UN 050830
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
14.00-15.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.30 Förslag till ny skollag (utbildningschefen) 
Kl. 09.30-10.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 10.30-11.00 Information om kostpolicyn (ärende nr 3) 
(Lena Nordström, kostchef Rodengymnasiet)
Kl. 11.00-12.00 Grupper
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Grupper
Kl. 14.00-15.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef, sekr.
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)Utses att justera Solveig Persson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-09-05, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 75-86
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-08-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-09-06 anslags nedtagande 2005-09-27

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.30-11.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

  x

 

 

 

 

Louise Branting

c

  x

 

10.15 – 11.00

 

 

Jane Trepp

c

  x

 

 

 

 

Linda Bjernler

fp

  x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

  x

 

10.15 – 11.00

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

  x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

  x

 

 

 

Henrik Mattsson

m

 

  x

 

 

 

Hans Öijerstedt

c

 x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Leena Hagman

fp

 x

 

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

 x

 

10.15 – 11.00

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 14.00-15.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 x

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 x

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 x

 

Jane Trepp

c

 x

 

 

 x

 

Linda Bjernler

fp

 x

 

 

 x

 

Stig Saverstam

   kd

 x

 

 

 x

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 x

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 x

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 x

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 x

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

  x

 

 

 

Henrik Mattsson

m

 

  x

 

 

 

Hans Öijerstedt

c

 x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Leena Hagman

fp

 x

 

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

REGISTER
§ Sid 

75 Val av justerare och tid för justering 5

76 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden 
juni-juli 2005 6-7

77 Kostpolicy för Norrtälje kommun/Remiss från Ledningskontoret 8-11

78 Motion ang uppdrag till barn- och skolnämnden och ut-
bildningsnämnden att godis och läsk inte skall försäljas
i kommunens grundskolor och gymnasium 12-15

79 Försöksverksamhet med lokala styrelser med elev-
majoritet vid Rodengymnasiet 16-17

80 Ansökan från Roslagens Högskola AB (RHS) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola 
i Norrtälje kommun 18-19

81 Gymnasieskola 2007/Information 20

82 Projekt Skola 2000/Information 21

83 Anmälan av delgivningsärenden 22

84 Anmälan av delegationsärenden 23

85 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 24

86 Rapport från förvaltningen 25

________
UN § 75

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Solveig Persson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2005-09-05, kl. 15.00

________


UN § 76 Dnr UN 05-35 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden juni-juli månad 2005

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att uppdra till förvaltningen att även fortsättningsvis hålla ekonomin under god uppsikt samt

att nämnden själv måste vara restriktiv med egna kostnader under hösten.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning daterad 2005-08-12.

Bakgrund

Nämnderna ska varje månad upprätta en ekonomisk prognos som tillställs kommunfullmäktige. Månadsrapporten för juni-juli ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-08-19. Ärendet har behandlats i PAMK 2005-08-23.

Tjänstemannaberedning

Enligt ekonomisekreterarens upprättade prognos för juni-juli månad är budgetutfallet efter sju månader 56,4 % av årsbudgeten 227 417 tkr eller 
128 333 tkr, riktpunkt för perioden är 58,3 %.
När man tagit hänsyn till eftersläpningen med intäkter och statsbidrag blir avvikelsen för perioden januari-juli ca 1 900 tkr underskott jämfört med periodens budget.

Riskbedömning för eventuella avvikelser 2005-08-12:
· frisök till gymnasie- och gymnasiesärskolan kan medföra ökade kostnader för elevresor, inackorderingar och dyrare utbildningar
· CLL har större utgifter för externa anordnare av utbildningar än budgeten, vilket kan leda till ev. underskott med 500 tkr vid årets slut. CLL kommer att vara restriktiv med alla inköp under hösten för att minska underskottet.
· under år 2005 kommer Utbildningscentrum att avveckla tre KY-utbildningar vilket innebär minskade intäkter. Utbildningscentrums café- och restaurangverksamhet måste förbättra sitt resultat för att få balans i verksamheten. forts.


UN § 76 forts.

Investeringsbudget
Utfallet för juli är 1 608,5 tkr eller 40,2 % av årsbudgeten på 4 000 tkr, återstår 2 391,5 tkr. 

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2005-08-16, § 59, behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 30/8 Ekonomisekreteraren har tidigare under dagen redogjort för budgetrapporten för juni-juli och för eventuella avvikelser under resterande del av året. Bl a är kostnaderna för interkommunala ersättningar 930 tkr högre än budgeten för perioden.

_________UN § 77 Dnr UN 04-22 622

Kostpolicy för Norrtälje kommun/Remiss från Ledningskontoret

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att föreslå följande ändringar och tillägg i policydokumentet:
1. Under punkten ”Måltider på tallriken” nämns alkohol som någonting vi får energi ifrån. Alkohol innehåller energi förvisso, men den upplysningen kan i detta sammanhang, barn och ungdom, anses som onödig och bör därför strykas.
2. Under punkten ”Begränsningar” ersätts ”till exempel” med ”t.ex”, en ändring som betonar att produkter som är tomma på näring men fyllda av fett etc. bör begränsas i cafeterior, vid utflykter, i mellanmål, vid födelsedagsfirande och vid s.k ”mystillfällen”.
3. Under punkten ”Uppdatering av kostpolicy” tydliggörs, att policyn skall utvärderas,

att tydliggöra att kostpolicyn enbart reglerar kostverksamheten inom kommunen och därmed betona vikten av att föräldrar och vårdnadshavare tar sitt ansvar för måltiderna som ligger utanför den kommunala verksamheten,

att i övrigt bifalla remissförslaget.

Protokollsanteckning från Elisabeth Björk (s) m.fl: 

”Det är mycket bra att Norrtälje kommun nu får en kostpolicy. Förslaget till policy behandlar på ett utmärkt sätt matens betydelse för hälsan. Förslaget visar även på kostens sociala och pedagogiska perspektiv. Ett litet stycke i slutet behandlar Agenda 21 och miljöfrågorna.

En nära samarbetspartner för kommunen, Stockholms läns landsting, går i sin kostpolicy steget längre. Den policyn tar hänsyn till såväl hälso-, miljö- samt serviceaspekterna. ”Stockholms läns landsting ska tillhandahålla måltider som baseras på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resursuthållning i alla led.”
Ät smart är resultatet av ett projekt som drivits av Centrum för Tillämpad Näringslära under flera år. Syftet har varit att hitta vägar att förändra livsmedelskonsumtionen för att ge både hälso- och miljövinster. Ät smart-modellen är en samling riktlinjer som vilar på tre grundpelare; bra proportioner i maten, miljöanpassad produktion och förbättrade/minskade transporter. Bra föreläsare och utbildningsmaterial finns att tillgå. forts.

UN § 77 forts.

Vår önskan är att mer av miljöhänsyn och de tankar som omfattas av S.M.A.R.T-modellen ska finnas med i det fortsatta kostarbetet i kommunen samt vid revideringen av kostpolicyn.”

Underlag för beslut

Remiss från Ledningskontoret daterad 2005-06-15 samt förslag till kostpolicy framtaget av en arbetsgrupp på uppdrag från kommundirektören
Förvaltningens yttrande daterat 2005-08-08

Bakgrund

Som svar på en motion från Jan E Johansson (s) beslutade kommunstyrelsen 2004-01-26 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, lägga fram en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun. På uppdrag av kommundirektören har en kostpolicy tagits fram under 2004 av en arbetsgrupp där bl a kostchefen för Rodengymnasiet ingått.

I Norrtälje kommun serveras varje dag ca 11 000 måltider inom den kommunala verksamheten. Visionen för Norrtälje kommuns folkhälsoarbete är att hela kommunen ska präglas av ett hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt.
Målet är
· Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom den kommunala verksamheten
· Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen
· Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider vad gäller innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna
· Att måltiderna är/skall vara en naturlig och integrerad del i verksamheterna
· Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv
· Att varje chef för respektive måltidsverksamhet ansvarar för att kostpolicyn följs.

Uppdatering, revidering och översyn av kostpolicyn ska ske vartannat år, som ett samarbete mellan förvaltningar som har måltidsverksamhet.

Remissyttrandet ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-09-30.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2005-08-23.
forts.
UN § 77 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta i remissyttrandet daterat 
2005-08-08 att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget. Den verksamhet som berörs av kostpolicyn inom utbildningspolicyn är måltidsverksamheten på Rodengymnasiet. Kostpolicyn sätter in skolmåltidsverksamheten i sitt sammanhang, klargör hur stor del av energi- och näringstillförseln som skollunchen skall svara för samt ger klara riktlinjer för innehållet i en näringsriktig kost och mat vid särskilda behov.

Kostpolicyn är viktig, och kommer att vara ett bra stöd för alla som arbetar med att producera och servera måltider till människor i alla åldrar i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet beslutade 2005-08-16, § 60, att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2005-08-30.
Louise Branting (c) antecknade till protokollet: ”Kostpolicyn är otydlig, verkar vara svår att använda sig av och verkar vara svår att utvärdera.”

Beslutande sammanträde

UN 30/8 Lena Nordström, kostchef vid Rodengymnasiet, har tidigare under dagen informerat om kostpolicyn.

Följande synpunkter på formuleringarna i policyn framförs under sammanträdet:
Nils Matsson (m):
Under punkten ”Föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll” föreslås att ordet ”näringsriktig” tillförs, så att formuleringen blir ”Det är föräldrarnas/ vårdnadshavarnas ansvar att tillhandahålla näringsriktig frukost och övriga måltider som inte serveras inom den aktuella kommunala måltidsverksamheten”.
Under punkten ”Måltider på tallriken” nämns alkohol som någonting vi får energi ifrån. Alkohol innehåller energi förvisso, men den upplysningen kan i detta sammanhang, barn och ungdom, anses som onödig.
Under punkten ”Begränsningar” föreslås att ”till exempel” ersätts med ”t.ex”, en ändring som tydliggör att produkter som är tomma på näring men fyllda av fett etc. bör begränsas i cafeterior, vid utflykter, i mellanmål, vid födelsedagsfirande och vid s.k ”mystillfällen”.
Under punkten ”Uppdatering av kostpolicy” bör tydliggöras, att policyn skall utvärderas. 

forts.


UN § 77 forts.

Härefter yttrar sig Catarina Wahlgren (v) och redovisar att Stockholms läns landsting, i sin kostpolicy går steget längre i sin policy. Den tar hänsyn till såväl
hälso-, miljö- samt serviceaspekterna. ”Stockholms läns landsting ska tillhandahålla måltider som baseras på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resursuthållning i alla led.”
Catarina Wahlgren redovisar vidare att det finns ett projekt ”Ät smart” som drivits av Centrum för Tillämpad Näringslära under flera år. Syftet har varit att hitta vägar att förändra livsmedelskonsumtionen för att ge både hälso- och miljövinster. ”Ät smart”-modellen är en samling riktlinjer som vilar på tre grundpelare; Bra proportioner i maten, miljöanpassad produktion och förbättrade/minskade transporter. Bra föreläsare och utbildningsmaterial finns att tillgå.

Louise Branting (c) föreslår att det material Catarina beskrivit (broschyr) införskaffas och sänds ut till nämndens ledamöter och ersättare.
Utbildningschefen lovar att ordna den saken.

______ 


UN § 78 Dnr UN 06-06 624

Motion ang uppdrag till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

att uppdra till utbildningsnämnden att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse,
- uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma, ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria,

att därmed ska motionen anses vara besvarad.

Reservation

Elisabeth Björk (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning 

Catarina Wahlgren (v) låter anteckna till protokollet att hon stöder Elisabeth Björks yrkande.

Protokollsanteckning från Louise Branting (c) 

”Centerpartiet delar i stort motionens intentioner. Vi anser att det ur folkhälsoperspektiv är mycket viktigt att barn och ungdomar dels lär sig äta rätt och dels vikten av att röra på sig. Vi konstaterar därför att motionen är tudelad. Ett avsnitt handlar om att förbjuda försäljning av godis och läsk i skolorna och ett avsnitt handlar om vikten av att motionera. Vi tycker därför, som också förvaltningen skriver i sitt svar, att motionen bör tillställas de styrelserna med elevmajoritet, vilka nu bildas på Rodengymnasiet, för ett remissyttrande. Då får både elever och lärare tillsammans uttala sig i de båda frågorna som motionen tar upp. Vi anser även att elever och lärare på CLL (Centrum för livslångt lärande) ska ges möjlighet att yttra sig över motionen. Ett demokratiarbete vilket kommer underifrån tror vi ger en styrka och en hållbarhet som är viktig i den här typen av frågor. Att elever och lärare får vara med och besluta i frågan anser vi vara en självklarhet. För att inte fördröja processen alltför mycket yrkar vi på att remissvaret bör vara nämnden tillhanda senast i oktober månad 2005.” forts
UN § 78 forts.

Protokollsanteckning från Elisabeth Björk (s)

”Övervikt, diabetes och hörselskador är några av de hälsoproblem som ökar hos våra barn och ungdomar. Både läkare och tandläkare rapporterar om problem med den osunda kosthållningen och de problem som följer av det. Därför tycker vi att det är självklart att vi inom kommunala verksamheter ser över hur vi kan stödja och utveckla det förebyggande arbetet. I det perspektivet blir det också självklart att vi inte skall sälja godis och läsk i våra skolor. Varför skall våra cafeterior sälja saker som vi vet är onyttiga och som all erfarenhet och forskning utpekar som förkastliga i de mängder som våra barn och ungdomar konsumerar dem? Cafeterians uppgift är at ge ungdomarna möjlighet att köpa ett sunt och nyttigt mellanmål under skoldagen. Vi vet vad som är nyttigt mellanmål och vad man skall undvika. Varför skall vi sälja sådant vi vet är onyttigt och som både läkare och tandläkare varnar för? Vi tycker att nämnden tydligt skall säga sin mening i denna fråga genom att bifalla motionen och överlämna den till de lokala styrelserna för att verkställas.”

Underlag för beslut

Motion från kommunfullmäktige angående uppdrag till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.
Förvaltningsyttrande daterat 2005-07-07

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, 
§ 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16, beslutat att avslå motionen. Motivet för nämndens avslag var, att frågan om utbudet i gymnasieskolans cafeteria borde avgöras av skolans lokala styrelse. Härvid hänvisades också till den s k subsidiaritetsprincipen, som går ut på att beslut skall 
fattas så nära de som berörs som möjligt utan att ändamålsenligheten därmed drabbas.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2005-04-25, § 87, att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-08-23. forts.

UN § 78 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande daterat 2005-07-07, beaktande att inrättandet av sektorsstyrelser vid Rodengymnasiet nu är mycket nära förestående föreslå utbildningsnämnden besluta att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse, - uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma, ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet beslutade 2005-08-16, § 61, föreslå utbildningsnämnden besluta att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse, - uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma, ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria.
Louise Branting (c) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och lämnade dessutom protokollsanteckningar.

Beslutande sammanträde

UN 30/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

Yrkanden

Nils Matsson (m)
- att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse,
- uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma, ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria.
- att därmed ska motionen anses vara besvarad.

Elisabeth Björk (s) 
- att bifalla motionen och överlämna den till de lokala styrelserna för att verkställas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Nils Matssons yrkande.

Omröstning begärs. forts.

UN § 78 forts.

Omröstningsproposition upprättas och godkännes.

Ja-röst = bifall till Nils Matssons (m) yrkande
Nej-röst = bifall till Elisabeth Björks (s) yrkande

Omröstningsresultat

Anders Selholm (m) Ja
Louise Branting (c) Ja
Jane Trepp (c) Ja
Linda Bjernler (fp) Ja
Stig Saverstam (kd) Ja
Elisabeth Björk (s) Nej
Solveig Persson (s) Nej
Per-Olof Lindell (s) Nej
Catharina Famer Erdtman(s)Nej
Peter Jansson (s) Nej

Med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Nils Matssons yrkande 
- att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse,
- uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma, ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria,
- att därmed anse motionen vara besvarad.
________
UN § 79 Dnr UN 05-52 612

Försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet, att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2005-08-05.

Bakgrund

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2004 har utökat elevinflytande angivits som ett högprioriterat utvecklingsområde.
Ett utökat inflytande för elever och personal på skolan skall ses som en naturlig och nödvändig utveckling för en skola i tiden. Kommunen var en av de första i landet att konkretisera sitt intresse för elevdemokrati genom att, på försök, införa lokal styrelse med elevmajoritet vid Häverögymnasiet höstterminen 2000.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2005-06-07 beslutades att inrätta en lokal interimsstyrelse med elevmajoritet för var och en av Rodengymnasiets sektorer, HS-sektorn, OS-sektorn, NT-sektorn, Y-sektorn och EsS-sektorn (elevstöds- och servicesektor), att utse ledamöter i respektive interimsstyrelse i enlighet med förslag och att uppdra till respektive interimsstyrelse att utarbeta förslag om arbetsordning att beredas av nämndens arbetsutskott 2005-08-16 och för beslut i utbildningsnämnden 2005-08-30.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-08-23.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande daterat 2005-08-05 att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga utbildningsnämnden 

forts.

UN § 79 forts.

uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Interimsstyrelserna i respektive gymnasiesektor kommer underhand i augusti att presentera sina förslag till arbetsordning vari bl a skall framgå vilka frågor man önskar nämndens delegation att fatta beslut om. Utbildningsnämnden anser det angeläget att de lokala styrelserna får påbörja sitt arbete och önskar därför att kommunfullmäktige snarast kan fatta beslut i ärendet.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2005-08-16, § 62, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 30/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 

_______UN § 80 Dnr UN 05-102 612.20

Ansökan från Roslagens Högskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att en förklaring om offentligt stöd för etablering av
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Internationellt företagande 
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Samhällsvetenskap
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Språk
· Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Naturvetenskap
· Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Matematik och datavetenskap
· Estetiska programmet – inriktning Internationell design och formgivning
inte innebär påtagliga negativa följer för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2005-08-08.

Bakgrund

Roslagens Högskola AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2006/2007. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2005-09-15. Ärendet har behandlats i PAMK
2005-08-23.
Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet daterat 2005-08-08 att en förklaring om offentligt stöd för etablering av
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Internationellt företagande 
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Samhällsvetenskap
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Språk
· Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Naturvetenskap
· Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Matematik och datavetenskap
· Estetiska programmet – inriktning Internationell design och formgivning
inte innebär påtagliga negativa följer för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun. forts.

UN § 80 forts.

Gymnasieutbildning är under tiden fram t o m läsåret 2008/2009 en expansiv verksamhet i kommunens utbildningsorganisation Samtidigt kan konstateras, att Rodengymnasiets lokaler f n utnyttjas maximalt och kompletterande lokaler har tagits i anspråk i kv Jungfrun för det individuella programmet. Mot den bakgrunden är det angeläget att de offentliga och fristående alternativen samverkar och ses som en samlad resurs för kommunens gymnasieungdomar.
Sammantaget har kommunen inte anledning hävda, att de utbildningar som RHS ansöker om att få starta innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2005-08-16, § 63, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag
till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 30/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

UN § 81 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007/Information

Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2005-12-15. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2006-01-31. Starten av det nya IV-programmet sker redan hösten 2006-07-01, varvid delprojektgruppens förslag bör vara klart 2005-09-01.
På Skolverkets hemsida finns fortlöpande information om projektet (www.skolverket.se).

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-08-23.

Sammanträdet

Utbildningschefen meddelar att projektgrupperna hade ett avstämningsmöte 
2005-06-22. Konstaterades att all delprojektgrupper kommit igång och har kommit olika långt i sitt arbete. IV-gruppen har kommit längst och skall lämna sin slutrapport i september 2005. Utbildningschefen återkommer med förslag till några nya projektgrupper till nästa sammanträde. Det kan bli aktuellt att inrätta projektgrupper som tittar närmare på SOL-centrum, SP och NV samt på gymnasiesärskolan, även om den sistnämnda inte omfattas av gymnasiereformen.

Louise Branting (c) ställer fråga om finansieringen av införandet av Gymnasieskola 2007. Av utbildningschefens svar framgår, att vi inte kan räkna med några statliga pengar för detta ändamål förutom en schabloniserad höjning av det statliga bidraget till kommunens skolverksamhet avsett att täcka kostnaden för att IV-programmet skall erbjuda heltidsstudier. 
_____ 


UN 82 Dnr UN 04-163 612

Utvärdering av Skola 2000/Information

Bakgrund

Utvärderingen ”Skola 2000” kommer att vara en stående informationspunkt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden. Uppsalagruppen AB skulle ha genomfört uppdraget under maj månad, men har försenats p g a sjukdom.

Ärendet har behandlats i PAMK 2008-08-23.

Sammanträdet

Projektledare Annika Zetterström, Uppsalagruppen AB, har lämnat en avrapportering till personalen på Rodengymnasiet 2005-08-11. En skriftlig rapport kommer att lämnas under hösten.
Förvaltningen kommer under nästa vecka att träffa Hans Nytell från Uppsalagruppen för att stämma av var han står beträffande den skriftliga redovisningen.
________UN § 83 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-08-22.

Sammanträdet

Louise Branting (c) ställer fråga ang. de nya bestämmelser som reglerar kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.
Av svaret framgår, att förvaltningen i nära samarbete med SYV-organisationen just nu ser över de gamla rutinerna för denna uppföljning och anpassa dem till de nya krav som gäller sedan 2005-07-01.
__________
UN § 84 Dnr UN 05-12 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-08-22.

Beslutande sammanträde

Vid dagens sammanträde redovisar bitr. förvaltningschefen ytterligare ett delegationsärende benämnt Kompletterande intagning till gymnasieskolan.

_________UN § 85

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

De mjuka nämndernas presidier har gemensamt avtackat kommunalrådet Christer Candal med en present – en vacker tavla föreställande en vitkindad gås.

Ordföranden har invigt optometriklassen vid Campus Roslagen i samband med att utbildningen startade i nya lokaler.

Vice ordföranden rapporterar:

De mjuka nämndernas presidier har gjort ett studiebesök på Heraskolan, en högstadieavdelning som är ett samarbetsprojekt mellan Barn- och skolförvaltningen och Socialförvaltningen.

________ UN § 86

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:

Utbildningen fäster nämndens uppmärksamhet på en artikel i tidskriften ArbetslivSkola som innehåller en utförlig artikel om Häverögymnasiet och på ett mycket positivt sätt beskriver Häverögymnasiets verksamhet.

_________________________
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
14.00-15.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.30 Förslag till ny skollag (utbildningschefen) 
Kl. 09.30-10.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 10.30-11.00 Information om kostpolicyn (ärende nr 3) 
(Lena Nordström, kostchef Rodengymnasiet)
Kl. 11.00-12.00 Grupper
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Grupper
Kl. 14.00-15.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef, sekr.
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)Utses att justera Solveig Persson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-09-05, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 75-86
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag