UN 071023
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 
15.10-16.00 


Beslutande Se närvarolistaProgram:

Kl 08.00 – 12.00 Utbildning – vuxenutbildningen i Norrtälje 
Kl 13.05 – 13.20 Återkoppling från förmiddagen
Kl 13.25 – 14.10 Föredragning av dagens ärenden 
Kl 14.10 – 15.10 Gruppsammanträden
Kl 15.10 – 16.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg
Eva Sandström, vik administratör


Utses att justera Ulrika Falk (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-10-26 kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 91-103 
Nils-Gunnar Bergander

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Ulrika Falk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-10-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-10-29 anslags nedtagande 2007-11-12

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Nils-Gunnar Bergander

NÄRVAROLISTA, 08.00-12.00, 13.00-14.10, 15.10-16.00

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej
Louise Branting, ordf c X 
Kristian Krassman, v ordf s X 
Sören Forslund m X 
Christer Thorström m X 
Eva Eriksson m X 
Hans Öijerstedt c X 
Åsa Wennerfors fp X 
Anders Selholm kd X 
Ulrika Falk s X 
Lars-Erik Jansson s X 
Ulla Bratt s X 

ERSÄTTARE: 
Beate Ronqvist m X 
Gail Watt m X 
Britt-Inger Kjellberg m X 
Agneta Elg m X 
Seida Sabanovic c X 
Linda Nilsson c X Deltog 08.00-12.00 
Linda Bjernler fp x 
Per-Olof Lindell s X 
Katrine Mattsson s X 
Leif Oskarsson s X 
Aghbal Safari v x 

Totalt ledamöter: N 20 19 (13.00-16.00) Ja 
F 2 3 (13.00-16.00) Nej 
Avst REGISTER SIDA

91. Val av justerande och tid för justering 4

92. Tillkommande lokalbehov Häverögymnasiet, 
övrigt ärende 5

93. Månadsbokslut september månad 2007 6-9 
94. Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008 10-11

95. Internationell policy och interna riktlinjer för Norrtälje
kommuns internationella arbete, remiss från KsAu 12-13

96. Avveckling av Roslagens musikalternativ 14-15

97. Förslag till Samverkansavtal för den kommunala
gymnasieskolan i Stockholms län, förfrågan från
Kommunförbundet i Stockholms län 16-17

98. Anmälan av delgivningsärenden 18

99. Anmälan av delegationsärenden 19

100. Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 20

101. Rapport från förvaltningen 21

102. Kurser och konferenser 22

103. Mötets avslutande 23


________UN § 91 

Val av justerande och tid för justering 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
att utse Ulrika Falk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2007-10-26 kl 13.00.


_______UN § 92

Tillkommande lokalbehov Häverögymnasiet


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att till kommunstyrelsen anmäla behov av ytterligare
verkstadslokaler för att på ett tillfredställande sätt klara
utbildningen av elever på Byggprogrammet 


Underlag för beslut

Rektor Carl-Gustaf Carlssons skrivelse ”Redogörelse för behov av utbildningslokal” och förvaltningsskrivelsen ”Tillkommande lokalbehov Häverögymnasiet”.

Bakgrund

I skrivelsen ”Redogörelse för behov av utbildningslokal” redogör rektor Carl-Gustav Carlsson för Häverögymnasiets utveckling när det gäller antal elever och de utrymmeskrävande utbildningsinriktningarna. Häverögymnasiet har under de senaste tre åren mer än fördubblats, vilket medför behov av ändamålsenliga undervisningslokaler. 

Häverögymnasiet har över 100 elever som går en lärlingsliknande utbildning, elever som till stor del gör sin praktik på företag. Intresset för verkstads-utbildning ökar för varje år vilket innebär platsbrist i verkstaden. Elektriker-utbildningen har fler elever, men här föreligger ingen platsbrist på skolan. Höstterminen 2007 har Häverögymnasiet tagit emot 9 elever som sökt inrikt-ning mot byggutbildning. Dessutom finns ytterligare elever, t ex blivande fastighetstekniker som behöver olika byggkurser i sin utbildning. Får Häverö-gymnasiet tillgång till ytterligare lokaler kan dessa elever få sin utbildning i Hallstavik och skolan behöver inte köpa dessa kurser från andra skolor. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-23, §73, behandlat ärendet


Expediering:
Rektor Häverögymnasiet, Kommunstyrelsen, ledningskontorets lokalcontroller


UN § 93 

Månadsbokslut för utbildningsnämnden september månad 2007


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande överlämna månadsbokslut för september månad
till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Sammanställning per verksamhet september månad och ”Kommentarer till ekonomisk rapport för september 2007”

Bakgrund

Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till kommunstyrelsen via Ledningskontoret.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-09, §65, behandlat ärendet


Tjänstemannaberedning

Förvaltningens månadsbokslut för september månad 2007

Nettoavvikelse för januari-september 2007 blev +5 957 tkr i överskott jämfört med periodens budget. Utfallet är 70, 5 % av årsbudgeten. Intäktssidan visar ett underskott med -755 tkr och kostnadssidan ett överskott med +6 768 tkr. 

Förvaltningen prognostiserar 500 tkr i överskott för året bl.a. för ökade intäkter för elever från andra kommuner och eventuellt lägre lönekostnader.

· Verksamhetsintäkterna; - 755 tkr underskott, statsbidrag och övriga intäkter lämnar ett underskott jämfört med periodens budget.
UN § 93, forts

· Verksamhetskostnaderna; +6 712 tkr i överskott jämfört med den periodiserade budgeten för jan- september. Löner, övriga kostnader, lokalhyror och avskrivningar lämnade ett överskott. Ännu icke
utbetalda retroaktiva löner är periodiserade per verksamhet. Köpta tjänster visar –1 236 tkr i underskott, varav interkommunala
ersättningar för gymnasiesärskolan och elevresor blev högre än periodens budget. Kostnader för kopiering saknas från IT-avdelningen, uppskattningsvis ca 280 tkr.

Avvikelse per verksamhet jämfört med periodens budget och utfall.

· Nämndverksamhet; -33 tkr, högre arvoden och kostnader för utbildningar för nya ledamöter. Datorleasing för ordföranden och vise ordförande finns inte i nämndens budget, ca 30 tkr.
· Lokaler, kultur och fritid; - 1tkr, kommer att vara +-0 i årets slut
· SYV, grundskola; + 302 tkr, lägre personalkostnader, IT-kostnader
· Gymnasieskola; +7 445 tkr, lägre kostnader för löner, förbrukningsmaterial och köpta skolplatser och högre intäkter för försäljning av skolplatser 
· Gymnasiesärskola; -849 tkr, interkommunala ersättningar, elevresor 
· Grundläggande vuxenutbildning; +524 tkr, lägre lönekostnader pga. fel fördelning av budgetmedel 
· Gymnasial vuxenutbildning/påbyggnad; -1 862 tkr, undervisningskostnader och övriga kostnader. Återbetalning av statsbidrag, totalt 1014 tkr, prognosen var 509 tkr. Fel fördelning av budgetmedel mellan vuxenutbildningarna (grundläggande, särvux, SFI)
· Särvux; + 327tkr, lägre lönekostnader pga fel fördelning av budgetmedel, lokalkostnader och förbrukningsmaterial
· KY/högskoleutbildningar; - 1 348 tkr, eftersläpning med intäkter för Kvalificerade Yrkesutbildningar 
· Svenska för invandrare; +629 tkr, lägre lönekostnader pga fel fördelning av budgetmedel mellan SFI och övriga vuxenutbildningar
· Uppdragsutbildningar; +718 tkr, högre intäkter för utförda uppdrag och lägre kostnader för löner
· Lönebidragsanställda; - 465 tkr förvaltningens del av lönekostnaden
· Gemensamma verksamheter; + 571 tkr, del av elevpengen och reserven 

UN § 93, forts

Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2007

Förvaltningen har målet att komma så nära som möjligt +- 0-resultat i årets 
slut och eventuellt kunna lämna ca 500 tkr i överskott, även om följande avvikelser finns;

· Nämndverksamhet prognostiserar ett underskott med ca 45 tkr pga att datorleasing inte är budgeterad och att årsarvoden är högre än den beräknade budgeten.
· Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognos som förvaltningen har lagt, pga fler elever än beräknat. Överskridandet avseende gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr. 

· Vissa skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara 
sina åtaganden inom elevpengens ram medan andra beräknas att göra 
ett större överskott. 
· Riktade stödresursen ser ut att överskridas med minst 300-400 tkr, eftersom fler elever behöver stöd i undervisningen och assistenthjälp.
· Antalet SFI elever har nästan tredubblats på 6 månader, från ca 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar. 
· Återbetalningskravet av statsbidraget till vuxenutbildningen blev 1014 tkr, i stället för 509 tkr som prognosen var under våren. 

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:

· Ökade kostnader för riktat stöd och gymnasiesärskolans interkommunala kostnader täcks med förvaltningsreserven.
· Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som är inte direkt nödvändiga för verksamheten. Delvis täcks överskridandet med överskottet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever.
· Det finns en intern överenskommelse om budgetmedel inom vuxenutbildningen för att hantera ev. underskott på någon av dessa verksamheter.

Investeringar

3 079 tkr har använts under årets 9 första månader, vilket motsvarar 58,1 % av årsbudgeten.


UN § 93, forts

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för månadsrapporten.

Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi


UN § 94 

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att anta "Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2008 " som sin
egen med följande tillägg:

1. Under rubriken Inledning/Gymnasieskolan/Nuläge lägga till formuleringen ”Gymnasiesärskolan har totalt 78 elever varav 59 från kommunen” och under /framtid lägga till ”I gymnasiesärskolan beräknas antalet elever från den egna kommunen öka med 25 % (14 elever) fram 
till år 2011”. 
2. Under rubriken Inledning/Vuxenutbildning/Nuläge sista meningen: ”En viss ökning har även skett inom Särvux” lägga till (65 personer 2006). 

att med godkännande överlämna densamma till kommunstyrelsen


S-ledamöterna lämnade följande protokollsanteckning 

Till tredje stycket, under rubriken ”Övergripande vision och inriktningsmål”
i Verksamhetsplanen lämnade (s)-ledamöterna följande protokollsanteckning:

Vi socialdemokrater anser att formuleringen ”om målen inte kan uppnås inom befintlig ekonomisk ram gäller ramen” inte bör finnas med i dokumentet. 
Detta med bakgrund av vår egen lagda budget för 2008-2009. Vi anser
att de uppsatta målen inte kan uppnås inom den av majoriteten beslutade budgetramen.

Likaså anser vi att miljö- och jämställdhetspolicyn skall utarbetas för den befintliga verksamheten och inte enbart ska vara den kommunövergripande.”

Underlag för beslut

Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2008 och ordförandes missiv 2007-10-08.


UN § 94, forts

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av Louise Branting, ordförande ( c ), Kristian Krassman, vice ordförande ( s ), Sören Forslund ( m ), Åsa Wennerfors ( fp ) och Anders Selholm ( kd ) har arbetat fram förslaget till Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2008. Förslaget till verksamhetsplan har tillkommit i stor enighet. Sekreterare har varit Ulla Peterson från utbildningskontoret. 

Arbetsgruppen har träffats 5 gånger varav 2 gånger i ett samrådsforum tillsammans med rektorer för samtliga verksamheter samt representanter för utbildningsförvaltningen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-09, §66, behandlat ärendet

Beslutande sammanträde

Ordförande redogör för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan.Expediering:
Kommunstyrelsen 


UN § 95 

Internationell policy och interna riktlinjer för Norrtälje kommuns
internationella arbete


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att ställa sig bakom förvaltningens remissyttrande över förslaget till
Internationell policy och interna riktlinjer för Norrtälje kommuns 
internationella arbete


Underlag för beslut

Internationell policy och interna riktlinjer för Norrtälje kommuns internationella arbete – remiss från kommunstyrelsen och förvaltningens förslag till remissyttrande.

Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en ny internationell policy. Policyn ska redovisa syfte och övergripande inriktning på det internationella arbetet. Policyn ska antas av kommunfullmäktige.

Utöver policyn finns även förslag på interna riktlinjer som ska tydliggöra hur samordningen av det internationella arbetet ska bedrivas. De interna riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. Varje nämnd och förvaltning ska utifrån policy och riktlinjer ta med det internationella arbetet i sina årliga verksamhetsplaner.

Bakom programmet ligger en utvärdering av tidigare program där även andra aktörer som arbetat med internationella frågor i kommunen medverkat

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-09, §67, behandlat ärendet


UN § 95 , forts 

Beslutande sammanträde

Christina Skinnars Eriksson redogör för förslaget till remissyttrande och lyfter speciellt fram följande synpunkter:

· Inom utbildningsnämndens ansvarsområde är det viktigt att beakta de nationella styrdokumenten, t ex Läroplanen; Lpf94, också styr gymnasieskolornas och vuxenutbildningarnas internationella arbete. 

· För utbildningsnämndens verksamhet är det internationella arbetet globalt, vilket gör att en policy som prioriterar Östersjösamarbetet och EU inte stöder det arbetet.

· Genom att tydligt policydokument ska det vara lätt för var och en att inse vikten av att internationellt samarbete också bidrar till att inte bara förverkliga kommunens vision Roslagen – möjligheter och tillväxt, utan även framtidstro.

· Det bör betonas att internationellt arbete/samarbete bidrar till förståelsen av kulturell mångfald, stärker fredlig och demokratisk utveckling i världen, förebygger främlingsfientlighet .

· Det är av största vikt att den föreslagna internationelle samordnaren ska vara ett professionellt och reellt stöd när det gäller att informera, skriva ansökningar och hitta finansiering till olika projekt. Expediering:
Kommunstyrelsen 


UN § 96 

Avveckling av Roslagens musikalternativ


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att Roslagens Musikalternativ, som erbjudits elever i gymnasie-
skolan som individuellt val, avvecklas f o m läsåret 2008/2009. 

Underlag för beslut

Skrivelse daterad 2007-09-04 från rektor Marianne Agrell, Rodengymnasiet DaVinci och förvaltningsskrivelsen ”Avveckling av Roslagens musikalternativ”. 

Bakgrund

I slutet av 1990-talet kämpade Rodengymnasiet med att vända trenden bland elever i åk 9 att välja utbildningar utanför den egna kommunen. Musikundervisningen inskränkte sig till Estetisk verksamhet samt någon kurs i musik som individuellt val. Estetiska programmet fanns inte vid Rodengymnasiet. Som ett led i att erbjuda attraktiva alternativ i den egna kommunen startades Musikalternativet läsåret 99/00. 

Musikalternativet blev mycket populärt med 30 sökande läsåret 00/01 då utbildningen blivit mer känd. Läsåret 0203 gick sammanlagt 39 elever på Musikalternativet. Estetiska programmet startade höstterminen 2000 och elever från de båda musikutbildningarna hade ensembleundervisningen tillsammans. Därmed samlade musikutbildningarna på Rodengymnasiet inte mindre än 90 elever i individuell instrumental- och sångundervisning och ensemblespel.

Läsåret 04/05 märktes en förändring. 23 elever deltog i Musikalternativet i åk 1, men bara 8 i vardera åk 2 och 3. Av de 23 som började fortsatte endast 9 i åk 2 och det var endast 8 som gick hela Musikalternativet. Läsåret 05/06, startade endast 9 elever i åk 2, varav 8 fullföljde den. Motsvarande siffror för nästkommande år, 06/07, är 6 elever varav ingen finns kvar nu i åk 3. I år har vi endast 7 elever som har påbörjat Musikalternativet
i åk 2.
UN § 96, forts 

I år startar det nya specialutformade Musikproducentprogrammet. Om sökandebilden är konstant eller t o m minskar något kommer, när Musikproducentprogrammet är fullt utbyggt, ca 100 elever att gå utbildningar som ger en god musikalisk grundutbildning. Båda programmen innehåller kurserna i instrumentalmusik och sång samt ensemble. Därutöver erbjuds ett antal musikkurser som är speciella för de båda programmen.

Musikalternativet kräver mer organisatoriskt arbete än övriga individuella val eftersom det anordnas antagningsprov och det styr också schemat hårt eftersom undervisningen är bunden till tider för individuellt val. Undervisningen upptar mer än en halv lärartjänst eftersom det inte längre är schematekniskt möjligt att samläsa med Estetiska programmet. Lokaler och tjänsteunderlag kommer att behövas när Musikproducentprogrammet är fullskaligt. För de elever som vill musicera och inte går något musikinriktat program kan Musikskolan sannolik vara en bra lösning, särskilt som de flesta elever på Musikalternativet också gått på Musikskolan under tidigare år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-09, §68, behandlat ärendet

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet. Expediering:
Gymnasieskolans rektorer och rektor för Musikskolan
UN § 97

Förslag till Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan
i Stockholms län


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig bakom förslaget till Samverkansavtal för den kommunala
gymnasieskolan i Stockholms län och de nationella program, och
nationella inriktningar Norrtälje kommun erbjuder och som samtliga
kommuner i Stockholms län ingår samverkansavtal kring. 


Underlag för beslut

Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län
daterat, 2007-09-13

Bilaga A alternativ 1
Program som ingår i Samverkansavtalet under läsåret 2008/2009

Förvaltningsskrivelse ”Förslag till Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län” 2007-10-01.

Bakgrund

Förslaget till Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län är att se som ett ytterligare steg i samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna inom Stockholms län mellan kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-10-09, §69, behandlat ärendet
UN § 97,forts

Utbildningsförvaltningens lokala samverkansgrupp 2007-10-16

Vid sammanträde med utbildningsförvaltningens lokala samverkansgrupp påtalade de fackliga representanterna vikten av att Norrtälje kommun endast sluter samverkansavtal kring de nationella program kommunen har i egen regi. Sluts avtal kring de program inte kommunen erbjuder, innebär det att sökande från Norrtälje till t ex Uppsala kommun tas emot som andrahandssökande i stället för förstahandssökande. 


Beslutande sammanträde

Christina Skinnars Eriksson redogör för ärendet.


Expediering:
KSL, Kommunförbundet i Stockholms Län, och gymnasieskolans rektorer . 

UN § 98

Anmälan av delgivningsärenden

UN beslutar

att lägga delgivningsärendena till handlingarna


_________UN § 99

Anmälan av delegationsärenden

UN beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna


________UN § 100

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar från ett möte kring Ungt Entreprenörskap
2007-10-12. Norrtälje kommuns deltagare i projektet presenterade ett förslag till verksamhetsplan för arbetet med Ungt entreprenörskap i Norrtälje kommun. Två lärare från Svanbergaskolan berättade om hur de arbetar med entreprenöriellt lärande.

Vidare rapporterar ordförande från Campusgruppens möte 2007-10-22 där
bl a satsning på en framtida Yrkeshögskola diskuterats. För att kunna förebereda och skapa förutsättningar för att kunna starta 2010 utreder Campusgruppen möjligheterna att anställa en projektledare f o m 2008-01-01.


_________
§ 101

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen meddelar att JämO beslutat att lägga ner utredningen kring den anmälan som gjorts mot en av utbildningsförvaltningens anställda.

Vidare meddelar utbildningschefen att Utbildningskontoret och Barn- och skolkontoret med största sannolikhet kommer att flytta från nuvarande lokaler i kommunhuset till Miljö- och hälsoskyddskontorets nuvarande lokaler och de lokaler som görs i ordning i Bravidas f d lokaler.

På en fråga från Åsa Wennerfors (fp) i samband med UnAU:s sammanträde 2007-10-09 redogör utbildningschefen för en del frågor kring flyttningen av Särvux från Rodengymnasiet till Rosvux lokaler på Stockholmsvägen 57. Ingen av de studerande har slutat i Särvux pga av flytten. Däremot har en del studerande fått ny resvägar, och för en del har det inneburit en försämring eftersom resan till Stockholmsvägen 57 medför bussbyte vid bussterminalen.
I och med flytten har personal på gruppboende och föräldrar fått lägga ner 
tid på att träna de studerande att åka nya bussturer och att gå ny vägar. 

Alternativet att försöka få Servicelinjen att trafikera lämplig hållplats i närheten av Stockholmsvägen 57 bedöms inte kunna lösa de tranportproblem som uppstår eftersom de studerande har mycket olika tider pga de olika aktiviteter de deltar i under veckans dagar.


_________


UN § 102

Kurser och konferenser/rapporter

Inga rapporter fanns att lämna.


________UN § 103

Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.


________