Utbildningsnämnden 1997-01-23


Plats och tid Häverö lärcentra, Kokarevägen 6, Hallstavik 

Beslutande Se närvarolista

Program 
Kl. 09.00-12.00 Information om Häverö och Rimbo lärcentrum, datortek och
KomVux, Hallstavik
Kl. 13.00-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-16.00 Arbetsutskotter sammanträder
Kl. 16.00-17.00 Nämndsammanträde



Bertil Karlhager, förvaltningschef
Ulla Peterson, samordnare
Övriga deltagande Ib Svanholt, föreståndare Häverö lärcentra
Lennart Högberg, föreståndare Rimbo lärcentra
Åke Blomdahl, programansvarig datorteken i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik
Kristina Englund, rektor KomVux
Lars-Göran Andersson, lärare
Birgitta Eriksson, sekreterare

Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-01-30 kl. 09.00 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-12
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-01-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-02-05 anslags nedtagande 1997-02-26 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande






Un § 1

Information om Häverö och Rimbo lärcentrum, datortek och KomVux, Hallstavik

Föreståndare Ib Svanholt informerar om verksamheten vid Häverö lärcentra och föreståndare Lennart Högberg för verksamheten i Rimbo lärcentra.

Åke Blomdahl, programansvarig, informerar om verksamheten vid datorteken i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Rektor Kristina Englund, redogör för KomVux i Hallstavik och för Häveröprogrammet. Lärare Lars-Göran Andersson informerar om bakgrunden till att Häveröprogrammet anordnades.

Ordföranden framför tack till Häverö lärcentra för arrangemangen kring informationen om de olika verksamheterna.

_________





Un § 2

Förvaltningsrapporter

Samordnare Ulla Peterson redogör för sammanställning över kostnader för interkommunal ersättning höstterminen 1996.

Förvaltningschef Bertil Karlhager rapporterar om följande:

Intagning till KomVux

Arbetsutskottet beslutade om intagning till KomVux vårterminen 1997. På KomVux kommer ca 1000 elever att studera under vårterminen.

Rodengymnasiets om- och tillbyggnad

Rodengymnasiets byggkommitté har haft sitt första sammanträde 1997-01-15.

Kunskapslyftet

Ansökan skall vara klar 1997-02-01. Arbetsutskottet behandlar ärendet 
1997-02-10, kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-02-11 och utbildningsnämnden 1997-02-20.

Organisationsöversyn

Personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) kommer att skicka ut förslag till förändrad organisation inom ubildningsförvaltningen på remiss till samtliga arbetslag och sektorer inom utbildningsförvaltningen. Förslaget kommer att behandlas av arbetsutskottet 1997-03-06 och utbildningsnämnden 1997-03-20 och därefter i kommunfullmäktige 1997-05-26.

Datorteken

Avtalstiden är något justerad mot tidigare beslut.








Un § 2 forts.

Kvalificerad yrkesutbildning i Turism

Ledningsgruppen för Kvalificerad yrkesutbildning i Turism har haft sammanträde. Intagning till utbildningen beslutas av ledningsgruppen.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

__________





Un § 3 Dnr 96/103 041

Reviderad budget 1997

Au 9/1 Förvaltningschef Bertil Karlhager redogör för förvaltningens förslag till justerad budget 1997.

Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar att ta förslaget om reviderad budget 1997 som en rapport vid dagens sammanträde.

Au 23/1 Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-01-07 utbildningsnämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till reviderad budget för 1997 och att behandla eventuella åtgärder p g a förväntad kostnad för interkommunala ersättningar vid sitt sammanträde i april.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningschefens förslag till beslut.

IngaBrita Mörch (m) med stöd av Per Lodenius (c) går inte med på neddragning av budgeten på gymnasieskolan och yrkar med anledning härav att 1,4 miljoner kronor tas från kontona 656 och 657 och förs till konto 650 för fördelning senare under hösten 1997 för eventuella elevökningar på gymnasieskolan. För övrigt enligt förvaltningschefens förslag.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningschefens förslag.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna förvaltningschefens förslag till reviderad budget för 1997,

att behandla eventuella åtgärder p g a förväntad kostnad för interkommunala
ersättningar vid sitt sammanräde i april.

IngaBrita Mörch (m) och Per Lodenius (c) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.





Un § 3 forts.

Un 23/1 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar att 1,4 miljoner kronor tas från kontona 656 och 657 och förs till konto 650 för fördelning senare under hösten 1997 för eventuella elevökningar på gymnasieskolan. För övrigt enligt förvaltnings-
chefens förslag.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till socialdemokratiska gruppens yrkande.
Nej-röst för bifall till borgerliga gruppens yrkande.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för socialdemokratiska gruppens yrkande mot 5 nej-röster för borgerliga gruppens yrkande antar utbildningsnämnden socialdemokratiska gruppens yrkande. Se omröstningsbilaga.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förvaltningens förslag till justerad budget för 1997

att behandla ev åtgärder p g a förväntad kostnad för interkommunala
ersättningar vid sitt sammanträde i april.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.





Un § 4 Dnr 96/Un272 608

Läsårsdata 1997/98

Föreligger förslag 1996-12-20 till läsårsdata 1997/98 för utbildningsförvaltningen.

Au 9/1 Arbetsutskottet har 1997-01-09, § 5 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa läsårsdata 1997/98 för gymnasieskolan och kommunala 
vuxenutbildningen i Norrtälje kommun enligt förvaltnings-
chefens förslag.

__________





Un § 5 Dnr 96/016 003

Alkoholpolitiskt program

Socialutskottet har 1996-06-27, § 219 beslutat att utsända förslag till alkoholpolitiskt program på remiss till barn- och skolnämnd, kultur- och fritidsnämnd, utbildningsnämnd, trafiksäkerhetsnämnd och personalkontor. Synpunkter bör vara socialnämnden tillhanda senast 1996-09-15. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd skall göras samtidigt.

Förvaltningschefen meddelar att han översänt förslaget till elevvården på Rodengymnasiet för yttrande 1996-08-20.

Au 9/8 Arbetsutskottet har 1996-08-09, § 71 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottet 1996-08-30.

Au 30/8 Förvaltningschefen föreslår i yttrande 1996-08-24 utbildningsnämnden besluta att tillstyrka socialnämndens förslag till alkoholpolitiskt program med de tilllägg/förändringar som påtalas i yttrandet.

Arbetsutskottet beslutade 1996-08-30, § 89 föreslå utbildnings-
nämnden besluta att utan eget ställningstagande översända förvaltningschefens yttrande till socialnämnden, samt att påtala att rubriken "Samarbete alkohol-graviditet" bör ändras.

Un 19/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utan eget ställningstagande översända förvaltningschefens 
yttrande till socialnämnden, samt

att påtala att rubriken "Samarbete alkohol-graviditet" bör ändras.





Un § 5 forts.

Au 9/1 Socialutskottet har översänt reviderat förslag till alkohol-
politiskt program för yttrande.

Förvaltningschef Bertil Karlhager föreslår i skrivelse på anförda skäl att formuleringen "Utbildning i alkoholfrågor av skolpersonal och fritidsgårdspersonal skall ske vid studiedagar" bör ändras till "Skol- och fritidspersonal skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i alkoholfrågor.

Arbetsutskottet har 1997-01-09, § 7 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utbildningsnämndens avsnitt i alkoholpolitiskt program 
för Norrtälje kommun med förvaltningschefens förslag till 
ändring av formuleringen under punkt 4 till "Skol- och fritids-
personal skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i alkoholfrågor.

__________







Un § 6 Dnr 96/103 041

Uppdragsutbildningens verksamhet 96/97

Rektor Lars Nordstrand redogör för preliminär beräkning av Uppdragsutbildningens budget 1997 och för kostnadsberäkning av högskoleverksamhet vid Uppdragsutbildningen 1996.

Au 9/1 Arbetsutskottet har 1997-01-09, § 3 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

_________





Un § 7 Dnr 96/165 614

Kvalificerad Yrkesutbildning i Turism

Riksdagen har under våren 1996 beslutat om att starta försöksverksamhet med Kvalificerad yrkesutbildning (KY) med ett antal platser på olika håll i landet. Norrtälje har 1996-06-24 inlämnat ansökan om att få del av de platser som fördelas i år.

Rektor Lars Nordstand och turistchef Göran Bergh informerar om förslaget till Roslagens Kvalificerade Yrkesutbildning i Turism. Avtalsperioden för försöksverksamheten gäller under tre år, 1997-1999. Under denna period kommer utbildningar att starta i februari-mars 1997. 1 september 1997 och 31 augusti 1998 med 24 studerande vid varje antagningstillfälle. Utbildningen omfattar 80 poäng (två år) och finansieras helt av statliga bidrag. Annonsering om utbildningen kommer att ske i branschtidningar i mitten av december 1996.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1996-11-26 utbildningsnämnden besluta

att under 1997-1999 delta i försöksverksamhet med kvalificerad 
yrkesutbildning. Program för turismföretagare, 80 poäng, under
förutsättning att kostnaden täcks av statliga bidrag.

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 1996-12-02, § 139 föreslå utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningschefens förslag.

Un 2/12 Rektor Lars Nordstrand och turistchef Göran Bergh redogör för förslaget till Roslagens Kvalificerade Yrkesutbildning i Turism. Utbildningsdepartementet har meddelat att Norrtälje kommuns ansökan om att få deltaga i försöksverksamheten kommer att beviljas.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag







Un § 7 forts.

att under 1997-1999 delta i försöksverksamhet med kvalificerad 
yrkesutbildning, Program för turismföretagare, 80 poäng, under 
förutsättning att kostnaden täcks av statliga bidrag.

Au 9/1 Förvaltningschef Bertil Karlhager föreslår i skrivelse 1997-01-07 att under tiden fram till kommunfullmäktiges beslut utbildningsnämnden interimistiskt utser följande personer att ingå i en ledningsgrupp för Roslagens Turismyrkesskola:

Anders Broström, VD Berns Salonger
Susanna Evers, projektledare, Skärgårdsutveckling, Stockholm Information Service
Berndt Festin, VD Skärgårdsstiftelsen
Björn Masuhr, marknadschef Ångfartygs AB Strömma Kanal samt 
ordförande HSMA (Hospitality Sales och Marketing Association)
Lise Lotte Jernberg, utbildningsansvarig Kullängen Äventyr AB
Mats Lundström, studierektor Mitthögskolan, Östersund
Bertil Karlhager, utbildningschef, Norrtälje kommun samt en vald
representant för de studerande.

Arbetsutskottet har 1997-01-09, § 8 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utse utbildningsnämnden som ansvarig för Roslagens Kvalificerade
Yrkesutbildning i Turism

Utbildningsnämnden beslutar vidare

att interimistiskt utse ledningsgrupp för Roslagens Kvalificerade Yrkesutbild-
ning i Turism enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______ 






Un § 8 Dnr 96/222 612

Samverkansavtal mellan kommuner och Stockholms läns landsting rörande gymnasieutbildning och KomVux läsåret 1997/98

Föreligger skrivelse 1996-12-10 från Stockholms läns landsting angående samverkansavtal mellan kommuner och Stockholms läns landsting rörande gymnasieutbildning och KomVux läsåret 1997/98.

Förvaltningschef Bertil Karlhager föreslår i skrivelse 1997-01-08 utbildningsnämnden besluta

att teckna samverkansavtal för läsåret 1997/98 med Stockholms läns
landsting vad gäller naturbruksprogrammet.

Au 9/1 Arbetsutskottet har 1997-01-09, § 9 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att teckna samverkansavtal för tiden 1997-07-01--1998-06-30 med Stockholms läns landsting vad gäller naturbruksprogrammet.

_________ 








Un § 9 Dnr 96/252 026

Personstöd genom Refugen

Kommunstyrelsen beslutade 1996-11-12 att Refugens verksamhet skall avvecklas under 1997 och uppdrog till respektive nämnd att genomföra detta.

Förvaltningscheferna för utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden föreslår i gemensam skrivelse

att personstödsprogrammet Refugen skall avvecklas i sin helhet till
1997-07-01.

Au 9/1 Arbetsutskottet har 1996-01-09, § 10 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att personstödsprogrammet Refugen skall avvecklas i sin helhet till 
1997-07-01.

_________





Un § 10

Kurser och konferenser

Skolledarhögskolan och Borlänge kommun inbjuder till rikskonferensen "Vad gör vi med vuxenutbildningen ?!".

Uppsalagruppen inbjuder till tvådagarskurs 1997-02-06--07 "Utveckling, utvärdering och kvalitet i gymnasieskolan".

Anmälan till konferenserna senaste 1996-12-21 respektive 1996-12-20.

Au 19/12 Arbetsutskottet har 1996-12-19, § 151 behandlat ärendet.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att bevilja Lars-Erik Jansson, Solveig Persson och Bo Björkman del-
tagande i konferensen "Vad gör vi med vuxenutbildningen?! samt

att bevilja Nils Matson och Henrik Schönberg deltagande i kursen
"Utveckling, utvärdering och kvalitet i gymnasieskolan".

_________





Un § 11 Dnr 97/013 861

Norrtälje stad 375 år

Kommunstyrelsen har 1997-01-14 beslutat att uppmärksamma att Norrtälje stad fick stadsrättigheter för 375 år sedan och uppdragit till Björn Ahlsén på Kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa ett program för firandet av 375-årsjubiléet. Festligheterna kommer att äga rum 1997-03-29.

I skrivelse 1997-01-15 uppmanar Björn Ahlsén nämnder/styrelser att fundera över vad som respektive nämnd/styrelse kan bjuda staden på i samband med jubiléet. Förslagen skall lämnas före 1997-02-10.

Au 23/1 Arbetsutskottet har 1997-01-23, § 12 behandlat ärendet

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningsledningen i samråd med presidiet lämna förslag på
aktiviteter i samband med 375-årsjubiléet.

________





Un § 12 Dnr 96/284 600

Utbildningsplan för utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige har 1996-12-16, § 317 antagit utbildningsplan för de frivilliga skolformerna för Norrtälje kommun.

Au 12/12 Samordnare Ulla Peterson har 1996-11-25 utarbetat förslag till arbetet med aktionsplan för utbildningsnämnden 1997.

Arbetsutskottet har 1996-12-12, § 145 beslutat att godkänna förslaget till arbetet med aktionsplanen för utbildningsnämnden 1997 samt att utbildningsnämnden skall besluta om varje kontakmannagrupps förslag till aktionsplan.

Un 12/12 Utbildningsnämnden har 1996-12-12, § 108 beslutat enligt arbetsutskottetets förslag.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till kontaktmannagrupperna att lämna förslag till aktionsplan 
för utbildningsnämnden senast 1997-04-01.

_________