Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
15.00-16.10

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-09.30 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30-12.00 Föredragning av dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Grupper inkl kaffe
Kl. 15.00-16.10 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-11-10. kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 62-72
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-11-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-11-11 anslags nedtagande 2004-12-02

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x Fr o m kl. 11.45 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x To m kl. 11.15 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.10 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

62 Val av justerare och tid för justering 5

63 Utredningsuppdrag/Översyn av läromedel i samhälls-
kunskap 6-8

64 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, 
september 2004 9

65 Ansökan om retroaktiv ersättning för resor 10-11

66 Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2005 12-14

67 Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun 15-16

68 Anmälan av delgivningsärenden 17

69 Anmälan av delegationsärenden 18

70 Rapport från nämndens arbetsgrupper 19

71 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 20

72 Rapport från förvaltningen 21

________
UN § 62

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2004-11-10, kl. 
15.00

________


UN § 63 Dnr UN 04-57 601

Redovisning av utredningsuppdrag/Översyn av läromedel i 
samhällskunskap

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till utbildningschefen att ta upp utredningen till diskussion med 
förvaltningens rektorer/chefer samt att sprida rapporten på lämpligt sätt.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut

Utredningen Läromedel och funktionshinder – ett nedslag i samhällskunskapen

Bakgrund

Christoffer Andersson, elev vid Rodengymnasiets IV-program, har i skrivelse 
till utbildningsförvaltningen 2004-03-22 begärt att utbildningsnämnden ska se 
över vad de har för läroböcker och att de läromedel som köps in ”bidrar till att 
aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras 
rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med i samhället”. 
Christoffer saknar behandling av de handikappades situation i det läromedel de använder (Zodiak). Han hänvisar till att Norrtälje kommuns Handikapprogram bygger på FN:s standardregler, där det står att staterna ska aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med. Christoffer har även skrivit till bokförlaget Liber och påtalat bristerna, men har ännu ej erhållit något svar av ansvarig förläggare.

Utbildningsnämnden beslutade 2004-08-31, § 46, att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av läromedlen i ämnet samhällskunskap och i förekommande fall komplettera med läromedel som ”bidrar till att aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och vad de kan bidra med i samhället”.
forts.


UN § 63 forts.

Kåre Fagerström, lärare på Rodengymnasiet, fick uppdraget att genomföra översynen. Uppdraget skulle vara slutfört 2004-11-15 och genomfördes i samråd med Specialpedagogiska institutet.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2004-10-26.

Tjänstemannaberedning

Kåre Fagerström sammanfattar utredningen med ett antal konstateranden och förslag till åtgärder
1. att behandlingen av de funktionshindrades situation i svenska läromedel i samhällskunskap är näst intill obefintlig
2. att förlagen bör ta på sig ansvaret för att de funktionshindrades situation arbetas in i avsnittet i kommande upplagor
3. att kommunen bör ta upp frågan om de funktionshindrades situation i skolplanen
4. att de funktionshindrades situation är av största allmänintresse och bör komma upp i någon punkt om ”medborgarkunskap”
5. att kommunen utfärdar en påminnelse om att frågan om de handikappades situation tas upp och behandlas
6. att kommunens handikapprogram bör inkludera kommunens gymnasieelever.

Politisk beredning

Au 19/10 Arbetsutskottet har 2004-10-19, § 58, behandlat ärendet.
Kåre Fagerström redogjorde muntligt och skriftligt för utredningsuppdraget.

Beslutande sammanträde

UN 2/11 Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redovisat ärendet, varefter nämnden fick tillfälle att ställa frågor. Nämnden tackar utredaren för en väl dokumenterad och genomförd översyn av läromedlen i ämnet samhällskunskap. Utredningen bör spridas inom förvaltningen samt till exempelvis bokförlagen, Svenska Kommunförbundet, massmedia, barn- och skolförvaltningen och kommunala handikapprådet.


forts.

UN § 63 forts.

Tilläggsyrkande:

Socialdemokraterna yrkar 

- att uppdra till förvaltningen att redovisa på vilket sätt det kommunala handikapprogrammet beaktas.

Moderata samlingspartiet, centerpartier, folkpartiet och kristdemokraterna 
yrkar

- avslag på tilläggsyrkandet

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

________
UN § 64 Dnr UN 04-52 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, september månad 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för den positiva rapporten samt

att med tillförsikt se fram emot oktober månads budgetutfall, vilket kommer att ge en tämligen säker bild av storleken på överskottet.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning för september månad daterad 2004-10-18

Bakgrund

Den ekonomiska rapporten ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 
2004-10-21, för att därefter behandlas i kommunstyrelsen 2004-11-11.

Ärendet har behandlat s i PAMK 2004-10-26.

Tjänstemannaberedning

Budgetutfallet efter 9 månader är 149 832 tkr eller 68,5 % av årsbudget på 218 821 tkr, riktpunkten är 74,9 %. Utbildningsnämnden har ett krav på 3 290 tkr i överskott, vilket kommer att kunna lämnas. Enligt den periodiserade månadsuppföljningen för januari – september redovisar förvaltningen 
+ 9 136 tkr. Sammanfattningsvis kommer nämnden att kunna lämna ett större överskott än kravet på 3 290 tkr.

Politisk beredning

Au 19/10 Arbetsutskottet har 2004-10-19, § 59, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 2/11 Ekonomisekreteraren redogjorde under förmiddagen månadsuppföljningen. En säkrare prognos kommer att kunna redovisas för oktober månad.
_________UN § 65 Dnr UN 04-137 623

Ansökan om retroaktiv ersättning för resor

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ej medge begärd retroaktiv ersättning för aktuella elevresor.

Underlag för beslut

Ansökan om ersättning för resor, daterad 2004-08-31
Förvaltningens yttrande daterad 2004-09-23

Bakgrund

I skrivelse daterad 2004-08-31 ansöker målsman till elev om retroaktiv ersättning för höstterminen 2001 – vårterminen 2004 för resor mellan hemmet och busstationen. Eleven har bedrivit studier vid Fryshusets gymnasium i Stockholm och skjutsats av föräldrarna i egen bil under de tre gymnasieåren. Eleven har även haft kostnader för resor med egen bil mellan hemmet och Norrtälje för uppträdanden i skolans regi på kvällstid och helger.

I Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 199:1110) stadgas, att för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller resor där färdvägen är minst 6 km. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i sitt yttrande att utbildningsnämnden ej medger begärd retroaktiv ersättning för aktuella elevresor. Avslaget motiveras med att kommunen inte haft vetskap om att avståndet mellan den valda busshållplatsen och hemmet överstigit 6 km och att någon framställan om ersättning för dessa resor ej har inkommit under den aktuella gymnasietiden. Om en begäran om ersättning hade framställts hade ersättning utbetalats alt hade kommunen, om så varit möjligt, ordnat skjuts/samåkning i skoltaxi.
forts.
UN § 65 forts.

Beaktande att kommunen har möjligheter att på olika sätt leva upp till ansvaret för elevresor kan det inte ha varit lagstiftarens mening att ansökan ska kunna inges i efterhand.

Politisk beredning

Au 19/10 Arbetsutskottet har 2004-10-19, § 60, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 2/11 Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet. Gällande bestämmelser om elevresor/inackorderingsbidrag finns på kommunens hemsida www.norrtalje.se/utbildning samt i gymnasiekatalogen för läsåret 2005/06.

______UN § 66 Dnr UN 04-143 600

Verksamhetsplan år 2005 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa verksamhetsplan år 2005 för utbildningsnämnden i enlighet med de justeringar som moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna föreslagit (bilaga daterad 2004-11-02).

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna antecknar till protokollet:

”Socialdemokraterna och vänsterpartiet hade en diskussion där vi kände oss tveksamma till att använda termen – sund inställning till sexualitet – i texten till de långsiktiga målen för ungdomsmottagningen. Sund sexualitet – vad är det? Vem avgör det? Eller rättare sagt vad ligger i det outtalade att det finns en osund sexualitet? Vem bestämmer vad som är osunt? Vi kom fram till att målen skall ställas så att det är den unges utveckling, identitet, sexualitet, relationer och en hälsosam livsstil som skall främjas.”

Reservation

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

Arbetsgruppen förslag till verksamhetsplan för 2005 daterad 2004-10-19
Förslag på utvärdering sektorsvis

Bakgrund

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om målstyrning och ansvarsfördelning och inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser ska respektive nämnd konkretisera fullmäktiges övergripande mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i en verksamhetsplan. Planen ska också innehålla de av nämnden framtagna verksamhetsspecifika mål, prioriteringar/uppdrag och ekonomi. 
forts.


UN § 66 forts.

Uppföljningar ska ske enligt fastställd uppföljningsplan och omfatta både ekonomi och verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden beslutade 2004-08-31, § 48, att anta ordförandens förslag till tidsplan för och organisation av arbetet med nämndens verksamhetsplan år 2005-2007. En arbetsgrupp, bestående av Nils Matsson (m), Louise Branting (c), Birgitta Sämskar (fp), Göte Waara (kd), Per-Olof Lindell (s), Peter Jansson (s) och Catarina Wahlgren (v) samt projektledare Ulla Peterson har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2005. Verksamhetsplanen ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2004-11-25 för att därefter behandlas i kommunfullmäktige 
2004-12-20.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-10-26. Ordföranden kommer att presentera verksamhetsplanen på nästa PAMK 2004-11-23, kl. 13.15.

Politisk beredning

Au 19/10 Arbetsutskottet beslutade 2004-10-19, § 61, föreslå utbildningsnämnden besluta
att fastställa verksamhetsplan år 2005 för utbildningsnämnden i enlighet med arbetsgruppens förslag daterat 2004-10-19.

Beslutande sammanträde

UN 2/11 Projektledare Ulla Peterson, som ingått i arbetsgruppen, har under förmiddagen redovisat uppföljningen av 2004 års verksamhet. 

Ordföranden redogör för moderata samlingspartiets, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas förslag till justeringar i arbetsgruppens förslag.

Sammanträdet ajourneras i 10 min.

Yrkanden

Socialdemokraterna yrkar på ändrat textlydelse på sid 4 i verksamhetsplanen, Mål Elevstödsverksamhet, långsiktiga mål enligt följande:

- ”Ungdomsmottagningen ska stödja ungdomars utveckling av identitet, sexualitet, 
relationer samt en hälsosam livsstil”
forts.
UN § 66 forts.

Moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande textlydelse:

- ”Ungdomsmottagningen skall verka för att ungdomar får en sund inställning till 
sexualitet, samt främja samlevnad, identitetsutveckling och en hälsosam livsstil”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositions på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tilläggsyrkande

Kristdemokraterna yrkar avseende sid 1, Kunskapsutveckling-kvalitetssäkring, kortsiktiga mål, punkt 4:

- ”…..elevenkäter. ”Dessa får dock inte användas vid förhandlingar om lön 
och/eller befordran.”

Moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna yrkar

- avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.

________UN § 67 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hos kommunfullmäktige begära, att utbildningsnämnden får utsträckt tid på sig till 2006-01-31, att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun,

att genomföra utvecklingsprojektet av Gymnasieskola 2007 i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2004-10-19, så att projektet lämnar sitt förslag till utvecklingsplan till styrgruppen senast 2005-11-15 samt

att då det gäller delprojekt 3, utvärdering av Skola 2000/Norrtäljemodellen, delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet, då det brådskar.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-10-19

Bakgrund

Regeringen har överlämnat Prop. 2003/04:140 ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan”. Huvudinnehållet är förslag till ändringar i skollagens bestämmelser om gymnasieskolan, vilket innebär följande:
· Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg
· En gymnasieexamen införs
· Historia blir ett nytt kärnämne som omfattar 50 gymnasiepoäng
· Kurser bör, med undantag av vissa kärnämneskurser, ha ett omfång på minst 100 gymnasiepoäng
· Lokala kurser bör kvalitetssäkras genom att Skolverket prövar och fastställer dem
· Ett gymnasiearbete med koppling till gymnasieexamen och till målen för utbildningen ersätter dagens projektarbete forts.
UN § 67 forts.

· Eleverna ges en utsträckt möjlighet att tas emot till en utbildning i en annan kommun, även om utbildningen finns i hemkommunen (frisök) 
· För att öka kvaliteten på de individuella programmen menar regeringen att utbildningen på dessa skall bedrivas på heltid
· Kvaliteten på den gymnasiala yrkesutbildningen behöver öka, bl a genom en bättre koppling till arbetslivet. Lokalt samråd mellan kommuner och arbetsmarknadens parter i frågor som rör alla yrkesinriktade utbildningar görs obligatoriskt 
· Kärnämnen skall infärgas, d v s påverkas av karaktären på respektive 
program
· Gymnasial lärlingsutbildning bör utvecklas som ett attraktivt och valbart alternativ inom gymnasieskolan

Lagförslaget, när det gäller gymnasieskolan, beräknas träda i kraft 2007-01-01 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter 2007-07-01. Förändringar när det gäller det individuella programmet ska träda i kraft redan 2006-07-01.

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-10-26.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2004-10-19 att utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära, att utbildningsnämnden får utsträckt tid på sej till 2006-01-31, att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun, att genomföra utvecklingsprojektet av Gymnasieskola 2007 i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2004-10-19, så att projektet lämnar sitt förslag till utvecklingsplan till styrgruppen senast 2005-11-15 samt att då det gäller delprojekt 3, utvärdering av Skola 2000/Norrtäljemodellen, delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet, då det brådskar.

Politisk beredning

Au 19/10 Arbetsutskottet har 2004-10-19, § 62, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 2/11 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet och det fortsatta 
arbetet med genomförandet av ”Gymnasieskola 2007”. 

________

UN § 68 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2004-10-25.

__________


UN § 69 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2004-10-25.

_________UN § 70 Dnr UN 04-89 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Eftergymnasial utbildning/Louise Branting

Louise Branting (c), rapporterar muntligt och skriftligt från gruppens möte 
2004-09-27 på Utbildningscentrum. Närvarande var förutom Louise, Gun Candal 
(m) och gruppens tjänsteman Tommy Persson, utvecklingschef på 
Utbildningscentrum. 
Frågor som diskuterades var bl a distansutbildningar, KY-utbildningar (kvalificerad 
yrkesutbildning), ev start av en 2-årig yrkeshögskola. Diskuterades även frågan att 
ev knyta ett ”moderuniversitet” till Campus Roslagen eftersom det i dag finns 
universitet och högskolor som idag inte kan fylla sina platser.
Gruppens nästa möte blir på Utbildningscentrum 2004-11-11.

Övergång grundskola-gymnasieskola/Birgitta Sämskar

Birgitta Sämskar (fp), rapporterar muntligt och skriftligt från gruppens möte
2004-10-13 . Närvarande vid mötet var förutom Birgitta, Elisabeth 
Björk (s). ”Nora” har plats för ca 5-6 flickor på gymnasienivå, som inte klarar av 
studierna på IV (individuella programmet). Verksamheten har funnits i 7 år och 
bygger på samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
Målet för verksamheten är att flickorna efter 2 år ska klara ett nationellt program 
eller arbete.

Gruppen har även besökt ”Noras” motsvarighet för pojkar, ”Aron”, 2004-10-21.
Projektet har funnits i 3 år. Eleverna som går på ”Aron” har plockats ut av 
elevvårdsteamet på IV. F n går 5 pojkar där, varav 2 inte är där regelbundet._________UN § 71

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Föreligger inga rapporter vid dagens sammanträde.

_______UN § 72

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:

KSL, Regionplanekontoret, utreder förutsättningarna att bilda en gemensam 
vuxenutbildningsregion.

Rodengymnasiet har öppet hus 2004-11-20 mellan kl. 09.00-13.00. Friskolorna, 
Roslagens Högskola (RHS) och Rimbo tekniska gymnasium(RTG) har öppet hus 
samma dag mellan kl. 10.00-14.00.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Elevenkäten, riktad till eleverna i gymnasieskolans årskurs 2, kommer ej att 
genomföras under november månad som tidigare. I stället genomför KSL 
(Kommunstyrelsen Stockholms Län) en enkätundersökning bland länets samtliga gymnasieelever i årskurs 3 som där får möjlighet att ge sin syn på skolan.
Enkäten kommer att genomföras under vecka 46.

________