UN060502 
Plats och tid Hotell- och restaurangprogrammet, Stockholmsvägen 55, Norrtälje, kl
15.00-16.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 10.00-12.00 Information om HR i dag och i morron samt
guidning i lokalerna
(Agneta Stensell-Andersson/Britta Thalin-Larsson) 
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-16.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (information under fm)
Raija Engberg, förvaltningsekonom (information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-05-10, kl. 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 17-27
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-05-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-05-11 anslags nedtagande 2006-06-01

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x Kl. 09.00-09.45; 10.30-12.00 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

17 Val av justerare och tid för justering 5

18 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden,
mars månad 2006 6-7

19 Tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll 
av ekonomi och verksamhet” för utbildningsnämnden 8

20 Samordnad gymnasieintagning i Stockholms län/ 9-10
Remiss från KSL (Kommunförbundet i Stockholms län)

21 Lokaler för Hotell- och restaurangprogrammet på Roden-
gymnasiet 11-12

22 Beslut ang ”Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun” 13-15

23 Anmälan av delgivningsärenden 16

24 Anmälan av delegationsärenden 17

25 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 18

26 Kurser och konferenser/Rapporter från seminarier 19

27 Rapport från förvaltningen 20

_______
UN § 17

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2006-05-10, kl. 15.00.

________
UN § 18 Dnr UN 05-204 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, mars månad år 2006

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen,

att uppmana de budgetsansvariga att tillsammans med förvaltningsekonomen även fortsättningsvis fokusera på ekonomin.

Underlag för beslut

Förvaltningens budgetuppföljningar daterade 2006-03-07 och 2006-04-18

Bakgrund

Nämnden skall varje månad upprätta en ekonomisk prognos som tillställs kommunfullmäktige. Månadsrapporten för mars ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2006-04-20.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2006-03-21 och 2006-04-25.

Tjänstemannaberedning

Budgetutfallet i mars 2006 är 23 % av årsbudgeten på 238 129 tkr, riktvärdet är 25 %. Periodens budget är 53 367 tkr och utfallet är 54 790 tkr, avvikelsen för perioden januari-mars är – 1 422 tkr.
Underskottet för perioden beror på att intäkter för Utbildningscentrum saknas med 1 442 kr, intäkter för skolmåltider med 360 tkr och att del av verksamheter redovisar högre kostnader än periodens budget.
AMS utbildningar på Utbildningscentrum har inte kommit igång ännu, vilket påverkar både intäkts- och kostnadssidan.

Risk för avvikelse för 2006
Fritt val för gymnasieelever att kunna välja gymnasieutbildning i hela riket från hösten 2006 kan medföra ökade kostnader med 200-700 tkr.
Kostnader för gymnasieskolan är svåra att beräkna. Om ytterligare fler elever än beräknat väljer dyrare alternativ, kan kostnaderna öka ytterligare mellan 500 till 
1 500 tkr inkl elevresor. forts.
UN § 18 forts.

Eventuellt återbetalningskrav på 2005 års statsbidrag till vuxenutbildningen kan medföra ett underskott för den gymnasiala vuxenutbildningen med ca 500 tkr. Beslut om återbetalningen kommer under juni-juli. Rektors beräkning är inte klart i skrivandets stund.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet beslutade 2006-03-14, § 20, föreslå utbildningsnämnden besluta att uppmana de budgetansvariga att tillsammans med förvaltningsekonomen även fortsättningsvis fokusera på ekonomin.

Au 18/4 Arbetsutskottet beslutade 2006-04-18, § 24, föreslå utbildningsnämnden besluta
att tacka för rapporten samt att uppmana de budgetansvariga att tillsammans med förvaltningsekonomen även fortsättningsvis fokusera på ekonomin.

UN 2/5 Beslutande sammanträde

Förvaltningsekonomen har tidigare under förmiddagen redogjort för budgetuppföljningen. Ordföranden är kallad till kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-05-04 att tillsammans med utbildningschefen och förvaltningsekonomen redovisa eventuella risker för avvikelser i årets budget. Även ett åtgärdsprogram skall presenteras för att budgetramarna skall hållas.
Lars-Erik Jansson (s) ställer frågan om vem som har det yttersta ansvaret för nämndens ekonomi med anledning av Omsorgsnämndens stora underskott föregående budgetår. Nils Matsson (m), Louise Branting (c), Bengt Ringberg (fp), Kristian Krassman (s) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, förvaltningsekonom

________


UN § 19 Dnr UN 06-05 026

Tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet“ för utbildningsnämnden 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa ”Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde” att gälla tills vidare.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-02-23

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträde 2006-02-21, § 3, om internkontrollområden för år 2006 (verkställighet av beslut, kassarutiner och åtgärdskontroll). Varje nämnd ska även komplettera med tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde”. Tillämpningsanvisningarna innehåller beskrivning av organisation, uppföljning och omfattning och dokumentation av internkontrollen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att fastställa ”Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde” att gälla tills vidare.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet har 2006-03-14, § 21, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Protokollets expediering:
Ledningskontoret, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom
________


UN § 20 Dnr UN 05-110 612

Samordnad gymnasieintagning i Stockholms län/
Remiss från KSL (Kommunförbundet i Stockholms län)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att förvaltningens skrivelse daterad 2006-04-11, skall utgöra nämndens remissvar på aktuell remiss,

att nämnden därmed inte ställer sig bakom utredningens förslag om ett länsövergripande centralt kansli för gymnasieintagning samt

att uppmana KSL att effektivisera handläggningsarbetet mellan KSL och intagningskanslierna samt organisera arbetet på ett optimalt sätt.

Underlag för beslut

Remiss från KSL daterad 2006-02-10
Förvaltningens yttrande daterat 2006-04-11

Bakgrund

Ett stort antal elever i Stockholms län söker gymnasieutbildning utanför den egna kommunen, men inom länet. Därför har behovet av samordnad intagning till kommunala och fristående gymnasieskolor aktualiserats i flera sammanhang. I augusti 2003 inköpte KSL ett webb-baserat intagningssystem som utnyttjas av samtliga kommuner i Stockholms län och nästan alla fristående gymnasieskolor. I november 2005 inleddes den tredje intagningsomgången. 
Utredningen visar att webbansökan fungerar bra och är användarvänlig sett ur föräldrarnas och elevernas synvinkel. Däremot är inte handläggningsarbetet, som sker i samverkan mellan KSL och de 13 intagningskanslierna, organiserat på ett optimalt sätt.
- Den sammantagna kostnaden för nuvarande system är drygt 15 mkr/år. Ett gemensamt intagningskansli skulle innebära möjlighet att halvera denna kostnad.
- Debiteringen gentemot deltagande kommuner är otydlig och vad gäller de fristående gymnasieskolorna oenhetlig eftersom varje kommun tillämpar en egen prissättning
- Det nuvarande systemet bygger på samverkan i ett antal samverkans- eller referensgrupper där alla beslut måste förankras i varje kommun och på KSL. Någon formell ledning för den totala verksamheten finns inte. forts.

UN § 20 forts.

Beslutsordningen är tveksam både ur formell och ur praktisk synvinkel.

KSL föreslår utbildningsberedningen besluta
att ställa sig bakom utredningen och att efterhöra kommunernas synpunkter på utredningsförslaget innan slutligt ställningstagande på KSL. Remissvaret ska vara KSL tillhanda senast 2006-05-02.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-04-25.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att utbildningsnämnden beslutar
att föreliggande skrivelse skall utgöra nämndens remissvar på aktuell remiss och att nämnden därmed inte ställer sig bakom utredningens förslag om ett länsövergripande centralt kansli för gymnasieintagning.
I kommentarerna till de sammanlagt 18 redovisade uppdragen och arbetsuppgifterna har förvaltningen sökt tydliggöra 
- att en centralisering av intagningsarbetet skulle innebära en drastiskt försämrad service till kommuninnevånarna i Norrtälje kommun
- att ett centralt intagningskansli endast kan förväntas ta över en marginell del av det totala arbetet kring intagningen
- att kommunens höga ambition att tillgodose elevernas 1:a handsval avsevärt skulle försvåras av organisationsförändringen
- att den kraftiga besparingen på personalresurserna på det centrala kansliet påfordrar en utökning av SYV-resursen lokalt
- att utredningen inte redovisar på vilket sätt kostnaderna skulle kunna reduceras i och med införandet av ett gemensamt intagningskansli.

Politisk beredning

Au 18/4 Arbetsutskottets har 2006-04-18, § 25, behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 2/5 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för remissvaret som arbetats fram tillsammans med personal vid intagningskansliet och övrig berörd personal. 
Per-Olof Lindell (s) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

Protokollets expediering:
KSL, Intagningskansliet, SYV, bitr förvaltningschef, rektorer/chefer

_________


UN § 21 Dnr UN 06-50 282

Lokaler för Hotell- och restaurangprogrammet på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att föreslå kommunstyrelsen att hyra nya lokaler till Hotell- och restaurangprogrammet av Omniagruppen AB på Hotell Roslagen, under förutsättning att lokalstyrgruppen ställer sig bakom förslaget att hyra lokaler på Hotell Roslagen.

Bakgrund

I dag bedrivs HR-utbildning på tre olika ställen nämligen Rodengymnasiet, Hotell Roslagen och Restaurang Amorina på Campus Roslagen. När höstterminen startar kan ingen utbildning bedrivas på Campus Roslagen eftersom Utbildningscentrum är uppsagt från de lokaler där utbildningen har bedrivits. Samarbetet med Hotell Roslagen har varit bra på många sätt. Dels har utbildningen skett i en miljö med hotell- och konferensgäster och dels har utbildningen haft tillgång till restaurangkök och övriga lokaler till en rimlig kostnad. Under läsåret 2005/2006 har diskussioner förts med HIHAB och med Omniagruppen AB för att om möjligt hitta en långsiktig lösning. På hotellet finns redan ett restaurangkök, större och mindre undervisningssalar, omklädningsrum och datasalar. Det som behövs byggas är ett helt nytt metodkök, vilket Omniagruppen AB visat är möjligt.
Ärendet kommer att behandlas i kommunens lokalstyrgrupp för att därefter beslutas i kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Au 18/4 Utbildningschefen lämnade en kort redovisning av ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 2/5 Lärarna Agneta Stensell-Andersson och Britta Thalin-Larsson har under förmiddagen informerat om Hotell- och restaurangprogrammet och guidat i lokalerna.
Utbildningschefen lämnar en muntlig redogörelse för ärendet och betonar vikten av att utbildningen är samlad på ett ställe och att den kan bli det på Hotell Roslagen. I och med satsningen skulle HR-programmet få goda förutsättningar att profilera programmet, utveckla inriktningarna – inte minst hälsoprofilen och forma en attraktiv utbildning för elever från Norrtälje kommun och andra kommuner.
forts.


UN § 21 forts.

Enligt preliminära beräkningar medför en flytt en höjd total hyreskostnad för programmet med ca 700 tkr/år. Totalt blir kostnadsökningen ca 1 700 tkr/år. För höstterminen blir den ökade hyreskostnaden totalt ca 700 tkr.
Ledningskontoret kommer att ta fram en fullständig kostnadskalkyl och förslag till hur den ökade hyreskostnaden skall finansieras.

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Tekniska kontoret, lokalkontroller Lena Boman, rektor OS-programmet, HR-programmet, utbildningschef

________ 

UN § 22 Dnr UN 04-132 612

Beslut ang ”Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun”/”Gymnasieskola för allas lärande och utveckling”

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till organisation av gymnasieskolan 
fr o m 2007-01-01 i enlighet med punkt ”1. Norrtälje kommuns gymnasieskolor – organisation och ledning” i tjänsteskrivelsen,

att avvakta med beslut om vilka nationella program och inriktningar som skall erbjudas höstterminen 2007 utbildningsnämndens sammanträde 2006-05-23,

att de utredningsuppdrag som förvaltningen föreslår i punkter 2.1 – 2.4 skall genomföras så att underlag finns till nämndens sammanträde 2006-05-23,

att samtliga delprojekts slutrapporter skall utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen av Gymnasieskola 2007,

att punkten 3. ”Några kommentarer i viktiga frågor” i tjänsteskrivelsen skall vara vägledande i utformningen av Gymnasieskola 2007,

att uppdra till utbildningschefen att genomföra riskanalys vad avser de föreslagna förändringar som berör rektorer och chefer,

att uppdra till rektorer/chefer, att med stöd av förvaltningen, genomföra riskanalys vad avser personal som berörs av den föreslagna förändringen,

att uppdra till förvaltningen att hösten 2009 genomföra en utvärdering av Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun samt

att på sikt sträva efter att samlokalisera de program som tillhör samma skolenhet.

Reservation

Kristian Krassman (s), Solveig Persson (s), Per-Olof Lindell (s), Catharina Famer-Erdtman (s) och Peter Jansson (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Catarina Wahlgren (v) stöder socialdemokraternas yrkande att ”arbetslagsföreträdare” stryks i tjänsteskrivelsen. forts.

UN § 22 forts.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-04-10
Synpunkter från SPA-laget, Rodengymnasiet, daterad 2006-03-20

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 har varit en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. 
Starten av det nya IV-programmet sker redan 2006-07-01. Den nya organisationen för gymnasieskolan gäller fr o m 2007-01-01.
På Skolverkets hemsida finns fortlöpande information om hur Skolverket ser på framskridandet sett ur myndighetens perspektiv (www.skolverket.se).

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2006-03-21, 2006-04-13 .

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till organisation av gymnasieskolan fr o m 2007-01-01 i enlighet med punkt ”1. Norrtälje kommuns gymnasieskolor – organisation och ledning” i tjänsteskrivelsen, att avvakta med beslut om vilka nationella program och inriktningar som skall erbjudas höstterminen 2007 utbildningsnämndens sammanträde 2006-05-23, att de utredningsuppdrag som förvaltningen föreslår i punkter 2.1 – 2.4 skall genomföras så att underlag finns till nämndens sammanträde 2006-05-23,
att samtliga delprojekts slutrapporter skall utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen av Gymnasieskola 2007, att punkten 3. ”Några kommentarer i viktiga frågor” i tjänsteskrivelsen skall vara vägledande i utformningen av Gymnasieskola 2007, att uppdra till utbildningschefen att genomföra riskanalys vad avser de föreslagna förändringar som berör rektorer och chefer, att uppdra till rektorer/chefer, att med stöd av förvaltningen, genomföra riskanalys vad avser personal som berörs av den föreslagna förändringen, att uppdra till förvaltningen att hösten 2009 genomföra en utvärdering av Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun.

UN § 22 forts.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet beslutade 2006-03-14, § 22, att ställa sig bakom förvaltningens förslag till organisation av gymnasieskolan fr om 2007-01-01 i enlighet med punkt 
1 Norrtälje kommuns gymnasieskolor – organisation och ledning i tjänsteskrivelsen, att uppmana partigrupperna att nogsamt studera förvaltningens förslag till beslut och att till nämndens sammanträde 2006-03-28 inkomma med eventuella synpunkter, att uppdra till utbildningschefen att inhämta synpunkter från 
Rodengymnasiets lokala styrelser att redovisa på nämndens sammanträde. Kristian Krassman (s) och Per-Olof Lindell (s) deltog ej i beslutet.
Motivering: Ytterligare diskussioner i partigrupperna.
Sammanträdet med utbildningsnämnden 2006-03-28 ställdes in.

Au 18/4 Arbetsutskottet har 2006-04-18, § 26, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde
UN 2/5 
Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

Yrkanden

Krister Krassman (s) - bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande – att arbetslagsföreträdare ej skall utses (sid 7 i tjänsteskrivelsen).

Nils Matsson (m), Louise Branting (c), Linda Bjernler (fp) och Göte Waara (kd) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Ajournering

Ajournering för överläggningar sker i tio minuter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollets expediering:
Kommunfullmäktige, rektorer/chefer Rodengymnasiet, CLL
För handläggning: utbildningschef (UN 23/5 kompl beslut)

________UN § 23 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-04-24.

__________


UN § 24 Dnr UN 06-01 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-04-21.

_________

UN § 25

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Louise Branting (c):

Skriftlig rapport från sammanträde med Kommunala handikapprådet/kommunala pensionärsrådet 2006-04-05.
Sammanträdesdagar för KHR under år 2006: 
torsdag 2006-05-18, kl. 13.00
onsdag 2006-10-18, kl. 13.00
onsdag 2006-11-29, kl. 10.00 (gemensamt med KPR).
________


UN § 26 Dnr UN 06-15 600

Kurser och konferenser/Rapport från seminarier

Demokratidag i Stockholm 2006-01-19
Nils Matsson (m) och Linda Bjerner (fp) rapporterar skriftligt från seminariet som arrangerades av Sveriges kommuner och landsting.

”Demokrati och värderingar i framtidens skola” i Stockholm 2006-03-20
Louise Branting (c) rapporterar skriftligt från seminariet.

Inspirationsdag ”Jämställt Vägval” i Stockholm 2006-03-29
Linda Bjernler (fp) och Kristina Almén (s) rapporterar skriftligt från seminariet.

________UN § 27

Rapport från förvaltningarna

Det föreligger inga rapporter vid dagens sammanträde.

________