Plats och tid                        Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
13.30-14.00

                                         

Beslutande                         Se närvarolista

 

                                        Program:

                                        Kl. 09.00-10.00                      Förvaltningen informerar om dagens ärenden

                                        Kl. 10.00-10.15                      Kaffe och smörgås

                                        Kl. 10.15-12.00                      Skolkompassen (diskussion i grupper)

                                        Kl. 12.00-13.00                      Lunch

                                        Kl. 13.00-13.30                      Skolkompassen (forts)

                                                                                       Gruppsammanträden inkl kaffe

                                        Kl. 13.30-14.00                      Nämndsammanträde

 

 

 

 

 

Övriga deltagande               Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

                                        Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (information under fm)

                                        Ulla Peterson, utvecklingsledare (information under fm)

                                        Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)

                                                      Elisabeth Åhman, elev SP 2D, Rodengymnasiet (yrkeslivsorientering) fm

                                        Margaretha Dalby, sekr

 

 

 

Utses att justera                         Lars-Erik Jansson (s)

 

Justeringens

plats och tid                        Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-03-26, kl. 13.00

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 24-34

                                                                             Margaretha Dalby

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Louise Branting

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Lars-Erik Jansson

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Utbildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-03-20

 

Datum för                                                                                                  Datum för

anslags uppsättande                2007-03-27                             anslags nedtagande  2007-04-17

 

Förvaringsplats

för protokollet                      Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje

 

 

Underskrift                                  .................................................................
Margaretha Dalby

                                                      Utdragsbestyrkande

 


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 09.00-12.00

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

  x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Sören Forslund

m

  x

 

 

 

 

Vakant

m

 

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

  x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

  x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

 kd

  x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

  x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Christer Thorström

m

  x

 

 

 

 

Beate Ronqvist

m

  x

 

 

 

 

Gail Watt

m

  x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

  x

 

 

 

 

Seida Sabanovic

c

  x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

  x

 

 

 

 

Linda Bjernler

fp

 

  x

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

  x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

  x

 

 

 

 

Aghbal Safari

v

 

  x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 13.30-14.00

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

  x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

  x

 

 

 

 

Sören Forslund

m

  x

 

 

 

 

Vakant

m

 

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

  x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

  x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

  x

 

 

 

 

Anders Selholm

 kd

  x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

  x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Christer Thorström

m

  x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Beate Ronqvist

m

  x

 

 

 

 

Gail Watt

m

  x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

  x

 

 

 

 

Seida Sabanovic

c

  x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

  x

 

 

 

 

Linda Bjernler

fp

 

  x

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

  x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

  x

 

 

 

 

Aghbal Safari

v

 

  x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


 

                                        REGISTER

                                        §                                                                                                    Sid    

                                       

24      Val av justerare och tid för justering                                     5

 

                   25   Månatlig budgetuppföljning för utbildningsnämnden,
                          januari-februari 2007                                                             6-7

 

                   26   Redovisning av användning av särkilt anslag för utvecklings-
                          insatser inför införandet av ”Gymnasieskola 2007”             8

 

                   27   Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2007/Revidering med
                               anledning av Kf:s beslut om nya uppdrag                                                     
9-10

 

                   28  Uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämndens
                         ansvarsområde/
Revidering                                                                          11

 

29      Anmälan av delgivningsärenden                                           12

 

30      Anmälan av delegationsärenden                                           13

 

31      Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden      14

 

32      Rapport från förvaltningen                                                    15

 

33      Kurser och konferenser/Återrapport från seminarium                              16

 

34      Övrigt ärende                                                                        17

Avknoppning/privatisering av  kommunal verksamhet

 

 

                                        ________


 

 

                                        UN § 24

 

                                        Val av justeringsman och tid för justering

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

 

                                        att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor
                                        2007-03-26, kl. 13.00.

 

________

 

 


 

UN § 25                               Dnr UN 07-47   042

 

                                        Månadsbokslut  för utbildningsnämnden, januari-februari
                                        2007

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

                                        att med godkännande överlämna månadsbokslut för januari-februari 2007 till                                         kommunstyrelsen.

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Månadsbokslut för januari-februari 2007

 

                                        Bakgrund

 

                                        Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som tillsänds kommunstyrelsen. Bokslutet för februari månad skickas senast 2007-03-16 till Ledningskontoret.

 

                                        Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2007-03-13.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Föreligger förvaltningens ekonomirapport för perioden januari-februari 2007.

                                        Nettoavvikelsen är + 332,5 tkr i överskott jämfört med periodens budget. Intäktssidan visar ett underskott med 547, 5 tkr och kostnadssidan ett överskott med 880 tkr.

                                        Av rapporten framgår att 14,2 % av årsanslaget är förbrukat att jämföra med riktvärdet  16,7%.

                                        Förvaltningen har målet att nå 0-resulat vid årets slut, men följande risker finns:

·         Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognos som förvaltningen lagt. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än beräknats.        

·         Nya skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram, p g a att elevtrycket till den egna gymnasieskolan ser ut att bli större än den prognos som gjordes hösten 06, eventuellt överskridande med 1000-1500 tkr

·         Riktade stödresurser kommer att överskridas med minst 300-400 tkr, fler elever behöver stöd i undervisningen och assistenthjälp

·         Antalet SFI-elever har nästan fördubblats på 6 månader, från 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar

UN § 25 forts.

 

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:

·         Ökade kostnader för riktat stöd och för gymnasiesärskolans interkommunala kostnader kan täckas med förvaltningsreserven

·         Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som inte direkt är nödvändiga för verksamheten. Överskridandet kan delvis täckas med eventuella överskotet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever, om elevprognosen till andra kommuner och friskolor blir lägre än beräknat. Preliminära siffror pekar på färre sökande till andra skolor utanför Norrtälje kommun

·         Noggrann analys skall göras på hur de ökade kostnaderna för SFI kan hanteras inom nämndens budget för all vuxenutbildning.

 

                                        Investeringsbudget:

                                        Under januari-februari har 1 106 tkr använts av årsbudgeten på 4 000 tkr.

                                        Överföring av 302 tkr från 2006 års investeringsanslag kommer att redovisas i          mars.                                       

 

                                        Politisk beredning

 

Au 6/3                             Arbetsutskottet har 2007-03-06, § 17, behandlat ärendet.         

                                       

                                        Beslutande sammanträde

 

UN 20/3                          Förvaltningsekonomen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

 

                                        _______

 

                                        Expediering:

                                                      Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom

 


 

                                        UN § 26                               Dnr UN 05-204   042

 

                                        Redovisning av användningen av särskilt anslag för utvecklingsinsatser inför införande av ”Gymnasieskola 2007”

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

                                        att tacka för redovisningen.

                                       

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningens redovisning av anslaget

 

                                        Bakgrund

 

                                        I budget för 2006 fick utbildningsnämnden en utökning av ramen med 500tkr.

                                        Anslaget avsågs täcka utökade kostnader för utvecklingsinsatser inför implementeringen av ”Gymnasieskola 2007”.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 6/3                             Arbetsutskottet har 2006-03-06, § 18, behandlat ärendet.

                                       

                                        Beslutande sammanträde

 

UN 20/3                          Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen lämnat en redovisning av hur anslaget 500 tkr till ”Gymnasieskola 2007” belastats under 2006. Av redogörelsen framgår att 165 500 kr förbrukats och att medlen använts till litteratur och utvecklingsinsatser.

 

                                        _________

                                                     

                                                                                                                

                                        UN § 27                               Dnr UN 06-87   600

 

                                        Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2007/Revidering med anledning av KF:s beslut om nya uppdrag

 

                                                      Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

                                        att anta föreliggande förslag till reviderad verksamhetsplan 2007 med supplement för utbildningsnämnden, daterad 2006-03-06.

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        ”Justering av budget och inriktning 2007 och plan 2008-2009”

                                        Förvaltningens förslag till revidering av verksamhetsplanen 070306

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunfullmäktige fattade 2005-10-31 beslut om Budget och inriktning 2006-2008. Det antagna dokumentet innhåller mål och uppdrag, en tvåårsbudget för 2006-2007 samt en plan för 2008. Budget för 2007 samt plan för 2008 behöver inför 2007 justeras av följande skäl:

·         tekniska justeringar såsom internhyror

·         nya prognoser för skatteintäkter mm

·         regeringens proposition ändrat på vissa förutsättningar

·         mindre omprioriteringar av den borgerliga majoriteten.

Den antagna Budget och inriktning för 2006-2008 bör också kompletteras med uppdrag utifrån den borgerliga majoritetens överenskommelse för den kommande perioden.

Utbildningsnämnden har fått följande uppdrag till följd av den borgerliga överenskommelsen:

·         ta fram förslag till mål och åtgärder för att höja kvaliteten i gymnasieskolan

·         ta fram för slag till utveckling av lärlingsutbildningen i samverkan med företagen med Häverögymnasiet som förebild.

 

                                        Ärendet har behandlats i PAMK 2007-03-13.

                                       

                                        Politisk beredning

 

Au 6/3                             Arbetsutskottets har 2007-03-06, § 20, behandlat ärendet.

 

                                                                                     .                                                        forts   

                                       

                                        UN § 27 forts.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

UN 20/3                          Ordföranden har tidigare under förmiddagen redovisat förslag på tillägg till planen utifrån Kf:s beslut (punkt 6 under rubriken Kunskapsutveckling-kvalitetssäkring) samt vissa redaktionella ändringar i förslaget.

 

                                        Ordföranden meddelar att arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för år 2008 kommer att påbörjas under maj månad. Beslut kommer att tas i utbildningsnämnden i september.

                                        ________

                                                      Expediering:

                                                      Kommunstyrelsen, Ledningskontoret, Utbildningskontoret, rektorer/chefer

                                        UN § 28                               Dnr UN 0717   600

 

                                        Uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämndens ansvarsområde/Revidering

 

                                                      Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

                                        att anta förvaltningens förslag till revidering av utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan, daterad 2007-03-05.

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningens förslag till revidering

 

                                        Bakgrund

 

UN 20/2                          Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 17, att tacka för informationen samt att beslut om revidering av uppföljnings- och utvärderingsplanen fattas på nämndens sammanträde 2007-03-20.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 6/3                             Arbetsutskottet har 2007-03-06, § 21, behandlat ärendet.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

UN 20/3                          Utvecklingsledare Ulla Peterson har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.

 

                                        _________                                   

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

                                       

 


 

UN § 29                               Dnr UN 07-30   600

 

Anmälan av delgivningsärenden

 

Beslut

 

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

 

Underlag för beslut

 

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2007-03-09.

 

__________


 

UN § 30                               Dnr UN 07-08   002

 

Anmälan av delegationsärenden

 

Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar:

 

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

 

Underlag för beslut

 

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2007-03-13
                                            

                                        Bakgrund

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.

 Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 18, att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.

 

_________

 
 

                                        UN § 31

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

 

                                        Ordföranden rapporterar:

 

Utbildningsförvaltningen har i samarbete med NIHAB inbjudit till Idéseminarium ”Företagande, Utveckling och Framtid” på Campus Roslagen 2007-03-21 (halvdag). Föreläsare är Lars Österlind (Hantverksföreningen i Stockholm), Johan Ancher (Teknikföretagen Stockholm) och Carl-Gustaf Carlsson (Häverögymnasiet). Ämnen som diskuteras i grupper är ”Utbildningens betydelse för utvecklingen av företagande”,” Teknikcollege, yrkeshögskola” och ”Hantverkskompetens, tradition och framtid”.

 

________

 


 

 

                                        UN § 32

 

                                        Rapport från förvaltningen

 

                                        Utbildningschefen rapporterar:

 

                                        Inbjudan från KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) till ett seminarium om en                                         gemensam vuxenutbildningsregion 2007-03-22 i Stockholm.

                                        KSL arbetar nu intensivt med en vuxenutbildningsregion och inbjuder                                                              nämndordföranden i länet till en presentation av det arbete som pågår.

 

                                        Utbildningsdag för utbildningsnämnden på Rodengymnasiet 2007-04-18.

                                        Rektorerna och chefen för skolmåltidsverksamheten informerar från sina enheter     och dess verksamheter. Förhinder anmäls till sekreteraren.

 

                                        Utbildningsdag för rektorer inom gymnasieskolan om betyg och bedömning                                                      tillsammans med rektorer inom Barn- och skolförvaltningen 2007-05-29.                                         Medverkar gör bl a forskaren Jörgen Tholin och Johan Börjesson från Myndigheten                                         för skolutveckling.

                                       

                                        Arbetsutskottet har delegation på intagningsärenden och beslutade på sammanträde 2007-03-06, § 19: att medge ett uppehåll i mottagningen av studerande i SFI under mars månad samt att uppdra till förvaltningen att i samverkan med övriga förvaltningar och de kommunala bolagen söka möjligheter till ett utökat antal praktikplatser för SFI-elever att överväga möjligheten att initialt erbjuda deltidsstudier med enbart språkundervisning i avvaktan på att nya praktikplatser har anskaffats, att uppdra till ordföranden att informera kommunledningen om den aktuella situationen.                         

 

                                        En kort redogörelse lämnades angående det aktuella läget för Nordisk Detaljhandelshögskola på Campus Roslagen.

 

                                        Bitr förvaltningschefen fick i uppdrag att till utbildningsnämndens

                                        sammanträde 2007-04-25 lämna rapport från ”Kommunala friskoledagen” – dags    för ett genombrott! på Rösjöskolan i Sollentuna, 2007-03-09. Även ordföranden var                   anmäld men var förhindrad att närvara.

 

                                        ________

 


 

UN § 33                               Dnr UN 07-38   600

 

                                        Kurser och konferenser/Återrapport från seminarium

 

Åsa Wennerfors (fp) lämnar en skriftlig rapport från seminariet ”Entreprenörskap i skola-Näringsliv i samverkan” på Campus Roslagen den 13 februari 2007

_________

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                       

 

                                       

 

                                       

                                       

 

                                       

 

                                       


 

                                        UN § 34

 

                                        Övrigt ärende

                                        Avknoppning av kommunal verksamhet

 

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2007-03-19 om vilka regler som ska gälla vid avknoppning/privatisering av kommunal verksamhet. Med anledning av detta ställer Kristian Krassman (s) en fråga till den borgerliga gruppen och ber om ett klargörande av ärendet. Ordföranden meddelar att frågan kommer att besvaras på nämndens nästa sammanträde 2007-04-25.

 

_________