UN060926 
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
15.00-15.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.30 Nya tillträdesregler till högskolan 
(SYV-chef Ingrid Letsjö)
Kl. 09.30-10.00 Ny lag ”Lagen om förbud mot diskriminering”
(Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 10.00-10.30 Information om Skolkompassen
(Nils Matsson och Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 10.30-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 15.00-15.45 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Mats Wickström, LIA-praktikant
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Peter Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-10-03, kl. 12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-68
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Peter Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-09-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-10-04 anslags nedtagande 2006-10-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Erdtman s x 
Peter Jansson s x Fr o m kl. 09.30 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x Fr o m kl. 09.30 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x Fr o m kl. 09.30 
Rolf Berglund kd x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulrika Falk s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-15.45 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Annili Caap m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Erdtman s x 
Peter Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulrika Falk s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
56 Val av justerare och tid för justering 5

57 Delårsrapport 2 år 2006 för utbildningsnämnden 6-7

58 Ekonomisk rapport från CLL, september 2006 8

59 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra för-
samling 9

60 Ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun
inkl storkök vid Campus Roslagen 10-12

61 Utökad frihet för eleverna vid val av gymnasieskola 13-14

62 Verksamhetsplan år 2007 för utbildningsnämnden/Tidsplan 15

63 Metodkök på Campus Roslagen/KY-utbildning, specialkock, 
60p, 1,5 år 16-17

64 Anmälan av delgivningsärende 18

65 Anmälan av delegationsärenden 19

66 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 20

67 Rapport från förvaltningen 21

68 Kurser och konferenser 22

________UN § 56

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Peter Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2006-10-03, kl. 12.45

________


UN § 57 Dnr UN 05-204 042

Delårsrapport 2 år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna ”Delårsrapport augusti 2006” till kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut

Delårsrapport daterad 2006-09-08
Förvaltningsskrivelse daterad 2006-09-12

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering har Utbildningsförvaltningen upprättat delårsrapport 2. I delårsrapporten framgår på vilket sätt och i vilken omfattning utbildningsnämnden har bidragit till att de kommungemensamma målen nås. Vidare följs de nämndinriktade målen upp och de mått, värden och nyckeltal som nämnden avser att särskilt följa redovisas. Delårsrapporten ska vara Ledningskontoret tillhanda via mail senast 2006-09-19. Nämndsprotokoll, tjänsteskrivelse samt underlag i pappersform ska skickas till kommunkansliet senast 2006-09-25. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen 2006-10-13 och kommunfullmäktige 2006-10-30.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2006-09-19.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att med godkännande överlämna ”Delårsrapport augusti 2006” till kommunstyrelsen. Avvikelsen för januari-augusti visar på ett överskott med + 1 211 tkr. Utfall av årsbudgeten på 
238 129 tkr är 64 %. Överskottet beror på att kostnaderna blev lägre än budgeten för perioden. Nettokostnaderna ökade med 5 % jämfört med samma period år 2005. Prognosen för helår är nollresultat.

Riskbedömning:
• Interkommunala ersättningar och elevresor för gymnasiesärskolans elever har blivit dyrare än budgetprognosen, vilket kan medföra ett underskott med 500-700 tkr
forts.

UN § 57 forts.

• Återbetalning av 2005 års statsbidrag till vuxenutbildningen blev 1 395 tkr vilket försämrar resultatet för CLL. Eventuell återbetalning med 485 tkr uppstår även för 2006 års statsbidrag enligt beräkningar av CLL och även ett underskott med ca 180 tkr på driftbudgeten. Årsprognos totalt för CLL är ett överskridande med 2 030 tkr.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse är:
• att förvaltningen är mycket restriktiv med alla kostnader som inte är direkt nödvändig för verksamheten
• att CLL har infört inköpsstopp för att komma tillrätta med befarat underskott vid vuxenutbildningen p g a återbetalningen av 2005 års statsbidrag (1 365 tkr)
• att resterande underskott för CLL tas från beräknat överskott för övriga verksamheter och från förvaltningsreserven
• att gymnasiesärskolans överskridande tas från utbildningsnämndens reserv.

Av årets investeringsmedel har 2 036 tkr av 4 000 tkr eller 51 % förbrukats. Prognosen är nollresultat.

Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har 2006-09-12, § 53, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 26/9 Förvaltningen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. Bitr förvaltningschefen för mått och värden d v s måluppföljelsen och förvaltningsekonomen den ekonomiska delen.

Lars-Erik Jansson (s) framför sitt tack till förvaltningsekonomen Raija Engberg för ett professionellt arbete med framtagande av kvalificerade budgetprognoser. Ordföranden instämmer och tackar även förvaltningens rektorer/chefer.

________

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom
UN § 58 Dnr UN 04-156 041

Ekonomisk rapport från CLL, september 2006 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till utbildningschefen att genomföra en översyn av CLL:s uppdrag, organisation och lokalisering 

att utbildningschefen skall redovisa sitt uppdrag i så god tid att arbetsutskott och nämnd kan fatta beslut senast i maj 2007. Nämnden förutsätter att förändringarna skall kunna träda i kraft fr o m 2007-07-01.

Bakgrund

I samband med den månatliga budgetuppföljningen för utbildningsnämnden i juli månad beslutade utbildningsnämnden 2006-08-29, § 42, bl a att uppdra till utbildningschefen att åtgärda det oacceptabla budgetöverskridandet hos CLL, om möjligt inom dess egen budget, att uppdra till utbildningschefen att skapa system/uppföljning vid CLL så att inte samma situation uppstår igen samt att utbildningschefen löpande redovisar CLL:s ekonomi detaljerat, tillsammans med CLL:s chef/rektor vid varje arbetsutskott.

Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har 2007-09-12, § 52, behandlat ärendet. 
Mats-Åke Svarfvar, rektor vid CLL, bitr rektor Linn Franzdotter och rektor för SFI, Inka Wilhelmsson deltog och rapporterade om det prognostiserade underskottet som i dagsläget uppgick till – 1776 tkr. Vidare rapporterades om vidtagna åtgärder för att minska underskottet.

Beslutande sammanträde 

UN 26/9 Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet. 
Lars-Erik Jansson (s) föreslår att utbildningschefens uppdrag redovisas för nämnden. Ordföranden meddelar att ärendet kommer att behandlas i arbetsutskott och nämnd. 

_______

Protokollets expediering:
CLL, utbildningschef


UN § 59 Dnr UN 06-107 214

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra mot detaljplanen för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.

Underlag för beslut

Planförslag från Stadsarkitektkontoret daterat 2006-08-16 samt samrådsförslag daterat 2005-08-25
Förvaltningsskrivelse daterad 2006-09-04

Bakgrund

Planen har upprättats för att pröva hur lämpligt det är att uppföra 40 enbostadshus och två flerbostadshus på ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Enbostadshusen kommer att ligga norr om allmän väg nr 1063 och flerbostadshusen söder om samma väg. 
Utbildningsnämnden ställde sig i november 2005 bakom samrådsförslaget, med ett tillägg om att trafiksäkerheten ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Planförslaget är utställt för granskning under tiden 29 augusti – 19 september 2006.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att utbildningsnämnden beslutar att Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen, 2006-08-16, för fastigheten Gottröra 5:15. 

Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har 2006-09-12, § 54, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 26/9 Utbildningschefen hänvisar till den utförliga redogörelsen för ärendet i november 2005.
Protokollets expediering:
Stadsarkitektkontoret, utbildningschef
________

UN § 60 Dnr UN 06-62 622

Ny organisation för måltidsverksamhet i Norrtälje kommun inklusive storkök vid Campus Roslagen/Remiss från Ksau

Beslut

Centerpartiet meddelar att de ej deltar i beslutet.

Protokollsanteckning från centerpartiet:

”Centerpartiet tycker att kostutredningen är av så undermålig kvalitet och innehåller så många osäkerhetsfaktorer, att den ej kan utgöra underlag för beslut.”

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget innebärande bifall till förslaget samt

att framhålla, att eventuella höjningar av portionspriset för ”gymnasieportion” innebär väsentliga kostnadsökningar för förvaltningen. Dessa kostnadsökningar måste, för att inte drabba kärnverksamheten, kompenseras med motsvarande höjning av förvaltningens budgetram samt

att även framhålla, att det är svårt att följa kostnadskalkylen i utredningen.

Reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut

Ledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2006-05-05
Förvaltningsyttrande daterat 2006-09-04

Bakgrund

Kommundirektören har hösten 2004 givit Ledningskontoret i uppdrag att i samverkan med barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen utarbeta förslag till effektivare kostproduktion i Norrtälje tätort. I anslutning till detta utredningsuppdrag har kommundirektören även begärt en redovisning över hur verksamheten skulle kunna organiseras för hela kommunen. 
forts.

UN § 60 forts.

En styrgrupp med förvaltningscheferna för de tre direkt berörda förvaltningarna, chefen för tekniska kontoret samt kommundirektören bildades. I anslutning till starten av den nya vård- och omsorgsorganisationen gjordes ett uppehåll i utredningen.

Utredningsuppdraget har nu slutförts med förslag till beslut i tjänsteutlåtande 
2005-05-05. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-05-04 att remittera ledningskontorets tjänsteutlåtande till barn- och skolnämnden, tiohundranämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast 2006-08-30. Remisstiden har därefter förlängts till 2006-09-30.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-09-19. De fackliga parterna biträder förvaltningens förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslag om storkök vid Campus Roslagen för kostproduktion inom Norrtälje tätort, att sammanföra all måltidsverksamhet inom de kommunala verksamheterna i Norrtälje kommun till en gemensam organisation under kommunstyrelsen fr o m 2007-07-01, att tillsätta en ny tjänst som chef för den sammanslagna måltidsorganisationen fr o m 2007-01-01, att i budget 2007 tillföra kommunstyrelsen 350 tkr för finansiering under det första halvåret av chefsbefattningen innan organisationsändring sker. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om storkök vid Campus Roslagen, uppdra åt tekniska kontoret att inleda hyresförhandlingar med NIHAB, att den sammanslagna måltidsorganisationens förvaltningstillhörighet avgörs i anslutning till översynen av kommunens hela organisation, att ge uppdrag till chefen för den nya måltidsorganisationen att arbeta vidare med detaljutformning av organisationen.

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att utbildningsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget innebärande bifall till förslaget samt att framhålla, att eventuella höjningar av portionspriset för ”gymnasieportion” innebär väsentliga kostnadsökningar för förvaltningen. Dessa kostnadsökningar bör, för att inte drabba kärnverksamheten, kompenseras med motsvarande höjning av förvaltningens budgetram.

Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet beslutade 2006-09-12, § 55, föreslå utbildningsnämnden besluta 

forts.


UN § 60 forts.

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande som sitt eget innebärande bifall till förslaget samt att framhålla, att eventuella höjningar av portionspriset för ”gymnasieportion” innebär väsentliga kostnadsökningar för förvaltningen. Dessa kostnadsökningar måste, för att inte drabba kärnverksamheten, kompenseras med motsvarande höjning av förvaltningens budgetram.
Louise Branting (c) deltog ej i beslutet. Arbetsutskottet beslutade föreslå utbildningsnämnden att ordet ”bör” i förvaltningsskrivelsen ersätts med ordet ”måste”. 

Beslutande sammanträde

UN 26/9 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.
Utbildningsförvaltningens kostnad per producerad portion är idag 22 kronor. Det är f n det lägsta priset i hela kommunorganisationen. Som högst ligger ROS med 42-45 kronor/portion. Det kan antas, att vid införandet av enhetliga á-priser kommer priset för gymnasieportionen att höjas.

Yrkanden:

Nils Matsson (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget:
- att även framhålla, att det är svårt att följa kostnadskalkylen i utredningen

Kristian Krassman (s) yrkar:
- avslag på både arbetsutskottets och Nils Matssons yrkande.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Nils Matssons yrkande.

_________

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Rodengymnasiet, Utbildningscentrum, utbildningschef

UN § 61 Dnr UN 06-91 612

Utökad frihet för eleverna vid val av gymnasieskola/Regelverk

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att under förutsättning av att ”Regler och förutsättningar för medflyttning av skolpeng för gymnasiestudier utomlands”, är uppfyllda, kan gymnasieelev medges genomföra sina gymnasiestudier utomlands.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-09-04

Bakgrund

Fr o m höstterminen 2006 medges gymnasieelever i Norrtälje kommun att fritt söka till vilken gymnasieskola som helst – fristående eller offentlig – inom landet. Den friheten blir lagstadgad först fr o m höstterminen 2007. Förvaltningen har under hand erfarit, att det inom nämnden finns en önskan om att friheten ytterligare utökas till att även omfatta studier utomlands. En sådan ytterligare utvidgning av friheten måste då åtföljas av relativt detaljerade regler syftande till att bl a garantera att utlandsstudierna, om de skall finansieras av elevpeng från kommunen
• väsentligen motsvarar studier enligt svensk läroplan och/eller helt ersätter utbildning i Sverige
• inte kostar mer för kommunen än motsvarande utbildning i Sverige.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-09-19. De fackliga parterna biträder förvaltningens förslag.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att under förutsättning av att ”Regler och förutsättningar för medflyttning av skolpeng för gymnasiestudier utomlands”, bilaga 1 till denna skrivelse, är uppfyllda, kan gymnasieelev medges genomföra sina gymnasiestudier utomlands.

Den viktigaste punkten, utöver den om folkbokföring i Norrtälje kommun, är att ”pengen” utbetalas läsårsvis i efterskott till skolan som i sin tur betalar tillbaka skolavgiften till familjen. Den studerandes familj måste således vara införstådd med att det kan dröja upp till ett år innan återbetalning sker, såvida 
inte den tilltänkta skolan kan tänka sig att vänta med skolavgifterna under denna tid. forts.


UN § 61 forts.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet beslutade 2006-06-27, §39, att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-09-12 lämna förslag på regelverk gällande medflyttning av skolpeng för studier utomlands. 
Au 12/9 Arbetsutskottet beslutade 2006-09-12, § 56, att utan eget ställningstagande, hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2006-09-26

Beslutande sammanträde

Au 12/9 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen kort redogjort för ärendet. Förslaget till medflyttning av elevpengen innebär inte någon ökad kostnad för kommunen. Ett fåtal elever kommer förmodligen att beröras, ca1-2 elever/läsår.

Nils Matsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_______

Protokollets expediering:
Rektorer Rodengymnasiet, Intagningskansliet, SYV-chef, utbildningschef, bitr förvaltningschef


UN § 62 

Verksamhetsplan år 2007 för utbildningsnämnden/Tidsplan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa följande datum för arbetsgruppens arbete med verksamhetsplanen:
3/10 (kl. 13-14.45), 9/10 (kl. 13-16.00) och 2/11 (kl 13-16.00) samt

att partigrupperna snarast anmäler till sekreteraren vilka personer som skall ingå i arbetsgruppen.

Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2006-06-14 diskuterades upplägget för arbetet med att fram en ny verksamhetsplan för nämnden, samt hur målen ska mätas och följas upp. Ordföranden fick i uppdrag att tillsammans med utbildningschefen och utvecklingsledaren ta fram en tidsplan för den arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en ny plan. Arbetsgruppen kommer att bestå av en politiker från varje partigrupp samt utvecklingsledaren. Arbetet kommer att påbörjas efter valet. 
Arbetsutskottet träffade förvaltningens rektorer på förmiddagen den 19/9 och rektorerna vid friskolorna på eftermiddagen då kvalitetsutveckling diskuterades. Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2006-11-14 och på nämnden 2006-11-28.

Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har 2006-09-12, § 57, behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

UN 26/9 Ordföranden lämnar förslag på tider för arbetsgruppens arbete. Ett konkret förslag till verksamhetsplan ska föreligga vid gruppens sista möte den 2/11.
_________


Protokollets expediering:
Ordföranden, utvecklingsledaren, utbildningschefen

UN § 63 Dnr UN 06-120 615

Metodkök på Campus Roslagen/KY-utbildning specialkock (60p), 1,5 år

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen anmäla behov av nytt metodkök på Campus Roslagen till den nya KY-utbildningen, specialkock, som startar höstterminen 2006.

Bakgrund

Utbildningscentrum har under flera år haft utbildningar inom restaurangområdet. När UC låg i kvarteret Jungfrun genomfördes en rad uppdragsutbildningar åt Länsarbetsnämnden i det utbildnings/metodkök som hade byggts för ändamålet. I samband med satsningen på Campus Roslagen flyttades hela UC:s verksamhet, med undantag för gymnasieutbildningarna till Campusområdet. Där fanns ett storkök som tack vare tillgången till transportabla ”köksöar”, under de senaste åren har använts i utbildningen för framförallt gymnasieskolans behov. Under våren 2006 sade NIHAB upp UC från kökslokalerna på Campus Roslagen. Ungefär samtidigt hyrdes UC:s gamla metodkök i kvarteret Jungfrun ut till annan verksamhet.

I våras fick Utbildningscentrum KY-myndighetens beslut för två nya utbildningar nämligen Butiks-/avdelningschef 80 p och Specialkock 60 p. Utbildningen specialkock kräver tillgång till metodkök. KY-utbildningarna finansieras av statliga medel men kan inte bära hela hyreskostnaden för ett nytt metodkök. UC har för Tekniska kontoret och NIHAB redovisat vilka hyresnivåer som är rimliga att klara inom utbildningens budget.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-09-19. De fackliga parterna biträder förvaltningens förslag.

Tjänstemannaberedningen

Förvaltningen föreslår i yttrande daterat 2006-09-12 att utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen anmäla behov av nytt metodkök på Campus Roslagen till den nya KY-utbildningen, Specialkock, som startar höstterminen 2006. Utbildningschefen skriver i sitt yttrande bl a att det är av största vikt att det fattas beslut om en lösning som tillfredsställer UC:s akuta behov och att kostnaderna och riskerna delas mellan de olika intressenterna. forts.UN § 63 forts.

Politisk beredning 

Au 12/9 Arbetsutskottet har 2006-09-12, § 58, behandlat ärendet. 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 26/9 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet och påpekar att utbildningsnämnden bör biträda förslaget att hyra metodkök av NIHAB i den omfattning och till den kostnad utbildningen kan bära. Under hösten kommer utbildningen att bedrivas i provisoriska lokaler. Lokaler kommer endast att hyras för de utbildningar som är beviljade och har startat eller kommer att kunna starta.
Det är av största vikt att det fattas beslut om en lösning som tillfredsställer UC:s akuta behov och att kostnader och risker, delas mellan de olika intressenterna.

_________

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Rodengymnasiet, UtbildningscentrumUN § 64 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-09-18.

__________


UN § 65 Dnr UN 06-01 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-09-18.

_________

UN § 66

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:


OECD:s utbildningsöversikt –Education at a Glance – ger lärare, politiker, elever och studerande samt föräldrar omfattande information om praktisk taget alla kvantitativ och kvalitativa aspekter av elevers presentationer och utbildningsstrategier i både OECD-länderna och ett antal av OECD:s partnerländer. I rapporten finns dels information om presentationer, resurser, antal deltagande och hur skolsystemet år uppbyggt, dels den typ av objektiv information som behövs för att bedöma frågor såsom betydelsen av att lära ut grundläggande färdigheter, ideal klasstorlek eller skolårets längd. ”OECD 2006” kommer att läggas ut på nämndens 
ikon ”utb-nämndservice”. Finns även att tillgå på www.oecd.org/rights/

________

UN § 67

Rapport från förvaltningarna

SYV-chef Ingrid Letsjö rapporterar:

Regeringen har på sammanträde 2006-06-21 beslutat om ”Nya tillträdesregler till högskolan” att gälla fr o m år 2010. Dessa regler kommer att gälla alla oavsett när man studerade på gymnasiet. Ingrid redogör för bl a för grundläggande och särskild behörighet.

Utbildningschefen rapporterar:

Sedan 2006-04-01 gäller ”Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i skolan mm”. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Alla skolor ska ha ordningsregler för att skapa arbetsro och trivsel i skolan. Lärare, övrig personal och representanter för eleverna ska vara med och ta fram ordningsreglerna. Rektor har ansvar för att regler upprättas.

Skolkompassen – ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting och Norrtälje kommun. Syftet med verktyget är att värdera och bedöma kvaliteten i styr- och ledningsprocessen på skolans område. Ett utvärderingsteam på tre personer har under tre dagar i september utvärderat följande huvudområden: Offentlighet och demokrati, tillgänglighet och brukarorientering, samspel politiker och tjänstemän, styrning och ledning, kontroll och rapportering, personalpolitik, verksamhetsutveckling och verksamhetens resultat. Intervjuer har genomförts med politiker, förvaltningsledning, rektorer och fackliga representanter. Efter intervjuerna lämnades en kort muntlig återkoppling. Skriftlig rapport beräknas inkomma under vecka 41.

Lars-Erik Jansson (s) efterlyser en rapport från årets skolval. Utbildningschefen meddelar att rapport kommer att lämnas vid nästa nämndsammanträde i oktober.

Inför gymnasieskolans nya organisation ”Gymnasieskola 2007” fr om 2007-01-01 har två tjänster som gymnasierektor utannonserats. Den ena rektorstjänsten gäller skolenheten med de individuella programmen och gymnasiesärskolan (ref.nr 1).
Den andra rektorstjänsten (ref.nr 2) gäller skolenheten ”Människa, natur och samhälle” med barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, omvårdnadsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktningarna säkerhet och socialt arbete samt samhälle. Sista ansökningsdag är 2006-10-11.
Ansökan sker via e-post på adress: kerstin.johansson@norrtaälje.se.

________


UN § 68

Kurser och konferenser

Inbjudan från KSL (Kommunförbundet i Stockholms län), Valideringsdelegationen, till ett möte där tillfälle ges att framföra åsikter och göra inspel i frågor som rör utveckling av validering, 2006-11-27, i Stockholm. 

Ordföranden är anmäld till mötet.

________