UN 050301
Plats och tid Sektor Y, Bygg- och fordonsprogrammen, Sommargatan 11, Norrtälje, kl 15.00-16.15


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-11.00 Information om bygg- och fordonsprogrammen samt 
visning av lokalerna
(Rektor Ulls-Britt Persdotter, Kenneth Jonsson och Christer Beck,lärare på byggprogrammet och fordonsprogrammet)
Kl. 11.00-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Information om lokalfrågor (Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 13.30-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-16.15 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (Information under fm)
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att juster Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-03-09, kl. 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 17-30
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-03-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-03-10 anslags nedtagande 2005-03-31

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 08.30-12.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-13.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x Frånvarande kl 11.30-12.00 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Lena Hedman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x Fr o m kl. 10.30 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl 15.00-16.15 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x Tjänstgörande ersättare 
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare 
Lena Hedman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid 

17 Val av justerare och tid för justering 3

18 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden,
januari månad 4-5

19 Bokslut år 2004 för utbildningsnämnden 6-7

20 Förlängning av SFI-avtal 2005-07-01 - - 2007-06-30

21 Redovisning av internkontroll för år 2004

22 Projekt ”Gymnasieskola 2007”/nformation

23 Utvärdering av Skola 2000/Information

24 Anmälan av delgivningsärenden

25 Anmälan av delegationsärenden

26 Rapport från nämndens arbetsgrupper
· Övergång grundskola/gymnasium (Elisabeth Björk)
· Eftergymnasial utbildning (Louise Branting)

27 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

28 Rapport från kurser och konferenser
· Rapport från Riksrådslag om vuxenutbildning (Nils Matsson)
· Rapport från Växjökonferensen (Nils Matsson)

29 Rapport från förvaltningen

30 Fyllnadsval till utbildningsnämndens arbetsutskott

________
UN § 17

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2005-03-09,
kl. 14.00.

________
UN § 17 Dnr UN 05-35 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, januari månad 2005

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten och med godkännande lägga den till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning för januari månad 

Bakgrund

Samtliga nämnder ska varje månad upprätta en ekonomisk prognos som tillställs kommunfullmäktige. Månadsrapporten för januari ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-02-17 för att därefter behandlas i kommunstyrelsen 
2005-03-03 och kommunfullmäktige 2005-03-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ekonomisekreteraren upprättad månadsuppföljning för januari månad. Budgetutfallet efter en månad är 16 149 tkr eller 6,9 % av årsbudgeten på 225 257 kr, riktvärdet är 8,3 %. IT-kostnader uppskattas saknas med 562 tkr.
Riskbedömning för eventuella avvikelser är
· att elever fritt får söka gymnasie- och gymnasiesärutbildningar i annan kommun i Stockholms län samt i Uppsala kommun kan medföra extra kostnader i form av ökade elevresor, inackorderingar och dyrare utbildningar, mellan 300-500 tkr.
· att kostnader för gymnasiesärelever kan öka ytterligare med 700-1 400 tkr om fler elever väljer att söka dyrare utbildningar utanför kommunen
· att eventuell högre återbetalningsskyldighet av statsbidrag om elevtillströmningen blir lägre i år än den prognosen som CLL har gjort.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet har 2005-02-15, § 10, behandlat ärendet.

forts.


UN § 17 forts.

Beslutande sammanträde

UN 1/3 Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för månadsrapporten.

________


UN § 18 Dnr UN 03-80 041

Bokslut år 2004 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna av förvaltningens upprättat bokslut för år 2004 till 
kommunstyrelsen,

att uttrycka mycket stor tillfredsställelse med både verksamhetsresultaten och det 
ekonomiska resultatet 

att med glädje konstatera att utvärderingen i hög grad görs mot nämndens verksamhetsplan samt 

att uppdra till utbildningschefen att framledes alltid uppnå minst ett ekonomiskt 
nollresultat. 

Underlag för beslut

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2004, daterad 2005-02-14.

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Tidplan och anvisningar årsbokslut 
2004-12-31”. Enligt tidsplanen ska bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004 
vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-02-14. Även tjänsteutlåtande med 
förvaltningens förslag till beslut ska skickas tillsammans med nämndbeslutet. Årsbokslutet behandlas i kommunstyrelsen 2005-04-07 och i kommunfullmäktige 
2005-04-25.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2005-02-22.

Tjänstemannaberedning

Kommunfullmäktige har ålagt utbildningsnämnden ett krav på överskott i 2004 års budget med 3 290 tkr. Budgetavvikelse i bokslut 2004 uppgår till 3 152 tkr. Differensen i kommunfullmäktiges krav på överskott/budgetavvikelse uppgår till –138,5 tkr, beroende bl a på att budgeten för påbyggnadsutbildningarna har överskridits med 1 097 tkr. Påbyggnadsutbildningar är en rättighet för vissa medborgare och en skyldighet för nämnden att bekosta. . forts


UN § 18 forts.

Investeringsbudgeten visar ett underskott med –344 tkr. Avvikelsen beror på nya investeringar på flera program p g a ökat antal elever i gymnasieskolan.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2005-02-15, § 11, att tacka för rapporten samt
att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2005-03-01.

Beslutande sammanträde

UN 1/3 Ekonomisekreteraren och bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort 
för bokslutet/verksamhetsberättelsen.

Ordföranden framför nämndens tack till utbildningschefen och hela förvaltningen 
som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med ekonomin som resulterat i ett mycket gott 
resultat.
________UN § 20 Dnr UN 05-33 616

Förlängning av SFI-avtal 2005-07-01 - - 2006-06-30

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utnyttja möjligheten till ett års förlängning av gällande avtal rörande SFI-
utbildning i Norrtälje kommun med Kunskapsbolaget Integra AB perioden
2005-07-01 - 2006-06-30,

att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram anbudshandlingar så att ny 
upphandling av SFI-undervisningen kan ske i god tid före 2006-07-01.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-02-03

Bakgrund

Utbildningsnämnden slöt år 2003 avtal med Kunskapsbolaget Integra AB när det 
gäller undervisning i Svenska För Invandrare, SFI. Avtalstiden är 
2003-07-01 - - 2005-06-30, med möjlighet till ett års förlängning, dock längst 
t o m 2006-06-30 enligt § 1 i avtalet. Beställaren ska senast 2005-01-01 sända 
entreprenören skriftligt meddelande om förlängning önskas.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-02-22.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens tjänstemannayttrande daterat 2005-02-03.
Kunskapsbolaget Integra AB har på kort tid utvecklat en verksamhet med bra resultat och god kvalitet, vilket framgår av interna och externa uppföljningar. Ur de 
studerandes synpunkt är det därför bra om kommunen förlänger avtalet med ett år i enlighet med gällande avtal.
Prisjusteringar för år 2005 och 2006 kommer att ske i enlighet med § 6 i avtalet.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-02-15, § 13.
forts.


UN § 20 forts.

Beslutande sammanträde

UN 1/3 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 

Kunskapsbolaget Integra, har upprättat ”Verksamhetsberättelse för SFI-
undervisningen i Norrtälje för år 2004”, som delats ut till nämnden.
_________UN § 21 Dnr UN 04-12 026

Redovisning av internkontroll för år 2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande översända redovisningen av intern kontroll för år 2004 till 
Ledningskontoret.

Underlag för beslut

Utbildningschefens rapport om internkontroll år 2004 daterad 2005-02-07.

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för att den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Redovisningen av 2004 års kontroll samt nämndens interkontrollplan för år 2005 ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-02-28.

Tjänstemannaberedning

Interkontrollområden för utbildningsnämnden under år 2004 var kontroll av hur attestreglementet följs och hur återrapporteringsskyldigheten av delegationsbeslut följs.

Föreligger utbildningschefens rapport av intern kontroll 2004 daterad 
2005-02-07.
1. Kontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll
2. Resultatet är mycket gott. På några fakturor saknades mottagningsattest eller angivande av syfte och deltagarförteckning.
3. Information om resultatet av internkontrollen har getts till samtliga chefer. Vissa av attestreglerna har gåtts igenom och vikten av att dessa följs har betonats.
forts.UN § 21 forts.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet har 2005-02-15, § 16, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 1/3 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________ 


UN § 22 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007/Information

Bakgrund

”Gymnasieskola 2007” kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2005-12-15. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2006-01-31.

Sammanträdet

Utbildningschefen lämnar en kort rapport om det pågående arbetet. Det första mötet 
med de sammankallande i delprojektgrupperna ägde rum 2005-02-09. En agenda 
för styrgruppsmötena kommer att upprättas.
________


UN 23 Dnr UN 04-163 613

Utvärdering skola 2000/Information

Bakgrund

”Utvärdering Skola 2000” kommer att vara en stående informationspunkt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden under våren. UppsalaGruppen ska ha genomfört uppdraget senast 2005-05-31. Hans Nytell, vd och projektledare kommer även personligt och regelbundet att avrapportera till arbetsutskott och nämnd.

Sammanträdet

Utbildningschefen meddelar att intervjuer med lärare och personal pågår. 
Personalenkäten är genomförd. Förvaltningsledningen ska 2005-03-10 träffa Hans Nytell, UppsalaGruppen, för att planera det fortsatta arbetet med uppföljning av
Skola 2000.
________ UN § 24 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-02-21.

__________
UN § 25 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Sammanträdet

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsbeslut.

________UN § 26 Dnr UN 04-89 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Övergång grundskola-gymnasieskola”

Sammankallande för gruppen, Elisabeth Björk (s), rapporterar muntligt och skriftligt från sitt besök på Lommarskolan 2005-01-08. Rektor vid skolan lämnade en aktuell bild av skolan och den kommande planeringen. Besök gjordes vid de olika arbetslagen inom skolan. Diskussioner fördes även med elever om deras val till gymnasiet. Rodengymnasiet som har ett mycket gott rykte bland eleverna.

Elisabeth rapporterar vidare från gruppens möte 2005-02-02 i Folkets Hus, 
Norrtälje. Vid mötet deltog även barn- och skolnämndens ordförande. För att förbättra rutinerna vid övergången föreslås att man utvecklar fasta rutiner där även friskolor kan ingå och att även elever i årskurs 3 kan besöka grundskolorna för att berätta om sin tid på gymnasiet. Ett ökat samarbete mellan de båda nämnderna är önskvärt att man genom att t ex bjuda in varandra till de föreläsningar som ibland finns med på programmet vid sammanträdena.

P g a att Lars-Erik Jansson (s) ingår i två grupper, nämligen eftergymnasial utbildning och övergång grundskola-gymnasieskola, kommer fortsättningsvis endast ingå i gruppen eftergymnasial utbildning eftersom den gruppen har färre deltagare.

Arbetsgruppen ”Eftergymnasial utbildning”

Lars-Erik Jansson (s) som ingår i gruppen lämnar en muntlig och skriftlig rapport från gruppens möte 2005-01-28. Vid gruppens möte deltog även Louise Branting (c) och utvecklingschef Tommy Persson.UN § 27

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:
UN § 28

Rapport från kurser och konferenser 

UN § 29

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:


Bitr förvaltningschefen rapporterar:

UN § 30

Fyllnadsval till utbildningsnämndens arbetsutskott