UN 07 11 28
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje,
kl 9.00-16.15


Beslutande Se närvarolistaProgram:

Kl 09.00 - 10.00 Elevernas hälsa och framtid
Kl 10.00 - 11.15 Kvalitetsredovisning 2006
Kl 11.15 - 12.00 Föredragning av dagens ärenden 
Kl 13.00 - 14.00 Forts. föredragning av dagens ärenden 
Kl 14.00 - 15.30 Gruppsammanträde
Kl 15.30 - 16.15 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg
Ulla Peterson, utvecklingsledare
Eva Sandström, vik administratör
Christian Rapp, rektor
Roger Ek, idrottslärare
Ann Skald, skolsköterska


Utses att justera Kristian Krassman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-12-03 kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 104-119 
Eva Sandström

Ordförande ........................................................................
Louise Branting

Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-11-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-12-03 anslags nedtagande 2007-12-17

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Eva Sandström

NÄRVAROLISTA, 09.00-12.00, 13.00-14.15, 15.40-16.15

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej
Louise Branting, ordf c X 
Kristian Krassman, v ordf s X 
Sören Forslund m X 
Christer Thorström m X 
Eva Eriksson m X 
Hans Öijerstedt c X 
Åsa Wennerfors fp X 
Anders Selholm kd X 
Ulrika Falk s X 
Lars-Erik Jansson s X 
Ulla Bratt s X 

ERSÄTTARE: 
Beate Ronqvist m X Tjänstgörande ersättare 
Gail Watt m X 
Britt-Inger Kjellberg m X Tjänstgörande ersättare 
Agneta Elg m X 
Seida Sabanovic c X 
Linda Nilsson c X 
Linda Bjernler fp X Deltog 9.00-14.15 
Per-Olof Lindell s X Tjänstgörande ersättare 
Katrine Mattsson s X 
Leif Oskarsson s X 
Aghbal Safari v X 

Totalt ledamöter: N 16 Ja 
F 6 Nej 
Avst REGISTER
§ SIDA

104. Elevernas hälsa och framtid 4 - 5

105. Föredragning av Kvalitetsredovisningen 6

106. Val av justerande och tid för justering 7 
107. Månadsbokslut för utbildningsnämnden, oktober 2007 8 - 10

108. Driftbudget 2008 – detaljbudget 11 -12 
109. Investeringsbudget 2008 13 – 15
110. Redovisning av internkontroll år 2007 för 16 utbildningsnämnden
111. Förslag om ny programpeng för 2008 samt förslag 17 – 18 om delegation till arbetsutskottet att fatta beslut om friskolepeng för 2008 
112. Begäran om tilläggsanslag för genomförande av 19 - 20 ”Lärarlyftet” för år 2008 
113. Sammanträdestider 2008 21
114. Anmälan av delgivningsärenden 22
115. Anmälan av delegationsärenden 23 

116. Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 24 

117 Rapport från förvaltningen 25 

118. Kurser och konferenser 26

119. Mötets avslutande 27 


________


UN § 104
Elevernas hälsa och framtid
Dagen inleddes med punkten. Rektor Christian Rapp, idrottsläraren Roger Ek och skolsköterskan Ann Skald informerade om hur man inom gymnasieskolan arbetar med elevernas fysiska, mentala och sociala utveckling. 

Kärnämnet Idrott och hälsa A om 100 poäng läses av samtliga elever under år 1 och 2 vilket ger 90 minuter/vecka. Att sprida ämnet över ytterligare ett år skulle innebära att många av de aktiviteter som ryms inom ämnet men som kräver att man förflyttar sig inte skulle kunna gå att genomföra. Den valbara kursen Idrott och hälsa B som fördjupar och vidgar kunskaperna i ämnet bygger också på att A-kursen är genomgången. 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om livstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden.
Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.

Ett omfattande arbete görs för att hitta ”alla” elever samt att ”alla” elever ska hitta sin väg till ämnet men uppskattningsvis når 10-20% av eleverna inte målen för ämnet Idrott och hälsa. Orsakerna kan vara alltifrån skolk till psykosociala och fysiska hinder. 

Elevhälsan kompletterar med sin kompetens och funktion arbetet med att få elever att hitta sin plats och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. Man erbjuder eleverna hälsosamtal och för de mest svårmotiverade eleverna kan skolsköterskan förskriva fysisk aktivitet på recept – FAR. Under en 6-månadersperiod får eleven under handledning pröva på olika aktiviteter i annan regi utanför skolans undervisning. Problemet här är att det för eleven innebär en kostnad om 500 kronor som i enstaka fall visat sig utgöra en för stor utgift.

Utöver ovanstående insatser arbetar skolan sedan några år med FMS-metoden som syftar till fysisk, mental och social utveckling och förståelse för hur känslan av sammanhang –KASAM-har betydelse för välbefinnandet, att man begriper, kan hantera och uppleva meningsfullhet i olika situationer.
I metoden ingår 
UN § 104 forts

Fyslaboration:
Eleven provar sin styrka, rörlighet, balans, kondition

Elevprofil:
Eleven besvarar ett antal frågor rörande sin livsstil där resultatet redovisas som frisk- resp riskfaktorer.

Det motiverande Samtalet:
Elev och elevhälsa/mentor samtalar kring elevens svar, korrigerar och för tillsammans in svaren i en sammanfattningsblankett. Friskfaktorer och positiva samband söks. Eleven känner sig efter samtalet stärkt och motiverad. Som kvitto får han med sig sammanfattningsblankett och individuell utvecklingsplan.

Förutom elevhälsans personal är också ett antal lärare utbildade i FMS men metoden upplevs som tidskrävande och det är svårt att ”komma till” eftersom arbetet sker i konkurrens med och ”stjäl tid” från undervisningen. På vissa program används dock metoden systematiskt. UN § 105


Föredragning av Kvalitetsredovisning 2006

Ulla Peterson redovisar Kvalitetsredovisningen 2006 i den sammanfattande versionen som också ska finnas tillgänglig på Norrtälje kommuns hemsida 
under utbildning.
Redovisningen i sin helhet är tidigare utdelad för genomläsning.
UN § 106


Val av justerande och tid för justering 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2007-12-03 kl 13.00.


_______
UN § 107 

Månadsbokslut för utbildningsnämnden oktober 2007


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande överlämna månadsbokslut för september månad
till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Sammanställning per verksamhet oktober månad och ”Kommentarer till ekonomisk rapport för oktober månad 2007”. 


Bakgrund

Nämnden skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till kommunstyrelsen via Ledningskontoret

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-11-13 §75, behandlat ärendet


Tjänstemannaberedning

Förvaltningens månadsbokslut för oktober månad 2007

Nettoavvikelsen för perioden januari-september blev +5.247 tkr
Utfallet är 80 % av årsbudgeten. Intäktssidan visar ett underskott med 
-1395 tkr och kostnadssidan ett överskott med 6 642tkr. 

Förvaltningen prognostiserar minst 500 tkr i överskott för året bl.a. för 
ökade intäkter för elever från andra kommuner, lägre lönekostnader och 
övriga förbrukningskostnader.

• Verksamhetsintäkterna; - 1395 tkr underskott, statsbidrag och övriga intäkter lämnar
ett underskott jämfört med periodens budget. 


UN § 107, forts


• Verksamhetskostnaderna; +6 642 tkr i överskott jämfört med den periodiserade budgeten för januari- oktober. Löner, övriga kostnader, lokalhyror och avskrivningar lämnade ett överskott. Ännu icke utbetalda retroaktiva löner är periodiserade per verksamhet. Köpta tjänster visar –1927 tkr ett underskott, varav interkommunala ersättningar för 
gymnasiesärskolan och elevresor blev högre än periodens budget. Kostnader för kopiering saknas från IT-avdelningen, uppskattningsvis ca 280 tkr.

Avvikelse per verksamhet jämfört med periodens budget och utfall
• Nämndverksamhet: -27 tkr, högre arvoden och kostnader för utbildningar för nya ledamöter. Datorleasing för ordföranden och vise ordförande finns inte i nämndens budget, ca 30 tkr.
• Lokaler, kultur och fritid; - 1 tkr, kommer att vara +-0 i årets slut
• SYV, grundskola; + 334 tkr, lägre personalkostnader, IT-kostnader forts.
• Gymnasieskola; +6268 tkr, lägre kostnader för löner, förbrukningsmaterial och köpta skolplatser, högre intäkter för försäljning av skolplatser och övriga intäkter.
• Gymnasiesärskola; -927 tkr, interkommunala ersättningar, elevresor, lägre intäkter för försäljning av skolplatser. 
• Grundläggande vux; + 663 tkr, lägre lönekostnader pga. fel fördelning av budgetmedel 
• Gymnasialvux/påbyggnad; - 1741 tkr, undervisningskostnader och övriga kostnader. Återbetalning av statsbidrag, totalt 1014 tkr, prognosen var 509 tkr. Fel fördelning av budgetmedel mellan vuxenutbildningen(grundläggande, särvux, SFI)
• Särvux; +304 tkr, lägre lönekostnader pga fel fördelning av budgetmedel, lokalkostnader och förbrukningsmaterial
• KY-högskolautbildningar; - 1476 tkr, eftersläpning med intäkter för KY-utbildningar 
• Svenska för invandrare; + 740 tkr, lägre lönekostnader pga fel fördelning av budgetmedel mellan övrig vuxenutbildning
• Uppdragsutbildningar; + 940 tkr, högre intäkter för utförda uppdrag och lägre kostnader för löner
• Lönebidragsanställda; - 491 tkr förvaltningens del av lönekostnaden
• Gemensamma verksamheter; + 660 tkr, del av elevpengen och reserven 

2. Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2007:

Förvaltningen har målet att komma så nära som möjligt +- 0-resultat i årets slut och eventuellt kunna lämna minst 500 tkr i överskott, även om följande avvikelser finns;
• Nämndverksamhet prognostiserar ett underskott med ca 45 tkr pga datorleasing är inte budgeterad och att årsarvoden är högre än den beräknade budgeten.
• Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognosen som förvaltningen har lagt, pga fler elever än beräknats. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än budgeten.
• Vissa skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram medan andra beräknas att göra ett större överskott. 
• Riktade stödresursen ser ut att överskridas med minst 300-400 tkr, eftersom fler elever behöver stöd i undervisningen och assistent hjälp.
• Antalet SFI elever har nästan tredubblats på 6 månader, från ca 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar. 
• Återbetalningskravet av statsbidraget till vuxenutbildningen blev 1014 tkr, i stället för 509 tkr som prognosen var under våren. 


UN § 107, forts


3. Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:

• Ökade kostnader för riktat stöd och gymnasiesärskolans interkommunala kostnader täcks med förvaltningsreserven.
• Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som är inte direkt nödvändiga för verksamheten. Delvis täcks överskridandet med överskottet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever.
• Det finns en intern överenskommelse om budgetmedel inom vuxenutbildningen för att hantera ev. underskott på någon av dessa verksamheter.

Investeringar

3781 tkr har använts under 10 första månader, vilket motsvarar 71,3 % av årsbudgeten Beslutande sammanträde 

Utbildningschefen redogör för månadsrapporten


Expediering:
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomiUN § 108

Driftbudget 2008 – detaljbudget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa driftbudget för 2008 i enlighet med förvaltningens
förslag till driftbudget 2008

S-ledamöterna meddelar att de ej deltar i beslutet

Underlag för beslut

Utbildningschefens skrivelse av 2007-11- 06

Bakgrund

2007-10-01 beslutade kommunfullmäktige om budget och inriktning år 2008-2010. Den för utbildningsnämnden beslutade ramen är för år 2008 är 281.226 tkr efter tekniska justeringar. 

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för budgetförslaget

Utbildningsnämndens budget 2008 tillåter inga särskilda satsningar. Däremot kommer nämnden att klara volymökningen inom gymnasieskolan, gymnasie¬särskolan och SFI med hänsyn till den utökade budgetram nämnden beviljats. 
Kostnaderna för löneökningar utöver 2% för år 2008 måste emellertid resultat¬enheterna klara genom effektiviseringar och rationaliseringar. 

För att motsvara förväntad efterfrågan sker en viss omfördelning mellan de olika vuxenutbildningarna enligt budgetförslaget. Förslaget innebär en viss ned¬dragning när det gäller grundläggande vuxenutbildning och en ökning av budgeten för Svenska för invandrare. Totalt sett innebär förslaget att vuxen¬utbildningen 2008 får 1 679 tkr mer än 2007. 
Satsningen på högskoleutbildningar fortsätter. I avtalet med Karolinska Institutet skall Norrtälje kommun svara för kostnaderna för en klinisk adjunkt 100% och en forts.

UN § 108, forts

universitetsadjunkt 50%. 2008 läggs därför lite mer på högskoleutbildningar, vilket är kompensation för ökade lönekostnader. 


Inför 2008 föreslår förvaltningen en genomgripande förändring av programpengen, som skall rymmas inom den förslagna ramen för Norrtälje kommuns gymnasieskolor, 159 200 tkr. 
Gymnasiesärskolan har en kraftig elevökning, vilket kräver den kraftiga ökningen av den totala budgeten för gymnasiesärskolan. Den är om även elevresorna räknas in en ökning med totalt 2 748 tkr. 
I budget föreslås 1 000 tkr till riktat stöd, vilket är en höjning från 656 tkr år 2007. 
Med hänsyn till att många och stora förändringar kan ske i elevernas val, och att elevströmmarna till och från andra kommuners gymnasieskolor och friskolor förändras samt att inom viss vuxenutbildningen måste kommunen erbjuda utbildning till dem som efterfrågar den föreslår förvaltningen en betydligt större reserv i 2008 års budget. Den föreslås vara 2 616 tkr mot 1 420 tkr 

En budget i balans

Med hänsyn till ovanstående bedömer förvaltningen att Utbildningsnämnden har en budget i balans under förutsättning att 

• kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer än vad avtalade löneökningar fordrar
• det inte sker några kraftiga svängningar i vilka utbildningar och gymnasieskolor eleverna väljer hösten 2008

Däremot blir det krav på rationaliseringar och effektiviseringar för att klara kostnaderna för löneökningar utöver 2% för år 2008. 


__________________
UN § 109


Investeringsbudget 2008


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 5 000 tkr
år 2008. 
att ge utbildningschefen i uppdrag att snarast redogöra för lokal-
samordningsgruppen vilka önskemål och möjliga lösningar som finns när 
det gäller gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokalbehov
att inom ramen för Kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta 
anläggningar bevilja anslag enligt nedanstående redovisning om totalt 750 
tkr för önskemål om ändringar föranledda av verksamhetsförändringar.
att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag
med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå
att delegera till utbildningschefen att fördela tillgängliga investeringsmedel
utifrån verksamhetens behov

S-ledamöterna meddelar att de ej deltar i beslutet

Underlag för beslut

Utbildningschefens skrivelse av 2007-11-05

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2007-10-01 att Utbildningsnämndens investeringsramar för 2008-2010 är följande:
• Investeringar avseende inventarier, utrustning m m uppgår till
5 000 tkr/år 2008-2010
• Verksamhetsanpassningar, investeringar i fasta anläggningar 750 tkr/år 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-11-13, §77, behandlat ärendet

Forts.

UN § 109, forts 

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för förslaget om investeringsbudget.

Ombyggnationer

Större lokalinvesteringar gymnasieskolan

Rodengymnasiets aula

Redan 2005 var målet att komma igång med ombyggnation och tillbyggnad av Rodengymnasiets aula. En arbetsgrupp hade arbetat fram ett förslag som har godkänts i Lokalsamordningsgruppen. Av olika skäl har det förslaget inte vunnit gehör och aulan är fortfarande inte ombyggd. Med hänsyn till befintlig och planerad verksamhet var målet att Rodengymnasiets rustade och ombyggda aula skulle stå klar till början av läsåret 2007/2008.

Nu har utbildningskontoret och tekniska kontoret fått i uppdrag att inom ramen får tillgängliga investeringsmedel och underhållsmedel påbörja upprustningen av aulan till en för en modern gymnasieskolas behov. 

Övriga investeringsbehov

F o m 2007-01-01 har gymnasieskolan en helt ny organisation. Programmen i de nya skolenheterna är inte samlade lokalmässigt. Däremot är det på sikt önskvärt att de utbildningar, som skulle kunna göra kvalitetsvinster genom samlokalisering, finns samlade. Vidare kommer det att bli nödvändigt med ytterligare omdisponeringar av gymnasieskolans lokaler för att klara elevökningen
2008-2010, och för att i möjligaste mån kunna ta in elever på deras försthandsval av program i gymnasieskolan. 

Under 2007 har förarbete gjorts, och förslag tagits fram när det gäller upprustning av bildsalar och ljudisolering av lokaler som används av estetiskt program. Dessa åtgärder är större investeringar, som nämnden och lokalstyrgruppen under 2008 kommer att få ta ställning till. 

Lokalförändringar vuxenutbildningen

Under 2007 har vuxenutbildning organiserats om och grundläggande vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare och gymnasial utbildning i allmänna ämnen finns nu på Stockholmsvägen 57. Yrkesutbildningarna inom Yrkesutbildningarna inom omvårdnad och barn- och fritid är flyttade till Campus Roslagen. CLL, Centrum för livslång lärande, finns numera på Hantverkaregatan. 

Under våren 2008 kommer flera utredningar med förslag som rör framtidens vuxenutbildning. Dessa förslag kan radikalt ändra förutsättningarna för vuxenutbildningen, och därmed även påverka lokalbehov och lokalanvändning. Just nu är emellertid bedömningen att vuxenutbildningens lokalbehov är väl tillgodosedda.

Investeringar i fasta anläggningar år 2008

För investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändring inom Utbildningsnämndens område prioriteras och fattas beslut av Kommunstyrelse, under 5 mkr per projekt och max 30 mkr för en 12-månadersperiod, eller annars av Kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Detta kan ske fortlöpande under året.

I Tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för respektive område. Detta för att tillmötesgå behov som återkommer vart år eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under året och som ej är av sådan omfattning att beslut erfordras för vart och ett. 

Rutinen för investeringar medger Kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och detta sker nu inför vart nytt verksamhetsår.

Respektive verksamhetsnämnd har att begära att sådana anslag beviljas av Kommunstyrelsen och att Tekniska kontoret ges i uppdrag att belasta dessa anslag föranledda av önskemål om verksamhetsförändringar. 

Anslagen placeras hos Tekniska kontoret, som efter önskemål från respektive verksamhet utför arbeten och belastar respektive anslag med kostnader hänförliga till de utförda arbetena i eller för anläggningar som disponeras av respektive nämnds verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har i samråd med Tekniska kontoret bedömt att investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändringar bör ingå i 2008 års prioriteringar och Tekniska nämnden ställer sig bakom att 750 tkr begärs hos Kommunstyrelsen för ombyggnader föranledda av verksamhetsförändringar.
UN § 110

Internkontroll 2007; Förvaltningschefens rapport

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande lägga internkontroll 2007 till handlingarna


Underlag för beslut

Internkontrollrapport 2007 10 16


Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redovisar internkontrollrapport 
daterad 2007 10 16

UN § 111

Förslag om programpeng för 2008 samt förslag om delegation till arbetsutskottet att fatta beslut om friskolepeng för 2008


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

-att fastställa programpengen i gymnasieskolan 2008 till de belopp som anges i förvaltningens skrivelse av 2007 11 07
samt
-att delegera till arbetsutskottet att i december fatta beslut om motsvarande friskolebelopp under 2008.

med tillägget

-att under 2008 noggrant följa utvecklingen av den nya programpengen inklusive PRIV-pengen och inför resurstilldelningen 2009 utvärdera konsekvenserna av förändringen.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2007 11 07 där följande programpeng för 2008 föreslås
UN § 111, forts

Bakgrund

Resursfördelningen till vår egen gymnasieskola bygger, sedan 5 år tillbaka, på ett internt skolpengssystem. Under det första året fördelades resurserna till resp. gymnasieprogram helt i enlighet med de av regeringen fastställda nationella bidragsbeloppen till friskolorna. Åren därefter har lokala ekonomiska förutsättningar för resp. program varit styrande. 
Aktuellt förslag till programpeng för 2008 innebär en genomsnittlig höjning från 73.700 till 76.600. Den totala kostnaden för Roden-gymnasierna och Häverögymnasiet beräknas därmed uppgå till 159.200tkr. 
Förslaget innebär vidare, att programpengen för byggprogrammet, fordonsprogrammet och häveröprogrammet sänks ganska markant. Sänkningen förväntas inte påverka utbildningskvalitén då dessa program visat överskott i sina budgetar både 2006 och 2007.

Programpengen i och med detta förslag utgör för samtliga nationella program 83,5% av den s.k riksprislistan vilken är den genomsnittliga
programkostnadsnivån i landets kommunala gymnasieskolor.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-11-13 § 80, behandlat ärendet


Beslutande sammanträde

Planeringstrategen redovisar förslaget om ny programpeng för 2008

________________________________

UN § 112

Ansökan om extra tilldelning i budget för genomförande av Lärarlyftet för år 2008.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att hos Kommunstyrelsen gemensamt med Barn- och skolnämnden ansöka om extra medel omfattande 1 138.000 kronor för år 2008 för genomförande av den av regeringen beslutade satsningen på kompetenshöjande åtgärder det sk Lärarlyftet.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2007-11-05

Bakgrund

Regeringen har beslutat att fram till 2010 satsa 2,7 miljarder på fortbildning för behöriga lärare. Syftet med fortbildningarna är framför allt att lärarna skall öka sin ämneskompetens, dels få mer kunskap i ämnet samt att bli bättre på hur man lär ut sitt ämne på bästa sätt.
Skolverket har gett de olika lärosätena uppdrag att anordna fortbildning som stärker lärarnas kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse.
Varje skolhuvudman har fått en ram för hur mycket statsbidrag som man beviljas i bidrag. För Norrtäljes kommunala skolor är tilldelningen för 2008 1 252 524 kronor för tidiglärare ( förskoleklass t om år 6) samt 1 404 783 kronor för senarelärare ( år 7 t om gymnasiet och vuxenutbildningen).
Det totala statsbidraget är således 2 657 307 kronor.
Vilka kostnader täcker statsbidraget?
Lärare som av skolhuvudmannen får möjlighet att delta i fortbildningen beviljas tjänstledighet under studietiden och behåller 80% av sin lön. Staten står för 70% och skolhuvudmannen 30% av den lön som läraren får under tjänstledigheten. Detta innebär i praktiken att staten står för 56% och huvudmannen för 24% av lärarens lön.
Kostnaden för huvudmannen blir för 2008 1 138 000 kronor. 

Forts.
UN § 112, forts

Regler för deltagande i fortbildningarna.
Utbildningarna måste avse:
minst 10 poäng och högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i år F-6 och minst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i år 7-9 samt gymnasiet och vuxenutbildningen.
Fördelning mellan Barn -och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.
Att i dagsläget kunna göra en fördelning mellan förvaltningarna avseende lönekostnaden för personal i fortbildning är mycket svårt eftersom ramen för fortbildning för senarelärare omfattar personal från år 7 t om. vuxenutbildning.
Hur personalen fördelar sig mellan de båda förvaltningarna kommer att visa sig först när antagningen till Lärarlyftet är klar någon gång under december 2007.
Av denna anledning är det mest fruktbart att de båda nämnderna gör en gemensam ansökan och att förvaltningarna i sin tur får i uppdrag att fördela och prioritera utifrån inkomna och beviljade ansökningar och given ram. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-11-13 § 81, behandlat ärendet


Beslutande sammanträde

Förvaltningens planeringsstrateg, Christina Skinnars Eriksson, redogör för ärendet

___________________________


UN § 113

Sammanträdestider 2008


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden fastställa följande sammanträdestider för 2008
AU Nämnd

22/1 5/2
11/3 25/3
11/4 (fredag)
16/4 Extra, prel intag 24/4 (torsdag)
13/5 27/5
12/6 (torsdag) 27/6 (fredag)
12/8 26/8
9/9 23/9
14/10 28/10
11/11 25/11
9/12


Underlag för beslut

Förvaltningens förslag om sammanträdestider 


Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2007-11-13 § 82, behandlat ärendet


Beslutande sammanträde

Förvaltningens förslag justeras utifrån samordningen med intagningskansliets rapporteringstider i intagningsytemet för gymnasieskolan.

UN § 114

Anmälan av delgivningsärenden

UN beslutar

att lägga delgivningsärendena till handlingarna


_________UN § 115

Anmälan av delegationsärenden

UN beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna


________UN § 116

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordförande meddelade att Campus gruppen träffas
Tisdagen den 4/12 kl. 15.00 


_________
§ 117

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Kostorganisationen

Sammanslagningar förvaltningar

Om lokaler till Häverögymnasiet, fråga från Lars-Erik Jansson (s)

Förlängning av tillförordnade av bitr rektor vid CLL

Leif Thurhammars sjukskrivning 
_________

UN § 118

Kurser och konferenser/rapporter

Inga rapporter fanns att lämna.


________UN § 119

Avslutning

Ordföranden tackade för allt arbete vilket har lagts ner under det
gågna året samt önskade alla en God Jul samt ett Gott Nytt År.
Vice ordföranden hälsade från de sina, detsamma.


________