UN 051011

Plats och tid RHS, Roslagens Högskola, Baldersgatan 25, Norrtälje, kl. 15.00-16.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.30 Information om RHS verksamhet
(Vd Kemel Benali och rektor Stefan Sidusgård)
Kl. 10.30-11.45 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 11.45-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 15.00-16.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef 
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-10-18, kl. 11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 87-100
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-10-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-10-19 anslags nedtagande 2005-11-08

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 08.30-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hagman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare 
Leena Hagman fp x 
Göte Waara kd x Tjänstgörande ersättare 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

87 Val av justerare och tid för justering 5

88 Delårsbokslut 2 år 2005 för utbildningsnämnden 6-7

89 Redovisning av internkontroll år 2005 för utbildnings-
nämnden 8-9

90 Utvärdering av PIUS-projektet 10-11 

91 Verksamhetsplan år 2006 för utbildningsnämnden 12-14

92 Utökad frihet att välja gymnasieutbildning 15-17

93 Gymnasieskola 2007/Kompl av antalet delprojektgrupper samt 
Slutrapport från delprojektgrupp 4 ”Ökad kvalitet på IV-programmet
och kommunens uppföljningsansvar 18-19

94 Utvärdering av Skola 2000/Information 20

95 Anmälan av delgivningsärenden 21

96 Anmälan av delegationsärenden 22

97 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 23

98 Rapport från förvaltningen 24

Övriga ärenden
99 Inställda sammanträden (Arbetsutskott 18/10 och 
UN 1/11) 25 

100 Nämndens tack till RHS (Roslagens Högskola) 26


________


UN § 87

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2005-10-18
kl. 11.00.
________


UN § 88 Dnr UN 05-35 042

Delårsbokslut 2, per den 31/8 2005, för utbildningsnämnden

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutets andra att-sats.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att uppdra till ordföranden att bevaka att nämndens konto ”nämndverksamhet” håller sig inom budgetramen,

att uppdra till utbildningschefen att vidta sådana åtgärder att nämndens verksamhet i övrigt håller sig inom kommunfullmäktiges besparingsbeslut så att utbildningsnämnden kan leverera ett överskott på 3 mkr och att besparingarna ska ske så att nämnden har goda möjligheter att klara av verksamheten inom budgeten 2006 samt

att till kommunstyrelsen, med godkännande, överlämna delårsbokslut 2, för utbildningsnämnden, daterat 2005-09-19.

Underlag för beslut

Budgetuppföljning 2005, delårsrapport/beslut 2, daterat 2005-09-19.

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt tidplan och anvisningar för delårsbokslut 2. Förvaltningarnas delårsrapporter inklusive bilagor ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-09-23. Kommunstyrelsen behandlar ärendet på sammanträde 2005-11-10 och kommunfullmäktige 2005-11-28.

Ärende har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2005-10-04

Tjänstemannaberedning

Utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett underskott på 
1 163 tkr jämfört med periodens budget. För hela året är prognosen ett överskott med ca 1 000 tkr mot förväntade 3 000 tkr. Störst avvikelse ligger inom köpta tjänster, där interkommunala ersättningar och elevresor ingår. Av årets investeringsmedel har 2 330 tkr av 4 000 tkr förbrukats. forts.

UN § 88 forts.

Riskbedömning
• vuxenutbildningen har större utgifter för externa anordnare av utbildningar än budgeten och återbetalningskravet av statsbidraget gör att resultatet för den gymnasiala vuxenutbildningen kan bli ca 1 000 tkr i underskott i år.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2005-09-19 att till kommunstyrelsen överlämna bifogad ”Delårsrapport 2005-08-31”.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har 2005-09-27, § 66, behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 11/10 Utbildningschefen, ekonomisekreteraren och bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för delårsrapporten. Gymnasiesärskolan visar på det 
största underskottet med –1207 tkr beroende på ökade kostnader för undervisning, läromedel och elevresor. Nämndens eget konto ”nämndverksamhet” har enligt prognosen ett underskott med –109 tkr p g a ökade kostnader för kurser och konferensers samt arvoden. 

________

Protokollets expediering:
För kännedom: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, ekonomisekrUN § 89 Dnr UN 05-17 026

Redovisning av internkontroll år 2005

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens rapport över intern kontroll 2005 daterad 2005-07-26.

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för att den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden beslutade 2005-02-08, § 5, att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2005 föreslå lönerapportering (rutiner för avvikelserapporter inom den egna förvaltningen) och delegationsordning (att beslutad delegation efterlevs och att återrapportering till nämnden sker) samt att därutöver kontrollera att fakturor avseende resor, konferenser och representation följs upp i särskild ordning (representationspolicyn).

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-10-04.

Tjänstemannaberedning

Ekonomisekreteraren har genomfört internkontroll beträffande lönerutiner tillsammans med utbildningsassistenterna på sektorerna och dessutom kontroll av representation, kurser och konferenser. Återrapportering har 2005-06-01 skett till utbildningschefen. Enligt rapporten, daterad 2005-07-26, har kontrollen genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Beträffande kontrollen av representation har i två fall av 217 fakturor saknat syfte och deltagarförteckning och i två fall där beslutsattestant hade attesterat ”egen” faktura. forts.


UN § 89 forts.

Åtgärder som vidtagits är att information har skett till ansvariga chefer samt en förfrågan till ansvarig för Ftb-systemet (ftb = faktura till betalning) om det finns möjlighet att förhindra attestering av egen faktura med hjälp av systemet.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har 2005-09-27, § 67, behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 10/11 Utbildningschefen och ekonomisekreteraren har tidigare under förmiddagen redogjort för rapporten. Kontrollområdet delegationsordning (att beslutad delegation efterlevs och att återrapportering till nämnden sker vid nästkommande sammanträde) rapporteras på nämndens nästa sammanträde 2005-11-29.

________

Protokollets expediering:
För kännedom: Ledningskontoret, utbildningschef, , ekonomisekr
För handläggning: bitr förvaltningschef (UN 29/11)

UN § 90 Dnr UN 03-41 133

Utvärdering av PIUS-projektet (Projekt, Integration, Utveckling och Samverkan)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta:

att målgruppen för PIUS är flyktingar och invandrare som går i SFI eller annan grundläggande vuxenutbildning och som behöver extra stöd för att komma ut i egenförsörjning, 

att PIUS även kan stödja personer med hög kompetens och längre vistelse i kommunen vars reella kompetens inte tas till vara, under förutsättning att personer kan klara sin försörjning på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd om inga andra skäl till detta föreligger,

att frågan om flykting- och invandrarfrågornas organisatoriska tillhörighet ses över i samband med att kommunens nämnd-, och förvaltningsorganisation ses över inför år 2007 med anledning av den nya nämnden för hälso- och sjukvård samt omsorg,

att i övrigt tillstyrka Ledningskontorets förslag daterat 2005-06-08.

Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen daterad 2005-06-20 inkl Ledningskontorets skrivelse daterad 2005-06-08
Förvaltningsskrivelse daterad 2005-09-19

Bakgrund

PIUS-projektet har pågått sedan år 2002 i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunen. Kommunen har representerats av Utbildningsförvaltningen genom SFI och Socialförvaltningen genom flyktingverksamhet. Ärendet har varit föremål för behandling och diskussion i ett antal omgångar inom olika beslutsorgan.

Ledningskontoret lade 2005-06-08 fram förslag till kommunstyrelsen om permanentning av verksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande senast 2005-10-17. Skälet till återremiss är oklarheter när det gäller framförallt målgruppen och flyktingfrågornas tillhörighet. forts.


UN § 90 forts.

Presidierna i utbildningsnämnden och socialnämnden samt förvaltningscheferna träffades 2005-09-05 och har diskuterat de aktuella frågorna och kommit fram till ett gemensamt ställningstagande i enlighet med förvaltningsskrivelsen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-10-04.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta i skrivelse daterad 2005-09-19
att målgruppen för PIUS är flyktingar och invandrare som går i SFI eller annan grundläggande vuxenutbildning och som behöver extra stöd för att komma ut i egenförsörjning, att PIUS även kan stödja personer med hög kompetens och längre vistelse i kommunen vars reella kompetens inte tas till vara, under förutsättning att personer kan klara sin försörjning på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd om inga andra skäl till detta föreligger, att frågan om flykting- och invandrarfrågornas organisatoriska tillhörighet ses över i samband med att kommunens nämnd-, och förvaltningsorganisation ses över inför år 2007 med anledning av den nya nämnden för hälso- och sjukvård samt omsorg, att i övrigt tillstyrka Ledningskontorets förslag daterat 2005-06-08.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har 2005-09-27, § 68, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 11/10 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

_________

Protokollets expediering:
För kännedom: Kommunstyrelsen , Ledningskontoret, PIUS (Inka Wilhelmsson), CLL, utbildningschefen UN § 91 Dnr UN 05-55 600

Verksamhetsplan för år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Louise Branting (c) och Jane Trepp (c) meddelar att de ej deltar i beslutets andra att-sats med hänvisning till protokollsanteckning.

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa verksamhetsplan år 2006 för utbildningsnämnden daterad 
2005-09-27 med följande tillägg

att punkt 2 ”Ungdomar ges möjlighet att till höstterminen 2006 söka gymnasial utbildning i hela riket” under rubriken Mål Valfrihet, kortsiktiga mål, sid 2, i arbetsgruppens förslag, daterat 2005-09-26, återinförs i verksamhetsplanen.

Protokollsanteckning från Louise Branting (c) och Jane Trepp (c):

”I och med den nya gymnasiereformen träder i kraft år 2007, kommer det att ges möjlighet för alla elever, så väl här i Norrtälje som ute i landet, att fritt söka sin utbildning i hela landet. Kostnaden för denna utbildning blir då enhetlig över hela landet, alltså inte som nu att en kommun har en förhållandevis låg taxa medan en annan har en väsentligt högre. Om Norrtälje kommun väljer att tidigarelägga detta frisök ett år kommer det att få ekonomiska konsekvenser. Dessa kommer per automatik att drabba de elever vilka väljer att gå kvar i vår kommun. Vi anser det inte ekonomiskt försvarbart att tidigarelägga ett frisök då vi redan nu har en ansträngd ekonomi, det gäller både vår egen förvaltning som kommunen i helhet. För att bibehålla vår hittillsvarande höga kvalitet anser vi att de pengar vilka kommer att gå till ett tidigarelagt frisök i stället skall komma våra egen verksamhet tillgodo. Frisök för några kan mycket väl drabba många och det anser centerpartiet skulle vara mycket olyckligt.”

Underlag för beslut

Arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan för år 2006 daterad 2005-09-26
Arbetsutskottets förslag till beslut daterat 2005-09-27

forts.
UN § 91 forts.

Bakgrund

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om målstyrning och ansvarsfördelning inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser ska respektive 
nämnd konkretisera fullmäktiges övergripande mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i en verksamhetsplan. Planen ska också innehålla de av nämnden framtagna verksamhetsspecifika mål, prioriteringar/uppdrag och ekonomi. Uppföljning ska ske enligt fastställd uppföljningsplan och omfatta både ekonomi och verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Nämnderna ska ha lämnat verksamhetsplanen för år 2006 till Ledningskontoret senast 2005-11-23 inkl nämndprotokoll och förvaltningsskrivelse. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-12-19 ska alla nämnder redovisa sin verksamhetsplan.
En arbetsgrupp bestående av politiker från olika partigrupper och Ulla Peterson, utvecklingsledare vid Utbildningskontoret har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-10-04. Följande synpunkter framfördes:
Under rubriken Elevinflytande bör beteckningen elevombud bytas ut mot elevombudsman. Under rubriken Elevstödsverksamheten bör beteckningen elevvårdsverksamheten bytas ut mot elevstödsverksamheten. Arbetsgivaren biträdde förslaget om ändringar.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet beslutade 2005-09-27, § 69, att punkt 2 ”Ungdomar ges möjlighet att till höstterminen 2006 söka gymnasial utbildning i hela riket” under rubriken Mål Valfrihet, kortsiktiga mål, sid 2, skulle utgå.
Arbetsutskottet beslutade vidare att uppdra till utbildningschefen att till nämndens sammanträde 2005-10-11 lämna tjänsteskrivelse med förslag på finansiering inom ram för friare val att söka gymnasial utbildning i hela riket.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) reserverade sig till för mån för eget yrkande d v s – bifall till arbetsgruppens förslag daterat 2005-09-26 (där punkt 2 ingick).

Beslutande sammanträde

UN 11/10 Ordföranden föredrar ärendet. Planen följer i stort sett verksamhetsplanen från år 2004, endast ett antal mindre justeringar har gjorts. Ordföranden instämmer i PAMK:s förslag till byte av beteckningar.

forts.


UN § 91 forts.

Yrkande:

Nils Matsson (m), Elisabeth Björk (s), Bengt Ringberg (fp) och Göte Waara (kd) – 

- bifall till arbetsutskottets förslag till verksamhetsplan 2006 för 
utbildningsnämnden med följande tilläggsyrkande

- att punkt 2 ”Ungdomar ges möjlighet att till höstterminen 2006 söka gymnasial 
utbildning i hela riket” under rubriken Mål Valfrihet, kortsiktiga mål, sid 2, 
återinförs i verksamhetsplanen.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Nils Matssons m fl yrkande och finner att utbildningsnämnden bifallit yrkandet.

_________

Protokollets expediering: 
För handläggning: Utbildningschef
För kännedom: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret, Utbildningskontoret, Chefer/rektorer, 


UN § 92 Dnr UN 05-150 612

Utökad frihet att välja gymnasieutbildning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

att ungdomar i Norrtälje kommun fr o m 2006-01-01 ges möjlighet att till höstterminen 2006 söka gymnasial utbildning i hela riket och att Norrtälje kommun tar på sig betalningsansvar för dessa elever,

att individuella programmet undantas från ovanstående beslut. Undantag kan dock göras om s k särskilda skäl föreligger,

att uppdra till förvaltningen att noggrant följa elevernas sökmönster och utfallet av den utökade friheten att söka gymnasieutbildningar.

Reservation:

Louise Branting (c) och Jane Trepp (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning från Louise Branting (c) och Jane Trepp (c):

”I och med den nya gymnasiereformen träder i kraft år 2007, kommer det att ges möjlighet för alla elever, så väl här i Norrtälje som ute i landet, att fritt söka sin utbildning i hela landet. Kostnaden för denna utbildning blir då enhetlig över hela landet, alltså inte som nu att en kommun har en förhållandevis låg taxa medan en annan har en väsentligt högre. Om Norrtälje kommun väljer att tidigarelägga detta frisök ett år kommer det att få ekonomiska konsekvenser. Dessa kommer per automatik att drabba de elever vilka väljer att gå kvar i vår kommun. Vi anser det inte ekonomiskt försvarbart att tidigarelägg ett frisök då vi redan nu har en ansträngd ekonomi, det gäller både vår egen förvaltning som kommunen i helhet. För att bibehålla vår hittillsvarande höga kvalitet anser vi att de pengar vilka kommer att gå till ett tidigarelagt frisök i stället skall komma våra egen verksamhet tillgodo. Frisök för några kan mycket väl drabba många och det anser centerpartiet skulle vara mycket olyckligt.”

Underlag för beslut

PM från förvaltningen daterat 2005-09-26
Förvaltningsskrivelse med förslag till beslut daterad 2005-10-05 forts.

UN § 92 forts.

Bakgrund

Redan i ”Åtta vägar till kunskap” (SOU 2203:120) föreslog Gymnasiekommittén att en elev alltid skall kunna söka utbildning utanför hemkommunen eller samverkansområdet, oavsett om utbildningen finns i hemkommunen. I regeringens proposition ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan” (Prop 2003/04:140) finns gymnasiekommitténs förslag med rätten till s k frisök fr o m hösten 2007. Regeringen slår fast att det är viktigt att ge ungdomar möjlighet att välja både utbildning och skola. Får ungdomar den utbildning de önskar, och får gå på den skola de vill, ökar motivationen och studieresultaten förbättras.

Frisök innebär rätten att söka program och inriktningar i andra kommuner även om dessa finns i hemkommunen. Finns det sökta programmet/inriktningen i hemkommunen tas eleverna emot som sökande i andra hand. Sökande från den kommun/det samverkansområde där den sökta utbildningen anordnas tas emot i första hand.

År 2004 beslutade utbildningsnämnden att elever i Norrtälje kommun fr o m 
2005-01-01 ska kunna söka både nationella och specialutformade program i alla kommuner i Stockholms län samt i Uppsala kommun. Den första antagningen med den utökade friheten att välja skola har nu genomförts. 
Fr o m höstterminen 2007 införs frisök i samtliga kommuner, men då behöver ingen kommun betala mer för en utbildning än den kostar i den egna kommunen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-10-04.

Tjänstemannaberedning

Effekterna av utökad frihet att välja gymnasieutbildning är mycket svårt att avgöra. Med hänsyn till den begränsade effekten av den utökade friheten att söka i länet och till Uppsala kommun, är förvaltningens kvalificerade gissning att frisök i hela Sverige kommer att innebära en marginell ökning av elever i andra kommuner. Kostnaderna för den föreslagna förändringen ryms inom den ram som föreslagits för utbildningsnämnden 2006 och kommer inte i någon nämndvärd omfattning påverka resurserna till övriga gymnasieelever. Förvaltningens föreslår i skrivelse daterad 20054-10-05 att elever i Norrtälje kommun fr o m 2006-01-01 ska kunna söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, både nationella och specialutformade program, i hela Sverige och att Norrtälje kommun tar på sig betalningsansvar för dessa elever, att individuella programmet undantas från ovanstående beslut. Undantag kan dock göras om s k särskilda skäl föreligger,
att uppdra till förvaltningen att noggrant följa elevernas sökmönster och utfallet av den utökade friheten att söka gymnasieutbildningar. forts.

UN § 92 forts.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet beslutade 2005-09-27, § 70, att ärendet utgår från dagordningen och återkommer på nämndens sammanträde 2005-10-11. 

Beslutande sammanträde

UN 11/10 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

Yrkanden:

Louise Branting (c) och Jane Trepp (c) yrkar
- att frisök för elever i Norrtälje kommun skall införas från höstterminen 2007, vilket också är gymnasiekommitténs förslag.

Nils Matsson (m), Bengt Ringberg (fp), Göte Waara (kd), Elisabeth Björk (s)
- att ungdomar i Norrtälje kommun fr o m 2006-01-01 ges möjlighet att till höstterminen 2006 söka gymnasial utbildning i hela riket (förvaltningens förslag).

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Nils Matssons m fl yrkande d v s förvaltningens förslag.

________

Protokollets expediering:
För kännedom: Kommunstyrelsen, Rodengymnasiet, utbildningschef
För handläggning: SYV-chef (Ingrid Letsjö), Intagningskansliet, bitr förvaltningschef UN § 93 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007/Komplettering av antalet delprojektgrupper samt
slutrapport från delprojekt 4 ”Ökad kvalitet på IV-programmet och kommunens uppföljningsansvar”

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att komplettera befintliga delprojektgrupper med ytterligare tre grupper:
Delprojekt 7: ”För oss tillsammans” Gymnasiesärskolan i framtiden
Delprojekt 8: - Hur skall gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet organiseras för att bäst ge eleverna det stöd de har rätt till?
Delprojekt 9a: Naturvetenskapsprogrammet i framtiden
Delprojekt 9b: Samhällsvetenskapsprogrammet i framtiden,

att uppdra till utbildningschefen att utse sammankallande och delprojektansvariga i samverkan med Rodengymnasiets rektor samt

att uppdra till utbildningschefen att utifrån rapporten ”Ökad kvalitet på IV-programmet” lämna förslag på inriktning och organisering av IV-programmet 
fr o m 2006-07-01.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse ”Gymnasieskola 2007 – tillkommande projektgrupper”
daterad 2005-09-19 
Slutrapport om utvecklingen av IV-programmet inför Gymnasieskola 2007
”Ökad kvalitet på IV-programmen” daterad 2005-09-21

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2005-12-15. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 
2006-01-31. Starten av det nya IV-programmet sker redan hösten 2006-07-01, varvid delprojektgruppens förslag bör vara klart 2005-09-01.


UN § 93 forts.

På skolverkets hemsida finns fortlöpande information om hur Skolverket ser på framskridandet sett ur myndighetens perspektiv (www.skolverket.se).

I juni 2005 gjordes en uppföljning och avstämning av samtliga sammankallande/delprojektansvariga inom projektet Gymnasieskola 2007. Då framkom att det finns utvecklingsområden som inte täcks in i de befintliga delprojekten. Det gäller gymnasiesärskola, specialpedagogiska verksamheten och naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-10-04.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse daterad 2005-09-19 
att komplettera befintliga delprojektgrupper med ytterligare tre grupper:
Delprojekt 7: ”För oss tillsammans” Gymnasiesärskolan i framtiden
Delprojekt 8: - Hur skall gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet organiseras för att bäst ge eleverna det stöd de har rätt till?
Delprojekt 9a: Naturvetenskapsprogrammet i framtiden
Delprojekt 9b: Samhällsvetenskapsprogrammet i framtiden
att uppdra till utbildningschefen att utse sammankallande och delprojektansvariga i samverkan med Rodengymnasiets rektor.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har 2005-09-27, § 71, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Sammanträdet

UN 11/10 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för skrivelsen ”Gymnasieskola 2007 – tillkommande projektgrupper.

Louise Branting (c) framförde att projektarbetsgruppen ”Ökad kvalitet på IV-programmet” lämnat en mycket väl dokumenterad slutrapport.
_______

Protokollets expediering:
För handläggning: Utbildningschef för återrapport UNau 051213
För kännedom: Rektorer/chefer
UN § 94 Dnr 04-163 612

Utvärdering av Skola 2000/Information

Utvärderingen ”Tio år efteråt och in i framtiden” har varit en stående informationspunkt på arbetsutskottets och nämndens sammanträden. Uppsalagruppen AB som fått uppdraget skulle ha slutfört arbetet 
2005-05-31 men p g a sjukdom har projektet försenats. En avrapportering har lämnats i augusti till personalen vid Rodengymnasiet.

Sammanträdet

Utbildningschefen meddelar att Uppsalagruppens skriftliga slutrapport, daterad september 2005, kommer att distribueras ut till nämnden och till förvaltningen i form av en folder.

________
UN § 95 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-09-30.

__________
UN § 96 Dnr UN 05-12 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-09-30.
_________UN § 97

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Skriftlig och muntlig rapport kommer att lämnas på nämndens nästa sammanträde 2005-11-29 om deltagande i den kommunala friskoledagen på Rösjöskolan i Sollentuna 2005-10-07 samt deltagande i möte om teknikcollege._______ 

UN § 98

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Föräldramöte inför valet till gymnasiet för elever i årskurs 9 i Länna skola
2005-10-04 tillsammans med SYV-chefen Ingrid Letsjö.
Gymnasiekatalogen (Information om gymnasiet inför läsåret 2006/2007) har även distribuerats till samtliga målsmän till elever i åk 9.

Öppet Hus
Ekebyholmsskolan, Rimbo, torsdagen den 13 oktober, kl. 19.00-21.00
Roslagens Naturbruksgymnasium, (NP 4), Ekebyholmsskolan, Rimbo söndagen den 23 oktober kl. 10.00-12.00.
Rodengymnasiet, lördagen den 12 november kl. 09.00-13.00
RHS -”- kl. 10.00-14.00 
Norrtälje teknikgymnasium -”- kl. 09.00-14.00

________UN § 99

Övriga ärenden 

Inställda sammanträden (Au 18/10 och UN 1/11)

Beslut

Utbildningsnämnde beslutar:

att ställa in arbetsutskottets sammanträde 2005-10-18 och nämndens sammanträde 2005-11-01.

Beslutande sammanträde

Ordföranden föreslår att arbetsutskottets sammanträde 2005-10-18 och nämndens sammanträde 2005-11-01 ställs in dels p g a brist på ärenden och dels p g a att nämndens eget konto ”nämndverksamhet” enligt prognosen i delårsbokslutet har ett underskott med -109 tkr. Ordföranden kommer