UN 060523 
Plats och tid Norrtälje Teknikgymnasium, Sommargatan 4, Norrtälje, kl 14.30-15.15


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.30 Information om verksamheten samt
guidning i lokalerna
V d Gunnar Kjelldahl och rektor Tomas Ronqvist
Kl. 10.30-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 14.30-15.15 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (Information under fm)
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Louise Branting (c)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-05-30, kl 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 28-40
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kristian Krassman

Justerande ..................................................................................................................
Louise Branting
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-05-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-05-31 anslags nedtagande 2006-06-21

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 14.30-15.15 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x Tjänstgörande ersättare 
Hans Öijerstedt c x -”- 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x -”- 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x -”- 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
28 Val av justerare och tid för justering 5

29 Delårsbokslut 1 år 2006 för utbildningsnämnden 6-7

30 Näringslivsprogram 2007-2009/ 8-10
Remiss från Ledningskontoret

31 Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2,1:3,1:4,1:5 i
Norrtälje stad 11-12

32 Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun 13-15
Beslut om nationella och specialutformade program, nationella och
lokala inriktningar

33 Anmälan av delgivningsärenden 16

34 Anmälan av delegationsärenden 17

35 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 18

36 Kurser och konferenser 19

37 Rapport från nämndens arbetsgrupper 20
* Eftergymnasial utbildning”/Louise Branting

38 Rapport från förvaltningen 21

39 Tack till Norrtälje Teknikgymnasium 22

40 Tillönskan om en trevlig sommar! 23

________
UN § 28

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Louise Branting (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2006-05-30, kl. 14.00.

________


UN § 29 Dnr UN 05-204 042

Delårsrapport 1 år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna delårsrapport 1 för utbildningsnämnden till kommunstyrelsen,

att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottet sammanträde 2006-06-27 lämna förslag på åtgärdsplan för att eliminera eventuellt underskott i 2006 års budget.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse inkl delårsrapport 1, daterad 2006-05-09.

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning 
och utvärdering har Utbildningsförvaltningen upprättat delårsrapport 1. 
Delårsbokslutet inkl förvaltningsskrivelse ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2006-05-15 och nämndsprotokoll ska inlämnas till kommunkansliet senast 2006-05-23. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2006-06-08 och i kommunfullmäktige 2006-06-26.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2006-05-16.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna bifogad ”Uppföljning, delårsrapport 1, 2006”.
För perioden redovisas ett underskott i den periodiserade driftsbudgeten med 
- 290,2 tkr. Underskottet beror på att intäkterna för KY (kvalificerad yrkes-utbildning) och uppdragsutbildningar under perioden blev lägre än budget 
p g a att de aktuella utbildningarna startar först höstterminen 2006. För hela året är prognosen ett nollresultat.
forts.

UN § 29 forts.

Riskbedömning
- att elever fritt kan söka gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar i hela Sverige fr om höstterminen 2006. I värsta fall kan det fria valet kosta mellan 200 till 700 tkr för gymnasieelever och för gymnasiesärskoleelever kan kostnaderna öka ytterligare med 500 till 900 tkr inkl. elevresor.

- att återbetalningskravet på 2005 års statsbidrag till vuxenutbildningen kan medföra ett underskott med ca 500 tkr. Beslut om återbetalningen kommer under juni-juli månad. Eventuellt underskott skall hanteras inom CLL:s budgetram.

Åtgärder
För att eliminera eventuellt underskott kommer förvaltningen vara mycket restriktiv med alla kostnader som inte är direkt nödvändiga för verksamheterna. Alla verksamhetschefer är väl medvetna om att ha en god ekonomisk hushållning.

Av årets investeringsmedel har 966,7 tkr av 4 000 tkr eller 24,2 %, förbrukats. Prognos är nollresultat. 

Politisk beredning

Au 12/5 Arbetsutskottet har 2006-05-12, § 28, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 23/5 Förvaltningsekonomen redogör för den ekonomiska delen och bitr förvaltningschefen för mått och värden d v s måluppföljelsen. Förvaltningen redovisar inga avvikelser gentemot verksamhetsplanen. 

Bitr förvaltningschefen redogör för det aktuella intagningsläget ”Sökandestatistik 060512”. Antalet 1:a-handssökandet har till Rodengymnasiet har ökat med 54 elever.

Bitr förvaltningschefen redogör kort för dels KSL:s (Kommunförbundet i Stockholms län) elevenkät och dels för kommunens egna elevenkät (gymnasieskolans årskurs 2). Enligt enkäterna, som är statistisk säkerställd 
(68 % besvarade enkäten), har en förbättring skett i jämförelse med föregående 
år.

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom,
För handläggning: Utbildningschef (åtgärdsplan till UNau 060627)
_________


UN § 30 Dnr UN 06-47 140

Näringslivsprogram 2007-2009 i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att under rubriken 4. Kompetens och utbildning (sid 10), ”senast år 2009 ska 40 % av gymnasieeleverna fortsätta på högskolenivå inom tre år efter avslutade gymnasiestudier

att under samma rubrik (sid 10) ”Mål” 2:a stycket, får följande lydelse: ”Gymnasieskolan ska fortsättningsvis erbjuda program med lokal prägel inom företagsamhet, entreprenörskap och hantverk”,

att under rubriken ”Utbildning” (sid 14) även gymnasieutbildning tillförs och att utbildningsnämnden står som ansvarig,

att utbildningsnämnden står som ansvarig för de verksamheter som ligger under utbildningsnämndens verksamhetsområde

att i övrigt icke ta ställning till programmets innehåll.

Underlag för beslut

Ledningskontoret skrivelse daterad 2006-03-24
Näringslivsprogram 2007-2009 – ”Vägen framåt”
Remissvar daterat 2006-05-10

Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett näringslivsprogram för åren 2007-2009 och ska visa på mål, strategier samt åtgärder/aktiviteter. Programmet är en konkretisering av kommunens vision och av målen i kommunens översiktsplan som antogs år 2004. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka förslaget på remiss.
Syftet med programmet är att:
· öka tillväxt och sysselsättning
· skapa ett kreativt och positivt näringslivsklimat
· bygga en positivare bild av kommunen hos företag och omvärld
· dokumentera en långsiktig strategi samt en åtgärdsplan för kommunens arbete med näringslivsfrågor. forts.

UN § 30 forts

Som ett led i remissarbetet genomfördes ett rådslag genom en öppen workshop där företagare, föreningsrepresentanter och andra intresserade är välkomna att diskutera programmet med ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Detta rådslag genomfördes tisdagen den 16 maj kl. 16.00-19.00 i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje. Förslaget kommer även att finnas på kommunens hemsida www.norrtalje.se. Synpunkter skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 
2006-06-01. Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet efter valet i september.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen ställer sig bakom Näringslivsprogram 2007-2009 med följande tillägg
- att utbildningsperspektivet tydligare belyses (t ex under rubriken Syfte, 
sista punkten sid 4)
- att näringslivsanknutna utbildningar på såväl gymnasial nivå (bl a yrkesutbildningar på CLL, komvux), som på eftergymnasial nivå (lokala KY- och högskoleutbildningar) presenteras/uppmärksammas (t ex underrubriken Näringslivet, sid 5, liksom under rubriken Campus Roslagen, sid 9)
- framhålla det breda utbudet av gymnasieutbildningar på Rodengymnasiets mycket populära gymnasium tex (under Styrkor/möjligheter, sid 6)
- diskutera ett framtida gymnasialt entreprenörsprogram på Rodengymnasiet, (sid 10).
Förvaltningen anser att utbildningsområdet på olika nivåer i Norrtälje inte fått tillräckligt stort utrymme i programmets skrivning.

Politisk beredning 

Au 12/5 Arbetsutskottet beslutade 2006-05-12, § 29, föreslå utbildningsnämnden besluta
att ställa sig bakom ”Näringslivsprogram 2007-2009” i enlighet med förvaltningens remissvar samt att under rubriken 4. Kompetens och utbildning (sid 10) ”mer än 30 % ska fortsätta på högskolenivå inom tre år efter avslutade gymnasiestudier senast 2009” ändras till 40 %, att under samma rubrik (sid 10) ”Mål” 2:a stycket, får följande lydelse: ”Gymnasieskolan ska fortsättningsvis erbjuda program med lokal prägel inom företagsamhet, entreprenörskap och hantverk”, att under rubriken ”Utbildning” (sid 14) även gymnasieutbildning tillförs och att utbildningsnämnden står som ansvarig, att utbildningsnämnden står som ansvarig för de verksamheter som ligger under utbildningsnämndens verksamhetsområde

Beslutande sammanträde

UN 23/5 Utbildningschefen redogjorde under förmiddagen för remissvaret som utformats ur utbildningsnämndens aspekt. forts.
UN § 30 forts.

Yrkanden

Per-Olof Lindell (s), Kristian Krassman (s), Solveig Persson (s), Peter Jansson (s) 
och tjänstgörande ersättare Conny Lindén 
- bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget ”under förutsättning” i slutet av första att-satsen
- tillföra ytterligare en att-sats nämligen: att i övrigt icke ta ställning till programmets innehåll.

Louise Branting (c) yrkar:
- att första att-satsen utgår 
- bifall till Per-Olof Lindells m fl yrkande att tillföra ytterligare en att-sats.

Linda Bjernler (fp) yrkar bifall till Louise Brantings (c) yrkande.

Ajournering

Ajournering för överläggning sker i fem minuter.

Per-Olof Lindell (s) m fl återtar det första yrkandet och yrkar bifall till Louise Brantings (c) yrkande att första att-satsen utgår.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar att första att-satsen utgår i arbetsutskottets förslag till beslut och att ytterligare en att-sats läggs till.


Expediering:
Ledningskontoret, utbildningschef, utvecklingsledare

________


UN § 31 Dnr UN 06-57 214

Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2,1:3,1:4:1:5 i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig positiv till detaljplanen för del av fastigheten Färsna 1:2,1:3,1:4,1:5 i Norrtälje stad.

Protokollsanteckning 

Per-Olof Lindell (s), Solveig Persson (s), Kristian Krassman (s), Peter Jansson (s) och tjänstgörande ersättaren Conny Lindén (s):
”S-gruppen ser med bestörtning att detaljplanen ej reglerar upplåtelseform och därmed verkar för en demografisk styrning”.

Protokollanteckning 
Catarina Wahlgren (v) antecknar till protokollet att hon stöder socialdemokraternas protokollsanteckning. 

Underlag för beslut

Planförslag/Samrådshandling daterad 2006-02-13
Förvaltningsyttrande daterat 2006-05-05

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt planförslaget till bl a utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet bör vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 
2006-06-04.

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en ny stadsdel vid Färsna gårdsmiljö med anor från 1700-talet. Planförslaget omfattar 90 bostäder. Planens avsikt är att reglera tillkomsten av småhusbebyggelse som en första etapp i en större exploatering av området Färsna. Med detaljplanen regleras även byggrätter, utformningsfrågor, gemensamhetsanläggningar och gatubyggnad.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget ”Detaljplan för fastigheten Färsna 1:2,1:3,1:4:1,5 i Norrtälje stad.


UN § 31 forts. 

Utbildningschefen skriver i remissyttrande bl a ”att det i detaljplanen framgår tydligt att en förhållandevis säker trafikmiljö skall skapas för barn- och ungdomar. 

Under rubriken ”Gator och trafik föreslås en ny gatustruktur med gång- och cykelväggar samt gatubelysning. I avsnittet ”Barnkonsekvenser” konstateras att kvartersgator utan genomfartstrafik kan utformas på ett sätt så att hastigheterna dämpas. Planteringar i området planeras så att de inte skymmer sikten”. forts

Politisk beredning

Au 12/5 Arbetsutskottet har 2006-05-12, § 30, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 23/5 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för remissvaret.

Expediering: 
Stadsarkitektkontoret, utbildningschef

_________


UN § 32 Dnr UN 04-132 612

Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun
Beslut om nationella och specialutformade program, nationella och lokala inriktningar

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att i Norrtälje kommuns gymnasieskolor skall de gymnasieprogram och inriktningar som finns i förteckningen ”Nationella/specialutformade program och nationella/lokala inriktningar i Norrtälje kommuns gymnasieskolor i Gymnasieskola 2007” erbjudas eleverna fr o m läsåret 2007/2008,

att delegera till utbildningschefen att ta slutlig ställning till vilka inriktningar inom det specialutformade Samhällsvetenskapsprogrammet som skall startas

att delegera till utbildningschefen att i samråd med berörda rektorer besluta om det föreslagna specialutformade Idrottsprogrammet skall starta år 2007,

att inom gymnasiesärskolan erbjuda eleverna de nationella programmen Hotell- och restaurangprogrammet och Naturbruksprogrammet samt de specialutformade programmen med inriktning mot handel och administration respektive media,

att uppdra till utbildningschefen att tillsammans med rektorerna i kommunens gymnasieskolenheter ständigt pröva vilka program och inriktningar som skall erbjudas och föreslå utbildningsnämnden vilka förändringar som skall genomföras.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse ”Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun” (Nationella och specialutformade program, nationella och lokala inriktningar) daterad 2005-05-11
Beteendevetare Krister Hjerpes skrivelse ”Rodengymnasiet en framtida hälsoskola med en sund motions- och idrottsinriktning” daterad 2006-05-04.

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 har varit en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Starten av det nya IV-programmet sker redan hösten 2006-07-01. forts.
UN § 32 forts.

Den nya organisationen för gymnasieskolan gäller fr o m 2007-01-01. På Skolverkets hemsida finns fortlöpande information om hur Skolverket ser på framskridandet ur myndighetens perspektiv (www.skolverket.se).

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträde 2006-05-02 bl a att ställa sig bakom förvaltningens förslag till organisation av gymnasieskolan fr o m
2007-01-01 i enlighet med punkt ”1. Norrtälje kommuns gymnasieskolor – organisation och ledning i tjänsteskrivelsen, att avvakta med beslut om vilka nationella program och inriktningar som skall erbjudas höstterminen 2007 till utbildningsnämndens sammanträde 2006-05-23 och att de utredningsuppdrag som förvaltningen föreslår i punkterna 2.1 –2.4 skall genomföras så att underlag finns till nämndens sammanträde 2006-05-23.

Regeringen fattade 2006-02-02 beslut om vilka nationella inriktningar som ska finnas på de nationella programmen och vilka obligatoriska ämnen som alla elever måste läsa inom respektive program. Inom utvecklingsprojektet Gymnasieskola 2007 har delprojekt 1 ”utbildningsutbud”, lämnat en slutrapport som utgör en viktig grund för förslaget. Delprojektets förslag har diskuterats bland Rodengymnasiets personal och synpunkter och förslag har bl a lämnats in från HS- och OS-sektorn. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-05-16.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar
att i Norrtälje kommuns gymnasieskolor skall de gymnasieprogram och inriktningar som finns i förteckningen ”Nationella/specialutformade program och nationella/lokala inriktningar i Norrtälje kommuns gymnasieskolor i Gymnasieskola 2007” erbjudas eleverna fr o m läsåret 2007/2008, att delegera till utbildningschefen att ta slutlig ställning till vilka inriktningar inom det specialutformade Samhällsvetenskapsprogrammet som skall startas, att delegera till utbildningschefen att i samråd med berörda rektorer besluta om det föreslagna specialutformade Idrottsprogrammet skall starta år 2007, att inom gymnasiesärskolan erbjuda eleverna de nationella programmen Hotell- och restaurangprogrammet och Naturbruksprogrammet samt de specialutformade programmen med inriktning mot handel och administration respektive media, att uppdra till utbildningschefen att tillsammans med rektorerna i kommunens gymnasieskolenheter ständigt pröva vilka program och inriktningar som skall erbjudas och föreslår utbildningsnämnden vilka förändringar som skall genomföras.


forts.UN § 32 forts.

Politisk beredning

Au 12/5 Arbetsutskottet har 2006-05-12, § 31, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 23/5 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för förslaget samt för Krister Hjerpes skrivelse.

Expediering:
Kommunfullmäktige, rektorer/chefer Rodengymnasiet, CLL, utvecklingsledare, utbildningschef,bitr förvaltningschef, Krister Hjerpe

________
UN § 33 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-05-16.

__________


UN § 34 Dnr UN 06-15 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-05-15.

_________

UN § 35

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Louise Branting (c) rapporterar:

Öppet Hus i NHS:s (Norrtälje Handikappföreningarnas samorganisation) lokaler på Stockholmsvägen 57, 2006-05-13.
Föreningar som deltog var bl a Hjärt- och lungsjukas förening i Norrtälje, hörselskadades förening i Norrtälje och SRF (Synskadades Riksförbund Norrtälje). Louise informera från sitt besök och tackar samtidigt föreningarna för en mycket trevlig och intressant dag. 

Linda Bjernler (fp) rapporterar:

Lärarförbundet, Norrtälje lokalavdelning B1, hade inbjudit barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden till seminarium på Sparbanken 2006-05-15. Närvarande från utbildningsnämnden var Nils Matsson (m), Kristian Krassman (s), Louise Branting (c), Linda Bjernler (fp) och Catharina Wahlgren (v). Dagen ägnades åt att diskutera skolfrågor och vilka faktorer som påverkar kvaliteten i skolan. 

_________

UN § 36 Dnr 06-15 600

Kurser och konferenser

Det föreligger inga rapporter från kurser och seminarier.

_________


UN § 37 Dnr UN 06-71 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

”Eftergymnasial utbildning” 
Louise Branting (c), sammankallande, rapporterar från gruppens möte på Häverögymnasiet i Hallstavik, 2006-05-11. Övriga deltagare var Gun Candal (m) och Lars-Erik Jansson (s) från nämnden, rektor Carl-Gustav Carlsson och Maria Hoch, elev.
Maria, enda tjej på industriprogrammet, uttryckte sig mycket positivt om tiden på skolan och var stolt över sin utbildning när hon nu tar sin examen.

UN § 38

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Redogör kort från sitt deltagande i skolchefsprogrammet, en utbildning för skolchefer i Stockholms län anordnad av Lärarhögskolan.

Tommy Persson slutar sin tjänst som utvecklingschef på Utbildningscentrum fr o m 2006-08-07. Han har fått en chefstjänst på Lärnia i Stockholm. Tjänsten kommer att utlysas som vikariat t o m 2006-12-31.

__________ UN § 39

Nämndens tack till Norrtälje Teknikgymnasium

Nämnden har förlagt dagens sammanträde till friskolan Norrtälje Teknikgymnasium på Sommargatan 4. Tidigare har även friskolorna RHS (Roslagens Högskola) och Ekebyholmsskolan besökts.

Huvudman för skolan är Ununge Utbildning AB med Gunnar Kjelldahl som v d. Tomas Ronqvist anställdes som ny rektor fr o m läsåret 2005/2006.
Gunnar lämnar en kort presentation av skolan med en återblick från det att skolan startade i Rimbo (Rimbo tekniska gymnasium (RTG) år 1999 till innevarande läsår då skolan flyttade till Norrtälje och blev Norrtälje Teknikgymnasium.

Tomas visar ett bildspel över skolans program och inriktningar. I dag Energiprogrammet och Teknikprogrammet samt viss uppdragsutbildning i samarbete med CLL. Ansökan har inlämnats till Skolverket att starta utbildningen ”Naturbruk entreprenadsmaskin” motsvarande naturbruksprogrammet fr o m läsåret 2007/2008.

Avslutningsvis får nämnden tillfälle att ställa frågor och guidas runt i lokalerna som pryds av konstverk från elevernas ”estetiska vecka”. Eleverna fick under en vecka lära sig att måla med olja hos konstnären Dennis Wilhelmsson i Ununge, vilket resulterade i många fantastiska målningar.

Nämnden framför sitt tack till skolan för en intressant information och ett trevlig bemötande.

Expediering:
Norrtälje Teknikgymnasium


UN § 40

Tillönskan om en trevlig sommar!

Vice ordföranden, Kristian Krassman (s) framför sin och ordinarie ordföranden Nils Matssons (m) hälsning till nämnd och förvaltning om en trevlig sommar. Nils befinner sig vid dagens sammanträde på semester. 

Slutligen önskar utbildningschefen nämnd och förvaltning en trevlig sommar.

________