Utbildningsnämnden  1997-03-20 


Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolistor

Program
Kl. 09.00-10.30 Information om bokslut 1996
Kl. 10.30-14.30 Gruppsammanträden
Kl. 14.30-14.45 Extra au-sammanträde
Kl. 14.45-17.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Bertil Karlhager, utbildningschef
Birgitta Eriksson, sekreterare
Olle Barmark, ekonomisekreterare (kl. 09.00-10.30)
Raija Engberg, ekonomiassistent (kl. 09.00-10.30)Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-03-27
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 24-36
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-03-20 

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-04-01 Anslags nedtagande 1997-04-22

Förvaringsplats Utbildningsnänndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje
för protokollet 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

24 Förvaltningsrapporter 3-4

25 Budgetuppföljning 5

26 Delgivningsärenden 6

27 Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun 7

28 Motion från Lennart Jansson (fp) om "Kunskapens hus- en 
profilskapande satsning för kommunens framtid" 8

29 Offentliga sammanträden 9

30 Bokslut 1996 10-11

31 Fördelning av investeringsanslag 1997 12

32 Ändring av detaljplan för kvarteret LYRAN 1 och del av 13
Tälje 2:48 i Norrtälje församling

33 Granskning av delårsbokslut 14

34 Yttrande till Skolverket angående situationen för elev 15
Jakob Hildebrandt vid Rodengymnasiet i Norrtälje

35 Rapporter 16

36 Motion för skolungdomar 17

Un § 24

Förvaltningsrapporter

Högskoleutbildning
Förvaltningschefen reodvisar statistik över hur sökandebilden till högskoleutbildningar ändrats under tre läsår. Antalet sökande från Norrtälje kommun har ökat under läsåren 1993/94-1995/96.
Läsår Rikets genomsnitt Norrtälje kommun 
93/94 32 % 15 %
94/95 34 % 19 %
96/96 35 % 26 %

Ungdomsbarometern
Rapporten från Ungdomsbarometerns undersökning bland gymnasieelever avseende ungdomars syn på skola, utbildning och arbete är klar. Rapporten kommer att redovisas på ett seminarium 1997-05-29. Till seminariet inbjuds kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, arbetsförmed-
lingen, förvaltningschefer, medieprogrammet och representanter för närings-
livet.

Kunskapslyftet
Delegationen för Kunskapslyftet har i skrivelse meddelat att alla kommuner kommit in i tid med sin projektansökan. Regeringen beslutar om fördelning 
' 1997-05-15. Projektledartjänsten är under tillsättning.

Projekt Paldiski
Projekt Paldiski är inte aktuellt längre för utbildningsnämndens del.

Regeringens proposition 
Regeringens proposition om lokala styrelser med elevmajoritet utdelas till ledamöterna. I propositionen föreslås att kommunen under en fyraårig för-
söksperiod får överlåta vissa ansvars- och beslutsfunktioner till en lokal styrelse med elevmajoritet.


.
Un § 24 forts.

Budgetfrågor
Tiderna för beslut om budget 1998 har ändrats i avvaktan på regeringens
proposition, som beräknas komma under april månad. Utbildningsnämnden
beslutar om budget 1998 1997-05-22, kommunfulllmäktige i oktober 1997.

Rodengymnasiet
Upphandling av utrustning och inredning till C-flygeln pågår.

Interkommunal ersättning
Förvaltningschefen har diskuterat budgetramar och anslaget för inter- kommunal ersättning med drätselkontoret. Budgetramarna föreslås räknas upp med 7 mkr. Dessutom föreslås ramen ökas med 3,4 mkr som justering av anslag för interkommunal ersättning.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______


Un § 25 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning

Föreligger månatlig verksamhetsuppföljning 1997/02.

Förvaltningschefen redogör för budgetläget.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

_______


Un § 26

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

______

Un § 27 Dnr 97/003 730

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Utbildningsnämnden har 1996-06-22, § 68 yttrat sig över förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun.

Omsorgsnämnden har för yttrande till Utbildningsnämnden översänt ett omarbetat förslag till handikapprogram. Utbildningsförvaltningen yttrar sig enbart över de för den egna verksamheten relevanta delarna.

Förelåg förvaltningschefens förslag 1997-02-25 till yttrande.

Au 6/3 Arbetsutskottet beslutade 1997-03-06, § 26 att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningschefens yttrande över handikapprogrammet för Norrtälje kommun.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningschefens yttrande
över handikapprogrammet för Norrtälje kommun

att uppdra till förvaltningschefen att i yttrandet skriva till att även elever
med dolda handikapp uppmärksammas..

_______.
Un § 28 Dnr 97/029 615

Motion från Lennart Jansson (fp) om "Kunskapens hus - en profilskapande satsning för kommunens framtid"

Kommunkansliet har till utbildningsnämnden för yttrande överlämnat en motion från Lennart Jansson (fp) om "Kunskapens hus - en profilskapande satsning för kommunens framtid".

I yttrande 1997-02-25 föreslog förvaltningschefen utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 6/3 Arbetsutskottet beslutade 1997-03-06, § 27 föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Un 20/3 Arne Ringefors (fp) tillstyrker motionen.

Ordföranden finner att två förslag föreligger dels arbetsutskottets förslag att avslå motionen och dels Arne Ringefors (fp) förslag att tillstyrka motionen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Arne Ringefors (fp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag.

______

Un § 29 Dnr 96/237 006

Offentliga sammanträden

Utbildningsnämnden beslutade 1996-11-14, § 88 att tillstyrka Demokratikommitténs förslag angående offentliga sammanträden och att föreslå tidpunkter under våren 1997 då utbildningsnämndens sammanträden kan förläggas på Häverö lärcentrum respektive på Rodengymnasiet och hållas öppna för intresserade.

Arbetsutskottet föreslår att utbildningsnämndens sammanträde den 24 april förläggs till Rodengymnasiet och att lärare, föräldrar, elever, övrig personal och allmänhet inbjuds.

Au 6/3 Arbetsutskottet beslutade 1997-03-06, § 28 föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till Utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till arbetsordning till utbildningsnämndens sammanträde 1997-04-24.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till presidiet att utarbeta arbetsordning för utbildningsnämndens
sammanträde 1997-04-24.

_______

Un § 30 Dnr 96/135 041

Bokslut 1996

Förvaltningschefen och ekonomisekreteraren redogjorde för bokslut 1996.

Au 6/3 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 1997-03-06, § 29 att återremittera
ärendet till förvaltningen för ytterligare kompletteringar och att ta upp ärendet på sammanträde 1997-03-13.

Au 13/3 Förvaltningschefen meddelade att verksamhetsberättelsen för 1996 är under utarbetande.

Arbetsutskottet beslutade 1997-03-13, § 35 att ta upp ärendet på extra
arbetsutskotts-sammanträde 1997-03-20.

Au 20/3 Förelåg av ordföranden och utbildningschefen upprättad verksamhets-
berättelse för Utbildningsförvaltningen 1996.

Arbetsutskottet har 1997-03-20, § 39 behandlat ärendet.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna bokslutet för år 1996 och överlämna verksamhetsberättelsen
till kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning
Moderata samlingspartiet (m), centerpartiet (c) och folkpartiet (fp) anmäler följande anteckning till protokollet:

Vid minst tre tillfällen har frågan väckts om hur det ekonomiska utfallet skulle behandlas, då det tidigt stod klarat att budgeten för 1996 skulle gå med underskott. Un § 30 forts.

Vi anser att nämnden inte har beretts tillfälle att arbeta med dessa frågor. Vi riktar därför en anmärkning mot majoritetens sätt att hantera ekonomin.

_______

Un § 31 Dnr 96/103 041

Fördelning av inventarieanslag 1997

Utbildningsnämnden beslutade 1996-09-19, § 71 att hos kommunfullmäktige begära 8 553 kkr för investeringar i inventarier och utrustning under 1997.

Kommunfullmäktige har sedan i december 1996 tilldelat nämnden 4 000 kkr.

Förvaltningschefen föreslog i skrivelse 1997-02-25 utbildningsnämnden fördela anslaget till inventarier och utrustning enligt följande:

Gymnasieskolan exkl. Häveröprogrammet 2 100 kkr
KomVux inkl. Häveröprogrammet 1 250 kkr
Gymnasiesärskolan 400 kkr
Centralt/reserv 250 kkr

Au 6/3 Arbetsutskottet har 1997-03-06, § 30 behandlat ärendet.

Un 20/3 Utbildningsnämden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fördela anslaget till inventarier och utrustning för 1997 enligt förvaltnings-
chefens förslag samt

att fortsättningsvis uttala att prioriterat område är datortätheten.

______


Un § 32 Dnr 97/059 214

Ändring av detaljplanen för kvarteret LYRAN 1 och del av Tälje 2:48 i Norrtälje församling

Stadsarkitektkontoret har översänt rubricerat planförslag till utbildningsnämnden för yttrande.

Yttrandet skulle vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 1997-04-11.

Förelåg förvaltningschefens yttrande 1997-03-13.

Au 13/3 Arbetsutskottet har 1997-03-13, § 38 behandlat ärendet.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att avge yttrande enligt förvaltningschefens förslag.

P g a jäv deltog inte Arne Ringefors (fp) i handläggningen av detta ärende
_______

Un § 33 Dnr 96/256 007

Granskning av delårsbokslut

Kommunens revisorer har under hösten 1996 tagit del av delårsboksluten. Med anledning av negativt bokslutsutfall på över 50 mkr vid detta tillfälle har revisorerna diskuterat med några nämnder och förvaltningar om bl a orsakerna till de stora budgetunderskotten.

Förelåg förvaltningschefens redogörelse över förändringar i förvaltningens budget 97-99.

Au 13/3 Arbetsutskottet beslutade 1997-03-13, § 37 föreslå utbildningsnämnden besluta att utan eget ställningstagande lämna förvaltningschefens redogörelse som svar på revisorernas förfrågan angående ekonomisk rapport för Utbildningsförvalt- 
ningen.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutar

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 1997-04-24.

______

Un § 34 Dnr 96/241 605

Yttrande till Skolverket angående skolsituationen för eleven Jakob Hildebrandt vid Rodengymnasiet i Norrtälje

I skrivelse 1997-02-24 anmodar Skolverket Norrtälje kommun att yttra sig över anmälan angående xxxxxxxx skolsituation vid Rodengymnasiet. Ansvarig rektor har 1996-10-29 yttrat sig över skrivelsen från föräldrarna och lämnat med handlingar rörande arbetet med läs- och skrivsvårigheter vid Rodengymnasiet.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-03-14 utbildningsnämnden besluta

att avge rektors yttrande som sitt yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt förvaltningschefens förslag.

att avge rektors yttrande som sitt yttrande till Skolverket.

______

Un § 35

Rapporter

Nils Matsson överlämnar skriftlig redvisning från Uppsalagruppens kurs "Utveckling, utvärdering och kvalitet i gymnasieskolan" 1997-02-06--07. 
I kursen deltog Henrik Schönberg och Nils Matsson.

Solveig Persson överlämnar skriftlig rapport från rikskonferensen om vuxenutbildningen och Kunskapslyftet 1997-02-05--06 i Borlänge. I konferensen deltog Bo Björkman, Lars-Erik Jansson och Solveig Persson.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______

Un § 36

Motion för skolungdomar

Nils Matsson (m) föreslår på anförda skäl i skrivelse 1997-03-18 att Utbildningsförvaltningen inleder samtal med Friskis och Svettis i Norrtälje för att utröna om det går att etablera samarbete kring gymnasieungdomars motion och att efter lyckat samtal starta ett samarbete kring jympapass och eventuellt andra aktiviteter av motionskaraktär.

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning.

______
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-03-20 17

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-03-20 1 (17)