UN 20070425 
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 
15.00-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program:

Kl. 13.00-14.00 Föredragning av dagens ärenden
Kl. 14.00-15.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 15.00-16.15 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Kristian Krassman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-05-02, kl.15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 35-46
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-04-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-05-03 anslags nedtagande 2007-05-24

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-14.00 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Sören Forslund m x 
Vakant m 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x Fr om kl. 13.45 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Christer Thorström m x 
Beate Ronqvist m x 
Gail Watt m x 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Seida Sabanovic c x 
Linda Nilsson c x 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.00 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Sören Forslund m x 
Vakant m - - 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x Fr o m kl. 15.15 
Anders Selholm kd x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Christer Thorström m x Tjänstgörande ersättare 
Beate Ronqvist m x -“- 
Gail Watt m x -“- ( kl. 15.00-15.15) 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Seida Sabanovic c x 
Linda Nilsson c x 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x Tjänstgörande ersättare 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 
35 Val av justerare och tid för justering 5

36 Månadsbokslut för utbildningsnämnden mars 2007-04-23 6-8

37 Policy för användande och utveckling av IT-tjänster 9-10

38 Förslag till handikapprogram för mandatperioden 11-12
2007-2010/Remiss från Tiohundra

39 Programmål för två nya specialutformade program 13-14

40 Anmälan av delegationsärenden 15

41 Anmälan av delegationsärenden 16

42 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 17

43 Rapport från förvaltningen 18

44 Kurser och konferenser/Återrapporter 19

Övriga ärenden
45 Inställt nämndsammanträde 2007-05-22 20

46 Finansiering av certifiering av blivande gyminstruktör
för BF-programmet vid Rodengymnasiet – Människa,
Natur och samhälle 21


________
UN § 35

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2007-05-02,
kl. 15.00.

________
UN § 36 Dnr UN 07-47 042

Månadsbokslut för utbildningsnämnden, mars månad 2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande överlämna månadsbokslut för mars månad till kommunstyrelsen.

Reservation

Per-Olof Lindell (s) med instämmande av Kristian Krassman (s), Lars-Erik Jansson (s), Ulla Bratt (s) och reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut

Månadsbokslut för mars månad 2007

Bakgrund

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till kommunstyrelsen. Bokslutet för mars skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2007-04-20.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2007-04-17.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens månadsbokslut för mars månad 2007. Nettoavvikelsen är –239 tkr i underskott jämfört med periodens budget. Utfallet är 22,8 % av årsbudgeten. Intäktssidan visar ett överskott med 1 404 tkr och kostnadssidan ett underskott med 1 643 tkr. 
Förvaltningen har målet att nå nollresultat vid årets slut, men följande risker finns:
· Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognos som förvaltningen lagt. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än beräknats. 
· Nya skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram, p g a att elevtrycket till den egna gymnasieskolan ser ut att bli större än den prognos som gjordes hösten 06, eventuellt överskridande med 1000-1500 tkr
Riktade stödresurser kommer att överskridas med minst 300-400 tkr, fler elever behöver stöd i undervisningen och assistenthjälp forts.

UN § 36 forts.

· Antalet SFI-elever har nästan tredubblats på 6 månader, från 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:
· Ökade kostnader för riktat stöd och för gymnasiesärskolans interkommunala kostnader kan täckas med förvaltningsreserven
· Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som inte direkt är nödvändiga för verksamheten. Överskridandet kan delvis täckas med eventuella överskott från interkommunala ersättningar för gymnasieelever, om elevprognosen till andra kommuner och friskolor blir lägre än beräknat. Preliminära siffror pekar på färre sökande till andra skolor utanför Norrtälje kommun
· Noggrann analys skall göras på hur de ökade kostnaderna för SFI kan hanteras inom nämndens budget för all vuxenutbildning.

Investeringsbudget
Under de tre första månaderna har 1 306 tkr förbrukats av årsbudgeten på 
4 mkr. Överföring av 302 tkr från 2006 års investeringsanslag kommer att redovisas i delårsbokslut 1.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet har 2007-04-13, § 24, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 25/4 Förvaltningsekonomen har tidigare under dagen redogjort för månadsbokslutet.

Yrkanden

Per-Olof Lindell (s) yrkar
- att förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag till långsiktig investeringsplan för perioden 2008-2010
i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Louise Branting (c) yrkar:
- avslag på Per-Olof Lindells mfl yrkande. 
i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

forts


UN § 36 forts.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

________

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom 

UN § 37 Dnr UN 07-51 005

Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter/Remiss från Ksau (Ledningskontoret)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att tillstyrka förslaget om IT-policy med följande tillägg under rubriken ”Syfte med IT i Norrtälje kommun”
· IT skall bidra till en ökad måluppfyllelse i skolor och utbildningar 
samt med följande ändringar under rubriken ”Organisation och ansvar” sista punkten
· De faktiska kostnaderna för IT skall debiteras respektive förvaltning för att säkerställa att IT-stödet inte uppfattas som en fri nyttighet.

Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 070228 inkl Ledningskontorets förslag till policy daterad 2007-02-22

Bakgrund

I samband med antagande av föreskrifter för IT-råd i Norrtälje kommun fick rådet i uppgift att ta fram IT-strategi och IT-policy för Norrtälje kommun. I enlighet med den nya nomenklatur som har föreslagits i samband med införandet av ett nytt intranät har detta översatts till IT-policy, instruktioner, tillämpningsföreskrifter, program och anvisningar. Dokumenten har tagits fram, processats och antagits av IT-rådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-02-28, § 98, att sända förslagen IT-policy på remiss till berörda nämnder. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter. Remissyttrandet skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 
2007-04-30.
Ärendet har behandlats i PAMK 2007-04-17.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande att utbildningsnämnden beslutar tillstyrka förslaget om IT-policy med följande tillägg under rubriken ”Syfte med IT i Norrtälje kommun” forts.

UN § 37 forts.

· IT skall bidra till en ökad måluppfyllelse i kommunens skolor och utbildningar 
samt med följande ändringar under rubriken ”Organisation och ansvar” sista punkten
· De faktiska kostnaderna för IT skall debiteras respektive förvaltning för att säkerställa att IT-stödet inte uppfattas som en fri nyttighet.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet har 2007-04-13, §26, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 25/4 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.
_______

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret, utbildningschef, bitr förvaltningschef 
UN § 38 Dnr UN 06-35 747

Förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010/Remiss från Tiohundranämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att finansieringen av eventuella åtgärder som olika nämnder kan behöva vidta inte är klar. I samband med budgetarbetet för 2008-2010 borde resurser avsättas i första hand för åtgärder för ökad tillgänglighet och för inköp av hörseltekniska hjälpmedel till offentliga lokaler där behov finns. 

att ställa sig bakom Tiohundranämndens reviderade förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010.

Underlag för beslut

Remiss från Tiohundra daterad 2007-01-03
Förvaltningens remissvar daterat 2007-04-04

Bakgrund

Tiohundra – nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg, beslutade 2006-12-20 att skicka det reviderade förslaget till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010 på remiss till alla nämnder, förvaltningar och Tiohundra AB samt de kommunala bolagen i skrivelse daterad 2007-01-03.

Målsättningen är att programmet ska innehålla konkreta åtgärder, vara uppföljningsbart med angivande av ansvarig för respektive åtgärd. De åtgärder som anges i programmet baseras i stora delar på handikappföreningarnas önskemål. Varje nämnd och förvaltning eller bolag bör etablera ett samarbete med representanter från Kommunala handikapprådet för att upprätta prioriteringslistor på vilket sätt åtgärderna kan vidtas under mandatperioden. Remissvaret skall vara Tiohundraförvaltningen tillhanda senast 2007-04-30.
Ärendet har behandlats i PAMK 2007-04-17.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att finansieringen av eventuella åtgärder som olika nämnder kan behöva vidta inte är klar. I samband med budgetarbetet för 2008-2010 borde resurser avsättas i första hand åtgärder för ökad tillgänglighet och för inköp av hörseltekniska hjälpmedel till offentliga lokaler där behov finns forts.


UN § 38 forts.

att ställa sig bakom Tiohundranämndens reviderade förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010.
Den enda brist som finns i programmet är att samtliga förslag till åtgärder är ofinansierade. En del förslag kan leda till relativt höga investeringskostnader. Det gäller t ex ökad tillgänglighet och inköp av hörseltekniska hjälpmedel. De investeringskostnaderna bör vägas in när budgetramarna läggs fast för 2008-2010.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet har 2007-04-13, § 27, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 25/4 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för remissvaret.
_________

Expediering:
Tiohundra, utbildningschef


UN § 39 Dnr UN 07-68 612 

Programmål för två nya specialutformade program

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att fastställa programmål och timplaner för
det specialutformade programmet SMSP – Säkerhet och socialt arbete och
det specialutformade programmet SMMP – Musikproducentprogrammet
enligt förslag.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2007-04-10

Bakgrund

Genom att kombinera karaktärsämneskurser från olika program kan styrelsen för utbildningen inrätta specialutformade program.
Ett specialutformat program skall i fråga om utbildningens nivå motsvara ett nationellt program och därmed kunna ligga till grund för fortsatt utbildning på högskolenivå eller för yrkesverksamhet. Det kan utformas individuellt för en elev eller gemensamt för en grupp elever. Styrelsen för utbildningen skall fastställa en plan för varje specialutformat program. Om programmet är avsett för en grupp elever, skall styrelsen även fastställa programmål. Ett specialutformat program innefattar de åtta kärnämnena och projektarbete.

Aktuella specialutformade program uppfyller Skolverkets krav på specialutformade program närliggande Samhällsvetenskapsprogrammet resp Medieprogrammet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2007-04-17.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förslag om programmål och timplaner för rubricerade specialutformade program, vilka föreslås inrättas fr o m höstterminen 2007.
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att fastställa programmål och timplaner för
det specialutformade programmet SMSP – Säkerhet och socialt arbete och
det specialutformade programmet SMMP – Musikproducentprogrammet
enligt förslag. forts.UN § 39 forts.

Politisk beredning

Au 13/4 Arbetsutskottet har 2007-04-13, § 28, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 25/4 Bitr förvaltningschefen redogör för förslaget.

________

Expediering:
Rodengymnasiets enheter ”Säkerhet och socialt arbete” och ”da Vinci,.utbildningschef, bitr förvaltningschef


UN § 40 Dnr UN 07-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2007-04-25.

__________


UN § 41 Dnr UN 07-08 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2007-04-25

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.
Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 18, att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.

_________

UN § 42

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

På nämndens sammanträde 2007-03-20 diskuterades ”Skolkompassen – ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting och Norrtälje kommun”. Ordföranden bad då nämnden att via mail inkomma med synpunkter, men i dagsläget har ingenting inkommit. Dessa synpunkter kommer att inarbetas i arbetet med den nya verksamhetsplanen för nämnden för år 2008. Ordföranden uppmanar därför nämnden att inkomma med eventuella synpunkter. 

Kristian Krassman (s) framförde på utbildningsnämndens sammanträde 
2007-03-20 önskemål att den borgerliga gruppen klargör vilka regler som ska gälla vid avknoppning av kommunal verksamhet.
Ordföranden lämnar en kort redogörelse av kommunstyrelsens beslut 2007-03-19, § 83. Med avknoppning avses att fast anställd personal övertar driften av den verksamhet de tidigare varit anställd inom. Den vanligaste organisationsformen vid avknoppning är personalkooperativ i form av ekonomisk förening. Beslut om avknoppning ska fattas av respektive berörd nämnd och efter samråd med de fackliga organisationerna. Kontaktperson inom utbildningsnämndens verksamhetsområde är utbildningschef Nils-Gunnar Bergander.
Ärendet kommer även att diskuteras på arbetsutskottets sammanträde 
2007-05-08.

Träff på Campus Roslagen 2007-04-19 med ”Campus-gruppen”. Diskuterades utvecklingen av Campusområdet med inrättande av en eventuell yrkeshögskola.

Diskussioner om Detaljhandelshögskolans framtid pågår.

Arbetsutskottet beslutade om preliminär intagning 2007-04-13, § 23. Förvaltningen fick i uppdrag att informera samtliga sökande till byggprogrammet att antalet platser kommer utökas både vid Rodengymnasiets byggprogram och vid Häverögymnasiet, i syfte att bereda så många förstahandssökande som möjligt studieplats. Platserna vid Häverögymnasiet skall i huvudsak bestå av lärlingsutbildningsplatser.
Inför läsåret 2007/2008 har beslutats om 55 intagningsplatser till BF-programmet, antalet sökande uppgår nu till 86. En skrivelse har gått ut till samtliga sökande vid BP-programmet med information inför omvalsperioden.

________UN § 43

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

· Rekrytering av ny rektor vid Rodengymnasiet – Ekonomi och Service
pågår. Rektor Robert Ekstrand har fått nytt arbete vid Manillaskola i Stockholm och slutar sin anställning i dag. Vid ansökningstidens utgång har 20 ansökningar inkommit. Till intervjuer har 6 sökande kallats. F n pågår referenstagning. Fredagen den 27/4 kommer intervjugrupperna återsamlas för avstämning.

Kommunens intranät ”Insidan” kommer att lanseras 2007-05-08. Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har kvar sitt e-postsystem Rurik. Frågan huruvida Rurik även skall användas av nämnden kommer att diskuteras.

Utbildningschefen och rektor för SFI har träffat den borgerliga gruppen för att diskutera flyktingmottagandet 2007-04-25.

Inom kommunen har ett ”kundcenter” inrättats. Projektet kommer att vara genomfört fullt ut inom två år. Först ut är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och därefter kommer ytterligare kontor att finnas med. Kundcenter har inrättats för att medborgarena ska få en bra och snabb service.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

”Kommunala friskoledagen – dags för ett genombrott! på Rösjöskolan i Sollentuna 2007-03-09. Inbjudna till dagen var kommunala skolpolitiker, rektorer, chefer inom utbildningsförvaltningar m fl. Arrangörer var Nätverket Kommunala Friskolor.
Frågor som diskuterades var bl a ”Kan alla offentliga skolor bli kommunala friskolor? Vilka krav bör man ställa på skolor som ges ökad frihetsgrad i förhållande till kommunens övriga skolverksamhet? Medverkande var bl a Ibrahim Baylan, f d skolminister och Jan Björklund, skolminister samt representanter för Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund, Sveriges kommuner och landsting.

________
UN § 44 Dnr UN 07-38 600

Kurser och konferenser/Återrapporter

Rapporter från Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007 på Stockholmsmässan
Louise Branting (c), ordförande, och Sören Forslund (m) har lämnat skriftliga rapporter från seminariedagarna. Ordföranden uppmanar övriga deltagare att till sekreteraren inlämna skriftliga rapporter.

________ 

UN § 45 Dnr 07-47 042

Inställt nämndsammanträde 2007-05-22

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa in nämndens sammanträde 2007-05-22

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om delårsbokslut 2007-04-30 på sammanträde 2007-05-08.

Reservation

Kristian Krassman (s) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s), Per-Olof Lindell (s) och Ulla Bratt (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Ordföranden föreslår att nämndens nästkommande sammanträde 2007-05-22 ställs in p g a att endast ett ärende finns med på arbetsutskottets nästa sammanträde 
2007-05-08. Ordföranden föreslår vidare att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om delårsbokslutet 2007-04-30 på sammanträdet 2007-05-08.
Enligt månadsbokslut för mars månad är prognosen för nämndverksamhet – 37 tkr. Detta beroende till största delen på underbudgetering av arvoden.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

- Louise Branting (c) yrkar att nämndens nästkommande sammanträde i maj ställs in och att arbetsutskottet får delegation på att fatta beslut om delårsbokslutet.

- Kristian Krassman (c) yrkar avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

_________


UN § 46

Finansiering av certifiering av blivande gyminstruktörer för BF-programmet
vid Rodengymnasiet – Människa, Natur och samhälle

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna för att finansiera certifiering av blivande gyminstruktörer på BF-programmet.

Bakgrund

En utbildningsdag anordnades för nämnden 2007-04-18 på Rodengymnasiet. Nämnden fick då tillfälle till rundvandring på skolan och att träffa de nya enheternas rektorer. Deltagare från förvaltningen och nämnden delades in i fem grupper som fick ett program inom en av skolenheterna. Under hösten kommer ytterligare en utbildningsdag att anordnas då nämnden kommer att träffa rektorer och personal vid CLL och Rosvux.

Beslutande sammanträde

Barn- och fritidsprogrammet (BF) har infört inriktningen friskvård –fitness under årskurs 2. I detta program kommer man att använda sig av den teoretiska delen som finns för att kunna bli certifierad gyminstruktör. För att bli certifierad så måste man även genomföra ett prov, som en uppkörning, för att klara sin certifiering. Detta prov kostar 2.800:- kr/person. Tyvärr har inte programmet ekonomiskt utrymme att kunna prioritera detta i sin budget.

Kristian Krassman (s) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för att finansiera certifieringen av blivande gyminstruktörer för BF-programmet.

________