UN 070220

Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
15.00-16.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-10.00 Slutrapport/Skolkompassen 
Kjell-Åke Eriksson, Ledningskontoret
Kl. 10.00-10.15 Kaffe och smörgås
Kl. 10.15-11.00 Skolkompassen forts.
Kl. 11.00-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.00-16.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande: 
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekr
Ulla Peterson, utvecklingsledare (information under fm)


Utses att justera Ulla Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-02-27, kl. 10.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 8-23
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 2007-02-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-02-28 anslags nedtagande 2007-03-21

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl.09.00-12.00 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Sören Forslund m x 
Therese Torstorp m x 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Christer Thorström m x 
Beate Ronqvist m x 
Gail Watt m x 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Seida Sabanovic c x 
Vakant - - 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
8 Val av justerare och tid för justering 5

9 Årsbokslut år 2006 för utbildningsnämnden 6-7

10 Revidering av driftbudget/detaljbudget 2007 för 
utbildningsnämnden 8-9

11 Program till detaljplan för Norra industriområdet i
Norrtälje stad 10

12 Program för detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl
i Ekebyholms Allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo 11-12

13 Program för detaljplan för del av Närtunaby 9:1 i Närtuna
församling 13

14 Detaljplanf ör fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro
församling 14

15 Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2007 15

16 Val av ersättare i Handikapprådet (KHR) för mandat-
perioden 2007-2010 16

17 Utbildningsnämndens uppföljningsplan/Revidering 17

18 Utbildningsnämndens delegationsförteckning/Revidering 18-19

19 Anmälan av delgivningsärenden 20

20 Anmälan av delegationsärenden 21

21 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 22

22 Rapport från förvaltningen 23-24

23 Kurser och konferenser 25

________

UN § 8

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Ulla Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2007-02-27,
kl. 10.00.

________
UN § 9 Dnr UN 05-204 042

Årsbokslut år 2006 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna ”Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2006” daterad 2007-02-02 som årsredovisning för verksamhetsåret 2006, till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Förvaltningsskivelse inkl ”Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2006” daterad 2007-02-02

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Tidplan och anvisningar årsbokslut 
2006-12-31”. Verksamhetsberättelsen skall skickas till Servicekontoret, Lena Stockman, senast 2007-02-09. Kommunstyrelsen behandlar ärendet på sammanträde 2007-04-23 och på kommunfulläktige 2007-05-07.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2007-02-13.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen förslår i skrivelse daterad 2007-02-02 att utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna ”Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2006” daterad 2007-02-02 som årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Utbildningsförvaltningen har utifrån Ledningskontorets direktiv och mallar utformat en redovisning för verksamhetsåret 2006. Inom ramen för det begränsade utrymmet ger den en bild av måluppfyllelse i de verksamheter utbildningsnämnden ansvarar för.

Utbildningsnämndens driftbudget redovisar ett underskott med – 427 tkr
(- 0,2 %). Underskottet beror på att verksamheternas nettokostnader blev högre än budgeten. Investeringsbudgeten visar på ett överskott med 382,2 tkr.

forts.UN § 9 forts.

Politisk beredning

Au 23/1 På arbetsutskottets sammanträde 2007-01-23, § 1, lämnade förvaltningen en kort muntlig redovisning av siffermaterialet. 

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2007-02-07, § 9, att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2007-02-20.

Beslutande sammanträde

UN 20/2 Bitr förvaltningschefen och förvaltningsekonomen har tidigare under dagen informerat om ärendet.
Bitr förvaltningschefen redogör bl a för KSL:s elevenkät åk 2 för år 2006.
De kommunala friskolorna i kommunen kommer att erbjudas att deltaga i de elevenkäter som genomförs bland gymnasieeleverna i kommunen. Nämnden kommer att få en utförlig rapport av elevenkäten på nämndens sammanträde 
2007-03-20, då det även kommer finnas tillfälle att ställa frågor.
________

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom, rektorer/chefer


UN § 10 Dnr UN 06-137 041

Revidering av driftbudget/detaljbudget 2007 för utbildningsnämnden

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter meddelar att de ej deltar i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna förvaltningens förslag till revidering av detaljbudget 2007.

Protokollsanteckning

”Socialdemokraterna och vänsterpartiet anser att budgeten för CLL borde ha justerats med motsvarande belopp som uteblivit p g a borttaget statsbidrag. Vi är av den uppfattningen att borttagandet kraftigt beskär CLL:s möjligheter att fullfölja och hantera sitt uppdrag och sin nya organisation”.

Underlag för beslut

Reviderad detaljbudget för utbildningsnämnden

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2006-11-28, § 71 att fastställa driftbudget år 2007 för utbildningsnämnden enligt förslag daterat 2006-11-14.
Arbetsutskottet beslutade 2006-12-12, § 85 att godkänna förvaltningens förslag till revidering av detaljbudget 2007.

Tjänstemannaberedning

Omfördelning har skett av fd Wernerssonpengarna (2,8 mkr) enligt följande: 
· SYV-grundskola 492 tkr
· Intagningsenheten 98 tkr
· Gymnasiesärskolan 500 tkr
· Elevpengen 1710 tkr
Från reserven omfördelades enligt följande:
* Gymnasiesärskolan 1000 tkr
* Elevpengen 200 tkr

forts.UN § 10 forts.

Beslutande sammanträde

UN 20/2 Kristian Krassman (s) meddelar att socialdemokraternas ledamöter ej deltar i beslutet. En protokollsanteckning lämnas.

________

Expediering:
Utbildningschef , bitr förvaltningschef, förvaltningsekonomUN § 11 Dnr UN 06-162 214

Program till detaljplan för Norra industriområdet i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med tillfredsställelse ställa sig bakom de förslag till förändringar och utveckling av Norra industriområdet som redovisats i ”Program till detaljplan för Norra industriområdet i Norrtälje stad”. 

Underlag för beslut
Planförslag från Stadsarkitektkontoret daterat 2006-12-13
Förvaltningsskrivelse daterad 2007-01-19

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande lämnat förslag till detaljplan för Norra industriområdet i Norrtälje stad. Det är området norr om Vätövägen där bl a nya större butiker har etablerats på båda sidor om Baldersgatan och där fastigheterna Jungfrun 2 och 3 ligger. I de fastigheterna har kommunen f n tre gymnasieutbildningar: byggprogrammet, fordonsprogrammet och individuella programmet.

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att minska avståndet mellan det nya bostadsområdet i Färsna och stadskärnan. Baldersgatan föreslås upprustas och göras om till en stadsgata med förtätad bebyggelse längs gatan. Planområdet ska bli en naturlig del av staden, vilket innebär att verksamheter som medför risker och störningar föreslås flyttas till annan del av staden med strategiskt bra läge. Yttrandet skall vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2007-02-09.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta att med tillfredsställelse ställa sig bakom de förslag till förändringar och utveckling av Norra industriområdet som redovisats i ”Program till detaljplan för Norra industriområdet i Norrtälje stad”.

Politisk beredning 

Au 23/1 Arbetsutskottet har 2007-01-23, § 2, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.
_________
Expediering: Kommunstyrelsen, utbildningschef

UN § 12 Dnr UN 07-23 214

Program för detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl
Ekebyholms Allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående ”Program till detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl Ekebyholms Allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo”.

Underlag för beslut

Missiv från planavdelningen, Stadsarkitektkontoret, 2007-01-25. Plan- och programhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se
Förvaltningsyttrande daterat 2007-01-30

Bakgrund

Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för en utveckling av Ekebyholmsområdet med ett lantligt och naturnära alternativ med ett samlat boende för alla åldersgrupper. I programmet till detaljplan planeras för småhusbebyggelse med 28 småhus och 3 radhus samt servicelokal i anslutning till radhusen, på del av fastigheterna Libbersmora 1:2 samt Karby 1:3 norr om väg 1081.
Programmet finns tillgängligt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
20 § under tiden 25/1 – 9/3 2007. Synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 9/3.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2007-01-30 att utbildningsnämnden beslutar att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående ”Program till detaljplan för del av Libbersmora 1:2 m fl Ekebyholms Allé, Jägartorpet småhusområde i Rimbo”.
”Den föreslagna bebyggelsen i det här programmet innebär inga förändringar som kan bli kostnadsdrivande för den verksamhet utbildningsnämnden ansvarar för. Planen bidrar till fortsatt utveckling av Norrtälje kommun och bidrar till att kommunens vision och mål kan uppnås. Den planerade bebyggelsen kommer även att bidra till att Ekebyholmsskolan får ett breddat underlag, vilket ger förutsättningar för fortsatt verksamhet och utveckling”
forts.

UN § 12 forts.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2007-02-07, § 12, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.
__________

Expediering:
Kommunstyrelsen, utbildningschef

UN § 13 Dnr UN 07-22 214

Program till detaljplan för del av Närtunaby 9:1 i Närtuna församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående ”Program till detaljplan för del av i Närtunaby 9:1 i Närtuna församling”.

Underlag för beslut
Missiv från planavdelningen, Stadsarkitektkontoret 2007-01-23. Program- och planskiss finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se
Förvaltningsyttrande daterat 2007-01-30

Bakgrund

Planförslag för del av Närtunaby 9:1 Närtuna församling innebär att ca 18 nya enbostadshus och ett mindre flerbostadshus, med möjligt äldreboende, kan uppföras i den sluttande skogsbacken vid den befintliga byvägen. De föreslagna 18 tomterna ligger utmed denna väg och på var sin sida. Det värmeverk som planeras skall också värma skolan och eventuellt närliggande fastigheter. Vattenförsörjningen ska klaras med ett nytt värmeverk och avloppen ansluts till en ny infiltrationsanläggning.

Programmet finns tillgängligt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
20 § under tiden 25/1 – 8/3 2007. Synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 8/3.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2007-01-30 att utbildningsnämnden beslutar att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående ”Programplan till detaljplan för del av i Närtunaby 9:1 i Närtuna församling”.

Den föreslagna bebyggelsen i enlighet med programplanen innebär inga förändringar som direkt kan bli kostnadsdrivande för den verksamhet utbildningsnämnden ansvarar för.

Politisk beredning
Au 7/2 Arbetsutskottet har 2007-02-07, § 13, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens. 
Expediering: Kommunstyrelsen, utbildningschef

UN § 14 Dnr UN 07-21 214

Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Stadsarkitektkontoret meddela att utbildningsnämnden inte har något att erinra angående ”Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling”.

Underlag för beslut
Missiv från planavdelningen, Stadsarkitektkontoret 2007-01-24. Genomförandebeskrivning och plankarta finns tillgängliga på kommunens hemsida www.norrtalje.se
Förvaltningsyttrande daterat 2007-01-30

Bakgrund

Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra 4 enbostadshus 140 kvm med tillhörande uthus 60 kvm på fastigheten Anderssvedja 2:41. De planerade husen ses som en bra komplettering till den befintliga bebyggelsen som består av permanentbostäder och fritidshus.

Planförslagets samrådshandlingar finns tillgängligt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 20 § under tiden 24/1 – 8/3 2007. Synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 8/3.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2007-01-30 att utbildningsnämnden beslutar att till Stadsarkitektkontoret meddela att nämnden inte har något att erinra angående ”Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling”.

”Den föreslagna bebyggelsen i enlighet med programplanen innebär inga förändringar som kan bli kostnadskrävande för den verksamhet utbildningsnämnden ansvarar för.”

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2007-02-07, § 14, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.
Expediering: Kommunstyrelsen, utbildningschef

UN § 15 Dnr UN 07-29 026

Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2007 föreslå delegationsordning, frånvarorapportering ( personal), åtgärder med anledning av 2006 års uppföljning och extern fakturering.

Underlag för beslut
Förvaltningens förslag på internkontrollområden 2007 daterad 2007-01-30

Bakgrund

Alltsedan 2001-02-19, § 52, gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.
Som ett komplement till reglementet har framtagits ”Tillämpningsanvisningar till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet” inom utbildningsnämndens verksamhetsområde daterat 2006-02-23.

Ärendet har behandlats i PAMK 2007-02-13.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår följande internkontrollområden:
delegationsordning (efterlevnad)
- frånvarorapportering, personal (rutiner), 
- åtgärder med anledning av 2006 års uppföljning (har de genomförts?) 
- extern fakturering (rutiner).

Politisk beredning

Au 7/2 Ärendet har behandlats i arbetsutskottet 2007-02-07, § 10.

________

Expediering:
Ledningskontoret (Mari Lustig), utbildningschef; bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom


UN § 16 Dnr UN 07-09 747

Val av ersättare i Handikapprådet (KHR) för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att som ersättare i Kommunala Handikapprådet (KHR) utse Åsa Wennerfors (fp) för mandatperioden 2007-2010.

Underlag för beslut

Skrivelse från handikappkonsulten daterad 2007-01-10

Bakgrund

Enligt reglementen skall respektive nämnd utse ledamöter och ersättare i handikapprådet (KHR) och pensionärsrådet (KPR). Vissa justeringar i reglementet kommer att genomföras p g a den nya nämndorganisationen.
Råden är ett organ under TioHundranämndens huvudmannaskap.
KHR skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare och KPR skall bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. I KHR utser Barn- och skolnämnden en ledamot och utbildningsnämnden en ersättare.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2007-02-07, § 11, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2007-02-20.

Beslutande sammanträde

UN 20/2 Ordföranden föreslår att Åsa Wennerfors (fp) utses som ersättare i KHR.
Kristian Krassman (s) yrkar bifall till förslaget.
________

Expediering:
Omsorgsförvaltningen (Göran Olsson), Å Wennerfors

UN § 17 Dnr UN 07-17 600

Uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämndens ansvarsområden/Revidering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för informationen samt

att beslut om revidering av uppföljningsplanen tas på nämndens sammanträde 2007-03-20.

Underlag för beslut

Förslag till ”Uppföljnings- och utvärderingplan för utbildningsnämndens ansvarsområden” 

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2007-02-07. § 15, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2007-02-20 lämna förslag på revidering av uppföljningsplanen på följande nivåer: förvaltningsövergripande nivå, nämndsövergripande nivå och verksamhetsnivå.

Beslutande sammanträde

UN 20/2 Utvecklingsledaren Ulla Peterson har tidigare under dagen redogjort för förslaget. 
Två nya uppföljnings/utvärderingsområden har lagts till nämligen: Gymnasieelevernas hälsa och livsstil och Stöd till elever med särskilda behov. Ulla betonar att detta är endast ett förslag som bör diskuteras ytterligare i partigrupperna. Ordföranden meddelar att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 2007-03-06 och att nämnden tar beslut på sammanträdet 2007-03-20.

_______

Expediering:
Utbildningschef, utvecklingsledare
UN § 18 Dnr UN 07-18 600

Utbildningsnämndens delegationsförteckning/Revidering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med tillägget

att i enlighet med Ledningskontorets rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till revidering av delegationsförteckning daterad 
2007-02-02

Bakgrund

Utbildningsnämndens gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17 (revidering av tidigare fastställd förteckning 2003-02-26, § 16. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut skall ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med Kommunallagens 6 kap, § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Ärendet har behandlats i PAMK 2007-02-13.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2007-02-07, § 15, föreslå utbildningsnämnden besluta att beslut av detaljplaner som är av mindre betydelse för utbildningsnämndens verksamhetsområde delegeras till arbetsutskottet samt att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2007-02-20.

Beslutande sammanträde

UN 20/2 Ordföranden meddelar att direktiv kommit från kanslichef Christina Nilsson, att följande skall gälla beträffande yttranden över detaljplaner: Kommunstyrelsen har fr o m årsskiftet tagit över ansvaret för program och detaljplaner från f d byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret handlägger planerna i avvaktan på tjänstemannaorganisationen. Nämndernas yttranden skall skickas till UN § 18 forts.

kommunstyrelsen som inte kommer att invänta yttranden, därför måste besvarandet av planerna tidsplaneras. De föreslår att nämnden delegerar samrådet till förvaltningschef och att utställningsyttandet skall tas av nämnden.

Kristian Krassman (s) med instämmande av Sören Forsberg (m) och Anders Selholm (kd) föreslår att detaljplaner som ej berör utbildningsnämndens verksamhetsområde delegeras till utbildningschefen övriga som har betydelse för nämndens område behandlas i nämnden.

Ordförande meddelar att kommunjuristen kommer att arbeta fram ett förslag till en likalydande delegationsförteckning för alla nämnder när det gäller allmänt, personal, ekonomi och upphandling. Alla nämnder skall använda samma mall som sen var och en får fylla på med sina respektive nämndspecifika delegationer.

_______ 

Expediering: 
Rektorer/chefer, utbildningschef, bitr förvaltningschef, utvecklingsledare, förvaltningsekonomUN § 19 Dnr UN 07-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2007-02-12.

__________


UN § 20 Dnr UN 07-08 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2007-02-07

_________

UN § 21

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar 

Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i seminariet ”Omvärldsanalys” på Grisslehamns havsbad 7-8 februari tillsammans med övriga nämnders presidier och Ledningskontor.

Arbetsutskottets deltagande i seminariet ”Entreprenörskap och skola-Näringsliv i samverkan” på Campus Roslagen den 13 februari 2007. Norrtälje kommun är en av kommunerna i Stockholms län som deltar i projektet Ungt Entreprenörskap. Projektet syftar till att utveckla det entreprenöriella tänkandet i skolan samt vidareutveckla samarbetet med näringslivet och samhället utanför skolan. Projektet riktar sig till alla åldrar från förskoleklass till gymnasiet. Seminariet hade anordnats i samarbete med barn- och skolförvaltningen.

Ordförandens medverkan i en idé- och konferensdag ”Transport Management” - en ny utbildning i Norrtälje anordnad av Utbildningsförvaltningen i samarbete med Malmö Högskola på Campus Roslagen den 8 februari 2007. Dagen handlade om branschens utbildningsbehov i stort och den specifika utbildningens innehåll och uppläggning.

Ordföranden kommer att deltaga i utbildningen ”Att vara ordförande” på Campus Roslagen 2007-03-07 anordnad av Ledningskontoret. Kursledare är Håkan Torngren, jurist/seniorkonsult på avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

________UN § 22

Rapport från Ledningskontoret/förvaltningen

Kjell-Åke Eriksson, kvalitetsutvecklare, Ledningskontoret
har mellan kl. 09.00-11.00 informerat utbildningsnämnden om ”Skolkompassens” slutrapport daterad 2006-10-18. Skolkompassen – ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting och Norrtälje kommun. Syftet är att värdera och bedöma kvaliteten i styr- och ledningsprocessen på skolans område. Ett utvärderingsteam bestående Kjell-Åke Eriksson, Norrtälje kommun, Christina Granberg, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Urban Lindahl, Nybo kommun har under tiden 13-15 september 2006 genomfört utvärderingen.

Skolkompassen har utvärderat åtta områden där man kan erhålla max 100 poäng inom varje område. Resultatet inom huvudområdena enligt nedan:
1. Offentlighet och demokrati 32 poäng
2. Tillgänglighet och brukarorientering 39 -”-
3. Samspel politiker och tjänstemän 55,5 –”-
4. Styrning och ledning 51 -”-
5. Kontroll och styrning 60 -”-
6. Personalpolitik 43 -”-
7. Verksamhetsutveckling 43,5 -”-
8. Verksamhetens resultat 38 -”-
Summa totalt: 362 poäng

Utifrån utvärderingen enligt Skolkompassen vill utvärderarna ge en sammanfattande bild för möjlig utveckling av utbildningsnämndens och förvaltningens arbete:
· Samla ihop delarna till det övergripande
· Systematisera analyser och jämförelser såväl internt som externt
· Följ upp att resultaten motsvarar uppsatta mål och inriktningar 
· Rikta även ett ökat fokus mot medborgaren
· Vi ser en stark utvecklingspotential och en acceptans i organisationen för den påbörjade organisationsförändringen och dess utvecklingsarbete.
Utvärderingen har genomförts i sex kommuner. Den högsta poängen som uppnåtts hittills är 489 poäng. Utvärderingsarbetet kommer att fortsätta i andra kommuner i landet. Ordföranden tackar Kjell-Åke för en mycket intressant och genomarbetad återrapport/analys.
forts.


UN § 22 forts.

Utbildningschefen rapporterar: 

Rektor Robert Ekstrand, har fr o m 2007-05-01, sagt upp sig från sin tjänst som rektor vid enheten ”Service, ekonomi och kommunikation” vid Rodengymnasiet.
Han har fått en rektorstjänst vid Manillaskolan i Stockholm. Tjänsten kommer att utlysas och tillsättas fr om höstterminen.

Utbildningschefen, Anita Carlstedt (Utbildningscentrum), Karin Thalén och Jenny Larsson (Tiohundra) har träffat prefekt Åke Seiger, KI (Karolinska Institutet) på Campus Roslagen angående institutionens uppbyggnad efter omorganisationen och ansvaret för sjuksköterskeutbildningen i Norrtälje.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Statistik över preliminär ansökan till gymnasieskolan 2007. Sista dag för att söka till gymnasieskolan var den 15 februari. Ändringsvalsperioden pågår tom den 11 maj. Totalt sökande till Rodengymnasierna (588), Häverögymnasiet (46), sökande till andra kommuner (107) och sökande till friskolor (182). Total sökande uppgår till 923 (år 2006 var antalet sökande totalt 891 elever). Den största ökningen står Byggprogrammet för med 86 sökande (50 elever år 2006). Hela ansökningsbilden finns på kommunens hemsida www.norrtalje.se/utbildning.

_________

UN § 23

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att från utbildningsnämndens fortbildningsanslag fördela 25 tkr till majoriteten och 25 tkr till oppositionen att användas till kurser och konferenser under året,

att ordföranden och vice ordföranden beslutar om vilken ledamot eller ersättare i nämnden som skall deltaga,

att ledamot/ersättare förutsätts dokumentera kursen/konferensen och att därefter på nämndens nästkommande sammanträde lämna en muntlig och skriftlig återrapport samt

att till ”Kommunal Skolriksdag” den 27-28 mar2007 anmäla Kristian Krassman (s), Lars-Erik Jansson (s), Ulrika Falk (s), Ulla Bratt (s), Louise Branting (c) och Sören Forslund (m)

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2007-02-07, § 4, föreslå utbildningsnämnden besluta
att från utbildningsnämndens fortbildningsanslag fördela 25 tkr till majoriteten och 25 tkr till oppositionen att användas till kurser och konferenser under året, att ordföranden och vice ordföranden beslutar om vilken ledamot eller ersättare i nämnden som skall deltaga, att ledamot/ersättare förutsätts dokumentera kursen/konferensen och att därefter på nämndens nästkommande sammanträde lämna en muntlig och skriftlig återrapport. Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta frågan, om vilka ledamöter/ersättare som skall deltaga i årets ”Kommunal Skolriksdag” den 27-28 mars, till nämndens sammanträde 2007-02-20.

________

Expediering:
Förvaltningsekonom