UN 070829

Plats och tid                        Diamanten, Baldersgatan 17, Kl. 13.00

 

Beslutande                         Se närvarolista

 

 

 

                                       Program:

                                      

                                       Kl 13.00 – 14.00             Föredragning av dagens ärenden 

                                       Kl 14.00 – 15.00             Gruppsammanträden

                                       Kl 15.00 – 15.30             Nämndsammanträde

 

Övriga deltagande                    Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

                                        Leif Thurhammar, bitr. förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom

 

Utses att justera                  Ulrika Falk (s)

 

Justeringens

plats och tid                        Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-06-29 kl. 12.00-14.30

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................  Paragrafer 69-76                 

                                                                             Leif Thurhammar

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Louise Branting

                                                     

                                                      Justerande  ..................................................................................................................

                                                                             Ulrika Falk

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Utbildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-08-29

 

Datum för                                                                                                  Datum för

anslags uppsättande               2007-09-03                            anslags nedtagande    2007-09-10

 

Förvaringsplats

för protokollet                      Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje

 

 

Underskrift                                  .................................................................
Leif Thurhammar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.00-14.00

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

 

x

 

 

 

Sören Forslund

m

x

 

 

 

 

Christer Thorström

m

x

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

x

 

 

 

 

Anders Selholm

 kd

x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

 

x

 

 

 

Ulla Bratt

s

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Beate Ronqvist

   m

 

x

 

 

 

Gail Watt

m

x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

x

 

 

 

 

Agneta Elg

m

x

 

Från 14.00

 

 

Seida Sabanovic

c

x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

 

x

 

 

 

Linda Bjernler

fp

x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 

x

 

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

x

 

 

 

 

Aghbal Safari

v

 

x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

15

 

 

Ja

 

 

F

7

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.00-15.30

Ja

Nej

Louise Branting, ordf

c

x

 

 

 

 

Kristian Krassman, v ordf

s

 

x

 

 

 

Sören Forslund

m

x

 

 

 

 

Christer Thorström

m

x

 

 

 

 

Eva Eriksson

m

x

 

 

 

 

Hans Öijerstedt

   c

x

 

 

 

 

Åsa Wennerfors

fp

x

 

 

 

 

Anders Selholm

 kd

x

 

 

 

 

Ulrika Falk

s

x

 

 

 

 

Lars-Erik Jansson

s

 

x

 

 

 

Ulla Bratt

s

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Beate Ronqvist

m

 

x

 

 

 

Gail Watt

m

x

 

 

 

 

Britt-Inger Kjellberg

m

x

 

 

 

 

Agneta Elg

m

x

 

 

 

 

Seida Sabanovic

c

x

 

 

 

 

Linda Nilsson

c

 

x

 

 

 

Linda Bjernler

fp

x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 

x

 

 

 

Frida Ranft-Malmgren

s

 

x

 

 

 

Leif Oskarsson

s

x

 

 

 

 

Aghbal Safari

v

 

x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

15

 

 

Ja

 

 

F

7

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

                                        REGISTER

                                        §                                                                                                      Sid                                                                     

69.Val av justerande och tid för justering                                       5

 

70.  Månatligt bokslut för utbildningsnämnden,                                   6-8  
juli månad 2007                                                                                                                    

71.  Ansökan från Norrtälje Fria Skola AB om statlig tillsyn             9-10
 och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
 Norrtälje kommun

 

73. Ansökan från Anderon AB om statlig tillsyn och rätt till
      bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun 11-12

     

72.  Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion

 i Stockholms län; Remiss från KSL                                          13-14

 

74.    Anmälan av delegationsärenden.                                              15

 

75.    Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden           16

 

76.    Rapport från förvaltningen                                                       17

 

 

 

                                                                                                               

                                            

 

 

 

                                        ________

 

 

 

 

                                       


                                        UN § 69                              

 

                                        Val av justerande och tid för justering 

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

                                        att utse Ulrika Falk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

 

                                        att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor

                                        2007-08-30 kl 13.00.

 

                                        _______

 


UN § 70                                                  

 

Månadsbokslut för utbildningsnämnden, juli månad 2007

                                            

Beslut

 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

att med godkännande överlämna månadsbokslut för juli månad till kommunstyrelsen.

 

Underlag för beslut

 

Månadsbokslut för juli månad 2007

 

Bakgrund

 

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till kommunstyrelsen. Bokslutet för juli skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2007-08-20.

                                       

                                        Politisk beredning

 

Au 14/8      Arbetsutskottet har 2007-08-14, §49, behandlat ärendet

                                       

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Föreligger förvaltningens månadsbokslut för juli månad 2007.

Nettoavvikelse för januari-juli 2007 blev +6704 tkr i överskott jämfört med periodens budget.
Utfallet är 55,6 % av årsbudgeten. 
Intäktssidan visar ett underskott med -51 tkr och kostnadssidan ett överskott med +6755 tkr.  Överskottet beror delvis att löneökningar och retroaktiva löner inte registrerats i juli månad, vilket ger ett större överskott på lönesidan och övriga kostnader (förbrukningsmaterial och telefoni, där debitering för juli saknas)

Förvaltningens prognos är  0-resultat vid  årets slut

                                       

·         Verksamhetsintäkterna; -51 tkr underskott. Övriga intäkter visar störst avvikelse med –1333 tkr jämfört med budgeten.

·         Verksamhetskostnaderna; + 6755 tkr i överskott jämfört med den periodiserade budgeten för jan- juli. Lönekostnaderna blev betydligt lägre bl a att löneökningar och retroaktiva löner inte blev klara i juli. Övriga kostnader lämnade ett överskott med 2689 tkr. Köpta tjänster blev -1362 tkr högre än beräknats, varav interkommunala ersättningar för gymnasiesärskolan och elevresor blev högre än periodens budget.

 

Avvikelse per verksamhet jämfört med periodens budget och utfall            (Forts)

UN § 70 forts.

 

·         Nämndverksamhet: - 68,2 tkr, högre arvoden och kostnader för utbildningar för nya ledamöter. Datorleasing för ordföranden och vise ordförande finns inte i nämndens budget, ca 30 tkr.

·         Lokaler, kultur och fritid; -2 tkr, kommer att vara +-0 i årets slut      

·         SYV, grundskola; + 272 tkr, lägre personalkostnader , IT-kostnader

·         Gymnasieskola; + 7313 tkr, lägre kostnader för löner, förbrukningsmaterial och köpta skolplatser och högre intäkter för försäljning av skolplatser, intäkter för yrkesprogrammens produktion

·         Gymnasiesärskola; -87 tkr, interkommunala ersättningar, elevresor och läromedel

·         Grundläggande vux; +317 tkr, lägre lönekostnader

·         Gymnasialvux/påbyggnad; -1237 tkr, undervisningskostnader och övriga kostnader. Återbetalning av statsbidrag , totalt 1014 tkr.

·         Särvux; + 301 tkr, lägre lönekostnader , lokalkostnader och förbrukningsmaterial

·         KY-högskolautbildningar; - 1251 tkr, eftersläpning med intäkter, lägre lönekostnader

·         Svenska för invandrare; + 475 tkr, lägre lönekostnader

·         Uppdragsutbildningar; + tkr, högre intäkter för utförda uppdrag och lägre kostnader för löner

·         Lönebidragsanställda; - 444 tkr förvaltningens del av lönekostnaden

·         Gemensamma verksamheter; + 698 tkr, del av elevpengen och reserven

 

2.       Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2007:

 

Förvaltningen har målet att nå  0-resultat vid årets slut, men följande risker finns;

·         Nämndverksamheten  kommer visar underskott med minst 45 tkr. För datorleasing finns inte pengar i budgeten, aktuella årsarvoden är högre än budgeten.

·         Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognos som förvaltningen har lagt. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än beräknats.

·                     Nya skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram, pga. att elevtrycket till den egna gymnasieskolan ser ut att bli större än den prognos som gjordes hösten –06. Eventuellt överskridande med 1000-1500 tkr.

 

·         Riktade stödresursen kommer att överskridas med minst 300-400 tkr, fler elever behöver stöd i undervisningen och assistenthjälp.

·         Antalet SFI elever har nästan tredubblats på 6 månader, från 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar.

·         Återbetalningskravet av statsbidraget till vuxenutbildningen blev 1014 tkr, i stället för 509 tkr som prognosen var under våren.

 

 

3.       Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:

 

·         Ökade kostnader för riktat stöd och gymnasiesärskolans interkommunala kostnader kan täckas med förvaltningsreserven.

·                     Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som är inte direkt nödvändiga för verksamheten. Överskridandet kan delvis täckas med eventuella överskottet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever, om elevprognosen till andra kommuner och friskolor blir lägre än beräknats. Preliminära siffror pekar åt färre sökande till andra skolor utanför Norrtälje.

(forts.)


UN § 70 forts.

 

·         Noggrann analys görs om hur de ökade kostnaderna för SFI kan hanteras inom nämndens budget för all vuxenutbildning.  Det finns en intern överenskommelse om budgetmedel inom vuxenutbildningen för att  hantera ev. underskott på någon av dessa verksamheterna.

·         429 tkr finns reserverade för återbetalning av statsbidrag för utbildning av vuxna. Resten, 585 tkr, måste tas från övrig vuxenutbildning.

 

Investeringar

 

·    2355 tkr har använts under 7 första månader, vilket motsvarar 44,4% av årsbudgeten

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förvaltningsekonomen redogör för månadsbokslutet.

                                                                                     __________

Expediering:

Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi

 

                                       

 

 

                                       


 

                                        UN § 71                                 Dnr 07-72 612.20

 

Remissyttrande över ansökan från Norrtälje Fria Skola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

 

Beslut

 

UN beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, uttala:

 

att  en förklaring om offentligt stöd för etablering av IV-programmet och lärlingsutbildningar, i enlighet med huvudmannens, Norrtälje Fria Skola AB, ansökan, inte innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i Norrtälje kommun.

 

Underlag för beslut

 

Remiss från Skolverket daterad 2007-04-02

Förvaltningens förslag om remissyttrande daterat 2007-08-06

 

 

Bakgrund

Norrtälje Fria Skola har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och offentligt stöd för etablering av en fristående gymnasieskola med IV-programmet och lärlingsutbildningar, fr o m läsåret 2008/2009.. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206 ) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2007-09-15.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 14/8      Arbetsutskottet har 2007-08-14, §51, behandlat ärendet

 

Tjänstemannaberedning

 

I förvaltningens förslag om yttrande framgår,  att Norrtälje Fria Skola AB, med säte i Norrtälje, sedan 2002 bedriver  grundskoleutbildning (åk 6-9) under
namnet Norrtälje Fria Skola. Skolan avser att fr o m ht 2008 etablera gymnasieutbildning och erbjuda lärlingsutbildning inom hantverksyrken och IV-programmet.  Ansökan omfattar sammanlagt 40 utbildningsplatser det första året. Fullt utbyggd förväntas skolan undervisa 120 elever.

I ansökan anges, att man efter en enkel förfrågan tror sig kunna få  ca 20-30 sökanden per år som annars skulle sökt till Häverögymnasiet. (Häverögymnasiet har 39 1:a handssökande till sina lärlingsutbildningar ht -07)

Andelen IV-platser  resp. lärlingsplatser specificeras inte i ansökan.

                                                                                          forts.

UN §71 forts.

 

Aktuell ansökan bör, trots många brister i själva ansökan, tillstyrkas med en förhoppning om att verksamheten, med välutbildade lärare, kan bidra till att både IV och lärlingsutbildningarna utvecklas positivt i vår kommun. 

 

 

Beslutande sammanträde  

 

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

 

 

Expediering:

Skolverket

 

 

                                       


 

 

                                        UN § 72                               Dnr 07-79 662.20

 

Remissyttrande över ansökan från Anderon AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

 

 

Beslut

 

UN beslutar uttala:

 

att  en förklaring om offentligt stöd för etablering av fristående gymnasieskola i enlighet med ansökan från Anderon AB, daterad 2007-02-19 inte innebär negativa följder för skolväsendet i Norrtälje kommun

 

Louise Branting (c) och Hans Öijerstedt (c) meddelar att de ej deltar i beslutet

 

Underlag för beslut

 

Remiss från Skolverket daterad 2007-04-02

Förvaltningens förslag om remissyttrande daterat 2007-08-06

 

Bakgrund

 

Anderon AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och offentligt stöd för etablering av en fristående gymnasieskola med Energiprogrammet, fr o m läsåret 2008/2009. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206 ) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2007-09-15.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 14/8     Arbetsutskottet har 2007-08-14, §52, behandlat ärendet

 

Tjänstemannaberedning


Av förvaltningens remissyttrande framgår, att Anderon AB avser att under skolnamnet Energitekniska gymnasiet erbjuda 32 utbildningsplatser inom ramen för energiprogrammets struktur fr om ht 2008. Fullt utbyggd avser skolan undervisa 96 elever.

Förvaltningen anför i yttrandet bl a , att en etablering av ytterligare ett energiprogram i kommunen inte breddar det lokala utbudet. Istället föreligger stor risk för att ett medgivande om ytterligare en fristående gymnasieskola med

forts.

UN § 72 forts.

 

energiprogrammet får den effekten att vare sig Norrtälje Teknikgymnasium eller

Energitekniska gymnasiet kan få tillräckligt många elever för att kunna garantera en långsiktigt uthållig och stabil verksamhet.

                                                                                       

 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta uttala,

- att en förklaring om offentligt stöd för  etablering av energiprogrammet, i enlighet med huvudmannens, Anderon AB, ansökan, med stor sannolikhet kommer att innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i Norrtälje kommun.

 

 

Beslutande sammanträde  

 

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

 

Sören Forslund (m), med instämmande av Åsa Wennerfors (fp) och Anders Selholm (kd), yrkar att nämnden uttalar,

 

att  en förklaring om offentligt stöd för etablering av en fristående gymnasieskola i enlighet med ansökan från Anderon AB, daterad 2007-02-19, inte innebär negativa följder för skolväsendet i Norrtälje kommun

 

Ulrika Falk (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag

 

Ordf. ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med Sören Forslunds m.fl förslag

 

Expediering:

Skolverket


UN § 73

 

Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion  i Stockholms län

 

Beslut

 

UN beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

 

att ställa sig bakom den av Kommunförbundet Stockholms Län föreslagna  ”Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion i Stockholms län” daterad 2007-05-23

 

Underlag för beslut

 

Förslag om ”Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion i Stockholms län” daterad 2007-05-23

Förvaltningens  skrivelse av 2007-08-03

 

Bakgrund

 

KSL, Kommunförbundet Stockholm Län, Utbildningsberedningen, beslutade i september 2006 att en avsiktsförklaring/ överens­kommelse kring samarbetet med vuxenutbildningen skulle utvecklas. Arbetet bedrivs i projektform med representanter från kommunerna i en styrgrupp och olika projektgrupper.

 

Syftet med vuxenutbildningsregionen är sammanfattningsvis att ge länets medborgare tillgång till ett brett utbildningsutbud och stödfunktioner som vägledning, validering och en gemensam webbportal med samlad och lättillgänglig information till medborgarna.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 14/8      Arbetsutskottet har 2007-08-14, §53, behandlat ärendet

 

Tjänstemannaberedning

 

I utbildningschefens förvaltningsskrivelse framgår, att förslaget till överenskommelse ger kommunen möjlighet att komma ännu längre i den långsiktiga utveckling som påbörjades 2003/2004.

Att ställa sig bakom överenskommelsen innebär att kommunen bejakar vuxenutbildningens gränsöverskridande roll och att                          forts.

 

UN § 73  forts.

 

medborgarna får tillgång till vuxenutbildning med hög kvalitet till lägre kostnader.                                               

 

Vidare innebär det att kommunen ställer sig bakom delmålen:

 

·   att säkerställa ett gemensamt utbud med stödfunktioner (infrastrukturen) för länets medborgare

·   att optimera resurser för utbildning genom samverkan av administration och information/kommunikation

·   att stärka kommunernas samarbete i kontakten med externa aktörer

 

och inriktningen för 2007-2008 som innebär:

 

·   att gemensamt planera för att det ska finnas ett kommunalt finansierat utbildningsutbud som motsvarar vuxnas förutsättningar, behov och önskemål med hänsyn till arbetsmarknadens, högskolans och samhällets krav.

·   att arbeta med utvecklingen av stödfunktionerna validering och vägledning

·   att medverka i utvecklingen av ett kvalitetssystem och kvalitetssäkring av bedömning och betyg

·   att samarbeta för att stärka kommunernas inflytande vid kontakter med externa aktörer och organisationer som rör vuxenutbildningen i länet

 

Ett ställningstagande för en Vuxenutbildningsregion innebär i nuläget inga direkta kostnader annat än de kostnader som uppstår genom att medarbetare i vuxenutbildningen förväntas delta aktivt i de olika arbetsgrupper som ska arbeta med att förverkliga intentionerna i förslaget till överenskommelse.

 

 

Beslutande sammanträde

 

Utbildningschefen föredrar ärendet

 

 

Expediering:

KSL, CLL, Rosvux


                                        UN § 74

 

                                        Anmälan av delegationsärenden

 

                                        UN beslutar

                                       
att lägga delegationsärendena till handlingarna

                                        _________


 

 

                                        UN § 75

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

 

                                        Ordföranden meddelar att arbetet med verksamhetsplanen fortskrider och att nästa möte hålls den 30 aug.

                                        Rektorerna har kallats till möte om verksamhetsplanen den 12 sept.

 

                                        Ordföranden redovisar skriftlig dokumentation ang Utbildningsdepartementets uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare.

 

                                        Ordf. redovisar från möte med Campusgruppen 070824.

                                        _________

 


 

                                        UN § 76

 

                                        Rapport från förvaltningen

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

                                        att tacka för informationen

 

                                       

                                        Utbildningschefen meddelar,

                                       

                                        att bitr. förvaltningschefen Leif Thurhammar och utvecklingsledaren Ulla Peterson medgivits delpension fr o m 070901 och arbetar därefter halvtid

                                       

                                        att Christina Skinnars, tidigare administrativ chef och rektor vid Rodengymnasiet,  nu  arbetar på utbildningskontoret som planeringsstrateg och övertar arbetsuppgifter från delpensionärerna

 

                                        att nämndsekreterare Margaretha Dalby är sjukskriven

 

                                        att Eva Sandström, tidigare medarbetare vid CLL, tills vidare fullgör arbetsuppgifter på utbildningskontoret

 

                                        att Mats Ryberg förordnats som vik. rektor för CLL tom dec. -07

 

                                        att lokal för det utökade byggprogrammet förhyrts i Samhalls tidigare lokaler

 

                                        att el-programmets ombyggda lokaler ej helt hunnit färdigställas till skolstart.

                                        Lokalerna tas i bruk 30/8

 

                                        att caféet på Campus Roslagen har fått en entreprenör. 

 

                                        _______