UN 04 11 30
Plats och tid Häverögymnasiet, Kokarevägen 6, Hallstavik , kl 15.30-17.00


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.30 Presentation av skolans verksamhet
Kl. 09.30-10.15 Guidning i skolans lokaler
Kl. 10.15-11.00 ”Yrkesundervisningens problem och möjligheter”
(föredrag av rektor C-G Carlsson)
Kl. 11.00-12.00 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Förvaltningen föredrar dagens ärenden forts.
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (under förmiddagens föredragning)
Carl-Gustav Carlsson, rektor (under förmiddagens föredragning)


Utses att justera Peter Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-12-03

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 73-88
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Peter Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-11-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004- anslags nedtagande 2004-

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 08.30-12.00;13.00-13.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-17.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid 

73 Val av justerare och tid för justering

74 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden,
oktober månad 2004-11-24

75 Driftbudget år 2005 för utbildningsnämnden/detaljbudget

76 Investeringsbudget år 2005 för utbildningsnämnden

77 Ev fortsättning av samverkansprojektet PIUS

78 Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Norrtälje kommun/
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott

79 Detaljplaneprogram för fastigheterna HALLSTA 1:23, 1:34,
1:40, 1:50, 1:51, fastigheter belägna inom och söder om centrum-
området i Hallstavik/Remiss från stadsarkitektkontoret

80 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2005

81 Utvärdering av Skola 2000/Norrtäljemodellen

82 Revidering av programstrukturen på Häverögymnasiet

83 Kurser och konferenser/Rapporter 

84 Anmälan av delgivningsärenden

85 Rapport från nämndens arbetsgrupper

86 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

87 Rapport från förvaltningen

__________
UN § 73

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Peter Jansson(s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor fredagen den 3 december 2004, kl. 15.00.

________


UN § 74 Dnr UN 04-52 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, oktober månad 
2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten och med godkännande lägga den till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning för oktober

Bakgrund

Den ekonomiska rapporten ska vara ledningskontoret tillhanda senast 
2004-11-20 för att därefter behandlas i kommunstyrelsen 2004-12-02.

Tjänstemannaberedning

Budgetutfallet efter 10 månader är 172 713 tkr eller 78,9 % av årsbudget på 218 821 tkr, riktvärdet är 83,3 %. Utbildningsnämnden har ett sparkrav på 
3 290 tkr, vilket kommer att kunna lämnas. Enligt den periodiserade 
månadsuppföljningen för januari–oktober redovisar förvaltningen + 6 114 tkr.

Au 16/11 Politisk beredning
Ekonomisekreteraren redogör för ärendet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden,
att tacka för rapporten och med godkännande lägga den till handlingarna

UN 30/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

_______
UN § 75 Dnr UN 04-09 041

Driftbudget år 2005 för utbildningsnämnden/Detaljbudget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa driftbudget för år 2005 i enlighet med bilagda förslag 

att till kommunstyrelsen anmäla den osäkerhet som finns kring kostnaderna för 
fritt val av gymnasieskola inom länet och till Uppsala kommun och 
kostnaderna för gymnasiesärskolan

att fastställa ersättningen till fristående gymnasieskolor i enlighet med ”Beloppsbilaga: Ersättning till fristående skolor 2005”, daterad 2004-11-12

Reservation:

Elisabeth Björk (s) anmäler reservation till förmån för tilläggsyrkandet.

Protokollsanteckning:

I budget 2005 har socialdemokraterna och vänsterpartiet lagt 200 000 kr mer i ramen till utbildningsnämnden. När budgeten beslutades var det ungdomsmottagningen som inte var fullt finansierad. Nu är det reglerat, därför väljer vi att avsätta dessa 200 000 kr till körkortsutbildning för eleverna i omvårdnadsprogrammet. Många av dem kommer förhoppningsvis att arbeta inom hemtjänsten och då är det nödvändigt att ha körkort. Vi ser gärna att körkortsutbildning sker i samarbete med vår transportutbildning.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-11-08

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-06-21 om budget och inriktning för år 2004-2006. Utbildningsnämnden beviljades för år 2005 totalt 220 346 tkr i driftbudget. Dessutom justerades ramen med hänsyn till ökade lokalkostnader med 1 849 tkr. Med hänsyn till volymökningar, minskad kapitaltjänst och en allmän besparing på 2 303 tkr innebär detta en ökning av nämndens budgetram med 3 471 tkr jämfört med 2004. Den totala ramen uppgår till 222 195 tkr. (forts.)UN § 75 (forts)

Tjänstemannaberedning


Utbildningschefen redogör i förvaltningsskrivelsen för budgetförslaget och dess risker. Gymnasieskolan har ålagts en generell besparing/krav på effektivisering på 1,3 %. Dessutom kommer elevpengen att justeras med hänsyn till jämförelser med länet, förändrade kapitaltjänstkostnader och hyresökningar. De ökade och extra kostnaderna för det fria valet (söka fritt i annan kommun inom Stockholms län och Uppsala kommun) är mycket svåra att beräkna liksom kostnaderna för gymnasiesärskolan. 


UN § 75 forts.

Politisk beredning

Au 16/11 Au har den 16/11 behandlat ärendet. Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.


Beslutande sammanträde

UN 30/11 Utbildningschefen redogör för förslaget. Bitr förvaltningschefen redogör för beräkningen av elevpengen för de olika programmen samt för beräkningen av elevpengen till friskolorna. 

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Tilläggsyrkanden

Elisabeth Björk (s) yrkar,
-att 200 tkr avsätts för körkortsutbildning för omvårdnadsprogrammets elever.
I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden yrkar

- avslag på tilläggsyrkandet


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

_________

UN § 76 Dnr UN 04-09 041

Investeringsbudget år 2005 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr för år 2005,

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt nedanstående redovisning om totalt 750 tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse 2004-11-16

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-06-21 att på begäran från utbildningsnämnden öka investeringsramarna för utbildningsnämnden åren 2005-2007 enligt följande:
· Investeringar avseende inventarier, utrustning m m från 3 000 tkr till 4 000 tkr/år
· Verksamhetsanpassningar, investeringar i fasta anläggningar från 500 tkr till 750 tkr/år.

Tjänstemannaberedning

Inför läsåret 2005/2006 behövs investeringar i smärre ombyggnationer på 
Rodengymnasiet för att i möjligaste mån och inom beslutade ekonomiska 
ramar kunna ta in elever på deras förstahandsval av program i gymnasieskolan.
Riksdagen fattade i oktober 2004 beslut om utformningen av framtidens 
gymnasieskola utifrån propositionen ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan. De förslag till förändringar som är beslutade måste utbildningsnämnden och förvaltningen väga in i kommande investeringsbeslut för att på rätt sätt kunna investera med sikte på gymnasiereformen som ska träda i kraft 2007-07-01.

Förvaltningen har i samråd med tekniska kontoret bedömt att investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändringar bör ingå i 2005 års prioriteringar och tekniska nämnden ställer sig bakom att 750 tkr begärs hos kommunstyrelsen. (forts.)

UN § 76 (forts.)

Au 16/11 Politisk beredning

Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltar ej i beslutet.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

att investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr för år 2005,

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt nedanstående redovisning om totalt 750 tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

UN 30/11 Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
__________
UN § 77 Dnr UN 03-41 133

Eventuell fortsättning av samverkansprojektet PIUS (Projekt, Integration, Utveckling och Samverkan)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen:

att i samverkan med Arbetsförmedlingen permanent arbeta i enlighet med den modell som PIUS-projektet har arbetat fram så att flyktingars och invandrares kompetens tas tillvara och att de når målet egenförsörjning,

att PIUS även fortsättningsvis har sina lokaler på Arbetsförmedlingen

att målgruppen för PIUS ska vara flyktingar och invandrare
a) som går i SFI eller annan grundläggande vuxenutbildning eller/och
b) som inte har uppnått egenförsörjning
c) flyktingar och invandrare med hög kompetens och längre vistelse i kommunen, vilka har marginaliserats så att deras reella kompetens inte tas till vara

att PIUS organisatoriskt läggs under kommunstyrelsen

att ge ledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en 
s k introduktionsersättning för nyanlända flyktingar och invandrare som är i behov av försörjningsstöd samt

att ta ansvar för hur finansieringen av 35 % av en heltid inom PIUS för utbildningsförvaltningens SFI-rektor ska lösas.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-11-08

Bakgrund

I skrivelse 2004-09-06 från personalchefen på ledningskontoret uppmanas socialnämnden om ett ställningstagande, som ska ligga till grund för kommunstyrelsens beslut om resursbehov och organisation. Senare ges även utbildningsnämnden i brev 2004-10-11 möjlighet att yttra sig.
Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Skolverket och Svenska kommunförbundet skrev 2001-04-03 på en överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare. Våren 2002 tog socialförvaltningen fram en projektplan ”Projekt för introduktion av flyktingar och vissa invandrare 2002-2004” som både socialnämnden och utbildningsnämnden ställde sig bakom. I juni 2002 skrevs en överenskommelse mellan (forts.)
UN § 77 (forts.)

arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen där bl a syfte, målgrupp och tidplan framgick. Projektgruppen har bestått av Ulla Johansson, Arbetsförmedlingen, Birgitta Håkansson, socialförvaltningen och Inka Wilhelmsson, utbildningsförvaltningen.

Projektet har utvärderats av en extern utvärderare, Öhrlings/Pricewaterhouse /Komrev. Delrapporter har lämnats och en slutrapport lämnades i juni 2004. Ett annat viktigt underlag är projektgruppens egen rapport som även den lämnades i juni 2004.

Tjänstemannaberedning

Utbildningsförvaltningen stödjer socialförvaltningens förslag att PIUS även 
fortsättningsvis lokaliseras till Arbetsförmedlingen och att den externa 
hyreskostnaden hos Arbetsförmedlingen ska belasta flyktingbudgeten.

Au 16/11 Politisk beredning

Utbildningschefen redogör för ärendet. Louise Branting (c) uttalar att hon helt och fullt stöder förvaltningens förslag.

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att föreslå utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.

UN 04 11 30 Beslutande sammanträde

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
________
UN § 78 Dnr UN 04-139 012

Förslag till bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun/
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat 2004-11-09 som sitt eget.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-11-09

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-09-23, § 254, att utsända förslag till bostadsförsörjningsprogram på remiss till styrelser, nämnder, bolag och de politiska partierna under tiden 1 oktober – 1 december 2004.

Planering och bostadsförsörjningen finns i kommunens översiktiga planering som den kommunomfattade översiktsplanen och de gällande fördjupade översiktsplanerna. Där redovisar kommunen den långsiktiga markanvändningen för bostäder, arbetsplatser, service och övrig infrastruktur.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en precisering av den strategiska planeringen i olika områden och projekt som rör bostadsförsörjningen En tidsmässig bedömning har gjorts när de olika projekten kan komma att kunna genomföras beroende på både planläge och efterfrågan.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen betonar i sitt yttrande att det för utbildningsnämnden känns angeläget, att kommunens satsningar på eftergymnasial utbildning möts upp med förutsättningar för i första hand ungdomar i åldersgruppen 18-24 år att få bostad inom kommunen. Den nettoutflyttning vi f n har i denna åldersgrupp har dämpats och för en fortsatt positiv utveckling måste bostadsplaneringen även innefatta denna grupp.

(forts.)


UN § 78 (forts.)

Au 16/11 Politisk beredning

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat 2004-11-09 som sitt eget.


UN 30/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

_________
UN § 79 Dnr UN 04-151 212

Detaljprogram för fastigheterna HALLSTA 1:23, 1:34, 1:40, 1:50 och 1:51, fastigheter belägna inom och söder om centrumområdet i Hallstavik/
Remiss från stadsarkitektkontoret

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att , i enlighet med arbetsutskottets förslag, anta förvaltningens yttrande daterat 2004-11-09 som sitt eget.

Reservation:

Jane Trepp (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Louise Brantings (c) yrkande i arbetsutskottet.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse daterad 2004-11-09

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt programförslag som syftar primärt till att inrätta ett kommunalt utomhusbad i anslutning till Hallstaviks centrum. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag ska breddas i ett tidigt skede av planeringsprocessen och att berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden.
Yttrandet ska vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2004-11-29. 

Tjänstemannaberedning 

Utomhusbadet kommer i viss omfattning, och mycket positivt, påverka innehållet i gymnasieelevernas utbildning i Hallstavik. För ortens innevånare kommer ett utomhusbad at bli en naturlig mötesplats och ge förutsättningar för motion och rekreation. De fastigheter som påverkas av detta detaljplaneprogram ligger inte i anslutning till den fastighet där Häverögymnasiet är lokaliserat. Däremot kommer förslaget innebära förändringar för gångare och cyklister. Med hänsyn till våra elever är det av största vikt att gång- och cykelvägar planeras och utförs, så att besökare till utomhusbadet, och alla andra, får säkrare förbindelser ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Au 16/11 Politisk beredning 

Utbildningschefen redogör för ärendet. (forts.)

UN § 79 (forts)

Yrkande:

Nils Matsson (m), Birgitta Sämskar (fp), Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) yrkar:

- bifall till förvaltningens förslag

Louise Branting (c) yrkar:

- avslag på förslaget att lägga utomhusbadet på fastigheterna Hallsta 1:23, 1:34, 1:40, 1:50 samt 1:51 då det skulle innebära att en fortsatt utbyggnad av Hallstaviks centrum avsevärt skulle försvåras. Centerpartiet ser hellre att badet placeras vid Uppsalavägens slut i närheten av minigolfbanan.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet 
beslutar föreslå utbildningsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

att anta förvaltningens yttrande daterat 2004-11-09 som sitt egetUN 30/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Jane Trepp (c) yrkar i enlighet med Louise Brantings (c) förslag i arbetsutskottet:

- avslag på förslaget att lägga utomhusbadet på fastigheterna Hallsta 1:23, 1:34, 1:40, 1:50 samt 1:51 då det skulle innebära att en fortsatt utbyggnad av Hallstaviks centrum avsevärt skulle försvåras. Centerpartiet ser hellre att badet placeras vid Uppsalavägens slut i närheten av minigolfbanan.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.


UN § 80 Dnr UN 

Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2005

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa sammanträdestider för utbildningsnämnden för år 2005 enligt nedan

Besluts-Au Nämnd
(Kl. 13.15-16.30) (Kl. 08.30-16.30)

25/1 (OBS:Kl. 12.00-15.00) 8/2
15/2 (bokslut 04) 1/3 (bokslut 04)
15/3 29/3
19/4 (prel intagning gy, budgetremiss) 3/5 (budgetremiss)
24/5 (delårsrapport 1) 7/6 (delårsrapport 1) 
14/6 (frikvotsintagn + intagn CLL) 
28/6 (slutlig intagning, gy)
16/8 30/8
27/9 (delårsbokslut) 11/10 (delårsbokslut)
18/10 1/11
15/11 29/11
13/12 (intagnärenden, intagn CLL) 

Underlag för beslut

Ordförandens förslag till sammanträdestider år 2005

Au 16/11 Politisk beredning

Föreligger ordförandens förslag till sammanträdestider år 2005
Ordföranden redogör för förslaget. En komplettering kommer att göras senare för ev planeringsarbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden anta ordförandens förslag om sammanträdestider.

UN 30/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden föreslår, att au-sammanträdet den 20 dec. –05 flyttas till den 13 dec. för att tillgodose CLL:s önskan om att kunna ge sökande till CLL:s kurser ett tidigare intagningsbesked. (forts.)
Ordföranden meddelar, att sammanträdesagendan kan komma att kompletteras senare för ev. planeringsarbetsutskott.

_________
UN § 81 Dnr UN 04-163 612

Utvärdering av Skola 2000/Nortäljemodellen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utvärdera 90-talets satsning på Skola 2000/Norrtäljemodellen med hjälp av Uppsalagruppen med den inriktning och omfattning som föreslås i offert daterad 2004-09-12,

att kostnaderna för utvärderingen, 500 tkr, belastar gymnasieskolan i 2004 års budget samt

att uppdra till utbildningsförvaltningen att med hjälp av kommunens upphandlingsavdelning sluta avtal med Uppsalagruppen.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2004-10-29

Bakgrund

Norrtälje kommuns gymnasieskola har nu arbetat utifrån och utvecklat Skola 2000/Norrtäljemodellen i tio år. Den pedagogiska idé, som varit grunden för förändringsarbetet sammanfattades i följande nio punkter i förslaget till om- och tillbyggnad av Rodengymnasiet 1996-11-25.

· samlad studiemiljö för eleverna
· integrerade lärarlag omkring elevgruppen
· lagansvar för elevens hela studiesituation
· arbetsplatser för laget i anslutning till elevernas lokaler
· decentralisering av planering och beslutsfattande
· elevens möjlighet att påverka sina studier
· ökat självständigt arbete för eleverna
· läraren blir mer av handledare för studierna
· datorer är arbetsredskap ute i studiemiljön

I början följdes processen och utvecklingen upp och utvärderades av 
Uppsalagruppen. I slutet av 90-talet genomförde Carl-Erik Stafström 
en enkätundersökning bland personalen på Rodengymnasiet med syfte att ta reda på hur personalen vid det tillfället såg på de förändringar som genomfördes i början och mitten av 90-talet. (Forts.)UN § 81 (forts.)

Tjänstemannaberedning

Med hänsyn till att den planerade utvärderingen dels kräver goda kunskaper om den utveckling som skedde inom gymnasieskolan 1993-1996 och dels fordrar förståelse för de processer som utvecklingen startade och ledde till, förordar förvaltningen att uppdraget ges till Uppsalagruppen, med den preliminära inriktning och omfattning som framgår av offert daterad 2004-11-12. 

Au 16/11 Politisk beredning

Utbildningschefen redogör för ärendet. En prisjämförelse har gjorts, dels med Täby kommun och dels med Regionalt utvecklingscentrum vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jämförelsen visar att Uppsalagruppen ligger bäst till i förhållande till de företag/organisationer som förvaltningen har jämfört med.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

att utvärdera 90-talets satsning på Skola 2000/Norrtäljemodellen med hjälp av Uppsalagruppen med den inriktning och omfattning som föreslås i offert daterad 2004-09-12,

att kostnaderna för utvärderingen, 500 tkr, belastar gymnasieskolan i 2004 års budget samt

att uppdra till utbildningsförvaltningen att med hjälp med kommunens upphandlingsavdelning sluta avtal med Uppsalagruppen.


UN 30/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden, Nils Matsson (m), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

________
UN § 82 Dnr UN 04-164 612

Revidering av programstrukturen på Häverögymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fr o m höstterminen 2005 förändra strukturen för Häverögymnasiets utbildningsutbud så att det vid gymnasiet finns endast ett specialutformat program,

att fastställa den föreslagna strukturen för Häveröprogrammet

att antalet intagningsplatser fastställs till 40 studerande.

Underlag för beslut

Skrivelse från rektor vid Häverögymnasiet daterad 2004-11-09

Bakgrund

Vid Häverögymnasiet finns idag, dels ett specialutformat program med inriktning mot industri och el och dels ett specialutformat hantverksprogram samt lärlingsutbildning inom ramen för det individuella programmet.

Tjänstemannaberedning

Nuvarande utformning av Häveröprogrammet medför vissa begränsningar i elevernas yrkesval, vilket medför att en ny struktur för programmet tagits fram som möjliggör en individuellt anpassad gymnasieutbildning efter elevens val. Programmet följer de av Skolverket fastställda direktiv för specialutformat program.

Au 16/11 Politisk beredning
Utbildningschefen redogör för ärendet och uttalar att han stöder rektors förslag till ändrad struktur för Häveröprogrammet. Ordföranden föreslår att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta enligt rektor på Häverögymnasiets förslag. Vid nämndens sammanträde på Häverögymnasiet 2004-11-30 kommer rektor att föredra ärendet.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta,

att fr o m höstterminen 2005 förändra strukturen för Häverögymnasiets utbildningsutbud så att det vid gymnasiet finns endast ett specialutformat program,

att fastställa den föreslagna strukturen för Häveröprogrammet

att antalet intagningsplatser fastställs till 40 studerande. (forts.)
UN § 82 (forts.)


UN 30/11 Beslutande sammanträde

(Häverögymnasiets rektor, Carl-Gustav Carlsson, har under förmiddagen föredragit ärendet.)

Ordföranden, Nils Matsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_________
UN § 83

Kurser och konferenser/Rapporter

Kommunal skolriksdag genomförs 2005-04-12 –13.
Önskan om deltagande inges till nämndsekreteraren gm. resp. gruppledare.

Växjökonferensen (konferens om angelägna skolfrågor) äger rum 
2005-01-26—27.
Det beslutas, att presidiet representerar nämnden vid denna konferens.


Föreligger skriftlig rapport från den s.k ”Managementdagen på Nordrona, av Louise Branting.
Rapporten redovisas översiktligt av Elisabeth Björk pga Louise Brantings frånvaro.
UN § 84 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2004-08-30????????????

__________


UN § Dnr UN 04-31 002


Anmälan av delegationsärenden

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.
_________UN § 85

Rapport från nämndens arbetsgrupper


Elisabeth Björk (s) redovisar från träff med arbetsgruppen ”Övergång grundskola till gymnasiet”:

I arbetsgruppens möte deltog, förutom Elisabeth, Birgitta Sämskar, Lotta Lindblad- Söderman, Hanna Stymne Bratt och Robert Johansson.

Gruppen funderade över hur man skulle kunna få en uppföljning av eleverna så att lärarna vet vad som händer med deras tidigare elever. Följa dem fram till några år efter gymnasiet för att se hur de klarade sina studier, om de studerade vidare och av dessa erfarenheter kanske kunna dra slutsatser om hur man kan utveckla både grundskolan och gymnasiet.

LUS diskuterades. Motsvarande saknas inom matematiken.
Lotta skall undersöka vad som finns.
Det finns video som beskriver hur man arbetar med LUS. Ev kan ordnas en gemensam träff BSN/UN där vi tittar på denna video och hur man kan utveckla uppföljningen av matematiken.

UN-gruppen skall besöka SOL för att se hur man arbetar med elever med behov av särskilt stöd inom gymnasiet

Gruppen skall följa upp hur övergången mellan grundskola och gymnasium dokumenteras och om/hur dessa kunskaper överförs.

SYV diskuterades och hur viktigt det är att eleverna får en bra information och personlig vägledning.
Ett sätt kan vara att låta åk 3-elever på gymnasiet komma ut på grundskolor och beskriva sina utbildningar och den kommande arbetsmarknaden.

Gruppen vill också kartlägga på vilka enheter det finns speciallärarkompetens samt om de arbetar som speciallärare.

Det konstateras, att gruppens ambitioner stöds av nämndens ledamöter.
_________UN § 85

Rapport från nämndens arbetsgrupper (forts)

Ulla Bratt rapporterar från ”Arbetsgruppen droger och hälsa”

I gruppen ingår, förutom Ulla, Kristina Almén, Solveig Persson, Jane Trepp och Anders Selholm.

Gruppen har träffat fältarna, kommunens hälsogrupp, ungdomsmottagningen och polisen samt haft kontinuerlig kontakt med hälsoteamet på Rodenskolan , Åse Ekbrant, Krister Hjerpe, Ulla Lindgren och Ann Skald.

Ett mål för gruppen har varit att få svar på tre frågor:
1. Hur får man på ett effektivt sätt reda på hur eleverna i gymnasiet mår fysiskt och mentalt, vilka tankar de har kring droger, alkohol, rökning m.m?
2. Hur samlar man in denna information från så många elever som möjligt, utan ett gigantiskt arbete.
3. Vad gör man sedan? Uppföljning? Hur?

Svaret blev FMS Elevprofil. FMS står för fysisk, mental och social kompetens.

Detta visar sig vara en metod att hjälpa oss att få svar på våra frågor.
29 lärare, skolsköterskor och kuratorer har genomgått utbildning i FMS-metoden.

Lärarna, framför allt på IV, OP och HR är mycket intresserade och har börjat eller skall börja med FMS-testerna.
Flera program står på tur.

Vad som behövs är en ordentlig uppbackning från skolledningen så att lärarna kan få tid att genomföra FMS-samtal med sina elever.

Den 1 oktober hade över 80 elever haft sina FMS-samtal.
Gruppen har fått se kommentarer från elever som går på OP. De var mycket positiva!

Personalen på elevhälsan är entusiastisk och har många bra idéer.

Gruppen fortsätter följa hälsoarbetet som nu är inne i en spännande utvecklingsfas.
-------
Ulla Bratt föreslår att företrädare för FMS-verksamheten bjuds in till UN för att ge en djupare information om verksamheten.

UN § 86

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Från sammanträde med mjuka nämnderna
1. Ang. luciafirandet
2. Ang. ungdomens hus
3. Ang. Förvaltningschefen Gösta Högbergs besök på Häverögymnasiet.

Ordföranden redovisar att han i samband med PAMK-sammanträdet
föredragit nämndens verksamhetsplan för PAMK- och förvaltningens chefer. 
Ett Riksrådslag om vuxenlärande på Globen i Stockholm, återkommer ordföranden till då dokumentation därifrån är tillgänglig. Vidare att presidiet har träffat Täby Enskilda gymnasium


UN § 87

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:

Det s.k. ”Lehto-målet” har överklagats till AD.

Utb.chefen har deltagit i möte om Teknik-college (ett koncept inom ramen för Mälardalsrådet.

Transportutbildningen kommer att kunna fortsätta att använda körslingan på Nordrona efter kompletteringar i form av motsvarighet till s.k. färister.

Utb. chefen har besökt Äventyrsskolan i Täby och gymnasiesärskolan i Österåker vid vilka enheter vi har elever med autism.