Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
15.30-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 10.00-12.00 Grupper
Kl. 12.00-13.00 Lunch 
Kl. 13.00-14.00 Projekt Skola 2000 (Dany Kessel Uppsalagruppen AB) 
Kl. 14.00-15.30 -”- (Annika Zetterström, -”- )
Kl. 15.30-16.45 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef 
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-06-14, kl 11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-72
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-06-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-06-15 anslags nedtagande 2005-07-06

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 08.30-10.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-15.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-16.45 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Göte Waara kd x Tjänstgörande ersättare 
Ulla Bratt s x -”- 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid 
56 Val av justerare och tid för justering 5

57 Delårsrapport 1, 2005-04-30, för utbildningsnämnden 6-7

58 Kommunfullmäktiges krav på redovisat överskott i 
bokslut 2005 8-10

59 Ansökan att få starta LIA-verksamhet (Lärande i arbetet) 11-12

60 Resepolicy för Norrtälje kommun 13-14

61 Ändring i nämndens delegationsförteckning;
Mottagande av elev i grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning 15-16

62 Inrättande av lokala styrelser vid Rodengymnasiet;
Inrättande av interimsstyrelser med särskilt uppdrag 17-18

63 Gymnasieskola 2007/Information 19

64 Utvärdering av Skola 2000/Information 20

65 Anmälan av delgivningsärenden 21

66 Anmälan av delegationsärenden 22

67 Rapport från nämndens arbetsgrupper 23

68 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 24

69 Rapport från kurser och konferenser 25

70 Rapport från förvaltningen 26

Övriga ärenden
71 Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Tillägg 27

72 Tillönskan om en trevlig sommar! 28
________

UN § 56

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2005-06-14, kl. 11.00.

________
UN § 57 Dnr UN 05-35 042

Delårsrapport 1, 2005-04-30, för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen, med godkännande, överlämna delårsrapport 1,
2005-04-30, för utbildningsnämnden.

Underlag för beslut

Budgetuppföljning 2005, delårsrapport 1, daterad 2005-05-17

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt tidplan och anvisningar för delårsbokslut 2005-04-30. Förvaltningarnas verksamhetsberättelser inklusive bilagor skickas till Ledningskontoret senast 2005-05-19. Även tjänsteutlåtande med förvaltningens förslag till beslut skall skickas. Kommunstyrelsen behandlar 
delårsrapporten 2005-06-02 och kommunfullmäktige 2006-06-20.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2005-05-31.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens delårsrapport 1. För perioden redovisas ett överskott i driftsbudgeten med 1 819 tkr. För hela året är prognosen ett nollresultat. Riskbedömning
· Att eleverna får fritt söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar i annan kommun i Stockholms län och Uppsala kommun, detta kan medföra extra kostnader för ökade elevresor, inackorderingar och dyrare utbildningar, uppskattningsvis 300-500 tkr. För gymnasiesärelever kan kostnaden ytterligare öka med 700-1 400 tkr om fler elever väljer att söka dyrare utbildningar utanför kommunen
· Att CLL eventuellt får högre återbetalningsskyldighet av statsbidraget om elevtillströmningen blir lägre i än den prognosen som CLL har gjort

forts.


UN § 57 forts.

· Under år 2005 kommer Utbildningscentrum att avveckla tre KY-utbildningar vilket innebär minskade intäkter. Även Utbildningscentrums café- och restaurangverksamhet måste förbättra sitt resultat för att få ekonomisk balans i verksamheten. För att få balans på ekonomin under hösten, behöver nya KY-utbildningar utvecklas och att ta hem nya uppdragsutbildningar. 
Av årets investeringsmedel har 1 232 kr av 4 000 tkr förbrukats.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2005-05-17 att till kommunstyrelsen överlämna bifogad ”Uppföljning, delårsrapport 1, 2005”.

Politisk beredning

Au 24/5 Arbetsutskottet har 2005-05-24, § 40, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för ärendet.
________


UN § 58 Dnr UN 04-09 041

Kommunfullmäktiges krav på redovisat överskott i bokslutet år 2005

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att följande sektorer/verksamheter skall redovisa nedanstående resultat i bokslut för år 2005:

Sektor/verksamhet Förbättrat resultat
Central sektor 900
Administrativ sektor 100
Skolmåltider 200
NT-sektor 200
OS-sektor inkl gymnasiesärskolan 350
Y-sektor 300
HS-sektor 400
Gymnasial och grundl vuxenutbildning 300
Uppdragsutb/KY- och högskoleutbildning 200
Häverögymnasiet 50
SUMMA 3 000


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse ”Åtgärder mot prognostiserat underskott i bokslut 2005” daterad 2005-04-07
Förvaltningsskrivelse daterad 2005-05-17

Bakgrund

Kommunstyrelsen konstaterade i samband med budgetutfallsprognos 2 för år 2005 att det prognostiserade resultatet för 2005 uppgår till – 3,5 mkr. Enligt budget skall resultatet bli + 15,7 mkr, d v s en avvikelse på -19,2 mkr.

forts.UN § 58 forts.

Kommunfullmäktige beslutade 2005-05-30, § att åtgärder skall vidtas av nämnderna så att det prognostiserade resultatet för respektive nämnd i budgetutfallsprognos 2 för 2005 förbättras med 15 mkr, att återrapportering skall ske i samband med nästa delårsbokslut Utbildningsnämnden har ett krav på överskott med 3,0 mkr. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2004-05-31.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse, daterad 2005-05-17, att följande sektorer/verksamheter skall redovisa nedanstående resultat i bokslut för år 2005:

Sektor/verksamhet Förbättrat resultat
Central sektor 900
Administrativ sektor 100
Skolmåltider 200
NT-sektor 200
OS-sektor inkl gymnasiesärskolan 350
Y-sektor 300
HS-sektor 400
Gymnasial och grundl vuxenutbildning 300
Uppdragsutb/KY- och högskoleutbildning 200
Häverögymnasiet 50
SUMMA 3 000

Konsekvenser av besparingskravet
I något fall måste antalet intagningsplatser på nationella program begränsas. Med hänsyn till den preliminära intagningen gäller det i första hand mediaprogrammet. Sker stora förändringar av elevernas förstahandsval under omvalsperioden, kan det eventuellt gälla ytterligare något program.
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna resultatkraven som ställs på respektive sektor/verksamhet för övrigt kan klaras med bibehållen ambitionsnivå och kvalitet.

Politisk beredning

Au 19/4 Ärendet har diskuterats på sammanträde 2005-04-19, § 31.
Au 24/5 Arbetsutskottet har 2005-05-24, § 41, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens. forts.

UN § 58 forts.

Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för förvaltningens förslag till besparingar. 

_______


UN § 59 Dnr UN 05-89 612

Ansökan om att få deltaga i försöket med Lärande i arbetslivet (LIA)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att deltaga i försöket med Lärande i arbetslivet (LIA)

att ställa sig bakom att Rodengymnasiet ansöker om fyra utbildningsplatser på vart och ett av de nio yrkesinriktade nationella program skolan har.

Underlag för beslut

SFS 2003:345; Förordning om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan samt LIA 1201 – kursplan och betygskriterier för Lärande i arbetslivet 700 poäng (SKOLFS:2000:164)
Förvaltningsskrivelse daterad 2005-05-17

Bakgrund

Sedan 2000-09-15 har de funnits möjlighet att deltaga i en försöksverksamhet med lärande i arbetslivet, LIA, inom gymnasieskolan. Lärande i arbetslivet är en alternativ väg för att uppnå de mål som gäller för ett nationellt eller specialutformat program. Inom ramen för LIA kan minst 30 veckor av en treårig gymnasieutbildning genomföras på en arbetsplats. I Norrtälje kommun deltar redan Häverögymnasiet i försöket. De har sex platser för elever på det specialutformade Häveröprogrammet.

Nu vill även Rodengymnasiet delta i försöket, och avser att hos Myndigheten för skolutveckling ansöka om fyra platser på varje yrkesinriktat nationellt program, som skolan erbjuder. Eftersom elevens lärande inom LIA utgår från de arbetsuppgifter som förekommer på den arbetsplats som tar ansvar för LIA anser förvaltningen att LIA skulle vara en bra möjlighet för vissa elever att få ett bra innehåll i sin utbildning och ett alternativ till lärande i skolan.

I ansökan till Myndigheten för skolutveckling ställs krav på att styrelsen för utbildningen har fattat beslut om deltagande i försöksverksamheten.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-05-31.

forts.

UN § 59 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens skrivelse daterad 2005-05-17.
De aktuella nationella programmen är:
· Barn- och fritidsprogrammet
· Byggprogrammet
· Elprogrammet
· Fordonsprogrammet
· Handels- och administrationsprogrammet
· Hotell- och restaurangprogrammet
· Medieprogrammet
· Omvårdnadsprogrammet
· Teknikprogrammet

Med tanke på att gymnasieskolan redan i dag arbetar med lärande i arbetslivet och att inriktningen för gymnasieskola 2007 är att få till stånd ett utökat samarbete med näringslivet, är det en naturlig utveckling att delta i försöksverksamheten med LIA. Nämnden föreslås därför besluta att Norrtälje kommun ska deltaga i försöket, och ansökan om fyra LIA-utbildningsplatser på respektive yrkesinriktat nationellt program.

Politisk beredning

Au 24/5 Ärendet har behandlats i arbetsutskottet 2005-05-24, § 43. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet.

________

UN § 60 Dnr UN 05-82 003

Resepolicy för Norrtälje kommun/Remiss från Ksau

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissvar, daterat 
2005-05-11, som sitt eget.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskotts remiss (Ksau 2005-03-31, § 105) samt
Ledningskontorets förslag till policy daterat 2005-04-15
Förvaltningens remissvar daterat 2005-05-11

Bakgrund

Juridik- och upphandlingsenheten genomförde under hösten 2004 en upphandling av resebyråtjänster där Linders Resor AB, lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Som ett led för att få samarbetet att fungera effektivt mellan Norrtälje kommun och utföraren av resebyråtjänster krävs det att Norrtälje kommun fastställer en resepolicy för sina medarbetare. 

Ärendet har överlämnats till samtliga nämnder för yttrande senast 2005-05-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-05-31.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens remissvar daterat 2005-05-11.
För tydlighetens skull bör resepolicyn innehålla en konferenspolicy. I den ska det finnas en tydlig gräns mellan konferensbokningar som ska ske med hjälp av den resebyrå som Norrtälje kommun har avtal med, och bokningar som kan göras direkt hos en konferensanläggning.

Politisk beredning

Au 24/5 Arbetsutskottet har 2005-05-24, § 44, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

forts.


UN § 60 forts.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet.

________ UN § 61 Dnr UN 05-87 002

Ändring i nämndens delegationsordning; Mottagande av elev i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar:

att med ändring i nämndens nuvarande delegationsordning delegera beslut om mottagande av elev i grundläggande- resp. gymnasial vuxenutbildning till rektor för CLL

att uppdra till rektor för CLL att årligen den 15 februari och den 15 september till nämnden inge rapport om intagningen av elever till CLL:s utbildningar.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse daterad 2005-05-13

Bakgrund

Antagningen till CLL:s utbildningar har över tid kommit att förändras från terminsintag till löpande intagning under hela året. De sökandes önskemål om utbildningar tillgodoses i allt väsentligt och under de senaste två åren har alla sökande blivit antagna. Endast i undantagsfall har sökande fått vänta på plats i särskilt efterfrågade utbildningar.

Mot denna bakgrund faller de tidigare skälen för att delegera besluten om intagning till intagningsnämnd (utbildningsnämndens arbetsutskott) inför terminsstarten.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-05-31.

Tjänstemannaberedning

Föreligger bitr utbildningschefens skrivelse daterad 2005-05-13.
Det är dock angeläget att utbildningsnämnden får adekvat och kvalificerad information om antagningen till CLL. Därför föreslås, att rektor för CLL, två gånger årligen, den 15 september och den 15 februari, rapporterar om antagningen av studerande till CLL:s utbildningar.
forts

.


UN § 61 forts.

Politisk beredning

Au 24/5 Arbetsutskottet har 2005-05-24, § 46, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Utbildningschefen redogjorde under förmiddagen för ärendet.

________
UN § 62 Dnr UN 05-52 612

Inrättande av lokala styrelser vid Rodengymnasiet;
Inrättande av interimsstyrelser med särskilt uppdrag

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar:

att inrätta en lokal interimsstyrelse med elevmajoritet för var och en av Rodengymnasiets sektorer, HS-sektorn, OS-sektorn, NT-sektorn, Y-sektorn och EsS-sektorn (elevstöds- och servicesektor),

att utse ledamöter i respektive interimsstyrelse i enlighet med förslag 
(bilaga 1),

att uppdra till respektive interimsstyrelse att utarbeta förslag om arbetsordning att beredas av nämndens arbetsutskott 2005-08-16 för beslut i utbildningsnämnden 2005-08-30.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-05-19

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2004-02-24, § 7, att uppdra till förvaltningen att starta ett processarbete syftande till att en lokal styrelse med elevmajoritet för Rodengymnasiet kan väljas under år 2004, att i projektet beakta arbetsmodellen ”Tio steg till en lokal styrelse med elevmajoritet”, att uppdra till förvaltningen, att fortlöpande vid varje nämndsammanträde, informera om hur processarbetet fortskrider, att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till finansiering av en tjänst som elevombudsman samt att delegera till arbetsutskottet, att i samråd med förvaltningen, besluta om innehåll, förordnandetid, tillsättningsförvarande m m avseende tjänst som elevombudsman. Som grund för beslutet förelåg bl a bitr förvaltningschefens PM ”Utökat elevinflytande” daterat 2004-02-05.

En arbetsgrupp, bestående av såväl lärare och elever utsedda av skolkonferensen beslutade välja modellen med fem styrelser, d v s en styrelse för vardera av Rodengymnasiets sektorer. I arbetsutskottet finns acceptans för en sådan styrelseorganisation. forts.


UN § 62 forts.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2005-05-03 rapporterade elevombudsmannen Petra Jansson, att elever och personal till interimsstyrelser för sektorerna valts och att två utbildningsdagar för dessa genomförts. Utbildningen, med medverkan från elevorganisationen Sveriges elevråd (Svea) genomfördes 27-28 april. Innehållet i utbildningen var marknadsföring, möteskunskap, retorik/argumentation, stadgar, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och att skapa den lokala styrelsen. 
Försöksverksamheten med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet har av Regeringen förlängts att gälla fram till 2007-06-30. Myndigheten för skolutveckling är den myndighet till vilken en kommun skall sända sin anmälan om deltagande i försöksverksamheten.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-05-31.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad 2005-05-19
att inrätta en lokal interimsstyrelse med elevmajoritet för var och en av Rodengymnasiets sektorer, HS-sektorn, OS-sektorn, NT-sektorn, Y-sektorn och EsS-sektorn (elevstöds- och servicesektor), (f d administrativ sektor), att utse ledamöter i respektive interimsstyrelse i enlighet med förslag (bilaga 1), att uppdra till respektive interimsstyrelse att utarbeta förslag om arbetsordning att beredas av nämndens arbetsutskott 2005-08-16 för beslut i utbildningsnämnden 2005-08-30.

Politisk beredning

Au 24/6 Arbetsutskottet har 2005-05-24, § 47, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 7/6 Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet och hänvisar till tidigare PM ”Utökat elevinflytande” daterat 2004-02-05. 

Louise Branting (c) efterlyser datum för utvärdering av försöket med den lokala styrelsen. 

Kristina Almén (s) uttalar att den socialdemokratiska gruppen ser med tillförsikt på försöket med lokal styrelse som förhoppningsvis ska stimulera till ett demokratiskt arbete bland lärare och elever.

________UN § 63 Dnr 04-132 612

Gymnasieskola 2007/Information

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2005-12-15. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2006-01-31. Starten av det nya IV-programmet sker redan hösten 2006-07-01, varvid delprojektgruppens förslag bör vara klart 2005-09-01.
På skolverkets hemsida finns fortlöpande information om projektet (www.skolverket.se)

Sammanträdet

De sammankallande i de olika projektgrupperna har haft ett avstämningsmöte där gemensamma frågor togs upp till diskussion. En utförlig rapport kommer på sammanträdet i augusti.

________


UN § 64 Dnr UN 04-132 612

Utvärdering av Skola 2000/Information från Uppsalagruppen AB

Bakgrund

Utvärderingen ”Tio år efteråt och in i framtiden” kommer att vara en stående informationspunkt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden under våren. Uppsalagruppen AB skulle ha genomfört uppdraget senast 2005-05-31 men p g a Hans Nytells sjukskrivning kommer projektet att försenas. 

Sammanträdet

Projektledare Annika Zetterström och Dany Kessel, elevdemokratiutvecklare och elevombudsman från Uppsalagruppen lämnade en muntlig återrapport mellan kl. 13.00-15.30 av det arbete som hittills utförts. Rektorer/chefer inom förvaltningen, medlemmarna i delprojektgrupper och PAMK, både förvaltnings- och sektorspamkar, hade även erbjudits att deltaga i informationen.

Dany Kessel inledde med att redogöra för de gruppintervjuer som genomförts med elever (11 elevgrupper). De fick bl a redogöra för vad de upplever som positivt alt negativt på skolan. De flesta upplever Rodengymnasiet som en bra skola med kompetenta lärare, bra lokaler och mat och att programmen har egna korridorer. Förslag på förbättringar som framkom var bl a att kunna påverka sin utbildning, mer praktik, introduktionskurs/studieteknikkurs, fler individuella val, bättre samordning mellan lärarna, jämnare fördelning av arbetet under året, fler informationskanaler, klarare grunder för betygssättning/betygskriterier.

Annica Zetterström, redogjorde för en enkät och personalintervjuer. Totalt har 202 svarat (82 % på enkäten). Även här fick skolan ett högt betyg, bl a ansåg över 80 % av de som svarat att de är stolta över att arbeta på Rodengymnasiet och 90 % kan rekommendera skolan. 70 % tycker att sektorerna fungerar bra. Däremot ansåg endast 20 % att de är insatta i nämndens verksamhetsplan och 75 % att det föreligger en statusskillnad mellan programmen. Ca hälften av de svarande ansåg att en gymnasiechef på skolan skulle behövas.

Efter föredragningarna fanns tillfälle till frågor.
Ordföranden tackade för de muntliga föredragningarna som var mycket intressanta och som framfördes på ett mycket professionellt sätt. Nämnden ser med tillförsikt fram emot den slutliga analysen som kommer att vara mycket användbar för det framtida arbetet för en bättre utbildning och trivsel på skolan. Förutom personalen vid skolan kommer ev även övriga intresserade och media att inbjudas till avrapporteringen i augusti då analysarbetet avslutats.
_______
.

UN § 65 Dnr UN 05-36 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-05-27.

Sammanträdet

Ordföranden läser upp ett av delgivningsärendena ”Ett litet brev med stor tacksamhet” ställt till utbildningsnämnd och förvaltning. Föräldern och eleven, som nu går ut gymnasiesärskolan, vill framföra sitt tack för tiden på skolan som har varit mycket utvecklande och positiv. Ett särskilt tack till rektor vid Rodengymnasiet, Monica Lindroth samt gymnasiesärskolans alla kompetenta lärare.

__________
UN § 66 Dnr UN 05-12 002

Anmälan av delegationsärenden

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-05-27.

Sammanträdet

P-O Lindell (s) ställde en fråga till förvaltningen vid sammanträdet i maj. 
– ”Hur finansieras elevernas studieresor under skoltid?”. Bitr förvaltningschefen har till dagens sammanträde skriftligt besvarat frågan med en sammanställning av under läsåret genomförda studieresor, vari framgår hur resornas finansierats.

_________

UN § 67 Dnr UN 04-89 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Eftergymnasial utbildning”

Sammankallande för gruppen, Louise Branting (c), rapporterar muntligt och skriftligt från möte på Rodengymnasiet 2005-04-19. Deltagare förutom gruppens medlemmar var en elev från samhällsvetenskapliga programmet och elevombudskvinnan på skolan. Frågor som diskuterades var bl a synen på eftergymnasiala studier, framtidsplaner, studietraditioner och lärlingsutbildningar. 
SYV:s (studie- och ykesvägledning) roll diskuterades även. 
Gruppen var ense om att dagen hade varit mycket givande.

Ordföranden påtalar vikten av att alla möten som nämndens arbetsgrupper har dokumenteras skriftligt och att en muntlig rapport lämnas vid nästkommande sammanträde. Diskuteras även syftet med arbetsgrupperna och hur gruppernas rapporter ska hanteras.

_______

UN § 68

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera.

_______
UN § 69 Dnr UN 05-24 600

Rapport från kurser och konferenser

Kommunal skolriksdag på Älvsjömässan 12-13 april 2005
Louise Branting (c), rapporterar muntligt och skriftligt från konferensen.
Ilmar Repalu, kommun- och landstingsförbundet, inledde med att tala om läraryrket kontra kvalitet. Vidare medverkade skolminister Ibrahim Baylan som talade om lärarna som skolans viktigaste tillgång och att han vill stärka läraryrket genom att ge dem tillstånd/tillgång att kunna forska. Bi Puranen talade om ”Omvärldens krav och de ungas värderingar”, Björn Sundström ”Demografi och ekonomi”, Gillis Herliz ”Att skapa respektfulla möten” och Martin Ingvar, professor KS ”Hjärnan och lärandet”.

Seminarium ”Tjej eller kille – spelar roll? vid Länsstyrelsen i Stockholms län
2005-04-26. Ordföranden och vice ordföranden rapporterade muntligt vid föregående sammanträde . Vid dagens sammanträde föreligger en skriftlig rapport från vice ordföranden.

Ordföranden betonar vikten av att de som deltagit vid en konferens/seminarium dokumenterar detta och återrapporterar vid nästkommande sammanträde.

________


UN § 70

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

Möte med de mjuka nämnderna 2005-05-12
Punkter på dagordningen var Framtidsprojektet – Nya väster Knutby, rapport från BRÅ (brottsförebyggande rådet), lägesrapport från resp förvaltning och nämnd, situationen på busstationen, besparingar, IV-rapporten.

________UN § 71 Dnr UN 05-11 600

Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Tillägg

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att Leena Hedman (fp) ingår i nämndens arbetsgrupp ”Eftergymnasial utbildning”.

Sammanträdet

Leena Hedman anmäler intresse att ingå i nämndens arbetsgrupp ”Eftergymnasial utbildning”.

________UN § 71

Tillönskan om en trevlig sommar!

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tillönska nämnd och förvaltning en trevlig sommar med mycket sol och värme. Vice ordföranden instämmer och tillönskar ordföranden detsamma.

Slutligen önskar utbildningschefen nämnden och hela förvaltningen en skön och varm sommar.

________