Utbildningsnämnden 1997-05-29 


Plats och tid Hotell Roslagen, Stockholmsvägen 53, Norrtälje 

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagande 
Ulla Peterson, samordnare
Birgitta Eriksson, sekreterare
Utses att justera Nils Matsson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-06-05

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 53-59
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Nils Matsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-05-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-06-09 anslags nedtagande 1997-09-30 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

53 Budgetuppföljning 3

54 Strategi för en samlad vuxenutbildning 4-5

55 Återlämnande av delegation 6

56 Delegation vid tillsättning av rektorstjänster 7

57 Delgivningsärenden 8

58 Rekrytering av utbildningschef 9

59 Rapporter 10

Un § 53 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning

Föreligger skrivelse 1997-05-23 från förvaltningschefen angående budgetuppföljning per 1997-04-30. I skrivelsen redovisas ett prognostiserat underskott på 1 mkr för 1997.

Utbildningsnämnden beslutar

att remittera ärendet till arbetsutskottet för vidare behandling.

________

Un § 54 Dnr 96/264 615

Strategi för en samlad vuxenutbildning

Föreligger förvaltningschefens skrivelse 1997-03-03 angående strategi för en samlad vuxenutbildning.

Förvaltningschefen redogjorde för förslaget.

Au 6/3 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 1997-03-06, § 31 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-03-13.

Au 13/3 Arbetsutskottets föreslår utbildningsnämnden besluta

att uppdra till tekniska kontoret att skyndsamt ge förslag till pedagogiskt 
utvecklingsbara lokaler för den kommunala vuxenutbildningen, dels 
för en fast verksamhet för 500-600 elever dels för en mer tillfällig
verksamhet för ca 500-600 elever

att om möjligt ge förslag till samlad lokallösning för kommunala 
vuxenutbildningen.

Un 29/5 Den socialdemokratiska gruppen föreslår utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige

att all kommunalt anordnad vuxenutbildning i Norrtälje stad samlas i 
gemensamma lokaler, samt

att utbildningsnämnden beslutar att uppdra till tekniska kontoret att 
skyndsamt ge förslag på lokallösningar i enlighet med ovanstående in-
riktning.

Den borgerliga gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt socialdemokratiska gruppens förslag.

Un § 54 forts.

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att all kommunalt anordnad vuxenutbildning i Norrtälje stad samlas i 
gemensamma lokaler, samt

att utbildningsnämnden beslutar att uppdra till tekniska kontoret att 
skyndsamt ge förslag på lokallösningar i enlighet med ovanstående
inriktning.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning
Bridget Wedberg (mp) anmäler följande anteckning till protokollet:

att även externt förhyrda lokaler skall beaktas.

______

Un § 55 Dnr 97/116 002

Återlämnande av delegation

Med anledning av att Bertil Karlhager sagt upp sin tjänst som utbildningschef i Norrtälje kommun återlämnar Karlhager delegationen från utbildningsnämnd- en avseende tillsättning av följande chefstjänster inom Utbildningsförvaltning-
en:

* Rektor för NT-sektorn
* Rektor för Sektor Vux N
* Gymnasieplanerare/chef för Rodengymnasiets administration
* Vik rektor för Sektor Y 1997-08-01--1999-06-30

Au 5/5 Arbetsutskottet har 1997-05-05 behandlat ärendet.

Un 29/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja Bertil Karlhager entledigande från delegationen avseende till-
sättning av ovanstående tjänster inom Utbildningsförvaltningen.

_______

Un § 56 Dnr 97/116 002

Delegation vid tillsättning av rektorstjänster

Au 5/5 Med anledning av att Bertil Karlhager beviljats entledigande från delegationen vid tillsättning av rektorstjänster vid Utbildningsförvaltningen föreslår arbetsut-
skottet utbildningsnämnden besluta att delegera till arbetsutskottet att besluta om tillsättning av rektorstjänster vid Utbildningsförvaltningen.

Un 29/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att delegera till arbetsutskottet att besluta om tillsättning av rektorstjänster vid 
Utbildningsförvaltningen och tjänsten som administrativ chef för Roden-
gymnasiet.

______

Un § 57

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delegationsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

_______

Un § 58 Dnr 97/135 023

Rekrytering av utbildningschef

Utbildningsförvaltningen föreslår att rekrytering till tjänsten som utbildningschef sker genom extern annonsering.

Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att handlägga rekryteringsarbetet och
tidsplanen gällande tillsättandet av ny förvaltningschef vid Utbild-
ningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen fattar beslut om vem som skall tillsättas på tjänsten.

_______

Un § 59

Rapporter

Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från studiebesök på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Bl a tittade de på organisation av resursen för stöd till elever som behöver extra hjälp.

Bo Björkman rapporterar hur sökandebilden ser ut för de utannonserade rektorstjänsterna vid Utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

______


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-05-29 10

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-05-29 1 (10)