UN061128 
Plats och tid Hotell Roslagen, Hotell- och restaurangprogrammet, Stockholmsvägen 53, Norrtälje, kl.16.00-16.45


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-08.45 Kaffe och smörgås
Kl. 08.45-09.30 Rundvandring i HR-programmets lokaler
Kl. 09.30-10.00 Lokala styrelser på Rodengymnasiet
Elevombudsman Petra Jansson
Kl. 10.00-10.30 Slutrapporter från nämndens arbetsgrupper
Kl. 10.30-11.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 11.30-13.00 Gemensam lunch 
Kl. 13.00-14.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden forts.
Kl. 14.00-16.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 16.00-16.45 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (information under fm)
Raija Engberg, förvaltningsekonom (information under fm)
Margaretha Dalby, sekr


Utses att justera Catharina Erdtman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-12-06, kl. 15.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 69-88
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-11-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-12-07 anslags nedtagande 2006-12-27

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 08.30-11.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Gun Candal m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Erdtman s x 
Peter Jansson s x Fr o m kl. 10.30 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Henrik Mattsson m x 
Therese Thorstorp m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulrika Falk s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 13.00-14.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 16.00-16.45 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Gun Candal m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Erdtman s x 
Peter Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Henrik Mattsson m x 
Therese Thorstorp m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x Tjänstgörande ers 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulrika Falk s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
69 Val av justerare och tid för justering 5

70 Månadsrapport september och månadsbokslut oktober 2006
för utbildningsnämnden 6-7

71 Driftbudget år 2007 för utbildningsnämnden/Detaljbudget 8-9

72 Investeringsbudget år 2007 för utbildningsnämnden 10-11

73 Redovisning av internkontroll för utbildningsnämnden år
2006 12-13

74 Revisorernas granskning av elevfrånvaron i gymnasieskolan 14-15

75 Vuxenutbildningens organisation fr o m 2007-01-01 16-18

76 Verksamhetsplan år 2007 för utbildningsnämnden 19-20

77 Dokumenthanteringsplan för Utbildningsförvaltningen 21

78 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 och Tälje
2:187, Knutby torg i Norrtälje stad 22-23

79 Detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i 24-25
Blidö församling

80 Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i 
Norrtälje stad 26-27

81 Val av ersättare i arbetsutskottet 28

82 Anmälan av delgivningsärenden 29

83 Anmälan av delegationsärenden 30

84 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 31

85 Rapport från förvaltningen 32

86 Slutrapporter från nämndens arbetsgrupper 33

87 Kurser och konferenser 34
88 Avtackning 35


UN § 69

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Erdtman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2006-12-06, kl. 15.30.

________UN § 70 Dnr UN 05-204 042

Månadsrapport september och månadsbokslut oktober 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna månadsrapport för september och månadsbokslut för oktober månad 2006 till kommunstyrelsen,

att uttala nämndens tillfredsställelse med förvaltningens arbete med det ekonomiska utfallet under året och prognoserna som har varit mycket genomarbetade och kvalificerade.

Underlag för beslut

Månadsbokslut för september och oktober månad 2006 

Bakgrund

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som tillsändes kommunstyrelsen. Bokslutet för oktober skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2006-11-16. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2006-11-30 och i kommunfullmäktige 2006-12-18.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2006-10-24 och 2006-11-21.

Tjänstemannaberedning

Enligt förvaltningsekonomen är nettoavvikelsen för januari-oktober + 267 tkr jämfört med periodens budget eller 81,6 % av årsbudgeten. Kostnadssidan visar ett överskott med + 43 tkr och intäktssidan + 224 tkr. Förvaltningens prognos är nollresultat vid årets slut.

Verksamhetsintäkter: + 224 tkr högre jämfört med periodens budget, förvaltningsinterna poster ger störst överskott.
Verksamhetskostnader: + 43 tkr lägre än budgeten för perioden.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat totalt sett även om nedanstående risker finns: forts.
UN § 70 forts.

• Återbetalning av statsbidraget till vuxenutbildningen blev 1 365 tkr i stället för 500 tkr som prognosen var tidigare. Risk för underskott för vuxenutbildningen totalt är ca 1 489 tkr.
• Gymnasiesärskolan: Interkommunala ersättningar och elevresor kan bli ca 500 tkr dyrare än budgetprognosen. 

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtagas för att eliminera eventuellt överskridande:

• Gymnasiesärskolans eventuella underskott kan täckas av förvaltningsreserven
• CLL har infört inköpsstopp från 14/8 och resterande underskott tas från beräknade överskottet för övriga verksamheter och från förvaltningsreserven (beslut UN 29/8).

Investeringsbudget:
Utfallet för oktober månad är 3 379 tkr av årsbudgeten 4 000 tkr. Prognosen är eventuellt ett överskridande med 150 tkr p g a omflyttningar inom gymnasieskolan. Anslaget minskas med motsvarande belopp i 2007 års investeringsbudget.

Politisk beredning

Au 17/10 Arbetsutskottet beslutade 2006-10-17, § 60 föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande överlämna budgetuppföljning för september månad 2006 till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet beslutade 2006-10-17, 64 att utbildningsnämndens sammanträde 2006-10-31 ställs in.
Au 14/11 Arbetsutskottet beslutade 2006-11-14, § 66 föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande överlämna månadsbokslut för oktober månad 2006 till kommunstyrelsen, att uttala nämndens tillfredsställelse med förvaltningens arbete med det ekonomiska utfallet under året och prognoserna som har varit mycket genomarbetade och kvalificerade.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Förvaltningsekonomen har tidigare under dagen redogjort för månadsbokslutet för oktober.
Eftersom nämndens sammanträde 2006-10-31 ställdes in översändes månadsuppföljningar för både september och oktober.
________

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom 

UN § 71 Dnr UN 06-137 041

Driftbudget år 2007 för utbildningsnämnden/Detaljbudget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa driftbudget år 2007 för utbildningsnämnden enligt förslag daterat 2006-11-14.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse inkl detaljbudget, daterad 2006-11-14

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-31, § 202, att bevilja utbildningsnämnden 246 379 tkr i driftbudget år 2007. Justeringar har gjorts för internhyreskostnader, kapitaltjänst och statsbidrag. Budgetramen för år 2007 är efter justeringarna 264 334 tkr.
Inför år 2007 är läget att en fortsatt stor del av eleverna väljer yrkesinriktade program. Med hänsyn till att de programmen kostar betydligt mer än de studieförberedande kvarstår kravet på rationaliseringar inom gymnasieskolan för år 2007.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-11-21.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att fastställa driftbudget för 2007 i enlighet med bilagda förslag till driftbudget 2007.
Budgeten för 2007 tillåter inga särskilda satsningar. Däremot ska nämnden klara volymökningen inom gymnasieskolan och anpassning av vuxenutbildningens verksamhet i förhållande till det minskade statsbidraget. Totalt innebär detta en neddragning av budgeten med ca 3,5 mkr. Förvaltningen bedömer att utbildningsnämnden har en budget i balans under förutsättning att
• kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer än vad avtalade löneökningar fordrar
• det inte sker några kraftiga svängningar i vilka utbildningar och gymnasieskola eleverna väljer hösten 2007.
forts.

UN § 71 forts.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 69 behandlat ärendet. Arbetsutskottet förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen och förvaltningsekonomen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.
_________

Protokollets expediering:
Rektorer/chefer, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom,

UN § 72 Dnr UN 06-137 041

Investeringsbudget år 2007 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 5 000 tkr år 2007,

att ge utbildningschefen i uppdrag att snarast redogöra för lokalsamordningsgruppen vilka önskemål och möjliga lösningar som finns när det gäller gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokalbehov,

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt redovisning om totalt 750 tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-11-14

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-31, § 202, att bevilja utbildningsnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget och 750 tkr/år i anslag för investeringar i fasta anläggningar.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-11-21.

Tjänstemannaberedning

Inför läsåret 2007/2008 behövs investeringar i smärre ombyggnationer och anpassningar, främst på Rodengymnasiet, för att i möjligaste mån, och inom beslutade ekonomiska ramar, kunna ta in elever på deras förstahandsval av program i gymnasieskolan. Vidare behövs en del investeringar för att bibehålla eller öka kvaliteten på gymnasieutbildningarna.

Beslut om investering av om- och tillbyggnad av Rodengymnasiet aula bör tas så att aulan är klar till början av läsåret 2007/2008. Gymnasieskolan ha en ny 
UN § 72 forts.

organisation fr o m 2007-01-01 och p g a detta kommer det bli nödvändigt med omdisponeringar av lokalerna för att klara elevökningen 2007-2009. 

Förvaltningen föreslår en ny organisation för vuxenutbildningen fr o m 
2007-01-01. P g a detta föreslås en del lokalförändringar. Sammantaget skall all vuxenutbildning rymmas i de lokaler vuxenutbildningen i dag disponerar på Stockholmsvägen 57.

Utbildningsförvaltningen har i samråd med Tekniska kontoret bedömt att investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändringar bör ingå i 2007 års prioriteringar och tekniska nämnden ställer sig bakom att 750 tkr begärs hos kommunstyrelsen för ombyggnader föranledda av verksamhetsförändringar.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 70, behandlat ärendet. Louise Branting (c) deltog ej i beslutet p g a att ärendet skulle diskuteras i partigruppgen. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 
_________

Protokollets expediering:
Tekniska kontoret, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom

UN § 73 Dnr UN 06-05 026

Redovisning av internkontroll år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Underlag för beslut

Förvaltningens rapport av intern kontroll 2006, daterad 2006-11-08

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för att den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden beslutade2006-02-21, § 3, att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2006 föreslå verkställighet av beslut (genomförande och återrapportering av beslut fattade av arbetsutskott och utbildningsnämnd), kassarutiner (kassahantering, att kassarutiner efterlevs) och åtgärdskontroll (uppföljning av vidtagna åtgärder i samband med interkontroll 2005) samt att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-08-15 lämna en delrapport.
En delrapport för kontrollområdet åtgärdskontroll har lämnats i april av förvaltningsekonomen och som godkänts av utbildningschefen.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens rapport daterad 2006-11-08.
Förvaltningsekonomen har genomfört internkontroll av åtgärdskontroll, (kassahantering och rutiner vid lönerapportering och representation i samband med kurser och konferenser). 
Tre avvikelser är rapporterade. En gäller rutiner för hotell- och restaurangprogrammets kassahantering och de övriga representation.
Nya rutiner för kassahanteringen kommer att tas fram, men är p g a flytten av programmet till Hotell Roslagen ännu inte klar.

forts.

UN § 73 forts.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 71 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för rapporten. Förvaltningsekonomen meddelar att åtgärder har vidtagits och ansvariga chefer har informerats. 

________

Protokollets expediering:
Ledningskontoret (Mari Lustig), bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom 

UN § 74 Dnr UN 06-112 007

Revisorernas granskning av elevfrånvaro i gymnasieskolan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att överlämna förvaltningens yttrande angående elevfrånvaro i gymnasieskolan, daterat 2006-10-13, till revisorerna.

Underlag för beslut

Revisorernas skrivelse daterad 2006-08-30
Förvaltningsyttrande daterat 2006-10-13

Bakgrund

Kommunens revisorer har låtit granska elevfrånvaron i gymnasieskolan. Granskningen indikerar att en betydande elevfrånvaro finns och att en stor del kan vara ogiltig. Med anledning av detta vill revisorerna höra nämndens syn på elevfrånvaro och vilka åtgärder som eventuellt har eller kommer att vidtas för att begränsa denna. Svar önskas senast 2006-10-30 över granskningens resultat.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-10-24.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att som svar på revisorernas frågor ang. elevfrånvaro i gymnasieskolan hänvisa till redovisningen i denna skrivelse.
Utbildningsnämnden har vid olika tillfällen funnit skäl att hålla sig informerad om elevernas närvaro i undervisningen. Detta har skett mot bakgrund av att det är i undervisningssituationen som eleverna enskilt och tillsammans med sina skolkamrater bygger upp sitt kunnande och utvecklar sin förmåga att ansvar för sitt lärande. 

Tidigt under vårterminen 2006 togs ett nytt frånvaroregistreringssystem, Skola 24, i bruk. Systemet är webb-baserat och hanteras av lärarna. All frånvaro registreras fortlöpande och det är mycket enkelt för t ex mentor/lärare/rektor att få en snabb överblick av aktuell närvaro/frånvaro på elev-, klass-, program-, och sektorsnivå. 
När systemet är inkört och tillförlitligt kommer Rodengymnasiet att köpa in den modul som också möjliggör för föräldrar att följa närvaron. forts.

UN § 74 forts.

Den allra viktigaste faktorn för att nå en högre grad av närvaro i undervisningen är den inre motivationen. Undervisningen måste alltid upplevas som meningsfull.
Det kan konstateras att frånvaron genomsnittligen ligger kring ca 10 %, men att det finns påtagliga skillnader mellan de olika programmen. Frånvaron tenderar att sjunka med stigande årskurser (10,3 % i åk 1 – 8,0 i åk 3). Den högsta frånvaron rapporterar det estetiska programmet (13,3 %) och den lägsta naturvetenskapsprogrammet (6,2 %). Jämförelsevis har Stockholms kommun en elevfrånvaro på 14 %.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 61 föreslagit utbildningsnämnden besluta att överlämna förvaltningens yttrande ang elevfrånvaro i gymnasieskolan, daterad 2006-10-13, till revisorerna. Arbetsutskottet beslutade att meddela revisorerna att ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde 2006-11-28.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Bitr förvaltningschefen redogjorde tidigare under förmiddagen för ärendet och hänvisar till dokumentet ”Rodenredan” som framtagits av personal och elever vid Rodengymnasiet. Syftet med dokumentet är att den ska vara ett stöd för eleverna i utbildningen. Den tydliggör det förhållningssätt till varandra som skolan vill ska prägla arbetsdagen på Rodengymnasiet och innehåller också information om praktiska frågor i syfte att skapa en positiv och trygg arbetsmiljö för alla.

Ordföranden meddelar att revisorerna har underrättats om att ärendet kommer att behandlas på dagens sammanträde p g a att nämndens sammanträde i oktober ställdes in.

__________

Protokollets expediering:
Revisorerna, rektorer, utbildningschef, bitr förvaltningschef


UN § 75 Dnr UN 06-133 614

Vuxenutbildningens organisation fr o m 2007-01-01

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att vuxenutbildningen fr o m 2007-01-01 organiseras enligt utbildningschefens förslag daterat 2006-11-14

att uppdra till utbildningschefen att detaljerat utforma uppdraget till mäklar/beställarfunktionen respektive Roslagens vuxenutbildning

att uppdra till utbildningschefen att genomföra den föreslagna förändringen av vuxenutbildningens organisation och planera för och genomföra de lokalförändringar som föreslagits.

Protokollsanteckning:
Den socialdemokratiska gruppen antecknar till protokollet:
”Socialdemokraterna biträder förslaget till ny organisation för CLL. Vi kommer dock noggrant att följa den kommande utvecklingen gällande minilärcentra och den nya decentraliserade beställarorganisationen och CLL.”

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-11-14

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2006-09-26, § 58, att uppdra till utbildningschefen att genomföra en översyn av CLL:s uppdrag, organisation och lokalisering och att utbildningschefen skall redovisa sitt uppdrag i så god tid att arbetsutskott och nämnd kan fatta beslut senast i maj 2007. Nämnden förutsätter att förändringarna skall kunna träda i kraft fr o m 2007-07-01.

Bakgrunden till uppdraget är det prognostiserade underskottet i CLL:s driftbudget och kravet på återbetalning av viss del av det statliga stödet till vuxenutbildningen avseende år 2005. 
I oktober 2006 presenterade den nya regeringen sin första budgetproposition. Den innebär att rekryteringsbidraget upphör fr o m 2007-01-01 och att statsbidraget till gymnasial vuxenutbildning dras ner med en tredjedel, vilket för Norrtälje kommuns del innebär ca 3,5 mkr. forts.


UN § 75 forts.

Detta sammantaget gör det nödvändigt att snabbt fatta beslut om ändringar i organisationen och lokaliseringen av vuxenutbildningen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-11-14.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
att vuxenutbildningen fr o m 2007-01-01 organiseras enligt utbildningschefens förslag, att uppdra till utbildningschefen att detaljerat utforma uppdraget till mäklar/beställarfunktionen respektive Roslagens vuxenutbildning att uppdra till utbildningschefen att genomföra den föreslagna förändringen av vuxenutbildningens organisation och planera för och genomföra de lokalförändringar som föreslagits.

Fr o m 2007-01-01 innehåller CLL följande utbildningar:
• Grundläggande vuxenutbildning
• Särvux
• SFI, Svenska för invandrare
• SAS, Svenska som andraspråk (grundläggande vux)
• Gymnasiala kurser – allmänna ämnen
• Gymnasial yrkesutbildning
• Påbyggnadsutbildning
De 4 första utbildningsformerna måste kommunen erbjuda de medborgare som tillhör målgruppen och vill ha utbildning. För gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning säger Skollagen att kommunerna ska ”sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov”.

Vuxenutbildningen föreslås organiseras i en mäklar/beställarfunktion (CLL) 
som blir ingången till vuxenutbildningen och en utförar/produktionsenhet, (Roslagens vuxenutbildning), som ansvarar för vissa av vuxenutbildningarna.

Ingången, CLL, innehåller vägledning, beställarfunktion och har ansvaret för att medborgarna erbjuds rätt utbildning, i önskad utbildningsform. CLL får även ansvaret för fortsatt satsning på minilärcentra.

Roslagens vuxenutbildning föreslås innehålla:
1. Grundläggande vuxenutbildning och Särvux
2. SFI och Svenska som andraspråk
3. Gymnasiala kurser – allmänna ämnen.

forts.

UN § 75 forts.

Följande lokalförändringar föreslås:
1. Omvårdnads- och barnskötarutbildningarna flyttas till Campus Roslagen
2. N-basåret i Jungfrun 3 läggs ner i sin nuvarande form. De som efterfrågar naturvetenskapliga kurser erbjuds det i form av distansutbildning där de laborativa momenten sker i gymnasiets lokaler och regi.
3. Lotsen lämnar lokalerna på Arbetsförmedlingen
4. Roslagens vuxenutbildning får plats i de lokaler som CLL nu disponerar på Stockholmsvägen 57
5. Mäklar/beställarfunktionen, CLL, bör lokaliseras till Campus Roslagen, i anknytning till Utbildningsförvaltningen eller centralt i Norrtälje.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 68, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag. Louise Branting (c) deltog ej i beslutet p g a att ärendet skulle diskuteras i partigruppen.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. CLL:s personal 
har informerats på möte 2006-11-08, då även tillfälle gavs att ställa frågor. 

_________

Protokollets expediering:
CLL, Rektorer/chefer gymn, utbildningschef, bitr förvaltningschef, utvecklingledare


UN § 76 Dnr UN 06-87 600

Verksamhetsplan år 2007 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa verksamhetsplan år 2007 för utbildningsnämnden enligt bilaga daterad 2006-11-02

att för egen del fastställa och arbeta enligt bilaga ”Förslag till utbildningsnämndens egna verksamhetsplan 2007”, daterad 2006-11-02.

Underlag för beslut
Arbetsgruppens förslag till beslut och verksamhetsplan

Bakgrund

Med utgångspunkt för kommunfullmäktiges beslut om målstyrning och ansvarsfördelning inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser ska respektive nämnd konkretisera fullmäktiges övergripande mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i en verksamhetsplan. Planen ska också innehålla de av nämnden framtagna verksamhetsspecifika mål, prioriteringar/uppdrag och ekonomi. Uppföljningen ska ske enligt fastställd uppföljningsplan och omfatta både ekonomi och verksamhetens utveckling och måluppföljelse. Nämnderna ska lämna verksamhetsplanen till Ledningskontoret senast 2006-11-23.
Arbetsutskottet diskuterade upplägget för arbetet med planen på sammanträde 2006-06-14, § 35,
Utbildningsnämnden fastställde datum för arbetsgruppens arbete med verksamhetsplanen på sammanträde 2006-09-26, § 62.
Ärendet har behandlats i PAMK 2006-11-21.

Beslutande sammanträde

Förslagen är framtagna av en tvärpolitisk arbetsgrupp som haft tre möten under hösten. Arbetsutskottet har även träffat förvaltningens rektorer och rektorerna vid friskolorna och diskuterat kvalitetsutveckling.
I arbetsgruppen ingår:
Nils Matsson (m), ordförande
Louise Branting (c), gruppledare
Leena Hedman (fp), ersättare
Göte Waara (kd), ledamot
Kristian Krassman (s), vice ordförande
Catharina Wahlgren (v), ersättare forts.

UN § 76 forts.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 73, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
Verksamhetsplanen kommer att tas upp i den nya nämnden för eventuella revideringar.

_________

Protokollets expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret, utbildningskontoret, rektorer/chefer 

UN § 77 Dnr UN 06-140 004

Dokumenthanteringsplan/Arkivbeskrivning för Utbildningsförvaltningen/Revidering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta av Stadsarkivet upprättad dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Utbildningsförvaltningen att gälla fr om 2007-01-01.

Underlag för beslut

Dokumenthanteringsplan/Arkivbeskrivning för Utbildningsförvaltningen 

Bakgrund

Stadsarkivet har till förvaltningen översänt förslag till revidering av utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden. Arkivbeskrivningen skall i första hand vara ett hjälpmedel för allmänheten. Den ska ge en översikt över vilken information som finns att hämta hos myndigheten och i stora drag informera om hur arkivet är organiserat. Stadsarkivet föreslår att utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättade förslag.

Politisk beredning

Au 1411 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 74, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Sekreteraren meddelar att arkivbeskrivningen har kompletterats med namnet på den nya ordföranden fr o m 2007-01-01 och att ytterligare två datum för revideringar har påförts. Dokumenthanteringsplan kommer att gälla fr o m 2007-01-01 (tidigare angiven tid 2006-09-01).
________

Protokollets expediering:
Utbildningskontoret

UN § 78 Dnr UN 05-190 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 och Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad.

Underlag för beslut

Planförslag från Stadsarkitektkontoret daterat 2006-09-08 samt samrådsförslag
Förvaltningsyttrande daterat 2006-09-11

Bakgrund

Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål och dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5. Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Planförslaget är utställt för granskning under tiden 19/9- 10/10.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2006-09-11 att utbildningsnämnden beslutar att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad.

I detaljplanen föreslås att infarten till Gördelmakaren 2 flyttas något söderut, samt att ytterligare parkeringsplatser iordningsställs. För att ge eleverna på RHS-gymnasiet en bättre utemiljö föreslås ett mindre grönt rum på den 
nuvarande parkeringsplatsen utanför skolan. Trafikfrågorna är viktiga och därför förbereds bl a en ny cykel- och gångväg söder om Gördelmakaren 2 (Sporronghuset).

Utbildningsnämnden ställde sig i november 2005 bakom samrådsförslaget med ett tillägg om att åtgärder för ökad trafiksäkerhet vidtas snarast möjligt. Vidare 
forts.

UN § 78 forts.

påpekades att infarten från Baldersgatan till Rodengymnasiet och busshållplatsen på Baldersgatan, mittemot Gördelmakaren 2, flyttas och görs trafiksäkrare.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet beslutade 2006-11-14, § 62, föreslå utbildningsnämnden besluta att till Stadsarkitekt kontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby Torg. Arbetsutskottet beslutade att meddela Stadsarkitektkontoret att utbildningsnämnden fattar beslut på sammanträdet 2006-11-28.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen informerat om ärendet.

Protokollets expediering:
Stadsarkitektkontoret
________


UN § 79 Dnr UN 06-131 214

Detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling.

Underlag för beslut
Planförslag från Stadsarkitektkontoret daterat 2006-10-02 
Förvaltningsskrivelse daterat 2006-10-09

Bakgrund

Ett syfte med planförslaget är att möjliggöra byggande av mindre bostäder, gärna i form av hyresrätter. Detta skulle underlätta för mindre familjer, pensionärer, ungdomar och ensamboende att finna en bra bostad och därmed kunna bo kvar på ön. Dessutom föreligger en stor brist på egnahemsbyggande. 
Projektet har tillkommit för att tillgodose en befintlig efterfrågan och stämmer väl med planen att åstadkomma ett samlat utbud av affärs- kontors- och annan serviceverksamhet.
Yttrandet ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2006-11-17.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrandet att utbildningsnämnden beslutar att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling.

Den föreslagna detaljplanen innebär inga förändringar som kan bli kostnadsdrivande för den verksamhet utbildningsnämnden ansvarar för. Dessutom bidrar planen till fortsatt utveckling av Norrtälje kommun och bidrar till att kommunens vision och mål kan uppnås.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet beslutade 2006-11-14, § 62, föreslå utbildningsnämnden besluta att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling. forts.
UN § 79 forts.

Arbetsutskottet beslutade att meddela Stadsarkitektkontoret att utbildningsnämnden fattar beslut på sammanträdet 2006-11-28.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare redogjort för ärendet.

________

Protokollets expediering:
StadsarkitektkontoretUN § 80 Dnr UN 06-135 214

Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 mfl i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad.

Underlag för beslut

Planförslag/Samrådshandling daterad 2006-10-09
Förvaltningsyttrande daterat 2006-11-08

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt planförslag till bl a utbildningsnämnden för yttrande. Planen är utställd för granskning under tiden 17/10 – 7/11. Syftet är att göra det möjligt med nybyggnation av bostäder i en ny stadsdel vid Färsna gårdsmiljö. Planförslaget omfattar en första etapp i en större exploatering av området Färsna och omfattar småhusbebyggelse med ca 90 bostäder. Dessutom reglerar detaljplanen byggrätter, utformningsfrågor, gemensamhetsanläggningar och gatuutbyggnad.

Utbildningsnämnden beslutade 2006-05-23, § 31, att ställa sig positiv till detaljplanen för del av fastigheten Färsna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Norrtälje stad.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har 2006-11-14, § 72, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.


UN § 80 forts.

Beslutande sammanträde

UN 28/11 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.
___________

Protokollets expediering:
StadsarkitektkontoretUN § 81

Val av ersättare i arbetsutskottet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att välja Gun Candal (m) som ersättare i arbetsutskottet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade Annili Caap (m) entledigande som ledamot i utbildningsnämnden på sammanträde 2006-09-25. Till ny ledamot valdes nuvarande ersättaren Gun Candal (m) och som ny ersättare valdes Therese Thorstorp (m). Annili har även varit ersättare i arbetsutskottet.

Beslutande sammanträde

Ordföranden föreslår att Gun Candal väljs som ny ersättare i arbetsutskottet.

________

Protokollets expediering:
Gun Candal, Lönekontoret 

UN § 82 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-11-17

__________

UN § 83 Dnr UN 06-01 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-11-17.

_________

UN § 84

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Företagarträff på morgonen kl. 07.30 då även utbildningschefen deltog. Temat för dagen var ”utbildning” som diskuterades med bl a representanter för näringslivet i kommunen.

Vice ordföranden rapporterar:

Presidiets möte med de ”mjuka nämnderna” 2006-11-23. Fältassistenterna vid socialförvaltningen deltog och rapporterade från sitt arbete.

Louise Branting rapporterar:

Kommunala Handikapprådet har sitt sista sammanträde för året 2006-11-29.

________

UN § 85

Rapport från förvaltningen

Vid arbetsutskottets sammanträde 2006-10-17 framkom önskemål att få en redogörelse av elevombudsmannen vid Rodengymnasiet av arbetet med de lokala styrelserna vid skolan.
Petra Jansson berättar hur arbetet har fortskridit under tiden som försöksverksamheten pågått. Nämnden tog beslut på sammanträde 2006-08-30.
Vid skolan finns 5 lokala styrelser, en vid varje sektor. Protokoll har upprättats vid varje möte och delgivits utbildningsnämnden som ett ”delgivningsärende”. Ärenden som behandlats är bl a individuella valet, arbetsmiljöfrågor, IT-frågor och ekonomi.
Försöksverksamheten upphör fr o m 2007-01-01, men fyra av sektorerna önskar fortsätta att arbeta med de lokala styrelserna. EsS-sektor har framfört önskemål att under nästa år träffa den nya utbildningsnämnden.
Efter rapporten får nämnden tillfälle att ställa frågor. 
Ordföranden framför sitt och nämndens tack till Petra för det betydelsefulla arbete hon lagt ned på att bygga upp verksamheten. 

Utbildningschefen rapporterar:
Ändringar i förslaget till ny organisation för gymnasieskolan. Inriktningen språk flyttas från skolenhet 1 till skolenhet 2, d v s NV, BF, OP och SP – samhällsvetenskaplig inriktning.

Anita Carlstedt har tillsvidareanställts som utvecklingschef vid Utbildningscentrum fr o m 061201. Tommy Persson som varit tjänstledig har begärt entledigande från tjänsten. Arbetsutskottet träffade Anita för ett samtal/intervju 2006-11-08.

Diskussioner pågår kring formerna för utbildningarna inom Nordiska detaljhandelshögskolan vid Campus Roslagen. 

Bitr förvaltningschefen rapporterar:
Lars-Erik Jansson (s) efterlyste på nämndens sammanträde 2006-09-26 en rapport från skolvalet.
Skolvalet förrättades på Rodengymnasiet 2006-09-13. Av skolans 1879 elever röstade 50 % (936 elever). De tre största partierna blev moderaterna (39,9 %), socialdemokraterna (14,8 %) och vänsterpartiet (12,8 %) . Det borgerliga blocket fick majoritet med 56,1 %. Antal ogiltiga röster, inklusive blanka 225 st (24 %) och antal blanka bland de ogiltiga rösterna 121 st (12,9 %).

________ 


UN § 86 Dnr UN 06-76 600

Slutrapporter från nämndens arbetsgrupper

Bakgrund

Per-Olof Lindell (s) föreslog vid arbetsutskottets sammanträde 2006-10-17 att nämndens arbetsgrupper till novembersammanträdet lämnar en kort redovisning/sammanfattning av gruppernas arbete under mandatperioden. Skriftliga rapporter har skickats ut tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.

Sammanträdet

Louise Branting (c) rapporterar från arbetsgruppen ”Eftergymnasial utbildning”.
Kristian Krassman (s) rapporterar från arbetsgruppen ”Övergång grundskola – gymnasieskola.
Jane Trepp (c) rapporterar från arbetsgruppen ”Droger och hälsa”.
Nils Matsson (m) rapporterar från arbetsgruppen ”Gymnasieskolans inre arbete”.
Catarina Wahlgren (v) meddelar att gruppen ”Integration” aldrig haft några möten.

________UN § 87

Rapport från kurser och konferenser

Louise Branting (c) rapporterar från ”Morgondagens validering ur ett regionalt perspektiv” i Stockholm 2006-11-27:

Valideringsdelegationen hade inbjudit beslutsfattare och nyckelaktörer inom validering till en mötesserie i samtliga landets regioner under hösten 2006. Mötena anordnas inför arbetet med den slutrapport som ska lämnas till regeringen i samband med att delegationen upphör vid 2007 års utgång. Synpunkter från mötena kommer att dokumenteras och tas i beaktan i slutrapporten.
Programpunkter:
• Regional samverkan och validering: diskussion kring organisation, finansiering samt samverkan och ansvar kring möjligheten till validering
• De europeiska riktlinjerna och kvalitetskriterierna för validering
• Kvalitetskriterier för utförande av validering
• Utbildning och krav för anordnare av valiering
• Olika stöd på Valideringsdelegationens webbplats.

Förutom Louise deltog även rektorerna vid CLL Linn Franzdotter och Inka Wilhelmsson.

________


UN § 88

Avtackning

Ordföranden Nils Matsson (m) tackar nämnd och förvaltning för gott samarbete under den gångna mandatperioden och överlämnar en blomma till nämnden.

Vice ordföranden Kristian Krassman (s) framför sitt och oppositionens tack till Nils och överlämnar en blomma.

Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander tackar Nils och hela nämnden.

Ordföranden avslutar sammanträde med att överlämna sammanträdesklubban till den nye ordföranden för utbildningsnämnden, Louise Branting (c), som tillträder 
fr o m 2007-01-01. Hon tillönskades även ”lycka till” med sitt nya uppdrag.

________