
- att LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte finns omnämnd i boken
- under rubriken ”sociala frågor” står inget om handikappade eller funktionshindrade
- i kapitlet ”Arbete åt alla” nämns inte handikappade. 

I skrivelse daterad 2004-03-23 har Kristoffer Andersson begärt 
- att Utbildningsförvaltningen ska se över vad de har för läroböcker och att de läromedel som köps in ”bidrar till att aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med i samhället”.

Kristoffer har även skrivit till läromedelförlaget och påpekat bristerna. 
forts.

UN § 46 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2004-08-24.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i sitt yttrande daterat 2004-07-30 att nämnden 
uppdrar till förvaltningen att genomföra en översyn av läromedlen i ämnet samhällskunskap och i förekommande fall komplettera med läromedel som 
”bidrar till att aktivt öka medvetenheten om människor med funktions-
nedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med 
i samhället”.
Förvaltningens skrivelse ang uppdrag om översyn av läromedel med direktiv och 
målsättningar, daterad 2004-08-19. 

Politisk beredning

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2004-08-17, § 44, behandlat ärendet. Kristoffer med 
assistenter deltog även vid sammanträdet och fick då även tillfälle att ytterligare 
komplettera ärendet. Han påpekade då att även övriga kommuner i landet bör göra 
en kritisk granskning av sina läromedel. Ordföranden hälsade därefter Kristoffer 
välkommen att deltaga vid nämndens sammanträde. 

UN 31/8 Beslutande sammanträde

Kristoffer Andersson med assistent är även närvarande och hälsas välkommen av 
ordföranden. Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen lämnat en utförlig 
redovisning, varefter nämnden fått tillfälle att yttra sig. Bitr förvaltningschefen 
gör en kort sammanfattning och meddelar vidare att ett uppdrag om översyn av 
läromedel har, inom ramen för nuvarande anställning, föreslagits genomföras av en 
lärare på Rodengymnasiet. Översynen beräknas genomföras under tiden 
2004-08-23 - - 2004-09-23 och sker i samverkan med Specialpedagogiska institutet 
i läromedelsbeståndet. Kristoffer får därefter möjlighet att yttra sig. Han 
konstaterar att han är nöjd med hur ärendet har behandlats i nämnden och att en 
utredning påbörjats för att utreda frågan. Samtliga partier står eniga bakom 
beslutet och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
________
UN § 47 Dnr UN 04-52 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden juni-juli 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för den positiva rapporten och med tillfredsställelse konstatera att 
prognosen ser ut att resultera i ett överskott mot årets budget.

Underlag för beslut
Förvaltningens budgetuppföljning för juni-juli månad daterad 2004-08-09

Tjänstemannaberedning

Enligt förvaltningens ekonomiska uppföljning för juni-juli är 52,9% av 
årsbudgeten (218 821) förbrukad d v s 115 856 tkr. Utbildningsnämnden har ett krav på 3 290 tkr i överskott, vilket ser ut att kunna lämnas.

För den periodiserade uppföljningen för januari-juli redovisas ett överskott med 
+ 9 251 tkr. Kostnaden för löneökningar saknas för perioden. Inga IT-kostnader alls har utdebiterats de senaste månaderna. En större andel av budgeten borde ha lagts på höstterminen.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2004-08-24.

Politisk beredning

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2004-08-17, § 45, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 31/8 Ekonomiassistenten har tidigare under dagen redogjort för ärendet. Anledningen till det stora prognostiserade överskottet beror till stor del på att större andelen av budgeten borde ha lagts på höstterminen än vad förvaltningen gjort i den periodiserade budgeten. Höstterminen är oftast dyrare med sina nya och större elevkullar än på våren. Efter redovisningen får nämnden tillfälle att ställa frågor.
________


UN § 48 Dnr UN 03-180 600

Tidsplan för utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2005-2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta ordförandens förslag till tidsplan för och organisation av arbetet med nämndens verksamhetsplan år 2005-2007.

Underlag för beslut

Ordförandens förslag till organisation samt tidsplan av arbetet med framtagande av verksamhetsplan 

Bakgrund

Enligt tidigare översänd tidsplan för budget och inriktning 2005-2007 skulle verksamhetsplanen vara Ledningskontoret tillhanda 2004-10-14. Efter önskemål från ett flertal förvaltningar att senarelägga tiden för inlämnandet, har Ledningskontoret ändrat tidpunkten till 2004-11-25. Ärendet kommer därför att behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2004-10-19 och på nämndens sammanträde 2004-11-02.

Politisk beredning

Au 17/8 Arbetsutskottet beslutade 2004-08-17, § 46, att uppdra till ordföranden att organisera arbetet med framtagandet av nämndens verksamhetsplan för år 
2005-2007 och till nämndens sammanträde 2004-08-31 lämna förslag.

Beslutande sammanträde

UN 31/8 Ordföranden redogör för förslag till organisation av och mötestider för arbetsgruppen som ska ta fram förslag till verksamhetsplanen. Gruppen föreslås bestå av majoritetens ordinarie ledamöter i arbetsutskottet nämligen Louise Branting (c), Birgitta Sämskar (fp) och Nils Matsson (m) förstärkt med Göte Waara (kd). Från oppositionen föreslås följande personer ingå i arbetsgruppen: Catarina Wahlgren (v), Per-Olof Lindell (s) och Catharina Famer Erdtman (s).
forts.

UN § 48 forts.

Från förvaltningen ingår utbildningschefen och projektledaren Ulla Peterson. Förslaget till verksamhetsplan ska vara färdigt senast 2004-10-08 för att bifogas kallelsen till arbetsutskottets sammanträde 2004-10-19.

_______


UN § 49 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning av delgivningsärenden daterad 2004-08-23.

________


UN § 50 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-08-23.

________


UN § 51

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Ny rektor vid Häverögymnasiet i Hallstavik
Carl-Gustaf Carlsson har fr o m höstterminen anställts som rektor vid Häverögymnasiet. Han kommer från Sollentuna och har tidigare arbetat på Lärarhögskolan i Stockholm. Inledningsvis kommer han att arbeta 60 % på Häverögymnasiet och resterande tid på Lärarhögskolan. Välkommen Calle!

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun
Skolverket har under våren genomfört en utbildningsinspektion i kommunen. Även friskolorna har granskats. Syftet med inspektionen är att bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Rapporten (arbetsmaterial) har översänts till förvaltningen för en faktagranskning. Skolverket kommer att inbjudas till nämndens sammanträde 2004-09-28 för att lämna en återrapport av den slutgiltiga inspektionsrapporten.

Lokalinventering
Presidiet (ordföranden, vice ordföranden och utbildningschefen) har deltagit på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott där en konsult redogjorde för en lokalinventering i Häverö/Hallstavik. Inventeringen rörde Barn- och skolförvaltningens lokaler, men även lokaler i Häverögymnasiet var berörda.

_______
UN § 52

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Kommunala handikapprogrammet
Utbildningschefen har tillsammans med rektorer/chefer i diskuterat vad reglementet innebär för utbildningsförvaltningens del. Handikapprådet har uppmärksammat kommunens nämnder och förvaltningar att innan beslut fattas i ärenden som rör funktionshindrade ska rådet få densamma i remiss och ha möjlighet att få yttra sig i dessa ärenden. Handikappkonsulent Göran Ohlsson kommer att inbjudas till nämndens sammanträde för att informera om reglementet och särskilt den del som rör utbildningsnämndens ansvarsområde.

Flyttning från Gustafslund till kommunhuset Ankaret
Barn- och skolkontoret och Utbildningskontoret kommer under vecka 37 (den 9-10/9) att flytta till nya lokaler i kommunhuset (f d Roslagshälsans lokaler). Kontoren kommer att hållas stängda under dessa två dagar.

Förändring av utbudsstrukturen för den barn- och ungdomspsykiatriska vården
(BUP)
Ett brett arbete pågår att förändra BUP:s struktur, organisation och arbetssätt och kommer att genomföras vid halvårsskiftet år 2005. BUP ska i framtiden kunna erbjuda mellanvård i form av dagvård och mobila team. Fyra mellanvårdsenheter planeras för att täcka länet. En annan del i beslutet är att förbättra stödet i akuta situationer. Slutligen ska det finnas en dygnet-runt-öppen akutmottagning.

Effektivare måltidsverksamhet
En projektgrupp har tillsatts, där bl a Rodengymnasiets kostchef ingår, som kommer att arbeta med att effektivisera måltidsverksamheten i kommunen.
Ärendet har tidigare varit ute på remiss hos barn- och skolnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.

KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) på Utbildningscentrum
Annonsering pågår inför höstens utbildningar. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har beviljat kommunens ansökan att få anordna ytterligare ett intag med inriktning Ledarskap & Företagande inom fackområdet turism (80 p) med start i september 2004. En ny utbildning, Optometriassistent, 40 KY-poäng, för högst 
forts.

UN § 52 forts.

30 studerande, kommer att starta under september 2004. Utbildningen har väckt stort intresse och har många sökanden.

Hävning av avtal med Nordic Prime AB 
Nordic Prime AB slöt i juli 2003 ett avtal med Rodengymnasiets Y-sektor att bedriva gymnasierestaurang i Jungfrun 3 för bygg- och fordonsprogrammets elever. P g a att Tekniska kontoret har begärt avhysning av Nordic Prime kan ej längre någon lunch serveras i matsalen Kattugglan. Förvaltningen har därför begärt att avtalet hävs. Rodengymnasiets kök kommer därför att fr o m höstterminen leverera lunchen till eleverna på Sommargatan.

Elevombudsman vid lokal styrelse på Rodengymnasiet
Tjänsten som utannonserades i våras har ej tillsats. Tjänsten kommer åter att annonseras ut i samarbete med Länsarbetsnämnden som står för 30 % av ordinarie kostnad.

Transportutbildningen på Nordrona
Förhandlingar pågår med NIHAB ang transportutbildningens körslinga på Nordrona.


Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Intagningsläget vid gymnasieskolan
En aktuell rapport lämnas av intagningssituationen inför höstterminen. 
Ambitionen var att ungdomarnas förstahandsval skulle tillgodoses och detta mål har väsentligen uppnåtts vid årets intagning. Organisationen som fastställdes i december 2003 har utökats till totalt 692 platser. En säkrare rapport kommer att lämnas efter avräkningsdatumet 2004-09-15.

___________