UN 070109
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 15.30-15.55


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Ulrika Falk (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-01-15, kl. 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-7
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Ulrika Falk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-01-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-01-16 anslags nedtagande 2007-02-06

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 09.00-12.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-14.45 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Sören Forslund m x 
Therese Torstorp m x 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Christer Thorström m x 
Beate Ronqvist c x 
Gail Watt m x 
Seida Sabanovic c x 
Vakant c - - 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl.15.30-15.55 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Sören Forslund m x 
Therese Torstorp m x 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Christer Thorström m x 
Beate Ronqvist m x 
Gail Watt m x 
Seida Sabanovic c x 
Vakant c x 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x Tjänstgörande ersättare 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

1 Val av justerare och tid för justering 5

2 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i utbildnings-
nämndens arbetsutskott år 2007-2010 6

3 Antagande av regler avseende ersättares tjänstgöring i
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2007-2010 7

4 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2007 8

5 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor år 2007 9-10

6 Förslag på ändringar i arbetsordningar för de lokala
styrelserna vid Rodengymnasiet 11-12

7 Nämndens tack till förvaltningen 13

________
UN § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Ulrika Falk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2007-01-15, 
kl. 14.00.

________UN § 2 

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott år 2007-2010

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att entlediga nuvarande arbetsutskotts ledamöter och ersättare,

att fr o m 2007-01-01 t o m mandatperiodens slut år 2010 utse följande personer till ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott

Ledamöter Ersättare
Louise Branting, ordf (c) Hans Öijerstedt (c)
Sören Forslund (m) Eva Eriksson (m)
Åsa Wennerfors (fp) Linda Bjernler (fp)
Kristian Krassman, v ordf (s) Lars-Erik Jansson (s)
Ulrika Falk (s) Ulla Bratt (s)

att utse Anders Selholm (kd) till observatör i arbetsutskottet under nämnda mandatperiod.

________

Expediering:
De berörda, Offset, Lönekontoret, Kommunkansliet
UN § 3 Dnr UN 07-01 600

Antagande av regler avseende ersättares tjänstgöring i 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2007-2010

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta regler enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18, § 290, avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott.

1. personlig ersättare
2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll
3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven
nedanstående partigrupp partigruppsordning
m kd, fp, c
c fp, kd, m
fp m, c, kd
kd m, fp, c
s v
v s

_________


UN § 4 Dnr UN 06-150 006

Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2007 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd
Kl. 13.00-16.30 Kl. 09.00-16.00

23/1 9/1 konstituerande
6/2 bokslut 2006 20/2 bokslut 2006
6/3 20/3
13/4 preliminär intagning till gy fredag 25/4 onsdag
8/5 delårsrapport 1 22/5 delårsrapport 1
14/6 frikvotsintagning torsdag
27/6 slutlig intagning till gy onsdag
14/8 29/8 onsdag
11/9 delårsrapport 2 25/9 delårsrapport 2
9/10 23/10
13/11 28/11 onsdag
11/12 intagningsärenden, org mm

Underlag för beslut

Förslag på sammanträdestider 

Politisk beredning

Au 061212 Arbetsutskottet har 2006-12-12, § 82, behandlat ärendet.
Förslag från (s) att försöka förlägga sammanträdena till lokaler som tillhör utbildningsnämndens ansvarsområde eller till företag. 

Beslutande sammanträde

UN 070109 Tiden för nämndens sammanträden ändras från kl. 08.30- 16.00 till 09.00- 16.00.
Ordföranden meddelar att utöver ovan nämnda sammanträdesdagar kommer att anordnas ”utbildningsdagar” för att bredda kompetensen i den nya nämnden. Ordföranden och vice ordföranden kommer att gemensamt med förvaltningen upprätta en tidsplan för dessa dagar.

________

Expediering: Kommunkansliet, Offset, Utbildningskontoret


UN § 5 Dnr UN 06-160 612

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor år 2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas § ersättning till fristående gymnasieskolor, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1),

att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2007.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-12-06

Bakgrund

Fr o m 2003-01-01 gäller ett nytt bidragssystem för ersättning till fristående gymnasieskolor. Det nya bidragssystemet innebär att elevens hemkommun ska lämna bidrag för varje elev som genomgår utbildning i en fristående gymnasieskola motsvarande den kostnad som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen har hänförts till av Skolverket.
Om ett sådant program inte finns i elevens hemkommun, men den kommun där den fristående skolan är belägen anordnar programmet, skall bidraget motsvara kostnaden för det programmet i den kommunen.

Bidraget skall i båda fallen bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid föredelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen. Hänsyn skall dock tas till skolans åtagande och elevens behov samt hemkommunens ansvar för att bereda gymnasieutbildning åt samtliga ungdomar i kommunen som har rätt till sådan.

Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lägeskommunen, skall det belopp utbetalas som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, skall kommunen som regel betala ett extra bidrag för det.
forts

UN § 5 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1), att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2007.

Politisk beredning

Au 061212 Arbetsutskottet har 2006-12-12, § 84, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde
UN 070109 Bitr förvaltningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet. 

______

Protokollets expediering:
Fristående gymnasieskolor, utbildningschef, förvaltningsekonom, bitr förvaltningschef, ekonomiassistent
UN § 6 Dnr UN 05-52 612

Förslag på ändringar i arbetsordningar för de lokala styrelserna vid Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa arbetsordningar för de nya enheterna
· Skolenheten IV-programmet och Gymnasiesärskolan
· Skolenheten Människa, Natur och Samhälle samt för 
· Skolenheten Kultur, Media och Teknik
i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2007-01-01, att gälla fr o m vårterminen 2007,

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om arbetsordning för ”Skolenheten Service, Ekonomi och Kommunikation” på sammanträdet 2006-01-23.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2007-01-02

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2005-11-28 bemyndigat utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vi d Rodengymnasiet, att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet. Utbildningsnämnden har därefter på sammanträde 
2005-11-29 fastställt arbetsordning för respektive sektorsstyrelse.

Fr o m 2007-01-01 upphörde den tidigare sektorsindelningen vid Rodengymnasiet. Gymnasieskolan organiseras nu i enheterna:
- IV-programmen och Gymnasiesärskolan
- Människa, Natur och Samhälle
- Service, Ekonomi och Kommunikation
- Kultur, Media och Teknik
- Teknik och Produktion samt
- Häverögymnasiet
samtliga med utökad autonomi jämfört vid de tidigare sektorerna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar forts.

UN § 6 forts.

att fastställa arbetsordningar för de nya enheterna
· Skolenheten IV-programmet och Gymnasiesärskolan
· Skolenheten Människa, Natur och Samhälle
· Skolenheten Service, Ekonomi och Kommunikation samt för
· Skolenheten Kultur, Media och Teknik
i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2007-01-01, att gälla fr o m vårterminen 2007.

Följande ändringar föreslås
- ESS-sektorns tidigare stadgar skall gälla för Skolenhet IV-programmen och Särskolan
- OS-sektorns stadgar skall gälla för Skolenhet Människa, Natur och Samhälle
- HS-sektorns stadgar skall gälla för Skolenhet Service, Ekonomi och Kommunikation
- NT-sektorns stadgar skall gälla för Skolenhet Kultur, Media och Teknik
Därutöver har paragrafen gällande styrelsens sammansättning i respektive arbetsordning anpassats så, att medarbetare och elever i de program som finns inom de nya enheterna har representation i styrelserna.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.
Sören Forslund (m) påpekar att i utskicket av handlingar saknas arbetsordningen för Skolenheten Service, Ekonomi och Kommunikation. Ordföranden föreslår att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut beträffande ovannämnda skolenhet.

________

Expediering: Skolenheterna på Rodengymnasiet, elevombudsmannen, utbildningschefen, bitr förvaltningschefen


UN § 7

Nämndens tack till förvaltningen

Louise Branting (c), Sören Forslund (m) och Kristian Krassman (s) framför nämndens tack till förvaltningsledning och de nya skolenheternas rektorer/chefer för en mycket intressant och givande dag. 

Förvaltningsledningen inledde dagen med att presenterat sig inkl arbetsuppgifter. Därefter informerades bl a om den övergripande organisationen, budget, ersättningsbestämmelser (ERS), kvalitetsarbete och förvaltningens hemsida.

Under rubriken ”Vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning” deltog rektorerna Mats-Åke Svarfvar (CLL – Centrum för livslångt lärande)
Linn Franzdotter och bitr rektor Inka Wilhelmsson (Roslagens vuxenutbildning)
Utvecklingschef Anita Carlstedt (Utbildningscentrum och Campus Roslagen).
.
Under rubriken ”Gymnasieskola” deltog Ingrid Letsjö, Marianne Agrell, Ulla-Britt Persdotter och Erik Sagrén.

_________