UN 060829 

Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
14.45-15.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Lust och lärande – ett utvecklingsprojekt i 
Hallstavik (Björn Sandblad och Carl-Gustaf Carlsson)
Kl. 10.00-10.30 Information om tillsättning av chefer/
rektorer inför Gymnasieskola 2007
(Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 10.30-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.45 Gruppsammanträden
Kl. 14.45-15.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-09-05, kl. 11.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 41-55
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-08-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-09-06 anslags nedtagande 2006-09-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 14.45 –15.30 Ja n((Au) Nej
Nils Matsson, ordf m x x 
Annili Caap m x x 
Louise Branting c x x 
Jane Trepp c x x 
Linda Bjernler fp x x 
Göte Waara kd x x 
Kristian Krassman, v ordf s x x
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x x
Catharina Famer Erdtman s x x 
Peter Jansson s x x

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare x
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 6
F Nej 5
Avst REGISTER
§ Sid 

41 Val av justerare och tid för justering 5

42 Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, 
juli månad 2006 6-8

43 Åtgärdsplan för att eliminera ev underskott i 2006 års 
budget 9-10

44 Detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende
de fyra ”italienska villorna” vid färjelägret i Blidö församling 11-12

45 Ansökan från Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till Balders Hus/Glädjeskolan
i Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket 13-14

46 Ansökan från Andersson, Ahlström Utbildning AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasie-
skola i Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket 15-18

47 Ansökan från Ununge Utbildning AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket 19-20

48 Upphandlings- och inköpspolicy/Remiss från Ksau 21-22

49 Motion från Kristian Krassman (s) ang kartläggning
av ungas spelberoende 23-24

50 Intern kontroll/Muntlig rapport 25

51 Anmälan av delgivningsärenden 26

52 Anmälan av delegationsärenden 27

53 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 28

54 Rapport från förvaltningen 29-30

55 Val av ledamot och ersättare i arbetsutskottet 31

________


UN § 41

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer Erdtman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2006-09-05, kl. 11.30.

________


UN § 42 Dnr UN 05-204 042

Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden, juli månad 2006

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna budgetuppföljningen för juli månad till kommunstyrelsen,

att uppdra till utbildningschefen att hitta en ny lösning på driften av cafét på Campus Roslagen,

att uppdra till utbildningschefen att åtgärda det oacceptabla budgetöverskridandet hos CLL, om möjligt inom dess egna budget,

att uppdra till utbildningschefen att skapa system/uppföljning vid CLL så att inte samma situation uppstår igen samt 

att utbildningschefen löpande redovisar CLL:s ekonomi detaljerat tillsammans med CLL:s chef/rektor vid varje arbetsutskott.

Underlag för beslut

Månatliga budgetprognoser för juli 2006 daterad 2006-08-15

Bakgrund

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som tillsändes kommunstyrelsen. Bokslutet för januari-juli skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2006-08-21.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Enligt förvaltningsekonomen är nettoavvikelsen för januari-juli + 1 515 tkr 
d v s ett överskott jämfört med periodens budget eller 56,7 % av årsbudgeten. Kostnadssidan visar ett överskott med 6 000 tkr och intäktssidan underskott med 4 485 tkr.

forts.

UN § 42 forts

· Verksamhetsintäkter: 4 485 tkr lägre jämfört medperiodens budget, därav statsbidrag – 2 699 tkr, övriga intäkter – 3862 tkr, avgifter och EU-bidrag + 832. Intäkter för AMS och KY-utbildningar blev lägre pga att utbildningarna inte startade i tid, vilket försvårade även periodiseringen av intäkterna.
· Verksamhetskostnader: 6 000 lägre än budgeten för perioden. Alla kostnadsslag visar överskott jämfört med budgeten för perioden. Köpta tjänster + 1 476 tkr, övriga kostnader + 2 944 tkr, löner
+ 1 502 tkr, lokalhyror + 583 tkr och avskrivningar 105 tkr.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat totalt sett även om nedanstående risker finns. 

· Återbetalning av statsbidrag till vuxenutbildningen blev 1 365 tkr i stället för 500 tkr som prognosen var tidigare. Risk för underskott totalt är ca 1 100 tkr.
· Gymnasiesärskolan går med underskott ca 500-700 tkr. Interkommunala ersättningar och elevresor har blivit dyrare än budgetprognosen.

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:
· Efter justeringar återstår 500 tkr av återbetalningen som skall täckas av förvaltningsreserven och resten 600 tkr tas från förvaltningens beräknade överskott från övriga verksamheter.
· Gymnasiesärskolans underskott kan täckas av utbildningsnämndens reserv.

Investeringsbudget:
Utfallet för juli månad är 1 710 tkr av årsbudget 4 000 tkr. Prognos +-0.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 42, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Förvaltningsekonomen har tidigare under förmiddagen redogjort för månadsrapporten.
Enligt prognosen för juli månad har uppdragsutbildningen ett underskott med 
1 096 tkr, beroende bl a på att restaurangen och caféverksamheten har gått med förlust under året samt felaktiga periodiseringar av uppdragsutbildning och KY-utbildning. Diskuteras vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika fortsatt 

UN § 42 forts 

underskott. Utbildningschefen får i uppdrag att lämna förslag på en ny lösning för caféverksamheten på Campus Roslagen.

CLL:s har en försämrad ekonomisk prognos för året p g a det högre återbetalningsbeloppet av statsbidraget (1 365 tkr) och den försämrade prognosen av driftbudgeten (- 1 233 tkr den11/8), justerat till 974 tkr den 25/8. Efter diverse justeringar beräknas det totala underskottet till - 1 100 tkr. Underskottet täcks av genomförda åtgärder i CLL:s verksamhet, dels av utbildningsnämndens reserv och eventuellt överskott från övriga verksamheter. (Hänvisning till UN § 43 ”Åtgärdsplan för att eliminera ev underskott i 2006 års budget”).

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom, CLL.

________


UN § 43 Dnr UN 05-204 042

Åtgärdsplan för att eliminera eventuellt underskott i 2006 års budget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Förvaltningens reviderade åtgärdsplan daterad 2006-08-15

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2005-05-11, § 127 att uppdra åt utbildningsnämnden att i kommande rapport redovisa hur stor risken är för ett underskott i årets så att ett 0-resultat kan uppnås om riskerna blir verklighet.
Utbildningsnämnden beslutade i samband med delårsrapport 1, 2006-05-23, § 29, att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-06-27 lämna förslag på åtgärdsplan för att eliminera eventuellt underskott i 2006 års budget. Förvaltningen angav i rapporten två risker 
nämligen eventuellt ökade kostnader p g a det fria valet till gymnasieskolan 
(200-700 tkr) och dels återbetalningskrav av 2005 års statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning (ca 500 tkr).
Arbetsutskottet beslutade 2006-06-27, § 38, att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-08-15 revidera föreliggande åtgärdsplan.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Fria valet till gymnasieskolan
Under omvalsperioden har drygt 50 elever fler valt kommunens gymnasieskola
i första hand, vilket innebär att risken för överskridande är i det närmaste obefintligt. 
Gymnasiesärskola
Det beräknade underskottet på 500-700 tkr p g a kostnaderna för interkommunala ersättningar och elevresor som har blivit högre än beräknat kvarstår och kommer att täckas av utbildningsnämndens reserv. 
forts. 

UN § 43 forts.

Vuxenutbildningen – statligt stöd för utbildning av vuxna
Slutjusteringen av statsbidraget för gymnasial vuxenutbildning för år 2005 har av Myndigheten för skolutveckling i beslut 2006-06-30 meddelats och innebär att 1 365tkr ska återbetalas (tidigare prognos ca 500 tkr). Efter diverse justeringar i budgeten återstår ett underskott med 500 tkr som det inte finns täckning för i CLL:s budget. Underskottet täcks av utbildningsnämndens reserv.
Vuxenutbildningen – CLL:s driftbudget
Enligt rektor M-Å Svarfvars prognos för driftbudgeten år 2006 finns ett underskott på 1 233 tkr. Detta beror i huvudsak på att yrkesutbildningar i extern regi beslutats i större omfattning än vad årets budget medger. Efter vidtagna åtgärder och beslut om inköpsstopp under hösten, beräknas underskottet bli ca 600 tkr. Resterande underskott beräknas att täckas av ett prognostiserat överskott från övriga verksamheter.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 43, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet.

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, CLL, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom

________ 
UN § 44 Dnr UN 06-67 214

Detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Blidö församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra mot planförslaget med detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Blidö församling.

Underlag för beslut

Samrådsförslag daterat 2006-04-10 med bilagor och skrivelse 2006-05-16 från planavdelningen vid Stadsarkitektkontoret

Bakgrund

Syftet med planen är att dels möjliggöra bevarandet av en norr om färjeläget i Furusund samlad bebyggelsemiljö från bad- och kurortsepokens dagar med de fyra av Christian Hammer uppförda ”italienska villor”, dels planera området så att dess nyttjare och delägare kan förvärva erforderlig mark för bildande av fyra enskilda fastigheter. Yttrandet skall vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2006-06-30.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i sitt yttrande att inget finns att erinra mot förslaget eftersom det inte berör utbildningsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämndens arbetsutskott inte har något att erinra mot planförslaget med detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Blidö församling att meddela Stadsarkitektkontoret att beslut i utbildningsnämnden kan tas tidigast 2006-08-29.

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har 2006-06-14, § 34, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som förvaltningens. 

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för remissvaret.
forts.

UN § 44 forts.

Protokollets expediering:
Stadsarkitektkontoret, utbildningschef

________


UN § 45 Dnr UN 06-63 612.20

Ansökan från Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Balders Hus/Glädjeskolan i Norrtälje kommun/
Remiss från Skolverket

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att en förklaring om offentligt stöd för etablering av gymnasiesärskolans individuella program, i enlighet med ansökan från Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken, inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Remiss från Skolverket daterad 2006-05-30
Remissyttrande daterat 2006-08-10

Bakgrund

Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Balers hus/Glädjeskolan i Norrtälje kommun 
fr o m läsåret 2007/2008. Huvudmannen redovisar i sin ansökan avsikt att 
fr o m läsåret 2007/2008 starta utbildningen gymnasiesärskola, individuella programmet/verksamhetsträning. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206 ) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2006-09-15.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att en förklaring om offentligt stöd för etablering av gymnasiesärskolans individuella program, i enlighet med ansökan från Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken, inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Huvudmannen har i aktuell ansökan valt att ansökan om offentligt stöd för etablering av gymnasiesärskolans individuella program, under namnet Balders hus/Glädjekällan, med inriktning på elever som i första hand behöver verksamhetsträning. Elevgruppen aktuell för den utbildningen är ca 1-2 
forts.


UN § 45 forts.

årligen. Dessa elever undervisas idag på Balders hus med Norrtälje kommun som huvudman, d v s vid den skola vars verksamhet och lokaler huvudmannen 
förväntar sig få överta. Lokalerna är specialanpassade för aktuell verksamhet, varför det kan antas, att en viktig förutsättning för etableringen av Balders 
hus/Glädjeskolan är, att Norrtälje kommun tillåter att verksamhet och hyreskontrakt överlåts till aktuell huvudman.

För Utbildningsförvaltningen är det utomordentligt angeläget att de elever inom gymnasieskolans IV-program som är aktuella för verksamhetsträning kan få den i Norrtälje, att tillgången till den specialkompetens som är nödvändig säkerställs och att verksamheten i övrigt präglas av kontinuitet och stabilitet. En viktig förutsättning för detta är, att den ansökan (Dnr 43-2006:947) om att få starta fristående grundsärskola och förskoleklass, ingiven av samma huvudman, godkänns av Skolverket. Det är verksamheterna tillsammans, med ett prognostiserat elevunderlag om 10-12 elever, som kan utgöra grund för att verksamhetens varaktighet säkerställs. 

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 44, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. Kontakt har tagits med Barn- och skolförvaltningen som ställer sig positiv till ansökan. Barn- och skolnämnden behandlar ärendet 2006-09-18 (förlängd remisstid). Samtal har även förts med huvudmannen.

_________

Protokollets expediering:
Skolverket, Ursinnet, Specialpedagoger i praktiken, BSN, Rodengymnasiet, utbildningschef, bitr förvaltningschef


UN § 46 Dnr UN 06-71 612.20

Ansökan från Andersson, Ahlström Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun/Remiss från Skolverket

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att en förklaring om offentligt stöd för etablering av 
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap
samtliga med idrotts- och friluftsprofil, i enlighet med ansökan från
Andersson, Ahlström Utbildning AB, i sig inte innebör påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun

att underlag för bedömning av förutsättningarna för en stabil och kontinuerlig verksamhet saknas i aktuell ansökan.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
”Socialdemokraterna yrkar avslag då vi med oro ser den tveksamhet som framkommer i förvaltningens yttrande till huvudmannens möjlighet att säkerställa en stabil och kontinuerlig verksamhet. Liksom de fackliga företrädarna tror vi inte att elevernas berättigande krav på en trygg skolsituation kan tillgodoses med hänsyn till de i ansökan redovisade förutsättningar.”

Protokollsanteckning

Catharina Wahlgren (v) antecknar till protokollet att hon stöder socialdemokraternas yrkande.

Underlag för beslut

Remiss från Skolverket daterad 2006-05-15 (Dnr 44-2006:888)
Remissyttrande daterat 2006-08-04
forts.

UN § 46 forts.

Bakgrund

Andersson, Ahlström Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2007/2008. Huvudmannen redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2007/2008 starta följande utbildningar motsvarande gymnasieskolans nationella program:
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap.
Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2006-09-15. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.
”SSR, Skolledarförbundet, LR och Lärarförbundet biträder förvaltningens förslag med följande tillägg: ”- Det är synnerligen angeläget att Skolverket beaktar förvaltningens tveksamheter till huvudmannens möjlighet att säkerställa en stabil och kontinuerlig verksamhet. Under i ansökan redovisade förutsättningar kan elevernas berättigade krav på en trygg skolsituation inte tillgodoses.”

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att en förklaring om offentligt stöd för etablering av 
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap
samtliga med idrotts- och friluftsprofil, i enlighet med ansökan från
Andersson, Ahlström Utbildning AB, i sig inte innebör påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun 
att underlag för bedömning av förutsättningarna för en stabil och kontinuerlig verksamhet saknas i aktuell ansökan.

I ansökan anges den planerade omfattningen av verksamheten till 
- 150 elever 1:a skolåret, 
- 300 elever under det 2:a skolåret och 
- 450 elever när skolan är fullt utbyggd det 3:e skolåret.
I ansökan anges inte huvudmannens plan för fördelning av elever på SP- resp. NV-programmen
forts.UN § 46 forts.

Det finns goda skäl att mycket starkt ifrågasätta realismen i förväntan om 150 elever första året och att starkt ifrågasätta realismen i en förväntan om 75 elever och därmed också den ekonomiska kalkyl som huvudmannen redovisar i sin ansökan.
I huvudmannens ansökan anges vidare, att SP- resp NV-program med idrotts- och friluftsprofil saknas i området.
I samarbete med klubbar i kommunen erbjuder Rodengymnasiet en idrottsvariant, Roslagens Idrottsgymnasium, under alla de tre gymnasieåren och i samtliga nationella program. Idrottsvarianten hade läsåret 05/06, 87 elever. Inför det kommande läsåret har 133 elever anmält intresse för idrottsvariant. Huvudmannen förväntas, enligt Skolverkets instruktion, lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokaler vad avser läge, planerad yta, planerade speciallokaler. Dessutom vilka kontakter som tagits i avsikt att säkerställa skolans tillgång till lokaler vid skolstarten samt kontrollera med kommunala myndigheter 
att lokalerna får användas till skolverksamhet. Det kan konstateras att i aktuell ansökan saknas sådana uppgifter. 

Sammanfattningsvis konstaterar bitr förvaltningschefen att huvudmannen inte har presenterat sitt koncept på ett övertygande sätt. I ansökan saknas bl a
- analyser av elevunderlag på kort och lång sikt och därmed underlag för bedömning av förutsättningarna för en stabil och kontinuerlig verksamhet,
- uppgifter om den planerade verksamhetens lokaler och
- den planerade verksamhetens sammanhållande idé relaterad till de utbildningar som redan finns eller planeras i kommunen.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 45, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens. Kristian Krassman (s) och Per-Olof Lindell (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Nils Matsson (m) yrkar:
- bifall till arbetsutskottets förslag d vs i enlighet med förvaltningens förslag

Vice ordföranden Kristian Krassman (s) yrkar:
- avslag på ansökan från Andersson, Ahlström Utbildning AB forts.

UN § 46 forts.

Louise Branting (c) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Nils Matssons yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = ordförandens förslag (arbetsutskottets förslag)
Nej = vice ordförandens förslag (avslag på ansökan).

Omröstningsresultat

Annili Caap (m) Ja
Louise Branting (c) Ja
Jane Trepp (c) Ja
Linda Bjernler (fp) Ja
Göte Waara (kd) Ja
Kristian Krassman (s) Nej
Ulla Bratt (s) Nej
Per-Olof Lindell (s) Nej 
Catharina Famer Erdtman (s) Nej
Peter Jansson (s) Nej
Nils Matsson (m) Ja

Med sex Ja-röster och fem Nej-röster beslutar utbildningsnämnden enligt ordföranden Nils Matssons yrkande (förvaltningens och arbetsutskottets förslag).

Protokollet expediering:
Skolverket, Andersson, Ahlström Utbildning AB, Rodengymnasiet, bitr förvaltningschef

_________
UN § 47 Dnr UN 06-66 612.20

Ansökan från Ununge Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun (Norrtälje Teknikgymnasium)/Remiss från Skolverket

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att en förklaring om offentligt stöd för etablering av Naturbruksprogrammet, i enlighet med huvudmannens, Ununge Utbildning AB, ansökan inte innebär påtagliga negativa följer för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Remiss från Skolverket daterad 2006-05-10 (Dnr 44-2006:914)
Remissyttrande daterat 2006-08-02

Bakgrund

Ununge Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2007/2008. Huvudmannen redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2007/2008 starta utbildningen Naturbruksprogrammet, motsvarande gymnasieskolans nationella program. Kommunen bereds tillfälla att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet ska vara Skolverket tillhanda senast 2006-09-15.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att en förklaring om offentligt stöd för etablering av Naturbruksprogrammet, i enlighet med huvudmannens, Ununge Utbildning AB, ansökan inte innebär påtagliga negativa följer för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Naturbruksprogrammet erbjuds f n inte i kommunen utan de som söker programmet, genomsnittligen ca 13 elever årligen, har varit hänvisade till andra landstingsskolor och skolor i andra kommuner. Aktuell ansökan om etablering av ett Naturbruksprogram breddar det lokala utbudet och skapar förutsättningar för fler att kunna söka utbildningen. Antalet föreslagna utbildningsplatser och 
forts.

UN § 47 forts.

budget inger förtroende och goda förutsättningar för en stabil och kontinuerlig verksamhet.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 46, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. 

________

Protokollets expediering:
Skolverket, Norrtälje teknikgymnasium, Rodengymnasiet, utbildningschef, bitr förvaltningschef

UN § 48 Dnr UN 06-60 050

Upphandlings- och inköpspolicy/Remiss från Ksau

Beslut

Den socialdemokratiska partigruppen, med instämmande av Catarina Wahlgren (v) deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att tillstyrka föreliggande förslag till policy med tillägget
-”All upphandling skall ske i nära samverkan mellan upphandlare och användare och gärna lokalt.”

Underlag för beslut

Remiss från Ksau 2006-04-27 inkl Ledningskontorets förslag daterat 
2006-04-03
Remissyttrande daterat 2006-06-18

Bakgrund

Ledningskontoret har arbetat fram ett förslag till upphandlings- och inköpspolicy. Innan ett ärende avgörs av fullmäktige skall det ha beretts av de nämnder vars verksamhetsområde ärendet berör.
Ledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att sända Ledningskontorets förslag på remiss till samtliga nämnder.

Syftet med en upphandlings- och inköpspolicy är
- att tydliggöra de interna rutinerna och vilka riktlinjer, principer och ansvarsområden som gäller vid upphandling och inköp för kommunen
- att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga avtal
- att dra nytta v och rätt använda LOU
- att använda samverkan med andra parter för högre effektivitet och att säkerställa en hög kvalitet i inköpsprocesserna.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att tillstyrka föreliggande förslag till policy med tillägget
”All upphandling skall ske i nära samverkan mellan upphandlare och användare”.
Till de 10 punkterna i förslaget vill förvaltningen endast tillföra ovanstående tillägg. 
forts.


UN § 48 forts.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 46, behandlat ärendet. Kristian Krassman (s) och Per-Olof Lindell (s) deltog ej i beslutet med anledning av egen motion.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. 
Kristian Krassman (s) meddelar att den socialdemokratiska gruppen ej deltar i beslutet med anledning av egen motion.

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, utbildningschef, bitr förvaltningschef

_______

UN § 49 Dnr UN 06-79 091

Motion från Kristian Krassman (s) ang kartläggning av ungas spelberoende 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

att bifalla motionen.

Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-05-29, inkl motion
Förvaltningsskrivelse daterad 2006-07-24

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2006-05-29, § 156, beslutat att överlämna Kristian Krassmans (s) motion om kartläggning av ungas spelberoende till bl a till utbildningsnämnden för beredning.

I motionen påpekas bl a att ungas spelberoende ökar och tenderar att sprida sig nedåt i åldersgrupperna. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en enkät som riktar sig till unga för att kunna kartlägga spelmissbruket inom denna grupp.

Motionen föreslår att:
- kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och förvaltningar att aktualisera frågan om ungas spelberoende för att kunna hantera eventuellt spelmissbrukande ungdomar
- Norrtälje kommun använder sig av Folkhälsoinstitutets enkät för att göra en kartläggning av ungas spelberoende.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-08-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen före slår i skrivelse 2006-07-24 att utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Politisk beredning

Au 15/8 Arbetsutskottet har 2006-08-15, § 48, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.


UN § 49 forts.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för remissvaret som utarbetats gemensamt med barn- och skolkontoret och vars arbetsutskott föreslagit barn- och skolnämnden att bifalla motionen.
_________

Protokollets expediering:
Kommunfullmäktige, utbildningschef, bitr förvaltningschefUN § 50 Dnr 06-05 026

Intern kontroll 2006/Muntlig delrapport

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2006-02-21, § 3, att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2006 föreslå verkställighet av beslut (genomförande och återrapportering av beslut fattade av arbetsutskott och utbildningsnämnd, kassarutiner (kassahantering, att kassarutiner efterlevs) och åtgärdskontroll (uppföljning av vidtagna åtgärder i samband med internkontroll 2005) samt att uppdra till bitr förvaltningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-08-15 lämna en delrapport.

Förvaltningsekonomen har i april lämnat delrapport för kontrollområdet åtgärdskontroll daterad 2006-04-20 och som godkänts av utbildningschefen.
Följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats:
· Syfte och deltagarlista saknades i två fall
· Beslutsattestant hade attesterat egen faktura.

Politisk beredning

Au 15/8 Utbildningschefen meddelade på arbetsutskottets sammanträde att rapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde 2006-08-29.

Beslutande sammanträde

UN 29/8 Utbildningschefen lämnar en muntlig och skriftlig rapport rörande ”Gymnasieskola 2007” – beslutade uppdrag till gymnasierektorer och förvaltning (förberedelser, kompetensutveckling och implementering).

_________UN § 51 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-08-21.

__________


UN § 52 Dnr UN 06-01 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-08-21.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med Kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

_________

UN § 53

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Utbildningsnämndens presidiums (ordförande, vice ordförande och utbildningschef) träff med de ”mjuka nämnderna” på socialförvaltningen
2006-08-24 där bl a ökat flyktingmottagande diskuterades. Kommunen har sagt ja till att ta emot ytterligare 25 flyktingar. Det totala antalet uppgår då till 60 personer.

________


UN § 54

Rapport från förvaltningen

Bitr förvaltningschef Björn Sandblad och rektor vid Häverögymnasiet Carl-Gustaf Carlsson har under förmiddagens program informerat nämnden om det för Centralskolan i Hallstavik och Häverögymnasiet gemensamma projektet ”Lust och Lärande”. Projektet har initierats med utgångspunkt från det faktum att alltför många elever inte lyckas nå läroplanens mål med hjälp av de vanligaste lärometoderna. Dessa lärometoder grundar sig ofta på teoretiska och analytiska läromedel och undervisningsmetoder. Projektets huvudsyfte är att skapa alternativa vägar i undervisningen så att alla elever når målen utifrån sina egna förutsättningar och styrkor. Projektet startade upp med en halv dags upptakt den 15/8 med all personal på respektive skola (workshop och planering). Samma dag gick ett informationsbrev ut till elever och föräldrar. En utvärdering kommer att göras av projektet i april/maj 2008.
Efter informationen gavs nämnden tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackade avslutningsvis för den intressanta informationen och önskade dem lycka till med projektet.

Utbildningschefen rapporterar:
Med anledning av att en ny organisation träder i kraft fr o m 2007-01-01 ”Gymnasieskola 2007” informeras om rekryteringsförfarandet av chefer/rektorer som skall ske under hösten. Alla berörda som är tillsvidareanställda har fått lämna önskemål vilken/vilka skolenheter de önskar arbeta i. I dagsläget är två tjänster vakanta, skolenheterna ”Människa, natur och samhälle” och ”IV, Individuella programmet, gymnasiesärskolan)”. Dessa tjänster kommer att annonseras ut. De fackliga förtroendevalda har informerats och kommer även att informeras på en extra PAMK den 5/9.

Administrativ chef/rektor vid Rodengymnasiet, Christina Skinnars Eriksson, har begärt tjänstledigt fr o m 2006-09-01- - 2006-12-31 för att arbeta som rektor i Oxelösunds kommun. Nämnden informeras om den tillfälliga lösningen under hösten.

Anita Carlstedt, har anställts som vikarierande utvecklingschef vid Utbildningscentrum under Tommy Perssons tjänstledighet t o m 2006-12-31.

Rektor Monica Lindroth vid OS- sektorn, Rodengymnasiet, har gått i pension och Heléne Rådbrink tidigare anställd vid Barn- och skolförvaltningen) tjänstgör som vikarierande rektor t o m 2006-12-31.
forts.UN § 54 forts.

Sveriges kommuner och Landsting har beslutat att utveckla ett överskådligt och praktiskt användbart redskap för värdering och bedömning av kvaliteten i själva styr- och ledningsprocessen på skolans område. Skolkompassen utvärderar en kommuns skolverksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) med fokus på hur den lever upp till de grundläggande värderingarna. Ett team kommer under tiden 13-15/9 intervjua politiker i ansvarig nämnd och ansvariga tjänstemän vid förvaltningen, enhetschefer/rektorer samt fackliga företrädare. Nämndens arbetsutskott kommer att intervjuas torsdagen den 14/9 mellan kl. 08.00-11.00. En kort återföring till förvaltningschef och presidiet i nämnden sker den 15/9 mellan kl. 13.00-14.00.

Arbetsutskottet kommer att bjuda in kommunens rektorer/chefer 
2006-09-19 till en dialog kring arbetet med gymnasieutbildningarnas kvalitet.


Bitr förvaltningschefen rapporterar:
Enligt intagningsstatistik för Rodengymnasiet per den 28/8 uppgår antalet förstahandssökande till 725 elever. Antalet elever som ej har fått sitt förstahandsval tillgodosett är 4 och står på reservplats. P g a av satsning på fler PRIV-platser (programinriktat individuellt program) har antalet elever på IV (individuella programmet) sjunkit till 40.

________UN § 55

Val av ledamot och ersättare i arbetsutskottet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att välja Per-Olof Lindell (s) som ledamot i arbetsutskottet samt

att välja Ulla Bratt (s) som ersättare för Per-Olof Lindell.

Bakgrund

Solveig Persson (s) har fr o m 2006-08-28 begärt entledigande från sitt uppdrag 
p g a flyttning från kommunen.

________