Utbildningsnämnden 1997-04-24


Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, 970424, kl. 12.00-19.00 

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 12.00-14.30 Gruppsammanträden
Kl. 14.30-15.00 Arbetsutskottet sammanträder
Kl. 15.00-16.30 Allmän frågestund
Kl. 16.30-19.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Bertil Karlhager, utbildningschef
Ulla Peterson, samordnare
Birgitta Eriksson, sekreterare
Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-05-05

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 37-52
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-04-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-05-06 anslags nedtagande 1997-05-26 

Förvaringsplats Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje
för protokollet 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

37 Förvaltningsrapporter 3-4

38 Budgetuppföljning 5

39 Omfördelning av 1997 års budget 6-7

40 Delgivningsärenden 8 
41 Förslag till samlad SYO-organisation för grundskola och 
gymnasieskola 9-11

42 Förslag till förändrad organisation inom Utbildningsför- 12-15
valtningen 

43 Industriteknisk utbildning 16-17

44 Avsiktsförklaring - start av friskola i Hallstavik 18

45 Skrivelse från KomVux ang experimentellt inriktad undervisning 
i naturvetenskapliga ämnen på KomVux i Norrtälje 19

46 Vuxenstuderande i annan kommun 20-21

47 Ansökan om projektbidrag ADAPT 22

48 Gäststudenter vid Rodengymnasiet under lå 1997/98 23

49 Anskaffning av datautrustning 24

50 Kurser och konferenser 25

51 Ombyggnation av F- och G-flyglarna 26 
52 Oslagen i Roslagen 27

Un § 37

Förvaltningsrapporter

Preliminär intagning till gymnasieskolan läsåret 1997/98
Förvaltningschefen redogör för statistik över preliminär intagning till gymnasieskolan läsåret 1997/98.

Elevstatistik
Samordnare Ulla Peterson redovisar SCB:s statistik över jämförelse mellan kommuner, riket och Norrtälje kommun beträffande hur stor andel av elever som gått ut gymnasiet och efter 3 år har börjat på högskolan.

Seminarium 29 maj 1997
Förvaltningschefen påminner om att anmälan till seminariet "Upptakt till ett lärande sekel" skall inlämnas till Utbildningsförvaltningen senast 
1997-05-15.

Projektledare för Kunskapslyftet
Förvaltningschefen informerar att Elisabeth Örhling har anställts som projektledare för Kunskapslyftet.

Löneutveckling
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har träffat överenskommelse om kriterier för individuell lönesättning för lärarpersonal.

Högskolekurser
Till högskolekurser 97/98 som anordnas av Uppdragsutbildningen och Lärcentrum har det inkommit fler ansökningar i år jämfört med föregående år.

Avtackning
Arbetsutskottet har avtackat rektor Stig Lindstedt, som avgått med pension.

Utbildningsnämnden beslutar


Un § 37 forts.

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______

Un § 38 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning

Föreligger månatlig verksamhetsrapport för period 9703.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

_________

Un § 39 Dnr 96/103 041

Omfördelning i 1997 års budget

Föreligger skrivelse 1997-04-16 från förvaltningschefen angående omfördelning i 1997 års budget.

Förvaltningschefen föredrar ärendet och föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna föreslagna omfördelningar i budget 97

att inrätta en stödresurs för elever/elevgrupper med behov av stöd utöver vad
som normalt är sektorns ansvar eller där klar obalans finns i resursför-
fördelningen

att delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om fördelning av den riktade
stödresursen.

Au 17/4 Arbetsutskottet beslutade efter diskussion 1997-04-17, § 56 att bordlägga ärendet till extra arbetsutskott 1997-04-24.

Au 24/4 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till förvaltningschefens förslag till omfördelning i 1997 års budget.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till förvaltningschefens förslag och yrkar på att ingen besparing görs på gymnasieskolans sektorer, särvux och gymnasie-
särskola. Den borgerliga gruppen hänvisar till sitt budgetförslag för år 1997, där inga besparingar på interkommunal ersättning fanns.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att arbetsutskottet bifaller förvaltningschefens förslag.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden beslutaUn § 39 forts.

enligt förvaltningschefens förslag

att godkänna föreslagna omfördelningar i budget 1997

att inrätta en stödresurs för elever/elevgrupper med behov av stöd utöver
vad som normalt är sektorns ansvar eller där obalans finns i resursför-
delningen

att delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om fördelning av den
riktade stödresursen.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.

Un 24/4 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till arbetsutskottets förslag och yrkar på att ingen besparing görs på gymnasieskolan, särvux och gymnasiesärskolan. Den borgerliga gruppen hänvisar till sitt budgetförslag för år 1997 där inga besparingar på interkommunal ersättning fanns.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag till omfördelning av 1997 års budget.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_______

Un § 40

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

______

Un § 41 Dnr 96/037 628

Förslag till samlad SYO-organisation för grundskolan och gymnasieskolan

Arbetsutskottet har behandlat rubricerat ärende vid sammanträden 1996-03-04, § 14, 1996-08-30, § 95, 1996-09-12, § 99 och 1996-11-07, § 117.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 1996-09-19, § 74 och 1996-11-14, § 89.

Vid sammanträdet 1996-11-14, § 89 beslutade utbildningsnämnden att uppdra åt barn- och skolnämndens utvärderare

att genomföra en uppföljning av SYO-organisationen inom Utbildningsförvalt-
ningens verksamhetsområde

att belysa ungdomars och föräldrars synpunkter, krav och förväntningar på 
SYO-organisationen

att uppföljningen skall omfatta kortfattad genomgång av forskning kring 
studie- och yrkesvägledning, samt

att presentera resultatet vid nämndens januarisammanträde.

Sammanställning över enkätundersökningen "Elevers och föräldrars upplevelser av och åsikter om val av studier och yrke " presenterades för arbetsutskottet 1997-02-10.

Föreligger skrivelse 1997-03-21 från förvaltningscheferna.

Au 10/4 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

i enlighet med förvaltningschefernas förslag i skrivelse 1997-03-21

att anta föreslagen SYO-organisationUn § 41 forts.

att beslut om att avsätta medel för utökning med 0,67 SYO-tjänst fattas
i samband med 1998 års budget

att den nya organisationen träder i kraft 1997-10-01 om möjligt tidigare-
lägga ikraftträdandet samt

att uppdra till förvaltningscheferna att genomföra omorganisationen.

Nils Matsson (m) deltager ej i beslutet.

Un 24/4 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Moderata samlingspartiet yrkar avslag till arbetsutskottets förslag i sin helhet. Moderata samlingspartiet yrkar på att det inrättas en samordnarfunktion 1,0 tjänst inom ramen för Utbildningsförvaltningens SYO på 4,0 tjänst och att Barn- och skolförvaltningens 3,3 tjänst behålls, samt att det upprättas en särskild instruktion för SYO-verksamheten där samordnarens funktion är att utveckla SYO-verksamheten över förvaltningsgränserna.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att nämnden beslutar enligt socialdemokratiska gruppens yrkande.

Utbildningnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta föreslagen SYO-organisation

att beslut om att avsätta medel för utökning med 0,67 SYO-tjänst fattas
i samband med 1998 års budget

att den nya organisationen träder i kraft 1997-10-01 om möjligt tidigare-
lägga ikraftträdandet samt

Un § 41 forts.

att uppdra till förvaltningscheferna att genomföra omorganisationen.

Moderata samlingspartiet anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_______

Un § 42 Dnr 96/205 001

Förslag till förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté har utarbetat förslag till förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen.

Förslaget har 1997-01-29 sänts ut på remiss till samtliga PAMK:ar/fackliga organisationer inom Utbildningsförvaltningen. Remissvaren skulle vara inlämnade till Utbildningsförvaltningen senaste 1997-02-17.

Förvaltningschefen informerade om förslaget.

Au 2/10 Arbetsutskottet beslutade 1997-02-10, § 19 att ta ärendet som en rapport vid dagens sammanträde.

Au 6/3 Föreligger Personal- och arbetsmiljökommitténs (PAMK:ens) förslag 1997-03-03 till förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen.

Förvaltningschefen redogjorde för förslaget.

Efter diskussion om förslaget beslutade arbetsutskottet 1997-03-06, § 25 att återremittera ärendet till Utbildningsförvaltningen för komplettering av förslaget till arbetsutskottets sammanträde 1997-03-13.

Au 13/3 Förvaltningschefen redogör för arbetets gång med förslag till förändrad organisation inom Utbildningsförvaltningen och för de tillfällen då information om arbetet ägt rum för arbetsutskottet och utbildningsnämnden.

Föreligger PAMK:ens uttalande med anledning av att arbetsutskottet återremitterat PAMK:ens organisationsförslag till förvaltningschefen med begäran om att nytt förslag skall presenteras 1997-03-13.

Vidare föreligger förvaltningschefens PM 1997-03-12 om val av organisationsmodeller för Utbildningsförvaltningen.Un § 42 forts.

Efter genomgång av förvaltningschefens PM beslutar arbetsutskottet

att återremittera ärendet till förvaltningschefen med uppdrag att till 
utbildningsnämnden 1997-03-20 utarbeta förslag som bygger på modell C
i förvaltningschefens PM 1997-03-12 med tre rektorer på gymnasieskolan 
och två rektorer på KomVux.

Au 10/4 Föreligger förvaltningschefens PM 1997-03-16 framtagen efter beslut i arbetsutskottet 1997-03-13.

Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta under förutsättning av förhandlingsdelegationens godkännande

att dra in en tjänst som rektor vid gymnasieskolan fr o m 1997-07-01

att utöka assistenttjänst vid gymnasieskolan med 0,25 tjänst fr o m 1997-07-01

att utöka assistenttjänst inom vuxenutbildningen med 0,25 tjänst fr o m 
' 1997-07-01.

Vidare beslutar arbetsutskottet föreslå utbildningsnämnden besluta

att i övrigt godkänna att den föreslagna organisationsförändringen 1997-03-03 
träder i kraft 1997-07-01. Överföringen av gymnasiesärskolan/särvux träder
i kraft 1998-01-01.

Nils Matsson (m) och Per Lodenius (c)deltager ej i beslutet.

Un 24/4 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar på återremiss för vidare utredning.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden avslår återremiss av ärendet.

Un § 42 forts.

Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå återremiss av ärendet.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till förmån för eget förslag enligt förvaltningschefens PM daterat 1997-03-16 med inriktningen att gymnasieskolan och KomVux skall hållas åtskilda i organisationen. Gymnasieskolan skall ha tre rektorstjänster och KomVux två. PAMK:s förslag om delegation till arbetslagen skall bibehållas. Förslaget om integration av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning skall bibehållas. Övrigt skall läggas ned, alternativt utanför, utbildningsnämndens ansvarsområde. Detta förslag ger en besparing på 1 mkr.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förlag.

Utbildningsnämnden beslutar under förutsättning av förhandlingsdelegationens godkännande

att dra in en tjänst som rektor vid gymnasieskolan fr o m 1997-07-01

att utöka assistenttjänst vid gymnasieskolan med 0,25 tjänst fr o m 1997-07-01

att utöka assistenttjänst inom vuxenutbildningen med 0,25 tjänst fr o m 
1997-07-01

Vidare beslutar utbildningsnämnden

att i övrigt godkänna att den föreslagna organisationsförändringen 1997-03-03 
träder i kraft 1997-07-01. Överföringen av gymnasiesärskolan/särvux träder 
i kraft 1998-01-01.


Un § 42 forts.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_______

Un § 43 Dnr 97/002 612.70

Industriteknisk utbildning i Norrtälje kommun

Rektorerna Anders Bjurhammer, Lars Nordstrand och Erik Jansson framhåller i skrivelse 1996-12-17 vikten av en industriteknisk avdelning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Norrtälje tätort.

Vidare föreligger skrivelse 1997-01-12 från rektor Kristina Englund, Häverö-
gymnasiet och från läraren Sture Ekblom 1997-04-04.

Rektorerna i Norrtälje och Häverögymnasiet vill alla ta del av den utrustning som blir över, när H-flygeln på Rodengymnasiet töms.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-04-04 att följande prioritering skall gälla för fördelning av överbliven utrustning:

1. Komplettering och utbyte av utrustning inom det specialutformade programmet vid Häverögymnasiet. Målsättningen är att i Hallstavik bygga
upp en kvalitativt sett god industriteknisk utbildning.

2. Utrustning som behövs för att genomföra valbara kurser inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ny verkstadsteknisk lokal för
dessa kurser planeras i anslutning till byggprogrammets lokaler i kvarteret
Jungfrun på Sommargatan 11.

3. Utrustning som kan behövas för eventuell Uppdragsutbildning. Också dessa maskiner ska i så fall placeras i den planerade lokalen i kvarteret 
Jungfrun.


Förvaltningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta 

att godkänna Utbildningsförvaltningens förslag till prioritering vid fördelning
av verkstadsteknisk utrustning.
Un § 43 forts.

Au 17/4 Arbetsutskottet har 1997-04-17, § 55 behandlat ärendet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Utbildningsförvaltningens förslag till prioritering
vid fördelning av verkstadsteknisk utrustning

att samtliga industritekniska utbildningar skall hålla en god kvalitet.

______

Un § 44 Dnr 97/066 615

Avsiktsförklaring - start av friskola i Hallstavik

Lärarlaget på Häveröprogrammet avser att skicka in ansökan till Skolverket om att få starta friskola till läsåret 1998/99. Initiativtagare till friskoleidén är de lärare som var med och startade upp Häveröprogrammet för 3 år sedan, men hela lärarlaget erbjuds deltaga i företaget.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 1997-04-10, § 46 behandlat ärendet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ställa sig positiv till idéen med en friskola i Hallstavik.

_______


Un § 45 Dnr 96/264 615

Skrivelse från KomVux angående experimentellt inriktad undervisning i naturvetenskapliga ämnen på KomVux i Norrtälje

Föreligger skrivelse 1997-03-06 från lärare vid KomVux i rubricerat ärende.

Förvaltningschefen föreslår på anförda skäl i skrivelse 1997-04-04 utbildningsnämnden besluta

att lämna skrivelsen utan åtgärd.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 1997-04-10, § 49 behandlat ärendet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att skrivelsen inte skall föranleda ytterligare åtgärd från utbildningsnämnden
utöver vad som anförts i förvaltningschefens skrivelse.

_______


Un § 46 Dnr 97/086 605

Vuxenstuderande i annan kommun

Barn- och skolnämnden beslutade 1992-10-22, § 181 att inte betala inter-
kommunal ersättning för vuxenstuderande i annan kommun om det inte är en lagstadgat skyldighet.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-03-24 att antalet vuxenstuderande, som skulle omfattas av undantaget uppskattas till 20 heltidsstuderande per år till en beräknad kostnad av 600 000:-/år. Kostnaden föreslås täckas av medel från Kunskapslyftet. 

Förvaltningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna att vuxna, skrivna i Norrtälje kommun, studerar i annan kommun
inom ramen för Kunskapslyftet

att i övrigt tillämpa tidigare regler att enbart godkänna utbildningar som 
kommunen har lagstadgad skyldighet att bekosta.

Nils Matsson (m) yrkar avslag till förvaltningschefens förslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet antar förvaltningschefens förslag.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 1997-04-10, § 51 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningschefens förslag.

Nils Matsson (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Un 24/4 Efter diskussion beslutar utbildningsnämnden

att godkänna att vuxna som är arbetslösa och är skrivna i Norrtälje kommun
får studera i annan kommun inom ramen för Kunskapslyftet under 1997/98Un § 46 forts.

att i övrigt tillämpa tidigare regler att enbarat godkänna utbildningar som
kommunen har lagstadgad skyldighet att bekosta

att beslutet noga skall följas upp beträffande de ekonomiska konsekvenserna
och beträffande det antal vuxna som beviljats studera inom ramen för 
Kunskapslyftet under 1997/98.

______

Un § 47 Dnr 97/090 044

Ansökan om projektbidrag ADAPT

EU-samordnare Torbjörn Conon och rektor Lars Nordstrand har till Svenska EU-Programkontoret inlämnat ADAPT-ansökan för FOCUS-projekt med Norrtälje kommuns Uppdragsutbildning som projektanordnare.

Förvaltningschefen meddelar i Letter of intent 1997-03-26 att under förutsättning av att projektet godkänns som ett ADAPT-projekt och att Norrtälje kommun beviljas medel för Kunskapslyftet i den utsträckning i den mån utbildningsförvaltningen räknat med, har kommunen för avsikt att under en tvåårsperiod satsa 270 000:-/år som delfinansiering av FOCUS.

Rektor Lars Nordstrand redogör för projektet och projektansökan.

Au 17/4 Arbetsutskottet har 1997-04-10, § 54 behandlat ärendet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

att godkänna Letter of intent.

________

Un § 48 Dnr 97/094 612

Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 1997/98

Rektor Bernt-Ove Gunnarsson meddelar i skivelse 1997-04-09 att inför läsåret 1997/98 har intresset för att vara gäststudent vid Rodengymnasiet ökat. Under innevarande läsår har Rodengymnasiet mottagit 5 ungdomar och inför läsåret 1997/98 har 8 ungdomar anmält intresse att få vara gäststudenter.

Enligt tidigare beslut finns medel avsatta för 6 ungdomar.Inför läsåret fattas 50 tkr för att ta emot ytterligare 2 ungdomar.

Au 10/4 Arbetsutskottet beslutade 1997-04-10, § 50 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-04-17.

Au 17/4 Arbetsutskottet har 1997-04-17, § 58 behandlat ärendet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ställa 50 tkr till förfogande för att ta emot ytterligare 2 gäststudenter

att anvisa medel ur nämndens eget anslag.

_______Un § 49 Dnr 97/104 005

Anskaffning av datautrustning

Förvaltningschefen redogör i skrivelse 1997-04-14 för rutinerna i samband med anskaffning av ADB-utrustning och föreslår utbildningsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen begära att få använda avsatta medel i årets investeringsanslag samt medel inom ramen för Kunskapslyftet för följande investeringar i ADB-utrustning:

4 datorer och 1 skrivare till elevvården, Rodengymnasiet
1 dator och skrivare till Ungdomsmottagningen
3 datorer samt skrivare till Kunskapslyftet

Beräknad kostnad 125.000 kronor.

Au 17/4 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna anskaffning av ADB-utrustning för Utbildningsförvaltningens
administration uppgående till ca 125.000 kronor.

Vidare beslutar arbetsutskottet föreslå utbildningsnämnden besluta

att kostnaden ska belasta ordinarie investeringsanslag respektive anslag för
Kunskapslyftet.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

______

Un § 50

Kurser och konferenser

Föreligger ansökan till seminariet "Politik och pedagogik i Kunskapslyftet" på Brunnsvik den 15-16 april 1997.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 1997-04-10, § 53 behandlat ärendet.

Un 24/4 Kommunförbundet Stockholms län, Lärarhögskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola inbjuder politiker med ledningsansvar för skola och barnomsorg samt ledningen för den lokala skolan och barnomsorgen i Norrtälje kommun till ett halvdagsseminarium på Hotell Roslagen den 12 maj 1997. Anmälan senast 1997-04-30.

Vidare föreligger inbjudan till seminariet "Upptakt till ett lärande sekel" den 29 maj 1997 på Hotell Roslagen. Anmälan till Utbildningsförvaltningen senast 1997-05-15.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja ordföranden deltagande i seminariet "Politik och pedagogik i 
Kunskapslyftet" på Brunnsvik den 15-16 april 1997

att bevilja nämndens ledamöter och ersättare deltagande i de båda seminarie-
dagarna den 12 maj respektive den 29 maj på Hotell Roslagen.

______ 

Un § 51 Dnr 96/025 612

Ombyggnation av F- och G-flyglarna på Rodengymnasiet

Rektor Bernt-Ove Gunnarsson redogör för de konsekvenser av den nedbantade ombyggnationen av F- och G-flyglarna som byggkonsulten informerat om. Den nu föreslagna nedbantade ombyggnationen är enligt rektor och lärare inte till fyllest för den pedagogiska inriktning som kommunfullmäktige beslutat.

Au 17/4 Arbetsutskottet beslutade 1997-04-17, § 59 att ta ärendet som en information vid dagens sammanträde.

Au 24/4 Förvaltningschefen föredrar ärendet om ombyggnation av Rodengymnasiet.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå utbildningsnämnden besluta

att ombyggnation av flyglarna G1 och F1 i den utformning, som idag planeras,
inte uppfyller de krav som nämnden ställt på anpassning till den beslutade
pedagogiska inriktningen.


Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag, samt

att beslutet delges Rodengymnasiets byggkommitté.

______

Un § 52

Oslagen i Roslagen - ansökan om garantibelopp

Arrangörerna för evenemanget "Oslagen i Roslagen" som planeras att genomföras i samband med skolavslutningen 1997 har ansökt om förlustgaranti med 20 000:-/nämnd från Barn- och skolnämnden, 
Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden.

Au 17/4 Arbetsutskottet beslutade 1997-04-17, § 60 föreslå utbildningsnämnden besluta att bevilja en förlustgaranti om 10 000:- under förutsättning att övriga berörda nämnder beviljar minst motsvarande belopp, att garantibelopp finansieras inom konto 65011 600 Utbildningsnämnden.

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till presidiet att fatta beslut i ärendet.

________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-04-24 27

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-04-24 1 (27)