UN 070522 
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl
15.00-15.30

Beslutande Se närvarolista

Program:

Kl. 13.00-14.00 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Information
• Utveckling av lärlingsutbildningen i kommunen
• Regeringens satsning på lärarfortbildning
Kl. 14.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-15.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-05-28, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 47-55
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-05-22 

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-05-30 anslags nedtagande 2007-06-20

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-14.15 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Sören Forslund m x 
Christer Thorström m x 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Beate Ronqvist m x 
Gail Watt m x 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Agneta Elg m x 
Seida Sabanovic c x 
Linda Nilsson c x 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-15.30 Ja Nej
Louise Branting, ordf c x 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Sören Forslund m x 
Christer Thorström m x 
Eva Eriksson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Anders Selholm kd x 
Ulrika Falk s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Ulla Bratt s x 

ERSÄTTARE: 
Beate Ronqvist m x 
Gail Watt m x 
Britt-Inger Kjellberg m x 
Agneta Elg m x 
Seida Sabanovic c x 
Linda Nilsson c x 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s x 
Frida Ranft-Malmgren s x 
Leif Oskarsson s x 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


REGISTER
§ Sid 

47 Val av justerare och tid för justering 5

48 Delårsrapport 1 år 2007 för utbildningsnämnden 6-8

49 Förhyrning av metodkök på Campus Roslagen för KY-
utbildningar 9-10

50 Anmälan av delgivningsärenden 11 

51 Anmälan av delegationsärenden 12

52 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 13

53 Rapport från förvaltningen 14-15

54 Kurser och konferenser/Återrapporter 16

55 Övrigt ärende 
Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2008/ 17
Tillsättning av arbetsgrupp och tider för träffar
________


UN § 47

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2007-05-28, kl. 13.00.

________UN § 48 Dnr UN 07-47 042

Delårsrapport 1 år 2007 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande överlämna delårsrapport 1 år 2007 för utbildningsnämnden till kommunstyrelsen,

att uppdra till förvaltningen att bevaka ekonomin i alla dess delar så att budgeten kan hållas inom ram samt

att tacka för rapporten.

Reservation

Per-Olof Lindell (s), med instämmande av Ulla Bratt (s) och Aghbal Safari (v), reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse inkl delårsrapport 1, daterad 2007-05-04

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering har Utbildningsförvaltningen upprättat delårsrapport 1 år 2007 för utbildningsnämnden. Delårsrapporten/bokslutet inkl tjänsteutlåtande skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2007-05-14. Nämndsprotokollet skall vara inlämnat till kommunkansliet senast 2007-05-22. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet 2007-06-18.

Utbildningsnämnden beslutade 2007-04-24, § 45 att ställa in nämndens sammanträde 2007-05-22 och att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om delårsbokslutet 1 år 2007 på sammanträde 2007-05-22. Kristian Krassman (s), Lars-Erik Jansson (s), Per-Olof Lindell (s) och Ulla Bratt (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet har behandlats i PAMK 2007-05-15.

forts.UN § 48 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2007-05-04 att utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna bifogad skrivelse ”Delårsrapport 1 2007 Utbildningsnämnd.”

För perioden redovisas ett underskott i den periodiserade driftsbudgeten med 
- 1 261 tkr. Underskottet beror väsentligen på att kommunerna har fakturerat 
interkommunala ersättningar för gymnasieskolplatser tidigare än beräknats i den periodiserade budgeten. 
Förvaltningen prognostiserar ett underskott med ca 450 tkr för året.

Åtgärder för att eliminera eventuellt överskridande:
• Ökade kostnader för riktat stöd och gymnasiesärskolans interkommunala kostnader kan täckas med förvaltningsreserven 

• Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som inte direkt är nödvändiga för verksamheten. Överskridandet kan delvis täckas med eventuella överskottet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever, om elevprognosen till andra kommuner och friskolor blir lägre än beräknats. Preliminära siffror pekar på färre sökande till andra skolor utanför Norrtälje.
• Noggrann analys skall göras hur de ökade kostnader för SFI kan hanteras inom nämndens budget för all vuxenutbildning.

För uppföljningen av investeringsbudgeten hänvisas till investeringsplanen. Under de fyra första månaderna har 36,7 % (1 956 tkr) förbrukats. Av årets investeringsmedel har Hotell- och restaurangprogrammet, de två nya specialutformade programmen samt de yrkesprogram som tar in många elever prioriterats.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2007-05-08, § 31, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 22/5 Yrkanden:

Sören Forslund (m), Åsa Wennerfors (fp), Hans Öijerstedt (c) och Anders Selholm (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts.UNau § 48 forts.

Per-Olof Lindell (s) med instämmande av Ulla Bratt (s) och tjänstgörande ersättaren Aghbal Safari (v)
yrkar:

- att besparingsåtgärder inte får vidtagas som drabbar elever med särskilda behov 
eller reducerar antalet lärarledda lektioner
- inga platser inom kommunala vuxenutbildningens yrkesutbildningar, som annars skulle ha genomförts, inställs
- att utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för att så ej skall ske efter senare precisering av beloppet
- att information om detta bifogas delårsrapporten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Olof Lindell 
m fl yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Per-Olof Lindell (s) m fl reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

________

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonomUN § 49 Dnr UN 06-120 615

Förhyrning av metodkök på Campus Roslagen för KY-utbildningar

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att föreslå kommunstyrelsen att hyra lokaler till Utbildningscentrums utbildningar inom området restaurang och matproduktion enligt hyresavtal för en tid av 5 år, att gälla fr o m 2007-09-01 t o m 2012-08-31 och med möjlighet till 5 års förlängning.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Hyresavtal för lokal (byggnad 12, Tälje 4:90, Norrtälje) 2007-2012 daterat 
2007-04-26 inkl hyreskontrakt
Förvaltningsskrivelse daterad 2007-05-02

Bakgrund

Utbildningscentrum har under många år haft utbildningar inom restaurangområdet. När Utbildningscentrum fanns i kv Jungfrun genomfördes en rad uppdragsutbildningar åt Länsarbetsnämnden i det utbildnings-/metodkök som där byggts för ändamålet.
I samband med satsningen på Campus Roslagen flyttades hela Utbildningscentrums verksamhet, med undantag för gymnasieutbildningarna, till Campus Roslagen. Där fanns ett storkök som tack vare tillgång till transportabla ”köksöar” under de senaste åren har använts i utbildningssammanhang för framförallt gymnasieskolans behov.
Våren 2006 sade NIHAB upp Utbildningscentrum från kökslokalerna på Campus Roslagen. Ungefär samtidigt hyrdes gamla metodköket i kv Jungfrun ut till annan verksamhet. För att lösa det akuta behovet av metodkök förhyrdes fr o m 2006-11-15 t o m 2007-06-15 tillfälliga lokaler i den del av det gamla storköket på Campus Roslagen som finns kvar sedan ett nytt restaurangkök byggts. I dessa lokaler har utbildningen till specialkock genomförts höstterminen 2006 och vårterminen 2007.

Ärendet har behandlats i PAMK 2007-05-15.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att hyra lokaler till Utbildningscentrums utbildningar inom området restaurang och 


UN § 49 forts.

matproduktion enligt hyresavtal för en tid av 5 år, att gälla fr o m 2007-09-01 t o m 2012-08-31 och med möjlighet till 5 års förlängning. 

Tekniska kontoret/Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal på totalt 710 kvm till en total kostnad av 469 tkr/år, för en tid av 5 år, att gälla
fr o m 2007-09-01 t o m 2012-08-31 samt med möjlighet till 5 års förlängning, att utse Tekniska chefen att jämte Kommunstyrelsens ordförande underteckna hyresavtal och att uppkomna hyreskostnaden får belasta utbildningsnämnden.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2007-05-08, § 32, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 22/5 Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen redogjort för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2007-05-09 och kommunstyrelsen kommer att ta beslut 2007-05-28. 

Ordföranden föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

________

Expediering:
Kommunstyrelsen, Tekniska kontoret, Ledningskontoret (L Boman), Utbildningscentrum, utbildningschefUN § 50 Dnr UN 07-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2007-05-11.

__________

UN § 51 Dnr UN 07-08 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2007-05-14.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.
Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 18, att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.

_________
UN § 52

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

• Campusgruppsmöte på Campus Roslagen 2007-05-16
Ärenden som diskuterades, där även utbildningschefen deltog, var:
Riktlinjer för Campus Roslagen och Utbildningscentrum
Nordiska detaljhandelsskolans (NDH:s) framtid
Vårdcollege – dagsläge och arbetet framöver
Yrkeshögskoleprojekt
Yttre miljö på Campus – belysning, blickfång, uteplats etc

________UN § 53
Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen har tidigare under förmiddagen informerat om:

• Utveckling av lärlingsutbildningen i kommunen (www.regeringen.se)
Enligt ett pressmeddelande 2007-04-13 från Utbildningsdepartementet kommer 
Sverige att införa lärlingsutbildningar hösten 2008.). Lärlingsutbildningen blir en sökbar variant inom yrkesprogrammen där minst halva utbildningstiden ska förläggas till arbetslivet. Anställning av eleven blir tillåten. Kommunen får 25 tkr/år och lärlingsplats för att kunna betala för praktikplats och handledarutbildning.

Norrtälje kommun har ”lärlingsutbildning” inom IV (individuella programmet) där finns 90 IV-lärlingar och 12 frisörelever som har stor andel företagsförlagd utbildning. 
Följande strategi gäller:
• Alla enheter med yrkesinriktade program börjar planera för mer företagsförlagd utbildning
• Genomföra arbetsplatsförlagd utbildning med stor flexibilitet
• Säkrar kvalitén i bedömningen och betygsättningen.

• Regeringens satsning på lärarfortbildning (www.regeringen.se)
Fortbildningsinsatserna omfattar lärare inom grundskolan och de frivilliga skolformerna och ska pågå from 2007 t o m 2010. Syftet med fortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Fokus ska ligga på ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens. ”Lärarlyftet – fortbildning och högre status” är en fortbildning för 3,6 miljarder kronor och berör 30 000 lärare. Bland högstadie- och gymnasielärare prioriteras ämnesfördjupning. Även fortbildning i svenska som andraspråk prioriteras.
Läraren är tjänstledig med 80% lön under studietiden, staten står för 70% av kostnaden och kommunen för 30 % av kostnaden. Utbildningen ska bedrivas vid universitet eller högskolor och bekostas av staten. Skolverket upphandlar kurser för att täcka det ökade behovet, men även befintliga universitetskurser kan sökas eller läsas på hel- eller halvfart. Sammanlagt för denna del satsas 2767 mkr.
Andra satsningar inom Lärarlyftet är: 
• fortbildning för SFI-lärare (51 mkr)
• vidareutbildning för att ge obehöriga lärare behörighet (240 mkr)
• forskarutbildning (500 mkr) och
• utbildning i specialpedagogik för specialpedagoger och behöriga lärare 
(66 mkr) forts.UN § 53 forts.

Utvecklingsledare Ulla Peterson kommer att närvara vid Skolverkets konferens som kommer att informera om uppdragets genomförande och att inhämta synpunkter på fortbildningens innehåll. De som skall delta i konferensen bör ha en preliminär inventering av det lokala fortbildningsbehovet med.


Utbildningschefen rapporterar vidare:

• Ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun fr o m 
2008-01-01
Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-02 bl a att fr o m januari 2008 bilda en gemensam organisation för all måltidsverksamhet i Norrtälje kommun och att tillsätta en ny tjänst som chef för den sammanlagda måltidsorganisationen from 
1 juni 2007. 

• Ny rektor vid Rodengymnaiset – Ekonomi och Service
Christian Rapp, tidigare rektor vid Lommarskolan, har förordnats som ny rektor vid Rodengymnasiet – Ekonomi och Service fr o m 2007-08-01. Tidigare rektor Robert Ekstrand har fått nytt arbete vid Manillaskolan i Stockholm.

• Studiebesök hos Note:s fabrik i Torsby 2007-05-09
Sedan två år tillbaka har elprogrammet på gymnasieskolan i Torsby haft ett samarbete med Note i Torsby. Planer finns på ett liknande samarbete men då med teknikprogrammet, inriktning elektronikproduktion mellan Note, Norrtälje och Rodengymnasiet. Samarbetet kan eventuellt starta i liten skala till hösten.

________
UN § 54

Kurser och konferenser/Återrapporter

Ordföranden påminner de i nämnden som deltagit i Kommunal Skolriksdag i mars månad att lämna skriftlig rapport. Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20 bl a att ledamot/ersättare förutsätts dokumentera kursen/konferensen och att därefter på nämndens nästkommande sammanträde lämna en skriftlig återrapport. Ordföranden påpekar även att enligt ERS 2007, kommentarer till punkt 3: -”Det förutsätts, att nämnden eller nämndens ordförande på förhand har godkänt förtroendevalds förrättning. Det förutsätts också att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas i samband med förrättningen”.

Ordföranden meddelar att hon inbjudits till ett seminarium arrangerat av BOB-gruppen (Bedömnings- Och Betygsgruppen inom Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Norrtälje) 2007-05-29 Fi Folkets Hus. Seminariet vänder sig till rektorer med ansvar för kommunala och fristående skolor, de båda förvaltningsledningarna samt ordförande och vice ordförande i respektive nämnd.

_________

UN § 55 

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2008/
Tillsättning av arbetsgrupp och tider för träffar

På arbetsutskottets sammanträde 2007-05-08 uppmanade ordföranden gruppledarna att till nämndens sammanträde inkomma med förslag på de personer som skall ingå i den arbetsgrupp som ska arbeta fram en ny verksamhetsplan för 2008. 

Följande personer ingår i arbetsgruppen:
Louise Branting ©
Sören Forslund (m)
Åsa Wennerfors (fp)
Anders Selholm (kd)
Aghbal Safari (v)

Per-Olof Lindell (s) meddelar att den socialdemokratiska gruppen återkommer med besked senare.

Datum för träffar under våren:
2007-05-30, kl. 09.00-12.00 (Lokal: Förvaltningens stora sammanträdesrum)
2007-06-14, kl. 10.00-12.00 (Lokal: Rimbo (Ankaret)) tillsammans med 
förvaltningens rektorer

Ordförande meddelar vidare att p g a att nämndernas remissvar på budgetremissen ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2007-08-10 kommer utbildningsnämnden att ha ett extra sammanträde 2007-06-27 kl. 09.00-12.00
(Lokal: Norrtäljesalen). Arbetsutskottet sammanträder enligt tidigare beslut samma dag på eftermiddagen då bl a beslut om den slutliga intagning till gymnasieskolan tas. 

________