UN 20070627

Plats och tid                        Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje,
kl 11.00-12.00

 

Beslutande                         Se närvarolista

 

 

 

                                       Program:

                                       

                                       Kl 08.00 – 10.00             Förvaltningschefen föredrar dagens ärenden 

                                       Kl 10.00 – 11.00             Gruppsammanträden

                                       Kl 11.00 – 12.00             Nämndsammanträde

 

Övriga deltagande                    Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

                                        Ulla Peterson, sekr

 

Utses att justera                   Kristian Krassman (s)

 

Justeringens

plats och tid                        Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-06-29 kl. 12.00

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................  Paragrafer 56-68                 

                                                                             Ulla Peterson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Louise Branting

                                                     

                                                      Justerande  ..................................................................................................................

                                                                             Kristian Krassman

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Utbildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-06-27

 

Datum för                                                                                                  Datum för

anslags uppsättande                2007-07-06                             anslags nedtagande    2007-07-27

 

Förvaringsplats

för protokollet                      Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje

 

 

Underskrift                                  .................................................................
Ulla Peterson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.00-10.00

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

   x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

    x

 

 

 

 

Sören Forslund

m

   x

 

 

 

 

Christer Thorström

m

   x

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

   x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

   x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

 

  x

 

 

 

Anders Selholm

 kd

   x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

   x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

   x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Beate Ronqvist

   m

   x

 

Från kl 9.00

 

 

Gail Watt

m

   x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

 

  x

 

 

 

Agneta Elg

m

 

  x

 

 

 

Seida Sabanovic

c

   x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

   x

 

Från kl 9.00

 

 

Linda Bjernler

fp

   x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

   x

 

 

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

  x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

 

  x

 

 

 

Aghbal Safari

v

  

  x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 15

 

 

Ja

 

 

F

 

  7

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 11.00-12.00

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

   x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

   x

 

 

 

 

Sören Forslund

m

   x

 

 

 

 

Christer Thorström

m

   x

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

   x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

   x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

   x

 

 

 

 

Anders Selholm

 kd

   x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

   x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

   x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

  

   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Beate Ronqvist

m

   x

 

 

 

 

Gail Watt

m

   x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

 

  x

 

 

 

Agneta Elg

m

   x

 

 

 

 

Seida Sabanovic

c

   x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

   x

 

 

 

 

Linda Bjernler

fp

   x

 

Till kl 11.40

 

 

Per-Olof Lindell

s

   x

 

Tjänstgörande

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

  x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

 

  x

 

 

 

Aghbal Safari

v

 

  x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

  17

 

 

Ja

 

 

F

 

  5

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

                                        REGISTER

                                        §                                                                                                      Sid                                                                     

56.    Val av justerande och tid för justering                                     5

 

57.    Månatligt månadsbokslut för utbildningsnämnden,                                   maj månad 2007                                                                   5-6                                               

             Nils-Gunnar Bergander

 

58      Budget och inriktning 2008/2010/Remiss från Ksau                      7-8

Nils-Gunnar Bergander                                                                                  

 

59      Översyn av tjänstemannaorganisationen i Norrtälje                  9-11      

        Nils-Gunnar Bergander                                                                          

     

60      Ansökan om ersättning för resor mellan hemmet och
busstationen i Älmsta                                                              11-12                        

        Nils-Gunnar Bergander                                                                                           

 

61      Internkontroll för utbildningsnämnden 2007/Delrapport          13

                                                               

62      Kostnader för Barn och Skolkontoret och Utbildnings­­-

kontoret                                                                                   14

Nils-Gunnar Bergander                                                               

 

63     Anmälan av delgivningsärenden                                             14

 

64     Anmälan om delegationsärenden                                            15

 

65    Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden          15

 

66    Rapport från förvaltningen                                                       15                                       

 

67    Kurser och konferenser                                                             15                                                                                                                           

68    Övriga ärenden                                                                         16   

 

 

 

                                        ________

 

 

 

 

                                       


                                        UN § 56                              

 

                                        Val av justerande och tid för justering 

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

                                        att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

 

                                        att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor

                                        2007-06-29 kl 12.00.

 

                                        _______

 

UN § 57                                                   Dnr UN 07-47   042

 

Månadsbokslut för utbildningsnämnden, maj månad 2007-06-12

                                            

Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

att med godkännande överlämna månadsbokslut för maj månad till kommunstyrelsen.

 

Underlag för beslut

 

Månadsbokslut för maj månad 2007-06-12

 

Bakgrund

 

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till kommunstyrelsen. Bokslutet för maj månad skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2007-06-15.

 

Tjänstemannaberedning

 

Föreligger förvaltningens månadsbokslut för maj månad 2007.

Nettoavvikelse för januari-maj 2007 blev + 764 tkr i överskott jämfört med periodens budget. Utfallet är 40 % av årsbudgeten. Intäktssidan visar ett överskott med -2492 tkr och kostnadssidan ett underkott med - 1728 tkr.

 

 

 

UN § 57 forts.

 

Förvaltningen har målet att nå nollresultat vid årets slut, men följande risker finns:

·         Nämndverksamhet kommer att göra underskott med ca 45 tkr, för datorleasing finns inte pengar i budgeten och att årsarvoden är högre än budgeten

·         Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognos som förvaltningen lagt. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än beräknats.        

·         Nya skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram, p g a att elevtrycket till den egna gymnasieskolan ser ut att bli större än den prognos som gjordes hösten 06, eventuellt överskridande med 1000-1500 tkr

·         Riktade stödresurser kommer att överskridas med minst 300-400 tkr, fler elever behöver stöd i undervisningen och assistenthjälp.                              

·         Antalet SFI-elever har nästan tredubblats på 6 månader, från 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar.

 

                                        Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt                                         överskridande:

·         Ökade kostnader för riktat stöd och för gymnasiesärskolans interkommunala kostnader kan täckas med förvaltningsreserven

·         Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som inte direkt är nödvändiga för verksamheten. Överskridandet kan delvis täckas med eventuella överskott från interkommunala ersättningar för gymnasieelever, om elevprognosen till andra kommuner och friskolor blir lägre än beräknat. Preliminära siffror pekar åt färre sökande till andra skolor utanför Norrtälje

·         Noggrann analys görs om hur de ökade kostnaderna för SFI kan hanteras inom nämndens budget för all vuxenutbildning. Det finns en intern överenskommelse om budgetmedel inom vuxenutbildningen för att hantera eventuellt underskott på någon av dessa verksamheter.

 

                                        Investeringsbudget:

                                            

Under de fem första månaderna har 2167 tkr använts, vilket motsvarar 40,9 % av årsbudgeten.

 

                                        ________


                                        UN § 58                               Dnr UN 07-101   041

 

                                        Budget och inriktning 2008/2010/Remiss från KS

 

                                        Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar:

 

                   att bifalla förslaget till ramjustering för elevförändringar inom gymnasie-skolan,

 

                   att bifalla ledningskontorets förslag till ramjustering för gymnasiesärskolan 2008 samt bifalla förvaltningens förslag 2009-2010 om ytterligare 1 547 tkr år 2009 och 1 289 tkr år 2010,

 

                   att om ramförstärkning behövs för gymnasiesärskolan för 2008 får förvaltningen finna lösningar inom den totala budgetramen för 2008,

 

att till kommunstyrelsen med hänvisning till Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, anmäla behov av ramjustering för SFI med 1 821 tkr år 2008, ytterligare 331 tkr år 2009 och 331 tkr år 2010,

 

att utbildningsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen tar upp frågan om hur regeringens satsning på det s.k. lärarlyftet skall hanteras ekonomiskt i Norrtälje kommun.

 

Protokollsanteckning

 

Kristian Krassman (s) med instämmande av Ulrika Falk (s), Lars-Erik Jansson (s) och Per-Olof Lindell (s) deltar inte i beslutet. 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningsskrivelse daterad 2007-06-07

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunstyrelses arbetsutskott beslutade2007-05, 23, § 219, att remittera det

av Ledningskontoret framtagna förslaget till budet och inriktning till samtliga nämnder, att nämndernas svar skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 10 augusti, att uppdra till nämnderna att föreslå hur mål uppfyllelse för respektive nämnd skall mätas och att uppdra till Ledningskontoret att snarast skicka ut mall för remissvaret.

 

 

UN § 58 forts

 

Förvaltningscheferna från samtliga kontor har varit med i arbetet att ta fram nya mål för 2008-2010 och i framtagandet av förslag till budget. Det framtagna förslaget är emellertid Ledningskontorets. Utbildningsförvaltningen har framfört underlag som berör volymförändringar i framförallt den verksamhet som kommunen enligt skollagen är skyldig att erbjuda medborgarna d v s gymnasieskola, gymnasiesärskola och SFI (svenska för invandrare).

 

Tjänstemannaberedning

 

                   Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget till                    ramjustering för elevförändringar inom gymnasieskolan, att till  kommun-                   styrelsen med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse anmäla         behov av ramjustering för gymnasiesärskolan med 5 156 tkr år 2008,

ytterligare 1 547 tkr år 2009 och 1 289 tkr år 2010, att till kommunstyrelsen med hänvisning till Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse anmäla behov av ramjustering för SFI med 1 821 tkr år 2008, ytterligare 331 tkr år 2009 och 331 tkr år 2010.

 

UNau 14/6           Beslutande sammanträde

 

                             Eftersom ingen föredragning sker vid dagens sammanträde pg a semester och sjukdom bland förvaltningens tjänstemän föreslår ordförande att ärendet utan eget ställningstagande hänskjuts till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27.

 

                                        Arbetsutskottet beslutar:

 

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27.

 

__________

 

 

 

 


                   UN § 59                               Dnr UN 07-100   001

 

                   Översyn av tjänstemannaorganisationen i Norrtälje kommun

                   fr o m  2008-01-01/Remiss från Ksau

 

                   Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar:

 

att föreslå kommunstyrelsen att noga överväga alternativen nytt gemensamt kontor fr o m 2008-01-01 eller 2011-01-01,

 

att föreslå kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och vinsterna med en barn- och utbildningsnämnd, d v s en sammanslagning av barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,

 

att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av stöd i strategiska frågor kring information och mediekontakter,

 

att föreslå kommunstyrelsen att löneadministrationen noggrant analyseras och utredes innan den eventuellt förs över till en extern organisation,

 

att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet och vikten av skoljuridisk kompetens i samband med att ny kommunjurist rekryteras,

 

att följande ordalydelse i förslaget från förvaltningen utgår, ”…samt inrättandet av ett skolkommunalråd i samband med den nya mandatperioden efter valet 2010…”.

 

Protokollsanteckning

 

Kristian Krassman (s) med instämmande av Ulrika Falk (s), Lars-Erik Jansson (s) och Per-Olof Lindell (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

 

                   Underlag för beslut

 

                   Remiss från Ksau inkl Ledningskontorets skrivelse 2007-05-15

                   Förvaltningens yttrande 2007-06-07.

 

 

 

 

 

 

UN § 59 forts.

 

                   Bakgrund

 

I samband med att kommunfullmäktige hösten 2005 fattade beslut om att inrätta TioHundraorganisationen och därmed inleda en samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting på området hälso- och sjukvård samt omsorg gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra

en översyn av såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen gav Ledningskontoret i uppdrag att utföra översynen.

En ny politisk organisation arbetades fram av den borgerliga majoriteten

med medverkan av kommundirektören och beslutades av kommun-

fullmäktige att gälla fr o m 2007-01-01. Syftet med kommunens tjänstemanna-

organisation är att stödja den politiska organisationen i arbetet med att nå kommunens visioner och mål. Berörda nämnder skall senast 2007-08-10 yttra sig över förslaget och att för egen del överväga sin detaljorganisation.

 

                   Tjänstemannaberedning

 

Förvaltningen föreslår i yttrande att utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att noga överväga alternativen nytt gemensamt kontor fr o m

2008-01-01 eller 2011-01-01, att föreslå kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och vinsterna med en barn- och utbildningsnämnd, d v s en sammanslagning av barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, samt inrättandet av ett skolkommunalråd i samband med den nya mandatperioden efter valet 2010, att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av stöd i strategiska frågor kring information och mediekontakter, att föreslå kommunstyrelsen att löneadministrationen noggrant analyseras och utredes innan den eventuellt förs över till en extern organisation, att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet och vikten av skoljuridisk kompetens i samband med att ny kommunjurist rekryteras, att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissvar.

 

UNau 14/6             Beslutande sammanträde

 

                   Eftersom ingen föredragning sker vid dagens sammanträde pg a semester och sjukdom bland förvaltningens tjänstemän föreslår ordförande att ärendet utan eget ställningstagande hänskjuts till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27.

 

                                        Arbetsutskottet beslutar:    

 

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärende till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27.

 

                                        UN § 59 forts.

 

                                        Reservation

 

Vice ordförande Kristian Krassman (s) med instämmande av Ulrika Falk (s), Lars-Erik Jansson (s) och Per-Olof Lindell (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för följande yrkande: Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att tillsammans med Barn- och Skolkontoret presentera ett nytt förslag till UNau 14/8 för beslut på efterföljande nämndsammanträde 28/8. 

                                                                                                                                             

                   _______

 

 

                                        UN § 60                                                                     Dnr UN 07-623

 

Ansökan om ersättning för resor mellan hemmet och busstationen i Älmsta för Evelina Elvenmark

 

                                        Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

                   att beaktande att det aktuella ärendet om retroaktiv ersättning för resor mellan         hemmet i Flottskär och busstationen i Älmsta under Evelina Elvenmark                    gymnasiestudier höstterminen 2001 – vårterminen 2004 tidigare avgjorts i
                  domstol, ej ta upp frågan till vidare behandling i utbildningsnämnden.

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Ansökan daterad 2007-04-04

                                        Förvaltningsyttrande daterat 2007-05-18

 

                                        Bakgrund

                                       

                   Lars och Eva Elvenmark ansöker i skrivelse 2007-04-04 om ersättning                      för resor mellan hemmet i Flottskär och busstationen i Elmsta under dottern
                   Evelinas gymnasiestudier vid Fryshusets gymnasium i Stockholm
                   höstterminen 2001 – vårterminen 2004. Ansökan gäller samma resor som för
                   vilka familjen Elvenmark sökte ersättning 2004-08-31.

Utbildningsnämnden beslutade 2004-11-02 att ej medge begärd retroaktiv ersättning för dessa resor. Beslutet överklagades till Länsrätten 2004-11-25. Länsrätten fann i dom 2005-04-25 inte skäl att upphäva nämndens beslut. Beslutet i Länsrätten överklagades till Kammarrätten och sedermera även till Regeringsrätten.

                                        UN § 60 forts                                                            Dnr UN 07-623

 

Kammarrättens beslut 2005-11-23 att inte meddela prövningstillstånd fastställdes av Regeringsrätten 2006-11-03
(Mål nr 7280-05).

 

Tjänstemannaberedning

 

                   Förvaltningen föreslår i yttrande daterat 2007-05-18 att utbildningsnämnden    

                   beslutar att, beaktande att det aktuella ärendet om retroaktiv ersättning för
                   resor mellan hemmet i Flottskär och busstationen i Älmsta under Evelina
                   Elvenmark gymnasiestudier höstterminen 2001 – vårterminen 2004 tidigare
                   avgjorts i domstol, ej ta upp frågan till vidare behandling i utbildnings-
                   nämnden.

 

UNau 14/6           Beslutande sammanträde

 

P g a semester och sjukdom bland förvaltningens tjänstemän redogör ordföranden för ärendet.

 

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

 

                   att beaktande att det aktuella ärendet om retroaktiv ersättning för resor mellan         hemmet i Flottskär och busstationen i Älmsta under Evelina Elvenmark                    gymnasiestudier höstterminen 2001 – vårterminen 2004 tidigare avgjorts i
                  domstol, ej ta upp frågan till vidare behandling i utbildningsnämnden.

                                       

                                        _______

 

 

 

 


                                        UN § 61                               Dnr UN 07-29   026

 

                                        Internkontroll för utbildningsnämnden 2007/Delrapport för åtgärder med anledning av 2006 års uppföljning

 

                                                      Beslut

                                       

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

                                       

                                        att tacka för rapporten.

                                       

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningschefens rapport för intern kontroll 2007 daterad 070507 samt förvaltningsekonomens rapport 070530

 

                                        Bakgrund

 

                                        Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 15, att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2007 föreslå delegationsordning, frånvarorapportering (personal), åtgärder med anledning av 2006 års uppföljning och extern fakturering. Enligt internkontrollplanen skall rapport för ”Åtgärder med anledning av 2006 års uppföljning” avrapporteras 2007-04-30.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Enligt förvaltningschefens rapport har kontrollen genomförts i enlighet med antagen plan. Enligt rapporten från kontrollansvarig är resultatet att

                                        dokumenterad rutinbeskrivning finns, rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen och att rutinen fungerar men kan utvecklas. Enligt planen behöver inga ytterligare åtgärder vidtagas.

 

            UNau 14/6          Beslutande sammanträde

 

                                        Förvaltningsekonomen redogör för rapporten.

 

                                        Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta:

 

                                        att tacka för rapporten.

 

                                        _______

 

 

 

 

                                        UN § 62

 

                                        Kostnader för Barn- och Skolkontoret och Utbildningskontoret

 

                                        Beslut

                                       

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att tacka för rapporten.

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Utbildningschefen rapporterar att kostnaderna för de båda kontoren är svåra att jämföra eftersom funktionerna inom kontoren inte är de samma. Utbildnings-kontorets budget omfattar ca 2,9 mkr och Barn- och skolkontorets (inklusive verksamheten på Diamanten) uppskattningsvis drygt 13 mkr, därutöver tillkommer kostnad för respektive nämnd.   

 

                            UNau 14/5                Beslutande sammanträde

 

                                        Kristian Krassman (s) ber förvaltningsekonomen undersöka kostnaderna för Barn och Skolkontoret och Utbildningskontoret till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27.

 

                   Arbetsutskottet beslutar:

 

att uppdra till förvaltningsekonomen att till utbildningsnämndens extra sammanträde 2007-06-27 undersöka kostnaderna för Barn och Skolkontoret och Utbildningskontoret.

 

                                        ________

                                       

                                       

                                        UN § 63

                                       

                                        Anmälan av delgivningsärenden

 

                                        Beslut

                                       

                                        att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

                                       

                                        _________

                                       

 

 

                                        UN § 64

 

                                        Anmälan av delegationsärenden

 

                                        Inga delegationsärenden föreligger.

 

                                        _________

 

 

                                        UN § 65

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

 

                                        Inga rapporter föreligger.

 

                                        _________

 

 

                                        UN § 66

 

                                        Rapport från förvaltningen

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att minnesanteckningar från Campusgruppens möten fortsättningsvis bifogas nämndhandlingarna.

 

                                        Campusgruppsmöte på Campus Roslagen 2007-06-20

                                        Ärenden på agendan var utformningen av Campusgruppens policy. Vidare startar två nya KY-utbildningar (transport och specialkock) till hösten 2007. Minnesanteckningar föreligger och finns tillgängliga på Campus Roslagens hemsida.

 

                                        _______

 

 

                                        UN § 67

 

                                        Kurser och konferenser

 

                                        Rapport från socialdemokraterna om Skolriksdagen föreligger. Bilagor mm. finns tillgängliga på Skolriksdagens hemsida.

                                       

                                        UN § 68

                                       

                                        Övriga ärenden

                                       

                                        Utbildningschefen informerar om Leif Thurhammars och Margaretha Dalbys sjukskrivningar.

 

                                        Lars-Erik Jansson framför tack till utbildningsnämnd och förvaltning för uppvaktning på 60-årsdagen.

                                       

                                        Ordföranden, presidiet och övriga ledamöter tillönskas en skön sommar.

                                       

                                         

<