Utbildningsnämnden 1997-02-20


Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 09.00-17.45 

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Arbete med utbildningsplanens aktionsplan
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Forts. på arbetet med aktionsplanen
Kl. 15.00-17.45 SammanträdeÖvriga deltagande Bertil Karlhager, utbildningschef
Ulla Peterson, samordnare
Birgitta Eriksson, sekreterare
Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-02-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 13-23 
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 1997-02-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-02-28 anslags nedtagande 1997-03-21

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Un § 13 Dnr 97/010 047

Plan för genomförande av Kunskapslyftet i Norrtälje kommun

I regeringens proposition 1995/96:222 "Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000 m m" togs initiativ till en särskild satsning på vuxenutbildningen i landet. Riksdagen beslutade 1996-07-12 om denna satsning. Under hösten lämnade Norrtälje kommun in en intresseanmälan att delta i den särskilda utbildningssatsningen, vilken senare fått namnet "Kunskapslyftet".

Un 14/11 -96 Utbildningsnämnden har 1996-11-14, § 85 beslutat att ställa sig bakom den inriktning av den särskilda vuxenutbildningssatsningen som anges i intresseanmälan och att delegera till utbildningsnämnden att fatta beslut om en skriftlig projektansökan efter godkännande av kommunstyrelsen.

Au 10/2 Föreligger utbildningsförvaltningens förslag 1997-02-07 till plan för genomförande av Kunskapslyftet i Norrtälje kommun och ansökan om statsbidrag för perioden 1997-07-01--1998-12-31.

Förvaltningschefen tillsammans med Ingrid Lettsjö och Katrine Mattsson från arbetsgruppen för Kunskapslyftet redogör för förslaget till genomförande av Kunskapslyftet.

Arbetsutskottet beslutade 1997-02-10, § 13 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-02-13.

Au 13/2 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande fastställa Utbild-
ningsförvaltningens förslag till plan för genomförande av Kunskapslyftet 
och ansökan om statsbidrag för perioden 1997-01-01--1998-12-31.

Un 20/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Un § 14 Dnr 96/284 600

Utbildningsplan för utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige har 1996-12-16, § 317 antagit utbildningsplan för de frivilliga skolformerna för Norrtälje kommun.

Au 12/12 Samordnare Ulla Peterson har 1996-11-25 utarbetat förslag till arbetet med aktionsplan för utbildningsnämnden 1997.

Arbetsutskottet har 1996-12-12, § 145 beslutat att godkänna förslaget till arbetet med aktionsplanen för utbildningsnämnden 1997 samt att utbildningsnämnden skall besluta om varje kontaktmannagrupps förslag till aktionsplan.

Un 12/12 Utbildningsnämnden har 1996-12-12, § 108 beslutat enligt arbetsutskottetets förslag.

Un 23/1 Utbildningsnämnden beslutade 1997-01-23, § 12 att uppdra till kontaktmanna-
grupperna att lämna förslag till aktionsplan för utbildningsnämnden senast 
1997-04-01.

Un 20/2 Samordnare Ulla Peterson informerar om hur arbetet med aktionsplanen skall läggas upp. Varje kontaktmannagrupp inom utbildningsnämnden skall diskutera och med högst 10 rader formulera vad gruppen är mest intresserad av att ta reda på inom sitt kontaktmannaområde under år 1997.

Efter dagens arbete med aktionsplanen skall kontaktmannagrupperna lämna skriftligt på vad gruppen vill arbeta med inom sitt område samt redovisa detta muntligt för nämnden vid återsamlingen klockan 14.30.

Under våren skall sedan kontaktmannagrupperna arbeta vidare med aktionsplanen och slutligen formulera målsättningar och utvärderingsplaner till utbildningsnämndens aktionsplan. Denna målformulering skall rapporteras till nämnden senast 1997-09-01.

________

Un § 15

Förvaltningsrapporter

Val till gymnasieskolan läsåret 1997/98
Förvaltningschefen rapporterar om sökandebilden till gymnasieskolan läsåret 1997/98. För tidigt att se om alla platser på programmen räcker.

Turismutbildningen
Den tvååriga utbildningen inom rese- och turismindustrin startade 1997-02-17 på Hotell Roslagen. 27 elever har tagits in, varav 6 från Norrtälje kommun och 12 från Stockholms län och resterande 9 elever från orter i landet.

Förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschefen redogör för förslag till förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen. Förslaget har varit utsänt på remiss och många svar på remissen har inkommit. PAMK:en har haft huvudansvaret för att upprätta förslag till förändring av organisationen och kommer att utarbeta reviderat förslag efter att ha tagit del av de inkomna remissvaren.

Kunskapslyftet
Tjänst som projektledare för Kunskapslyftet har utannonserats. Ansökningstiden går ut 1997-03-03.

Byggnationer
Kommunfullmäktige har i början av år 1992 beslutat att lokaliseringen av vuxenutbildningen skall omprövas inom fem år. Direktiv har kommit från kommunfullmäktige att förvaltningarna skall lämna externa lokaler. Lokaler för Uppdragsutbildningen och lokaler för kärnämnen för byggprogrammet (BP) och fordonsprogrammet (FP) och för verkstadsteknisk utbildning behöver samordnas.

Med anledning av ovanstående har förvaltningschefen utarbetat förslag att all vuxenutbildning och BP och FP etableras i Jungfrun. Flyttningen till Jungfrun föreslås ske i tre steg.

Un § 15 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________

Un § 16

Budgetuppföljning

Förvaltningschefen redogör för budgetutfallet för januari månad.

Bokslut för 1996 skall vara klart till månadsskiftet februari-mars. Analys av bokslutet presenteras på utbildningsnämndens sammanträde i mars.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

__________

Un § 17

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

_______

Un § 18 Dnr 97/036 005 

Gymnasie- och KomVux-elevers tillgång till datorer utanför skolan

Utbildningsförvaltningen har under oktober och november månad 1996 på uppdrag av rotelsamordnare Elisabeth Björk genomfört en enkätundersökning bland elever på gymnasieskolan och KomVux angående deras tillgång till dator utanför skolan.

Samordnare Ulla Peterson har sammanställt resultatet av enkätundersökningen i en rapport daterad 1997-01-28.

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 1997-02-10, § 14 att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-02-13.

Au 13/2 Arbetsutskottet har 1997-02-13, § 21 behandlat ärendet.

Un 20/2 Utbildningsnämnden beslutar

att efter att ha tagit del av rapporten föreslå utbildningsnämnden uppdra åt
Utbildningsförvaltningen att följa utvecklingen av elevers tillgång till
datorer i och utanför undervisningen.

_________


Un § 19 Dnr 97/035 623

Ansökan om inackorderingsbidrag läsåret 1997/98

Föreligger förslag om inackorderingsbidrag för läsåret 1997/98.

Förvaltningschefen föreslår att stödet till inackorderingsbidrag fastställes till 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad.

Au 10/2 Arbetsutskottet har 1997-02-10, § 15 behandlat ärendet.

Un 20/2 Utbildningsnämnden beslutar

att tills vidare utbetala 1/30 av basbeloppet som stöd till inackordering.

_________

Un § 20

Kurser och konferenser

Kommunförbundet i Stockholms län och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling inbjuder till konferens "Skola och samhälle i förändring" 1997-03-11.

SCB inbjuder till vårens välfärdsseminarier.

Utbildningsnämnden beslutar

att avstå från deltagande i ovanstående konferenser.

_______


Un § 21

Rapporter

Lars-Erik Jansson rapporterar från rikskonferensen "Vad gör vi med vuxenutbildningen?!" som han tillsammans med Solveig Persson och Bo Björkman deltagit i. Skriftlig rapport kommer att inlämnas.

Nils Matsson rapporterar från UppsalaGruppens kurs "Utveckling, utvärdering och kvalitet i gymnasieskolan" som han tillsammans med Henrik Schönberg deltagit i. Skriftlig rapport kommer att lämnas.

Ordföranden meddelar att möte om idrottsgymnasium i Norrtälje kommun kommer att ske 1997-03-25. Till mötet har inbjudits representanter för Rånäs 4H, NIK, HIK, Orienteringsklubben, NBK, Margareta Spång (s), Kultur- och fritidsnämnden, Monica Lindroth, rektor vid gymnasieskolan samt utbildningsnämndens arbetsutskott.

IngaBrita Mörch påminner om att utbildningsnämnden beslutat att hålla vissa sammanträden öppna för intresserade. Ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde 1997-03-06.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______

Un § 22

Information till elever om gymnasieskolan

Med anledning av att de interkommunala ersättningarna för elever som studerar i annan kommun ökar föreslår Nils Matsson (m) att gymnasieskolan gör en egen informationsbroschyr om de utbildningar som erbjuds vid gymnasieskolan i Norrtälje.

Förvaltningschefen meddelar att rektorerna på högstadiet och gymnasieskolan samverkar om övergången från grundskolan till gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till kontaktmannagruppen för "Det fortsatta förändringsarbetet vid 
Rodengymnasiet" med Nils Matsson sammankallande att utarbeta förslag 
på hur man ska föra ut information till eleverna om gymnasieskolan i Norr-
tälje kommun.

_______

Un § 23 Dnr 97/010 047

Genomförande av Kunskapslyftet i Norrtälje kommun

I och med att Kunskapslyftet genomförs kan det visa sig att många som vill börja studera inte kan börja på gymnasiala KomVux utan får starta med någon kurs på grundläggande KomVux. Detta kan medföra att budgeterade medel ej räcker för grundläggande vuxenutbildningen. Nils Matsson (m) påpekar att medel inte får överföras från ungdomsgymnasiet till KomVux/Kunskapslyftet för att täcka eventuella underskott för grundläggande vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att nogsamt följa Kunskapslyftets ekonomi och 
hålla utbildningsnämnden underrättad. Någon överföring av budgetmedel 
från ungdomsgymnasiet till KomVux/Kunskapslyftet får inte förekomma.

______

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-02-20 13

Justerades sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-02-20 1