UN 2005 05 29
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Extra arbetsutskott/Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.45 Lärarförbundets rankning av kommunerna
Björn Santesson och Susanne Storck 
Kl. 09.45-10.30 Kvalitetsredovisning i skolan – i vilket syfte
och för vem? Ulla Peterson 
Kl. 10.30-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch (gemensam)
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 15.00-16.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (Information under fm)
Petra Jansson, elevombudsman, Rodengymnasiet (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekr


Utses att justera Ulla Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2005-12-02, kl. 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 101-118
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-11-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-12-05 anslags nedtagande 2005-12-23

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 08.30-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x Fr o m kl. 09.30 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hagman fp x Fr o m kl. 09.00 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x Fr o m kl. 10.00 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare 
Leena Hagman fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x -”- 
Kristina Almén s x -”- 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid 

101 Val av justerare och tid för justering 6

102 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden
oktober månad 2005 7-8

103 Driftbudget år 2006 för utbildningsnämnden/Detaljbudget 9-10

104 Investeringsbudget för år 2006 för utbildningsnämnden 11-12

105 Ersättning till fristående gymnasieskolor år 2006 13-14

106 Redovisning av internkontroll/Komplettering av delegation 15-16

107 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2006 17-18

108 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra 
församling 19-20

109 Detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-
Sjuhundra församling 21-22

110 Fastställande av arbetsordning för sektorsstyrelserna på
Rodengymnasiet 23-25

111 Val av ledamöter och ersättare i sektorsstyrelserna på 
Rodengymnasiet 26-27

112 Reviderad tidplan för utveckling av Gymnasieskola 2007 28-29

113 Anmälan av delgivningsärenden 30

114 Anmälan av delegationsärenden 31

115 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 32

116 Rapport från kurser och konferenser 33
* Möte om teknikcollage på Rodengymnasiet
* Rapport från Kommunala friskoledagen i Rösjöskolan
* Gymnasiemässan i Älvsjö forts.117 Rapport från förvaltningen 34 

118 Tack! 35

________
UN § 101

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Ulla Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2005-12-02, 
kl. 14.00.

________


UN § 102 Dnr UN 05-35 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, oktober månad 2005

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutets tredje att-sats med hänvisning till eget budgetförslag.

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka förvaltningen för en positiv rapport, som prognosmässigt ger ett överskott på 1 792 tkr för året

att uppdra till förvaltningschefen att fokusera på det prognostiserade underskottet hos CLL samt

att uppmana förvaltningen att försöka nå det överskott på 3 000 tkr, som kommunfullmäktige har beslutat om.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljning daterad 2005-11-07

Bakgrund

Nämnderna ska varje månad upprätta en ekonomisk prognos som tillställs kommunfullmäktige. Månadsrapporten för oktober ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2005-11-17.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén 2005-11-22.

Tjänstemannaberedning

Enligt ekonomisekreterarens upprättade prognos för oktober är budgetutfallet efter 10 månader 81,0 % av årsbudgeten 228 048 tkr eller 184 796 tkr, riktpunkt för perioden är 83,3 %. Nämnden har fått tilläggsanslag för hyror med 631 tkr, fördelade på IV-fordon/byggprogrammen och CLL.
När man tagit hänsyn till eftersläpningen med intäkter och statsbidrag blir avvikelsen för perioden januari-oktober 1 792 tkr i överskott jämfört med periodens budget.
forts.UN § 102 forts.

Riskbedömning för eventuella avvikelser 
· Interkommunal ersättning för gymnasieelever i andra kommuner kan ge ett underskott på ca 500 tkr vid årets slut. Elevresor för gymnasieelever har ökat med 370 tkr för perioden medan färre elever får inackordering än budgeten för perioden.
· Vuxenutbildningen har större kostnader för externa anordnare av utbildningar än planerat. Återbetalningskravet av statsbidraget gör att resultatet för vuxenutbildningen kan bli ca 1 000 tkr i underskott.

Investeringsbudget
Utfallet i oktober är 3 074 tkr eller 76,9 % av årsbudgeten på 4 000 tkr.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 74, behandlat ärendet. Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutets tredje att-sats med hänvisning till eget budgetförslag.

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Utbildningschefen och ekonomisekreteraren har tidigare under dagen redogjort för budgetprognosen.

_________

Protokollets expediering:
För kännedom: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi
För handläggning: Utbildningschef, bitr förvaltningschef, ekonomisekr 

UN § 103 Dnr UN 04-156 041

Driftbudget år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa driftbudget för år 2006 i enlighet med bilagda förslag till driftbudget 2006 daterat 2005-11-08,

att till kommunstyrelsen anmäla den osäkerhet som finns kring kostnaderna för fritt val av gymnasieskola och kostnaderna för gymnasiesärskolan.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-08

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-31 om budget och inriktning år 2006-2008. Utbildningsnämnden beviljades totalt 236 119 tkr i driftbudget.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22. Efter utbildningschefens föredragning av förvaltningens budgetförslag anför de fackliga parterna gemensamt: - Vi anser att den hyreskostnad som påförs förvaltningen är för hög.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen redogör i förvaltningsskrivelsen för budgetförslaget och dess risker. Förvaltningen bedömer att ha en budget i balans under förutsättning att
· kompensationen för löneökningar 2006 motsvarar det faktiska utfallet när avtal slutits för de anställda inom förvaltningen (det finns 27 mkr till löneuppräkningar som är ofördelade)
· kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer än vad avtalade löneökningar fordrar.
Utbildningsnämnden beslutade i oktober att elever i Norrtälje kommun fritt ska kunna söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning i hela Sverige 
fr o m 2006-07-01. Dessa kostnader är mycket svåra att beräkna. I värsta fall kan det fria valet komma att kosta ytterligare 200 till 700 tkr år 2006.
forts.
UN § 103 forts.

Kostnaderna för gymnasiesärskolan är även mycket svåra att beräkna. Om ytterligare fler elever än beräknat väljer dyrare alternativ kan kostnaderna öka med ytterligare 500 till 1 500 tkr år 2006.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2005-11-08 att utbildningsnämnden beslutar att fastställa driftbudget för 2006 i enlighet med bilagda förslag till driftbudget 2006, att till kommunstyrelsen anmäla den osäkerhet som finns kring kostnaderna för fritt val av gymnasieskola i hela Sverige, s k frisök, och kostnaderna för gymnasiesärskolan.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 75, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag. 

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Utbildningschefen och ekonomisekreteraren har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 
Volymuppräkningen från år 2005 till 2006 är 9 050 tkr.
Med hänvisning till de rationaliseringsvinster som framförallt är möjliga
p g a elevökningen i gymnasieskolan och p g a att större andel av gymnasieeleverna väljer Rodengymnasiet bedömer förvaltningen att verksamheten 2006 kan bedrivas med bibehållen kvalitet och volym jämfört med 2005. I budget 2006 finns inget utrymme för att budgetera för någon reserv såsom gjorts i budget 2005.

________

Protokollets expediering:
För handläggning: Utbildningschef, bitr förvaltningschef, ekonomisekr 

UN § 104 Dnr UN 05-156 041

Investeringsbudget år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr år 2006

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt nedanstående redovisning om totalt 750 tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar

att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-07

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-10-31 utbildningsnämndens investeringsramar för år 2006-2008 enligt följande:
· Investringar avseende inventarier, utrustning m m till 4 000 tkr för år 2006 och till 5 000 tkr för år 2007-2008.
· Verksamhetsanpassningar, investeringar i fasta anläggningar till 750 tkr/år.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22.

Tjänstemannaberedning

Inför läsåret 2006/2007 behövs investeringar i smärre ombyggnationer och anpassningar främst på Rodengymnasiet för att i möjligaste mån, och inom beslutade ekonomiska ramar, kunna ta in elever på deras förstahandsval av program i gymnasieskolan. Alla satsningar ska i möjligaste mån även ta hänsyn till planerade förändringar i gymnasieskola 2007.

Förvaltningen har i samråd med Tekniska kontoret bedömt att investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändringar bör ingå forts
UN § 104 forts.

i 2006 års prioriteringar och tekniska nämnden ställer sig bakom att 750 tkr begärs hos kommunstyrelsen för ombyggnader föranledda av verksamhetsförändringar.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 76, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

Protokollets expediering:
För kännedom: Tekniska kontoret
För handläggning: Utbildningschef, bitr förvaltningschef, ekonomisekr

UN § 105 Dnr UN 05-182 612.20

Ersättning till fristående gymnasieskolor år 2006

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1),

att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2006.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-28

Bakgrund

Fr o m 2003-01-01 gäller ett nytt bidragssystem för ersättning till fristående gymnasieskolor. Det nya bidragssystemet innebär att elevens hemkommun ska lämna bidrag för varje elev som genomgår utbildning i en fristående gymnasieskola motsvarande den kostnad som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen har hänförts till av Skolverket.
Om ett sådant program inte finns i elevens hemkommun, men den kommun där den fristående skolan är belägen anordnar programmet, skall bidraget motsvara kostnaden för det programmet i den kommunen.

Bidraget skall i båda fallen bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid föredelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen. Hänsyn skall dock tas till skolans åtagande och elevens behov samt hemkommunens ansvar för att bereda gymnasieutbildning åt samtliga ungdomar i kommunen som har rätt till sådan.

Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lägeskommunen, skall det belopp utbetalas som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, skall kommunen som regel betala ett extra bidrag för det.

Vid PAMK 2005-11-22 förelåg inget förslag till bidragsbelopp. Utbildningschefen har 2005-11-28 informerat om ärendet varvid PAMK fått möjlighet att lämna synpunkter.
forts
UN § 105 forts.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet beslutade 2005-11-15, § 77, att uppdra till förvaltningen, att till arbetsutskottets extra sammanträde 2005-11-29, lämna förslag på ersättningsbelopp till de fristående gymnasieskolorna under år 2006.

Au 29/11 Arbetsutskottet har 2005-11-29, § 85, behandlat ärendet. Louise Branting (c) deltog ej i beslutet med motiveringen att ärendet först bör diskuteras i partigruppen. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens. 

Tjänstemannaberedning 

Resursfördelningen till den egna gymnasieskolan bygger, sedan 4 år tillbaka, på ett internt skolpengssystem. Under det första året fördelades resurserna till respektive gymnasieprogram helt i enlighet med de av regeringen fastställda nationella bidragsbeloppen till friskolorna. Åren därefter har lokala förutsättningar för respektive program varit styrande.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2005-11-28 med beaktande av Skolverkets bestämmelser, att bidragsbeloppen till friskolorna beräknas enligtföljande:
· Den interna skolpengen till respektive elev/program på Rodengymnasiet utgör grunden för beräkningen
· Förvaltningen har tillgång till ett antal resurser som inte belastar den egna budgeten. Exempel på sådana resurser är ekonomisystem, lönesystem och motsvarande kommungemensamma resurser. Motsvarande kostnader för friskolorna belastar skolpengen varför de skall kompenseras för dessa utgifter. Kompensationen har beräknats till 700 kr/elev och bör därmed tillföras skolpengen.
· Lönerna beräknas öka med 2 % år 2006 (detta kompenseras)
· Friskolorna skall kompenseras för den moms, 6 %, som de betalar, en utgift som inte har någon motsvarighet i kommunen.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor och beaktande vad som i denna skrivelse redovisats, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1) till denna skrivelse att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2006.

Beslutande sammanträde

UN 29/5 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen informerat om ärendet.
______
Protokollets expediering:
För kännedom: Fristående gymnskolor, utbildningschef, ekonomisekr, ekonomiass
För handläggning: Bitr förvaltningschef

UN § 106 Dnr UN 05-17 026

Redovisning av internkontroll år 2005/Komplettering av delegation

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens rapporter över intern kontroll (delegation) daterade 2005-11-07 och 2005-11-08

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för att den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden beslutade 2005-02-08, § 5, att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2005 föreslå lönerapportering (rutiner för avvikelserapporter inom den egna förvaltningen) och delegationsordning (att beslutad delegation efterlevs och att återrapportering till nämnden sker) samt att därutöver kontrollera att fakturor avseende resor, konferenser och representation följs upp i särskild ordning (representationspolicyn).

Utbildningsnämnden beslutade 2005-10-11, § 89, att med godkännande lägga rapporten för lönerapportering och representationspolicyn till handlingarna. Rapport om delegationsordningen återkommer på nämndens sammanträde 
2005-11-29.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen har genomfört internkontroll av att beslutad delegation under 2005 efterlevs. Stickprovskontroller har genomförts beträffande anställningsbeslut, elevs byte av program i gymnasieskolan, beviljat 4:e skolår i gymnasieskolan och medgivande av reducerat program.
forts.

UN § 106 forts.

Föreligger utbildningschefens rapport daterad 2005-11-08. Av genomgången framgår att det i endast en av de 98 stickprovskontrollerna finns ett beslut som inte skrivits under enligt gällande delegationsordning. Det gäller ett beslut om elevs byte av program i gymnasieskolan som skrivits under av samordnaren på IV-programmet, i stället för rektor.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 78, behandlat ärendet.

________

Protokollets expediering:
För kännedom: Ledningskontoret, utbildningschef, ekonomisekr

UN § 107 Dnr UN 05-169 006

Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2006

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa sammanträdestider för utbildningsnämnden för år 2006 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd
(kl. 13.15-16.30) (kl. 08.30-16.00)
17/1 
7/2 (Bokslut 2005) 21/2 (Bokslut 2005)
14/3 28/3
12/4 (Prel intagning till gymnasiet) 
18/4 
12/5 (Delårsrapp 1) (kl.09.00-12.00) 2/5, 23/5 (Delårsrapp 1)
14/6 (Frikvotsintagning gymn) 
27/6 (Slutlig intagning gymn)
15/8 29/8
12/9 (Delårsrapp 2) 26/9 (Delårsrapp 2)
17/10 (Budget 2007) 31/10 (Budget 2007)
14/11 28/11
12/12 (Intagningsärenden mm) 

Underlag för beslut 

Preliminär sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2006
Tidsplan för intagning till gymnasieskolan inför lå 2006/2007 daterad 
2005-11-11
Förvaltningens förslag till sammanträdestider 

Bakgrund

Förslaget till sammanträdestider är anpassat efter kommunfullmäktiges sammanträden beträffande bokslut 2005 och delårsrapporterna samt tidsplanen för intagningen av gymnasieelever läsåret 2006/2007.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22.


forts.


UN § 107 forts.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 79, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Catarina Wahlgren (v) framför önskemål att nämnden t ex lägger in seminarier, informationsdagar med grupparbeten eftersom det tidvis blir långt mellan nämndsammanträdena. Ordföranden ställer sig positiv till detta men påpekar att detta även är en kostnadsfråga. Ambitionen är att till varje nämndsammanträde lägga in intressant information under förmiddagen. Utbildningschefen meddelar att nämnden inbjuds att deltaga vid Rodengymnasiets resursdag om Gymnasieskola 2007 den 9 januari 2006. 
__________

Protokollets expediering:
För kännedom: Kommunkansliet, Offset, Utbildningskontoret 

UN § 108 Dnr UN05-168 214

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling/
Yttrande över samrådsförslag

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret betona vikten av att gångvägar med anslutning till den busshållplats som berörs av den nya bebyggelsen anordnas så trafiksäker som möjligt

att i övrigt ställa sig bakom den föreslagna detaljplanen för fastigheten Gottröra 5:15.

Underlag för beslut

Missiv från Stadsarkitektkontoret daterat 2005-10-21 samt samrådsförslag daterat 2005-08-25
Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-07

Bakgrund

Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra ca 40 enbostadshus och två flerbostadshus med ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Enbostadshusen ligger norr om allmän väg 1063 och flerbostadshus söder därom. Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet över planförslaget ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2005-12-02.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22.

Tjänstemannaberedning

Den planerade bebyggelsen med två flerfamiljshus och ca 40 enfamiljshus kommer att ligga nära de vägar där skolbussen redan idag går. Eventuellt ökade kostnader för skolskjutsar blir därmed marginell. De elever som kommer att bo i det planerade området kommer att använda befintlig busshållplats i Gottröra. Med tanke på den intensiva trafiken på väg 77 är det mycket viktigt att åtgärder vidtas så att elever som skall till och från busshållplatsen kan göra det så trafiksäkert som möjligt.
forts.
UN § 108 forts.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2005-11-07 att till Stadsarkitektkontoret betona vikten av att gångvägar med anslutning till den busshållplats som berörs av den nya bebyggelsen anordnas så trafiksäker som möjligt att i övrigt ställa sig bakom den föreslagna detaljplanen för fastigheten Gottröra 5:15.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 80, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

________

Protokollets expediering:
För handläggning: Stadsarkitektkontoret
För kännedom: Utbildningschefen
UN § 109 Dnr UN 05-163 214

Detaljplan för fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret betona vikten av att elever som ska färdas till och från busshållplatsen vid Husby-Sjuhundra kyrka kan göra det så trafiksäkert som möjligt

att i övrigt ställa sig bakom det föreslagna programmet till detaljplan för fastigheten Sätuna 5:1 och 6:11 i Husby-Sjuhundra församling.

Underlag för beslut

Missiv från Stadsarkitektkontoret daterat 2005-10-26 samt program till detaljplan 
Förvaltningens skrivelse daterad 2005-11-07

Bakgrund

Begäran har inkommit till kommunen om att få uppföra enbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet med detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan innan kommunen ställningstagande är låsta. Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2005-12-09.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22.

Tjänstemannaberedning

Den planerade bebyggelsen med 20 enfamiljshus kommer att ligga ca 1,5 km från väg 77 där skolbussen redan i dag går. Eventuellt ökade kostnader för skolskjutsar beräknas bli marginellt. De elever som kommer att bo i det planerade området kommer att använda befintlig busshållplats. Med tanke på den intensiva trafiken på väg 77 är det mycket viktigt att åtgärder vidtas så att elever som skall till och från busshållplatsen vid Husby-Sjuhundra kyrka kan göra det så trafiksäkert som möjligt.
Förvaltningen föreslår i yttrande 2005-11-07 att utbildningsnämnden beslutar
att till Stadsarkitektkontoret betona vikten av att elever som ska färdas till och från busshållplatsen vid Husby-Sjuhundra kyrka kan göra det så trafiksäkert som möjligt att i övrigt ställa sig bakom det föreslagna programmet till detaljplan för fastigheten Sätuna 5:1 och 6:11 i Husby-Sjuhundra församling. forts.

UN § 109 forts.

Politisk beredning

Au 15/11 Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-15. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.
________

Protokollets expediering:
För handläggning: Stadsarkitektkontoret
För kännedom: Utbildningschefen 

UN § 110 Dnr 05-52 612

Fastställande av arbetsordning för sektorsstyrelserna på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa arbetsordningar för de lokala sektorsstyrelserna vid Rodengymnasiet i enlighet med bilagorna 1-5, ”Arbetsordning för lokal styrelse vid (sektorns namn) på Rodengymnasiet” med följande ändringar och tillägg:

a) ”Besluta om organisationen av elevhälsovården och användningen av deras tjänster på sektorn” alt
”Beslutsinstans gällande elevhälsans organisation och användningen av deras tjänster på sektorn
ersätts med
”Besluta omorganisationen av elevstödsverksamheten och användningen av deras tjänster på sektorn, i de delar som ej berör skolhälsovårdens medicinska verksamhet”
b) De lokala sektorsstyrelsernas beslut återrapporteras utan dröjsmål till utbildningsnämnden.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-02

Bakgrund

Interimsstyrelserna i respektive gymnasiesektor, tillsatta av utbildningsnämnden 2005-06-07, har på nämndens uppdrag utarbetat förslag om arbetsordning för respektive styrelse. I nämndens förutsättning för arbetet betonades, att Förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskola och den kommunala vuxenutbildningen skulle utgöra den yttre ramen för arbetet. I övrigt har interimsstyrelserna haft stor frihet att välja vilka beslutsområden man önskar ta ansvar för.

Det framgår av förslagen, att interimsstyrelserna varit angelägna om att följa både försöksförordningen och kommunallagens bestämmelser om självförvaltningsorgan. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-11-22. 
forts.
UN § 110 forts.

Tjänstemannaberedning

Endast i frågan om beslut om organisationen av elevhälsovården finner förvaltningen skäl föreslå nämnden att ändra i föreliggande förslag från interimsstyrelserna. Bakgrunden är, att §§ 6 och 8 i försöksordningen inte nämner skolhälsovården som ett möjligt beslutsområde för en lokal styrelse. Däremot kan Rodengymnasiets elevstödsorganisation, vilken är en lokalt beslutad verksamhet, till inriktning och omfattning styras av respektive styrelse.

Förvaltningen har avslutningsvis känt skäl att tydliggöra, att styrelsernas beslut skall återrapporteras till nämnden De beslut om fattas med stöd av §§ 6 och 8 i försöksordningen skall återrapporteras av formella skäl då de är möjliga att överklaga. Övriga beslut bör återrapporteras med hänvisning till att det kan anses värdefullt för utbildningsnämnden att fortlöpande få information om styrelsernas verksamhet.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2005-11-02 att utbildningsnämnden beslutar att fastställa arbetsordningar för de lokala sektorsstyrelserna vid Rodengymnasiet i enlighet med bilagorna 1-5, ”Arbetsordning för lokal styrelse vid (sektorns namn) på Rodengymnasiet” med följande ändringar och tillägg:
a) ”Besluta om organisationen av elevhälsovården och användningen av deras tjänster på sektorn”
”Beslutsinstans gällande elevhälsans organisation och användningen av deras tjänster på sektorn
ersätts med
”Besluta omorganisationen av elevstödsverksamheten och användningen av deras tjänster på sektorn, i de delar som ej berör skolhälsovårdens medicinska verksamhet”
b) De lokala sektorsstyrelsernas beslut återrapporteras utan dröjsmål till utbildningsnämnden.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 82, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet med motiveringen att ärendet även bör diskuteras i partigruppen. 

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

forts.UN § 110 forts.

Petra Jansson, elevombudsman vid Rodengymnasiet, redogör hur sektorsstyrelserna valt beslutsområden, dels uppgifter som enligt gymnasieförordningen 1992:394 vilar på styrelsen och som får överlåtas på en lokal styrelse och dels uppgifter som vilar på rektorn och som får överlåtas på en lokal styrelse. Några av de områden eleverna tycker att det är viktigt att ha inflytande över är bl a besluta om antalet dagar för idrotts- och friluftsverksamhet, arbetsmiljön, mobbing, skolans verksamhetsplan och SYV-verksamheten. Nämnden får även tillfälle att ställa frågor. 

Yrkande:

Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
______

Protokollets expediering:
För handläggning: Rodengymnasiet, elevombudsmannen
För kännedom: Utbildningschef, bitr förvaltningschef


UN § 111 Dnr UN 05-52 612

Val av ledamöter och ersättare i sektorsstyrelserna på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att välja ledamöter och ersättare i Rodengymnasiets sektorsstyrelser (EsS-sektorn, OS-sektorn och Y-sektorn) i enlighet med bilaga 1 

att delegera till arbetsutskottet att, så snart nomineringar inkommit till HS- och NT- sektorsstyrelserna, fatta beslut i ärendet.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-07
Nomineringar av styrelsemedlemmar i EsS-sektorn, OS-sektorn och Y-sektorns lokala styrelse med elevmajoritet

Bakgrund

Utbildningsnämnden har 2005-06-07 inrättat en lokal interimsstyrelse med elevmajoritet för var och en av Rodengymnasiets sektorer, HS-sektorn, OS-sektorn, NT-sektorn, Y-sektorn och EsS-sektor (elevstöds- och servicesektor) och utsett ledamöter i respektive interimsstyrelse i enlighet med förslag från brukargrupperna. Interimsstyrelserna har under hand utarbetat förslag om arbetsordning för respektive, vilka tillställts utbildningsnämnden för beslut.

Utbildningsnämnden skall i enlighet med Kommunallagen 7 kap § 18 att, på förslag av nyttjarna välja de ledamöter och ersättare som skall företräda nyttjarna, och på förslag av de anställda de som skall företräda de anställda.
Förslag i enlighet med dessa förutsättningar har upprättats.

Vid PAMK 2005-11-22 förelåg inget förslag på ledamöter och ersättare i sektorsstyrelserna. Utbildningschefen har 2005-11-28 informerat om ärendet, varvid PAMK fått möjlighet att lämna synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2005-11-07 att utbildningsnämnden beslutar att välja ledamöter och suppleanter i Rodengymnasiets sektorsstyrelser i enlighet med bilaga 1. forts.UN § 111 forts.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet beslutade 2005-11-15, § 83, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2005-11-29 presentera ett förslag på ledamöter och ersättare i sektorsstyrelserna.

Beslutande sammanträde

UN 29/11 Bitr förvaltningschefen och elevombudsmannen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. Vid dagens sammanträde föreligger nomineringar till styrelsemedlemmar i EsS-sektorn, OS-sektorn och Y-sektorn däremot saknas nomineringar till HS- och NT-sektorn.

Lars-Erik Jansson (s) föreslår att beslutet att fastställa nomineringarna till HS- och NT-sektorsstyrelserna delegeras till arbetsutskottet.

_________

Protokollets expediering:
För handläggning: Arbetsutskottet. Rodengymnasiet, elevombudsmannen
För kännedom: Utbildningschef, bitr förvaltningschefUN § 112 Dnr 04-132 612

Reviderad tidplan för utveckling av Gymnasieskola 2007

Beslut

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

´ att godkänna förvaltningens förslag till ny tidplan innebärande

att delprojektgrupperna lämnar sina slutrapporter senast 2006-02-24,

att styrgruppen lämnar sitt förslag till nämnden senast 2006-03-28 samt

att kommunfullmäktige delges den ändrade tidplanen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till revidering av tidplan daterat 2005-11-16

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2005-10-11 att komplettera befintliga delprojektgrupper med ytterligare tre grupper nämligen:
Delprojekt 7: ”För oss tillsammans” Gymnasiesärskolan i framtiden
Delprojekt 8: Hur skall gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet organiseras för att bäst ge eleverna det stöd de har rätt till?
Delprojekt 9a: Naturvetenskapsprogrammet i framtiden
Delprojekt 9b: Samhällsvetenskapsprogrammet i framtiden.

Enligt tidigare beslut i nämnden ska styrgruppens rapport till nämnden vara slutförd i december och slutrapporten till kommunfullmäktige 2006-01-31. 
Delprojekt 4, ”Ökad kvalitet på individuella programmet och kommunens uppföljningsansvar”, har lämnat sin slutrapport.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår en förlängning av projekttiden för arbetet med Gymnasieskola 2007. Detta med anledning av att det nu och de närmaste månaderna kommer allt fler färdiga förslag från Skolverket och med hänsyn till att 
vissa förslag bör diskuteras i hela personalgruppen på Rodengymnasiet och Häverögymnasiet samt att tre nya delprojektgrupper startar sitt arbete i november.
forts.

UN § 112 forts.

Förvaltningens föreslår i skrivelse daterad 2005-11-16 att delprojekten lämnar sina slutrapporter senast 2006-02-24, att styrgruppen lämnar sitt förslag till nämnden senast 2006-03-28.


Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2005-11-15, § 84, behandlat ärendet. 

________

Protokollets expediering:
För handläggning: Rektorer, gymnasiet, utbildningschef, bitr förvaltningschef
För kännedom: KommunfullmäktigeUN § 113 Dnr UN 05-36 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-11-23.
__________


UN § 114 Dnr UN 05-12 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-11-23.

_________

UN § 115

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från:

Möte med de mjuka nämndernas presidier 2005-11-17
Under rubriken ”Kort rapport från respektive förvaltning och nämnd om det aktuella läget” informerade ordföranden om verksamhetsplanen för 2006, införandet av de lokala styrelserna vid Rodengymnasiet. Bitr förvaltningschefen informerade om höstens gymnasieintagning. 95 % av eleverna fick sitt förstahandsval tillgodosett. En utvärdering kommer att genomföras av de mjuka nämndernas möten.

________ 

UN § 116 Dnr UN05-24 600

Rapport från kurser och konferenser

Ordföranden rapporterar muntligt och skriftligt från:

Möte om teknikcollage på Rodengymnasiet 2005-09-23
Teknikcollage är ett samlat begrepp för industritekniska och processinriktade utbildningar med inriktning mot teknikintensiv tillverkningsindustri. Det är ingen skola eller juridisk person. Det är en kvalitetsstämpel och ett varumärke för tekniska utbildningar: För att få använda namnet måste ett visst antal kriterier vara uppfyllda. Tyngdpunkten i teknikcolleget är ett nära samarbete med näringslivet där eleverna kan fullgöra sitt tredje utbildningsår ute på företagen.

Rapport från Kommunala friskoledagen i Rösjöskolan2005-10-07
Rösjöskolan styrs av en opolitisk, kommunal nämnd. Stiftelsen Företagsam har bildat ett nätverk av kommunala friskolor som kan hjälpa och stötta varandra.
Några problemområden som diskuterades var bl a –Går det att förena en demokratisk styrning av den offentliga skolan med stor frihet för skickliga pedagoger att utforma den egna verksamheten? - Vilka problem stöter man på i regelverk, skolkultur och tradition och hur ser lösningarna ut?

Gymnasiemässan i Älvsjö 2005-11-17- -19
Alla gymnasieskolor i länet hade möjlighet att visa upp sig på mässan. Ca ett hundratal skolor var representerade bl a Rodengymnasiet och RHS (Roslagens Högskola).

________

UN § 117

Rapport från förvaltningarna

Utbildningschefen rapporterar:

Förvaltningschefsinternat på Djurönäset 2005-10-26- -27
Från myndigheten för skolutveckling medverkade Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd. Hon talade om individuella utvecklingsplaner och hur dessa kan stödja elevens utveckling och lärande. Kristian Ramstedt, enhetschef resultatuppföljning Skolverket, talade om betyg och bedömning kopplat till nationella prov, bl a problematiserar han begreppet ”betygsinflation”. Kursbetygen kommer att ersättas av ämnesbetyg i den nya gymnasieskolan 2007.

EU i förändring, hur påverkar det Norrtälje kommun?
Inspirationsdag med fokus Europa och EU i kommunhuset, Ankaret, 2005-11-08.
Programmet innehöll bl a föreläsningar om hur kommunerna påverkas av den europeiska integrationen samt allmän EU-kunskap. Syftet med dagen var att informera om framtida förändringar inom EU och hur det kan påverka kommunens internationella arbete. Bl a har Kvisthamraskolan haft ett mångårigt utbyte med skolor i Europa.

Utredningsuppdrag inom KSL
KSL (Kommunförbundet Stockholms län) kommer att undersöka möjligheten med ett gemensamt intagningskansli för Nordostsektorn. Samtliga intagningskanslier kommer att besökas, som ett led i utredningsarbetet.

Hotell- och restaurangprogrammet
Förvaltningen utreder i samverkan med rektor Monica Lindroth och personal var programmet skall vara förlagt i framtiden. 

Skolutvecklingsavtal
Skolutvecklingsavtalet från 2001-06-06 har sagts upp med den uttalade ambitionen att diskutera formerna för det fortsatta utvecklingsarbetet.UN § 118

Tack

Ordföranden framför sitt och nämndens tack till Stig Saverstam (kd) för tiden som ledamot i utbildningsnämnden. Han har fr o m 2006-01-01 begärt entledigande från uppdraget p g a flyttning från kommunen.

Ordföranden framför även sitt tack till förvaltning och nämnd för gott samarbete under året. Ordföranden framhåller Utbildningsförvaltningen, som en mycket väl fungerande förvaltning med stor effektivitet och stora ambitioner att hålla hög kvalitet i verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.

Vice ordföranden framför även oppositionens tack till förvaltning och nämnd.

Avslutningsvis tackar även utbildningschefen nämnden för ett väl fungerande samarbete.

_______