Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 15.30-16.30


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Kl. 10.00-12.00 Återkoppling m a a Skolverkets rapport
”Utbildningsinspektion” (Skolverket)
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden forts.
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-16.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att juster Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-10-04, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 53-61
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-09-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-10-05 anslags nedtagande 2004-10-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 08.30-12.00; 13.00-13.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.30-16.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x x 
Anders Selholm m x x 
Louise Branting c x - -
Jane Trepp c x - - 
Birgitta Sämskar fp x x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x x
Solveig Persson s x x
Per-Olof Lindell s x x
Catharina Famer Erdtman s x x
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x Tjänstgörande ersättare x 
Ulla Bratt s x -”- x
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 4
F Nej 5
Avst REGISTER
§ Sid 

53 Val av justeringsman och tid för justering 5

54 Delårsrapport 2 år 2004 för utbildningsnämnden 6-7

55 Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar 
läsåret 2004/2005 8-10

56 Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och 11-12
effekter/Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott

57 Fritt val av gymnasieskola 13-16

58 Anmälan av delgivningsärenden 17

59 Anmälan av delegationsärenden 18

60 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 19

61 Rapport från förvaltningen 20

_________UN § 53

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-10-04,
kl. 15.00.

_________
UN § 54 Dnr UN 04-52 042

Delårsrapport 2 år 2004 för utbildningsnämnden 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för den positiva rapporten, som indikerar en ekonomi i god balans och ett mycket gott resultat i verksamheten, samt visar att kostnaderna för verksamheten sjunker, trots att kvaliteten ökar,

att uttrycka sin uppskattning för det goda arbete förvaltningen i sin helhet gör och speciellt framföra ett tack till förvaltningsledning och rektorer/chefer, samt att uppdra till utbildningschefen att även fortsättningsvis fokusera på ekonomi och kvalitet, så att årsbokslutet visar samma goda resultat 

att till kommunstyrelsen, med godkännande, överlämna delårsrapport 2, år 2004, för utbildningsnämnden.

Underlag för beslut

Delårsrapport 2 per 31 augusti, daterad 2004-09-23

Bakgrund

Enligt Ledningskontorets ”Tidplan för arbete med budget, uppföljningar mm under 2004” ska delårsrapport 2 vara servicekontoret tillhanda 2004-09-24. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen 2004-11-11 och i kommunfullmäktige 2004-11-29.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2004-09-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättat delårsbokslut 2. I kommentarerna redovisas måluppfyllelse i relation till nämndens verksamhetsmål samt den ekonomiska uppföljningen för tiden januari –augusti 2004.
forts.

UN § 54 forts.

Nämnden redovisar +8 550 tkr som avvikelse mot den periodiserade budgeten per den 31/8. Detta får inte tokas som att nämnden lämnar ett överskott motsvarande 8,5 mkr vid årets slut, utan har att göra med att kostnaderna inte är jämnt fördelade under året. Intäkterna blev 1 744 tkr högre än budgeten, statsbidragen var inte budgeterade fullt ut för perioden. Intäkterna för försäljning av skolplatser till andra kommuner blev högre än de budgeterade. Övriga intäkter för bygg- och fordonsprogrammen gav också ett överskott. Kostnadssidan blev 6 807 tkr lägre än budgeten för perioden. Detta beror till största delen på att en större andel av kostnader för löner och köpta tjänster borde lagts på hösten då antalet elever ökar.

Nämnden ska enligt beslut i kommunfullmäktige, lämna ett överskott på
3 290 tkr gentemot årets budget. (Gymnasieskolan 2 064 tkr, gymnasiesärskolan 661 tkr, grundläggande/gymnasial vuxenutbildning 75 tkr, uppdragsutbildningar 100 tkr och övriga verksamheter 390 tkr).

Den riskbedömning förvaltningen gör, är att elevströmmarna till andra kommuner, landstingsskolor och friskolor kan påverka utfallet för interkommunala ersättningar, vilket kan ge ett sämre resultat i årsbokslutet. En högre andel elever inom gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar innebär en något högre kostnad för Rodengymnasiet under hösten än den som ursprungligen prognostiserats.

Politisk beredning

Au 14/9 Arbetsutskottet beslutade 2004-09-14, § 51, att tacka för den muntliga rapporten samt att ärendet behandlas på extra arbetsutskott 2004-09-23.

Au 23/9 Arbetsutskottet har 2004-09-23, § 55, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 28/9 Utbildningschefen och ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för ärendet, varefter nämnden gavs tillfälle att ställa frågor.

________

UN § 55 Dnr UN 03-77 047

Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2004/05
(Wärnerssonpengarna) 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem, som inte ingår i det generella statsbidraget, skall upprättas gemensamt med barn- och skolförvaltningen,

att utbildningsnämnden för läsåret 2004/2005 gör anspråk på resurser motsvarande ca 7 heltidstjänster, 2 900 tkr av den totala ramen för Norrtälje kommun på 24 874 tkr ,

att utbildningsnämnden för läsåret 2005/2006 gör anspråk på resurser motsvarande ca 11 heltidstjänster, 4 356 tkr, under försättning att den totala ramen för Norrtälje kommun fastställs till 30 697 tkr

att de resurser som ställs till utbildningsnämndens förfogande skall användas till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt stöd för att de skall nå målet för sina studier,

att uppdra till förvaltningen att fördela resurserna inom gymnasieskolan och påbörja rekryteringen av den personal inom områdena specialpedagogik, elevstöd och pedagoger med speciella uppdrag riktade mot elever med särskilda behov samt

att föreslå att ordföranden i barn- och skolnämnden undertecknar den gemensamma ansökan/rekvisitionen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-09-07

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2004-06-21, § 150 att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att när det generella 

forts.UN § 55 forts.

statsbidraget för personalförstärkningar i grundskola och fritidshem är fastställt, komma med förslag till fördelning mellan nämnderna.

Skolverket informerar i skrivelse 2004-06-16 om de förändringar av regler och bidragsramar som gäller för läsåret 2004/2005. Fr o m 2005-01-01 lyfts på årsbasis 3 miljarder kronor över till det generella statsbidragssystemet. För att en kommun ska kunna ta del av den riktade delen av statsbidraget, måste den även fortsättningsvis satsa de medel som omfördelats mellan systemen påökad personaltäthet i skola och fritidshem. Bland de förändringar som införts är bl a att 
fr o m 2004/2005 införs ett nytt basår för statsbidraget. Det nya basåret är 2003/2004. För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn- och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen, kalenderåret för aktuellt bidragsår. 
Ansökan om statsbidraget skall vara Skolverket tillhanda under augusti månad och insändes gemensamt med barn- och skolnämnden.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-08-24.

Tjänstemannaberedning

För år 2004/2005 tillförs IV-programmet motsvarande 0,5 tjänst och SYV-organisationen motsvarande 0,5 tjänst. Samråd har skett med gymnasieskolans rektorer. 

Även friskolorna har rätt att ta del av statsbidraget. Statsbidraget ska emellertid inte fördelas generellt utan användas till personalförstärkningar där de bäst behövs för att kunskapsmålet ska uppnås. F n finns inga data eller kvalitetsredovisningar som gör det möjligt att bedöma om kvalitetsnivån inom de i kommunen belägna gymnasiefriskolorna ligger lägre än den genomsnittliga kvalitetsnivån i Norrtälje kommuns gymnasieskola. När det gäller elever i behov av särskilt stöd, har friskolorna samma möjlighet som den kommunala skolan att ansöka om medel, s k riktat stöd.

Förvaltningscheferna har tillsammans med nämndsordförandena diskuterat fördelningen av statsbidraget på möte 2004-08-16.

Politisk beredning

Au 17/8 Ärendet har diskuterats på arbetsutskottets sammanträde 2004-08-17, § 47.
forts.
UN § 55 forts.

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2004-09-14, § 52, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 28/9 Utbildningschefen har under dagen redogjort för ärende. Beslutet kommer även att delges kommunfullmäktige.

__________


UN § 56 Dnr UN 04-128 171

Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter/
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tillstyrka rubricerat remissförslag och till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat 2004-09-10 som sitt eget.

Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2004-08-19
Förvaltningens remissvar daterat 2004-09-10

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-08-19, § 228, att remittera ”Handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter” till samtliga nämnder samt till Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri och Hantverkshus, NIHAB samt Norrtälje Energi för yttrande före september månads utgång.

Styrningen av kommunerna inom området skydd mot olyckor övergår genom en ny lag från detaljstyrning till målstyrning. Kommunerna får därmed större frihet att själva bestämma över organisationen över den verksamhet som bedrivs, över regeltillämpningen och över användandet av de ekonomiska resurserna. Handlingsprogrammet blir därmed kommunens styrdokument i arbetet med skydd mot olyckor.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-09-21.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har till kommunstyrelsen överlämnat remissutgåvan daterad 2004-08-12 och föreslår att handlingsprogrammet sändes ut på nämndremiss.

Förvaltningen konstaterar med tillfredsställelse i sitt yttrande 
att säkerhetsfrågorna föreslås integreras i kommunens system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering forts.UN § 56 forts.

att varje nivå i organisationen förväntas sätta sina mål inom säkerhetsområdet anpassade efter respektive verksamhets behov och möjlighet
att en central mentorsfunktion kommer att stödja respektive styrnivå i frågor rörande trygghet och säkerhet
att dessa viktiga frågor därmed förs upp på agendan i kommunens samtliga verksamheter

Mot denna bakgrund föreslås utbildningsnämnden tillstyrka remissförslaget ang Norrtälje kommuns handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter.

Politisk beredning

Au 14/9 Ärendet har behandlats på sammanträde 2004-09-14, § 53.

Beslutande sammanträde

UN 28/9 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

Efter en förfrågan från Louise Branting (c) redogör bitr förvaltningschefen för hur utrymningsplanen fungerar på Rodengymnasiet.

_________


UN § 57 Dnr UN 04-132 612

Fritt val av gymnasieskola

Beslut

Centerpartiet meddelar att de ej deltar i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att elever i Norrtälje kommun fr o m 2005-01-01 ska kunna söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, både nationella och specialutformade program, i annan kommun inom Stockholms län samt i Uppsala kommun och att Norrtälje kommun tar på sig betalningsansvar för dessa elever,

att individuella programmet undantas från ovanstående beslut, undantag kan dock göras om s k särskilda skäl föreligger,

att uppdra till utbildningsförvaltningen att i arbetet med utbildningsnämndens budget för år 2005 belysa de risker för kostnadsökningar ovanstående beslut kan medföra.

Reservation

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Centerpartiet antecknar till protokollet:
Centerpartiet anser, att även ungdomarna i de norra delarna av kommunen ska ha möjlighet att välja fritt av rättviseskäl. Då vår kommun är så stor blir resorna söderut väldigt långa för t ex Hallstaviks ungdomar och det utesluter många att utnyttja det fria valet.

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna antecknar till protokollet:
Valfrihet i gymnasievalet är för oss något mycket viktigt och som vi har kämpat länge för, men väldigt svårt att inte säga omöjligt att beräkna kostnaderna för. Kostnaden har också under flera mandatperioder varit orsaken till den restriktiva hållningen vad det gäller valfriheten. forts.
UN § 57 forts.

Kommunfullmäktige har i sin senaste rambudget givit utbildningsnämnden i uppdrag att utvidga valfriheten att gälla möjlighet att välja gymnasieskola i hela Stockholms län i enlighet med överenskommelsen i KSL. Kommunfullmäktige har i sin budget till nämnden anslagit medel till också detta, får man förmoda.

I det beslut som utbildningsnämnden nu fattar utvidgas valfriheten till att också gälla Uppsala kommun. Det finns inget uppdrag från fullmäktige att göra det och därmed självklart inte heller medel anslagna för det ändamålet. Om risktagandet blev högt i och med valfrihet i Stockholms län ökas det än mer, vilket vi anser oacceptabelt.

Vi kan konstatera att detta beslut ligger utanför den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit. Förslaget är ofinansierat. Det finns stor risk att utbildningsnämnden återigen hamnar i det ekonomiska moras som tidigare rådde, vilket absolut inte får hända igen.

Catharina Wahlgren (v) ersättare i nämnden antecknar till protokollet:
Vänsterpartiet stöder förvaltningens och socialdemokraternas förslag.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-09-15

Bakgrund

I januari år 2000 presenterades förslaget om fritt val av gymnasieskola i Stockholms län inom ramen för uppdraget att utreda möjligheten att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län. Alltsedan dess har frågan om ökad valfrihet diskuterats. Kommunerna i länet har en viljeinriktning att skapa en gemensam gymnasieregion, vilket skulle ge eleverna ökad valfrihet och bidra till att fler konkurrenskraftiga utbildningar skapas och kvalitén på samtliga gymnasieutbildningar höjs. I gymnasiekommitténs betänkande ”Åtta vägar till kunskap” (Pro 2003/04:140) föreslås att frisök införs fr o m år 2007.

I ”Budget och inriktning 2005-2007”, antagen av kommunfullmäktige 
2004-06-21, § 150, beslutades om ”nämndinriktade mål och uppdrag”. Under rubriken ”prioriterad inriktning eller uppdrag” ge utbildningsnämnden i uppdrag att fr o m 2005-01-01 ska ungdomar i Norrtälje kommun fritt välja gymnasieutbildning i Stockholms län. forts.
UN § 57 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-08-24.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2004-09-15 att elever i Norrtälje kommun fr o m 2005-01-01 ska kunna söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, både nationella och specialutformade program, i annan kommun inom Stockholms län och samt i Uppsala kommun, och att Norrtälje kommun tar på sig betalningsansvar för dessa elever, att det individuella programmet undantas från ovanstående beslut, undantag kan dock göras om s k särskilda skäl föreligger, att 
uppdra till utbildningsförvaltningen att i arbete med utbildningsnämndens budget för år 2005 belysa de risker för kostnadsökningar ovanstående beslut kan medföra.

Motivering till förslaget till fritt val av gymnasieutbildning
- till kommuner i Stockholms län samt till Uppsala kommun.
Följande är de viktigaste skälen till att Utbildningsförvaltningen föreslår att elever i Norrtälje kommun fritt ska kunna söka gymnasieskola i samtliga kommuner i Stockholms län samt i Uppsala kommun:
· Rodengymnasiet har haft en positiv utveckling med höjd kvalitét och ökad konkurrenskraft – fler elever söker Rodengymnasiet i första hand trots ökat antal fristående gymnasieskolor i kommunen och närområdet. 
· Elevkullarna i gymnasieskolan har ökat, och fortsätter att öka fram till år 2008, och det kan inom något år bli svårt att ta emot alla elever i kommunens gymnasieskola
· Regeringen föreslår från år 2007 s k frisök
· Ökningen av antalet fristående gymnasieskolor i länet gör det redan i dag möjlig för elever i Norrtälje kommun att söka sig bort från kommunens skolor
· Ett fritt val av gymnasieskola gör det bl a möjligt för elever att söka attraktiva och ”smala” gymnasieutbildningar vilka Norrtälje kommun har svårt att erbjuda
· Eleverna i gymnasiesärskolan har stort behov att få välja den gymnasieutbildning som passar deras önskemål, behov och förutsättningar
· Ett fritt val ger eleverna ännu större möjlighet att bestämma över sin gymnasieutbildning och ger fler möjlighet att få just den gymnasieutbildning de efterfrågar.


forts.
UN § 57 forts

Politisk beredning

Au 14/9 Utbildningschefen har på sammanträde 2004-09-14, § 54, under rubriken Rapport från förvaltningen, informerat om ärendet.

Au 23/9 Arbetsutskottet beslutade 2004-09-23, § 56, föreslå utbildningsnämnden besluta att elever i Norrtälje kommun fr o m 2005-01-01 ska kunna söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, både nationella och specialutformade program, i annan kommun inom Stockholms län och att Norrtälje kommun tar på sig betalningsansvar för dessa elever, att individuella programmet undantas från ovanstående beslut, undantag kan dock göras om s k särskilda skäl föreligger,
att uppdra till utbildningsförvaltningen att i arbetet med utbildningsnämndens budget för år 2005 belysa de risker för kostnadsökningar ovanstående beslut kan 
medföra samt att nämnden avser att ytterligare utvidga valmöjligheterna fr o m 2006-01-01 om ovanstående faller väl ut och ekonomin så tillåter, t ex att gälla också Uppsala kommun.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

UN 28/9 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet, varefter nämnden 
fick tillfälle att ställa frågor. Beslutet kommer även att delges kommunfullmäktige.

Yrkande

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna yrkar:
- bifall till arbetsutskottets förslag

Socialdemokraterna yrkar
- bifall till förvaltningens samtliga tre att-satser

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. forts.

UN § 57 forts.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för socialdemokraternas förslag

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 5 nej-röster och 2 som avstår beslutar utbildningsnämnden att bifalla socialdemokraternas förslag (förvaltningens förslag).

_________

UN § 58 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2004-09-17.

__________
UN § 59 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2004-09-17.

_________UN § 60

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Seminariet ”Samverkan för hållbar tillväxt” på Nordrona 2004-09-07, vilket 
arrangerades tillsammans med Stockholmsregionens partnerskap för det regionala 
tillväxtprogrammet (RTP). Christer Candal, kommunalråd i kommunen, hälsade 
välkommen och konstaterade att hållbar utveckling är viktigt för kommunen och 
genomsyrar allt som görs. Kommunen samverkar också på många olika arenor från 
arbetet kring det nedlagda regementet (Campus Roslagen) med samverkan inom 
högskola/universitet till landsting, Mälardalsrådet och samarbete över Östersjön 
genom vänortsarbete.

Möte med de mjuka nämnderna 2004-09-04 på kultur- och fritidskontoret. 
Ärenden på dagordningen var bl a sommarjobb för ungdomar, läget i Hallstavik, 
intagningsläget på gymnasiet. Stående punkt på dagordningen är att förvaltningarna 
lämnar en lägesbeskrivning.

Besök från Mariehamns stadsstyrelse 2004-09-16 som bl a besökte 
utbildningscentrum på Campus Roslagen och Erkenlaboratoriet.

Ordföranden har tillsammans med Catharina Wahlgren (v), som representant från 
landstinget, och flera representanter från Norrtälje kommun deltagit i seminariet 
”Den framtida närsjukvården” i Solna 2004-09-21. På programmet stod 
information om förslaget om Stockholms framtida sjukvårdsstruktur, - hur ser 
kommunerna på de förslag och rekommendationer som rapporten presenterar? och - 
hur kan närsjukvården utvecklas genom samverkan?
Inbjudna var representanter från nordostkommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker.

_______


UN § 61

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:

Deltagandet på ”Bok & Biblioteksmässan” 2004-09-23 - - 26 som anordnades i 
Göteborg. Ett antal seminarier besöktes under torsdagen och fredagen.

Deltagandet i konferensen ”Yrkesutbildning i Stockholmsregionen” på Tekniska 
museet 2004-09-03. Huvudsyftet med konferensen är att inleda en regional 
diskussion om de praktiska yrkesutbildningarna. Konferensen ska även lägga 
grunden för nätverk mellan parter som har intresse av en väl fungerande 
yrkesutbildning och som tillsammans kan verka för att en sådan skapas i Stockholmsregionen.

_________