Utbildningsnämnden 2005-05-03 1 (24)

Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
14.30-15.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.30 Information/diskussion om lokal styrelse på
Rodengymnasiet/Petra Jansson, elevombudsman
Kl. 09.30-11.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 11.30-12.00 Rapport från kurser och konferenser
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.30 Gruppsammanträden
Kl. 14.30-15.30 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att juster Ulla Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-05-11, kl. 11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 42-55
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-05-03

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-05-12 anslags nedtagande 2005-06-02

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA