UN 050329

Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
14.00-15.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 10.30-11.00 Information om lokaler/Lena Boman, Ledningskont 
Kl. 11.00-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 14.00-15.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Peter Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-04-01, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 31-41
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Peter Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-03-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-04-04 anslags nedtagande 2005-04-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 10.30-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 14.00-15.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid 

31 Val av justerare och tid för justering 5

32 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden,
februari månad 2005 6-7

33 Investering – arbetsrum och förråd i sporthallen, A1 och A2
på Rodengymnasiet 8-9

34 Investering – ombyggnad av diskrum m m för cafékök i
byggnad H2 på Rodengymnasiet 10-11

35 Projekt ”Gymnasieskola 2007”/Information 12

36 Utvärdering ”Skola 2000”/Information 13

37 Anmälan av delgivningsärenden 14

38 Anmälan av delegationsärenden 15

39 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 16-17

40 Rapport från förvaltningen 18-19

41 Övrigt ärende
Rapport från kurser och konferenser 20

________

UN § 31

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Peter Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2005-04-01, kl. 13.00.

Sammanträdet

Ordföranden inleder sammanträdet med att hälsa Linda Bjernler (fp), ordinarie ledamot och Leena Hedman (fp), ersättare, välkomna till utbildningsnämnden. Därefter lämnar politiker och tjänstemän en kort presentation av sig själva.

_________
UN § 32 Dnr UN 05-35 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, februari månad 2005

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för den ekonomiska rapporten som i dagsläget och prognosmässigt ser positiv ut

att med tillförsikt följa förvaltningens fortsatta goda arbete med ekonomin, vilket ska resultera i ett nollresultat för året.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning för februari månad 2005 daterad 2005-03-09

Bakgrund

Samtliga nämnder ska varje månad upprätta en ekonomisk prognos som tillställs kommunfullmäktige. Månadsrapporten för februari ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-03-17 för att därefter behandlas i kommunstyrelsen 
2005-04-07 och i kommunfullmäktige 2005-04-25.

Ärendet har behandlat i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2005-03-22.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ekonomisekreteraren upprättad månadsuppföljning för februari månad. Budgetutfallet efter två månader är 15 % av årsbudgeten på 
225 257 tkr eller 33 739 tkr, riktpunkt för perioden är 16,6 %.

Riskbedömning för eventuella avvikelser är
· frisök till gymnasie- och gymnasiesärskolan kan medföra ökade kostnader för elevresor, inackorderingar och dyrare utbildningar
· återbetalningsskyldighet av statsbidrag till vuxenutbildningen om elevtillströmningen blir lägre i år än den prognosen som budgeten baseras på.
forts.UN § 32 forts.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2005-03-15, § 21, behandlat ärendet.

UN 29/3 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för månadsrapporten.
__________


UN § 33 Dnr UN 05-13 287

Investering – arbetsrum och förråd i idrottshallen, A1 och A2, på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderlig ombyggnad av befintliga lokaler för idrottslärare i byggnad A1, Rodengymnasiet, till en kostnad av 
872 500 kr

att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderliga tillbyggnad av redskapsförråd för idrottshall i byggnad A2, Rodengymnasiet, till en kostnad av 430 000 kr

att investeringen utförs av Tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande daterat 2005-03-10

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2005-02-08, § 4, att till kommunstyrelsen framföra behov av lokalinvesteringar i idrottshallarna på Rodengymnasiet. Det gäller dels ombyggnation för att tillgodose behovet av lärararbetsplatser och dels en tillbyggnad för att tillskapa ett redskapsförråd i idrottshallen, byggnad A2. I övrigt hänvisas till tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 2005-03-02.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i yttrande daterat 2005-03-10 att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderlig ombyggnad av befintliga lokaler för idrottslärare i byggnad A1, Rodengymnasiet, till en kostnad av 
872 500 kr att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderliga tillbyggnad av redskapsförråd för idrottshall i byggnad A2, Rodengymnasiet, till en kostnad av 430 000 kr 


forts.UN § 33 forts

att investeringen utförs av Tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 
Enligt tekniska kontorets beräkningar ryms den hyresökningen för om- och tillbyggnaden på totalt 112 720 kr första året inom utbildningsnämndens ram när hänsyn tas till de tekniska justeringar som görs när hyreskostnaderna ökar eller minskar.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2005-03-15, § 22, behandlat ärendet.

UN 29/3 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. Arbetet har kostnadsberäknats av tekniska kontoret och ska därefter upphandlas. Ärendet behandlas parallellt i tekniska nämnden och utbildningsnämnden, varefter kommunstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet. Samarbetet med tekniska kontoret har varit mycket bra och möjliggjort en snabb hantering av ärendet.

Lena Boman, controller på Ledningskontoret, har under förmiddagen redogjort för lokalfrågorna i kommunen och fördelningen av lokalytorna.

________


UN § 34 Dnr UN 05-51 287

Investering – ombyggnad av diskrum m m för cafékök i byggnad H2 på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderlig ombyggnad av diskrum som betjänar cafékök i Rodengymnasiets del H2 till en kostnad av 891 000 kr 

att investeringen utförs av tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande daterat 2005-03-10

Bakgrund

Det lilla köket, även kallat caféköket, i den nya H-delen har diskuterats alltsedan det var nybyggt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och yrkesinspektionen riktade under 1999 grava anmärkningar mot installationer och anordningar inom H-delen. Tekniska kontoret tog under år 2002 fram ett förslag till ombyggnad men som ej genomfördes. De brister som påtalades under 1999 har även påtalats i skyddsrondsprotokoll 2004-05-13 och samtidigt i förvaltningens PAMK av Kommunal. Ärendet har på nytt behandlats i lokalsamordningsgruppen och i lokalstyrgruppen, som ställt sig positiv till att ärendet tas upp till beslut i berörda nämnder och styrelser.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-03-22.

Tjänstemannaberedning

I yttrande daterat 2005-03-10 föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska medel för erforderlig ombyggnad av diskrum som betjänar cafékök i Rodengymnasiets del H2 till en kostnad av 
891 000 kr att investeringen utförs av tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

forts.UN § 34 forts.

Den hyresökning ombyggnationen medför, totalt 72 000 kr första året enligt tekniska kontorets beräkningar, ryms inom utbildningsnämndens budget när hänsyn tas till de tekniska justeringar som görs när hyreskostnaderna ökar eller minskar.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2005-03-15, § 23, behandlat ärendet. 

UN 29/3 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. Liksom föregående investeringsärende har samarbetet med tekniska kontoret fungerat mycket bra vilket resulterat i en snabb hantering av ärendet.

Lena Boman, controller på Ledningskontoret, har under förmiddagen redogjort för lokalfrågorna i kommunen och fördelningen av lokalytorna.
_______
UN § 35 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007/Information

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2005-12-15. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2006-01-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-03-22.

Sammanträdet

Utbildningschefen lämnar en kort redogörelse. Delprojektgrupperna har haft sina första möten. Utbildningskontoret kommer att göra en sammanställning över vilka ingår i de olika delprojektgrupperna. Skolverkets arbete med Gymnasieskola 2007 pågår parallellt och information finns att hämta på deras hemsida www.skolverket.se.

_________

UN § 36 Dnr UN 04-132 612

Utvärdering av Skola 2000/Information

Bakgrund

”Utvärdering Skola 2000” kommer att vara en stående informationspunkt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden under våren. UppsalaGruppen ska ha genomfört uppdraget senast 2005-05-31. Hans Nytell, vd och projektledare kommer även personligen och regelbundet avrapportera.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-03-22.

Sammanträdet

Utbildningschefen meddelar att Hans Nytell, p g a sjukskrivning, endast arbetar halvtid och därför måste dra ned på arbetsinsatserna. Vid förvaltningens träff med UppsalaGruppen under vecka 10 diskuterades hur arbetet ska fortlöpa. Arbetet med enkäten och intervjuerna kommer att slutföras. Den skriftliga analysen kommer förmodligen inte kunna presenteras förrän i början av hösten. Däremot kommer Hans att lämna en muntlig rapport till personalen på Rodengymnasiet och nämnden under våren.

_________
UN § 37 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-03-21.

__________
UN § 38 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-03-21.

_________UN § 39

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Ordförandena i barn- och skolnämnder eller motsvarande har av KSL (Kommunförbundet i Stockholm län) inbjudits till seminariet Har vi de lärare skolan behöver? i Stockholm 2005-03-15. Diskuterades bl a Hur får vi de lärare vi vill i framtiden? Hur ser det ut idag? Vilka är våra erfarenheter? Vilka initiativ kan vi ta?
Redaktören för Skolportens veckobrev, Per Reinolf, inledde samtalen kring lärarutbildningen. Rapporter har bl a kommit om bristande innehåll i utbildningen och brist på platser för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen för lärarstudenterna. Prenumeration på nyhetsbrevet kan göras på Skolportens hemsida, www.skolporten.com.

Förvaltningens presidium (ordföranden, vice ordföranden och utbildningschefen) samt ekonomisekreteraren har deltagit i kommunens årliga Budget- och inriktningskonferens 1på Bergby gård 2005-03-07 - - 08. Temat för dagen var Bokslut och omvärldsanalys med fokus på 2006-2008. Dagarna var mycket givande.

Ordföranden och vice ordföranden har 2005-03-16 inbjudit samtliga rektorer/chefer inom utbildningsförvaltningen och utbildningskontoret till lunch på Ett Glas. Ordföranden ville med denna lunch visa förvaltningen sin uppskattning för det fina arbetet som de lagt ned på arbetet med ekonomin och som gav ett mycket bra resultat. Verksamhetsresultaten har också varit mycket bra.

Ordförandens och utbildningschefen har deltagit i Gambia-kväll 2005-03-16 i Rodengymnasiets matsal.
Handels- och administrationsprogrammet och El-programmet hade inbjudit föräldrar, sponsorer och personal inom utbildningsförvaltningen till en slutredovisning av projektet Gambia 2004. Programpunkter under kvällen var: kort film om resan, berättelser ur elevernas dagböcker, erfarenheter och lärdomar samt en frågestund. Dessutom bjöds de på smakprov av Gambias nationalrätt ”Benachin”.

Ordföranden och vice ordföranden har träffat administrativa chefen på Rodengymnasiet och elever 2005-03-18 för att diskutera politik i skolan. Beslut om hur frågan ska hanteras beslutas på skolkonferensen i april. 

forts.

UN § 39 forts.

Elisabeth Björk (s) , vice ordförande

Önskemål framfördes av den socialdemokratiska gruppen att nämndens sammanträden antingen skulle vara hel- eller halvdagssammanträden och inte kortas av såsom dagens sammanträde (fr o m kl. 10.30-15.00). Vid dessa tillfällen bör information om en förkortning av sammanträdestiden lämnas i god tid, detta gäller även vid arbetsutskottets sammanträden.

Louise Branting (c)

Louise, som är sammankallande för nämndens arbetsgrupp Eftergymnasial utbildning meddelar att gruppen kommer att träffa elevombudsmannen Petra Jansson på Rodengymnasiet och elever för att diskutera eftergymnasiala utbildningar. Preliminärt datum är 2005-04-19.

Arbetsgruppen Eftergymnasial utbildning är den av nämndens arbetsgrupper som har minst antal deltagare. Louise erbjöd de två nya i nämnden, Linda Bjernler (fp) och Leena Hagman (fp) att ingå i gruppen. Önskemål om vilken av nämndens arbetsgrupper de vill vara med i lämnas till sekreteraren.

_______UN § 40

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Budget och inriktning 2006-2008
Arbetet med ramar för Budget 2006 pågår. Förvaltningarna har till Ledningskontoret fått ange de förändringar som påverkar ekonomin under åren 2006-2008, exvis indexreglering av avtal, ks-beslut etc. Ordföranden, vice ordföranden, ekonomisekreteraren och utbildningschefen har deltagit i budgetkonferens 1 (bokslutskonferens) på Bergby gård 2005-03-07- -8. Budgetkonferens 2(Budget och Inriktningskonferens, Ekonomi, mål och uppdrag 2006-2008), på Hotell Roslagen äger rum 2005-04-07, då Ledningskontorets preliminära förlag till Budget och Inriktning 2006-2008 diskuteras. Arbetsutskottet behandlar ärendet på sammanträde 2005-04-19 och på nämnden 2005-05-03.

Nytt läraravtal
Under vecka 10 skrevs ett nytt avtal för alla kommun- och landstingsanställda medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det nya avtalet gäller från 2005-04-01 och t o m 2007-06-30 och omfattar även medlemmar i Skolledarförbundet.
Skolutvecklingen ska fortsätta med ansvaret lagt hos de lokala parterna. Gemensamt ska det skapas goda förutsättningar att förbättra skolans resultat, utveckla skolans förmåga att attrahera behöriga lärare, skapa goda förutsättningar för lärares utveckling för hur lärares arbetstid används på ett ändamålsenligt sätt. I utvecklingsarbetet ska varje skolas särart beaktas, liksom varje individs särskilda förutsättningar. – De lokala skolutvecklingsavtal som tecknades under den förra avtalsperioden ska utvärderas och part kan ta upp förhandling om översyn.
De centrala parterna konstaterar att arbetstidshanteringen för lärare i grund- och gymnasieskolan är problematisk. Därför genomförs ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden, med ambitionen att tydliggöra arbetstidssystemet samt att hitta och lyfta fram goda lösningar.
Löneavtalet omfattar tre löneöversynstillfällen, den 1 april 2005, 2006 och 2007. För 2005 och 2006 finns ett garanterat utfall om 2 % per organisation. Lönen ska sättas individuellt och bygga på en dialog mellan chef och medarbetare om mål, resultat och arbetssituation. Ett lönesättande samtal måste äga rum innan provanställning övergår till tillsvidareanställning.

forts.UN § 40 forts.

Utbildningsförvaltningens Forum

På kommunens hemsida www.norrtalje.se/utbildning finns ett nytt forum där medborgarna kan ställa frågor till utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen. Frågorna förutsätts vara av allmän karaktär då de publiceras på nämndens hemsida. Synpunkter på skolfrågor kan lämnas eller att starta en debatt i ett ämne, som har ett allmänintresse och ligger inom nämndens ansvarsområde.

________


UN § 41 Dnr UN 05-24 600

Övrigt ärende
Rapport från kurser och konferenser/Växjökonferensen/

Vice ordföranden rapporterar från Växjökonferensen ”De elva stegen”
som ägde rum 2005-01-26 - - 27. Utbildningschefen och ordföranden har även rapporterat från konferensen på tidigare sammanträden.

Statsministern inledde konferensen med många tänkvärda tankar om utbildning och utveckling. Han framhöll att studieförbunden är en viktig part vad det gäller fortbildning och människors möjlighet till personlig utveckling.

Seminarier som besöktes var validering, ett instrument som blir allt viktigare inom utbildning och arbetsliv. Den enskildes kunskaper och kompetens ska värderas och dokumenteras på ett strukturerat sätt oberoende av hur de har förvärvats. Övriga seminarier som besöktes var: försöksverksamhet med den nya lärlingsutbildningen, ungdomar på glid, föreläsning om den muslimska världen, ungdomskulturer samt ett seminarium med författaren Katarina Mazetti.

Ungdomar från gymnasieskolans estetiska program presenterade de olika inslagen på konferensen och gav ett härligt uppträdande där de lät besökarna bekanta sig med olika ungdomskulturer. Elever från hotell- och restaurangprogrammet serverade på lunchen.

Ordföranden tackar för den muntliga och skriftliga rapporten som även kommer att medskickas nästa kallelse till nämnden i maj.

__________