Utbildningsnämnden 1997-06-12


Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl. 12.00-17.30 

Beslutande Se närvarolista 

Program
Kl. 12.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-17.30 Nämndsammanträde 

Övriga deltagande Bertil Karlhager, utbildningschef 
Ulla Peterson, samordnare
Birgitta Eriksson, sekreterare
Margaretha Dalby, assistentUtses att justera IngaBrita Mörch 

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-06-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 60-78 
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-06-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-06-25 anslags nedtagande 1997-07-16 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

60 Förvaltningsrapporter 4

61 Budgetuppföljning januari-maj 1997 5

62 Budget 1998 6-8

63 Investeringsbudget 9

64 Omsorgsplan för Norrtälje kommun 10

65 Program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning 11

66 Riktat bidrag till studieförbunden för fritidsaktiviteter och
folkbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning 
boende i Norrtälje kommun 12-13

67 Lokalisering av den samlade vuxenutbildningen i Norrtälje stad 14

68 Budget för Kunskapslyftet 15-17

69 Begäran om entledigande från uppdrag 18

70 Medel för högskolekurser 19-20

71 Fördelning av riktad stödresurs 21

72 Val av ledamöter till eventuell arbetsgrupp för idrottsvariant
på gymnasieskolan i Norrtälje kommun 22

73 Val av ledamöter i ledningsgruppen för STYR - Skärgårdens
turismyrkesutbildning i Roslagen 23-24

74 Begäran om entledigande från uppdrag 25

75 Val av t f ordförande i Häverö lärcentra 26

76 Delgivningsärenden 27


Register forts.

§ Sid

77 Kurser och konferenser 28

78 Rapport från kontaktmannagruppen ang utvecklingsarbetet
på Rodengymnasiet 29Un § 60

Förvaltningsrapporter

Förvaltningschefen informerar om att intervjuer av sökande till rektorstjänsterna inom Utbildningsförvaltningen pågått under vecka 23 och 24. Även intervjuer till tjänst som assistent vid Rodengymnasiet respektive assistent inom sektor Y har ägt rum under vecka 24.

Vidare rapporterar förvaltningschefen från Forum för Kunskapslyftet. Projektledare Elisabeth Öhrling är ordförande för Forumet.

Löneförhandlingar inom Utbildningsförvaltningen har slutförts under maj månad. Individuella löneförhandlingar för lärare kommer att ske under hösten 1997.

Förvaltningschefen har tillsammans med arbetsutskottet deltagit i träff i Hallstavik angående anordnande av estetiskt program.

Intagning till gymnasieskolan läsåret 1997/98 pågår.

Som vikarierande förvaltningschef under sommaren 1997 kommer Elisabeth Öhrling att vara under veckorna 27 och 28, Ulla Peterson vecka 29 samt Kristina Englund veckorna 30 och 31.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______

Un § 61 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning januari-maj 1997

Förvaltningschefen redogör för nettokostnader och intäkter för Utbildningsförvaltningen under tiden januari-maj 1997. Riktvärdet är 42 %.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 87 behandlat ärendet.

Un 12/6 Förvaltningschefen redogör för sammanställningen över budgetuppföljningen 97/05. Statsbidraget för arbetslösa kommer inte förrän senare under juni månad 1997.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna, samt

att uppdra till arbetsutskottet att titta närmare på det aviserade underskottet.

_________

Un § 62 Dnr 97/039 041

Budget 1998

Föreligger Utbildningsförvaltningens förslag 1997-05-28 till budget 1998.

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Au 5/6 Arbetsutskottet beslutade 1997-06-05, § 88 att ta ärendet som information vid dagens sammanträde och hänskjuter ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-09.

Au 9/6 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens förslag 1997-05-28 till budget 1998.

Ordföranden meddelar att skrivelse om förslag till estetiskt program kommer att presenteras vid arbetsutskottets extra sammanträde 1997-06-12.

Den borgerliga gruppen deltager inte i dagens beslut utan återkommer med förslag till budget 1998 på utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

i enlighet med Utbildningsförvaltningens förslag

att godkänna Utbildningsförvaltningens förslag till budget 1998

att inrätta två nya delprogram: 602 för gemensam administration, utbildnings-
kontoret och 662 för Kunskapslyftet

att på nytt aktualisera frågan om inrättande av estetiskt program i Norrtälje
kommun, samt

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att senast vid nämndens september-
sammanträde redovisa förslag till budget fördelad på resultatenheter.

Protokollsanteckning

Den borgerliga gruppen kan ej lägga förslag till budget 1998 i dag eftersom majoritetens förslag kommit så sent.Un § 62 forts.

Un 12/6 Föreligger borgerliga gruppens förslag till budget 1998 i förhållande till majoritetens budget enligt följande:

För att få budgeten på ram redan 1998 vill borgerliga gruppen göra följande kostnadsneddragningar:

Datortek 1 500 kkr
Central administration 500 kkr
Lokaler 500 kkr
GrundVux/SFI 1 000 kkr
KomVux 1 000 kkr

Summa: + 4 500 kkr
Besparing 3 000 kkr

Den borgerliga gruppen vill öka stödresursen med 1 500 kkr för att justera faktiskt elevantal på gymnasieskolan.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna arbetsutskottets förslag till budget 1998

att inrätta två nya delprogram: 602 för gemensam administration, utbildnings-
kontoret och 662 för Kunskapslyftet

att på nytt aktualisera frågan om inrättande av estetiskt program i Norrtälje
kommun, samt

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att senast vid nämndens september-
sammanträde redovisa förslag till budget fördelad på resultatenheter.

Un § 62 forts.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag till budget 1998.

_______

Un § 63 Dnr 97/039 041

Investeringsbudget 1998

Föreligger förvaltningschefens förslag 1997-06-02 till investeringar 1998.

Förvaltningschefen redogör för förslaget.

Au 5/6 Arbetsutskottet beslutade 1997-06-05, § 89 att ta ärendet som information vid dagens sammanträde och hänskjuter ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-09.

Au 9/6 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens förslag att hos kommunfullmäktige begära 8 773 kkr för investeringar inom
Utbildningsförvaltningen 1998.

Moderata samlingspartiet och centerpartiet deltager ej i dagens beslut utan återkommer med förslag till investeringsbudget 1998 på utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Arbetsutskottet har 1997-06-09, § 92 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att hos kommunfullmäktige begära 8 773 kkr för investeringar inom
Utbildningsförvaltningen 1998.

_______


Un § 64 Dnr 97/073 780

Omsorgsplan för Norrtälje kommun

Omsorgsnämnden har för yttrande översänt förslag till omsorgsplan för Norrtälje kommun 1998-2000 till utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till omsorgsplan utan stöder de mål som anges till planen.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-06-03 utbildningsnämnden besluta

att utan eget ställningstagande överlämna Utbildningsförvaltningens yttrande 
till omsorgsnämnden.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 80 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att utan eget ställningstagande överlämna Utbildningsförvaltningens yttrande
till omsorgsnämnden.

_________
Un § 65 Dnr 97/089 133

Program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning

Socialnämnden har till utbildningsnämnden översänt rubricerat program för yttrande. Nämnden har tidigare lämnat yttrande i ärendet (§ 69/96, dnr 
96UN0015).

Utbildningsförvaltningen har följande kommentarer till förslaget:

* Det är viktigt att ansvaret för den föreslagna slussgruppen klargörs. Denna
verksamhet är inte att betrakta som SFI-undervisning och därför inte utbild-
ningsnämndens ansvar. I den mån SFI-anordnaren ska ansvara för diag-
nostisering och nivågruppering för slussgrupperna måste resurser avsättas
för detta.

* SFI-anordnaren har inom angivna resurser inte möjlighet att ansvara för 
praktikanskaffning under SFI-tiden, om inte resurser tillskjuts.

* Den verksamhet som föreslås för personer över 60 år är inte att betrakta 
som SFI, utan som vanlig studiecirkelverksamhet. Utbildningsnämnden är
därmed inte ansvarig nämnd.

* Utbildningsnämnden har i sitt tidigare yttrande påpekat att vi alltid kommer
att ha en grupp flyktingar som av olika skäl inte uppnår SFI-nivån. Ett 
flyktingprogram måste också ta upp hur denna grupp ska behandlas.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-05-21 utbildningsnämnden besluta

att till socialnämnden avge Utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 81 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till socialnämnden avge Utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

_________


Un § 66 Dnr 96/268 617

Riktat bidrag till studieförbunden för fritidsaktiviteter och folkbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning boende i Norrtälje kommun

I skrivelse 1996-11-19 har Kerstin Rundqvist, vice ordförande i FUB, skrivit till utbildningsnämnden angående bidrag till studiecirkelverksamhet för utvecklingsstörda. Rektor Erik Jansson har i skrivelse 1997-01-30 redovisat bakgrund till frågeställningen.

Rektor Erik Jansson redogör muntligt för ärendet.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-04-04 utbildningsnämnden besluta 

att lämna skrivelsen utan åtgärd.

Au 10/4 Arbetsutskottet beslutade 1997-04-10, § 48 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-04-17.

Au 5/6 Det kommunala handikapprådet föreslår vid möte 1997-02-12 att kultur- och fritidsnämnden övertar handläggningen av bidragen till studieförbunden.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1997-04-17, § 37 beslutat att nämnden inte kan överta handläggningen av bidrag till studieförbunden om inte medel för detta överförs från utbildningsnämnden och att be utbildningsnämnden om en redogörelse för beslutet att använda de medel som avsatts för bidrag till studieförbunden till annan verksamhet.

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att anslaget behålles men att kostnaden dras ner till 40:-/studietimme till verksamheten och att medel tas från utbildningsnämndens utvecklingsanslag.

Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 82 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att behålla anslaget 1997 men att från 1998 verka för att överföra ansvaret för 
verksamheten till kultur- och fritidnämnden


Un § 66 forts.

att kostnaden dras ner till 40:-/studietimme

att ur anslaget för utbildningsnämndens utvecklingsanslag 1997 anslå 35 tkr 
för verksamheten, samt

att anslaget skall användas till ren fritidsverksamhet.

_________

Un § 67

Lokalisering av den samlade vuxenutbildningen i Norrtälje stad

Tekniska kontoret arbetar med inventering av interna och externa lokaler för den samlade vuxenutbildningen men kommer inte att hinna lämna förslag i ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 1997-06-23. Eventuellt måste utbildningsnämnden ha extra sammanträde samma dag för beslut i ärendet.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 83 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-19.

Un 12/6 Förvaltningschefen informerar om att tekniska kontoret kommer att lämna förslag till lokalisering av den samlade vuxenutbildningen inför kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________

Un § 68 Dnr 97/162 041

Budget för Kunskapslyftet 

Föreligger förslag till budget för Kunskapslyftet för tiden 1997-07-01--
1998-12-31.

Förvaltningschefen redogör för förslaget.

Au 9/6 Arbetsutskottet beslutade efter diskussion 1997-06-09, § 93 att i avvaktan på redovisning av hur sökandebilden för KomVux ser ut hänskjuta ärendet till arbetsutskottets extra sammanträde 1997-06-12.

Au 12/6 Norrtälje kommun har tilldelats mindre anslag till Kunskapslyftet än vad man ansökt om. Under hösten kommer eventuellst ytterligare fördelning av medel till kommunerna att göras av Delegationen för Kunskapslyftet. Norrtälje kommun beräknas få del av dessa medel.

Efter genomgång av förslaget till budget för Kunskapslyftet beslutar arbetsutskottet att ajournera sammanträdet till kl. 15.00.

Skolledarna vid KomVux och projektledaren för Kunskapslyftet föreslår följande förändring av förslag till budget för Kunskapslyftet (under 18 månaders period):

Tillägg kurser KomVux 1 540 000:-
(Ekonomiskt basår, S-basår +30) stryks
Kurator 0,5 - 225 000:-
Informationscentrum - 525 000:-
ADAPT-projektet - 405 000:-
Uppsökande verksamhet - 150 000:-
Distansutbildning - 300 000:- + 150 000:-
Utveckling KomVux - 150 000:-

Totalt: 20 665 000:- (18 månader)
Anslag 19 630 000:- (18 månader)

- 885 000:-
150 000:-
___________
1 035 000:-Un § 68 forts.

att ADAPT-projektet skall diskuteras med kommunledningen angående
finansiering på annat sätt än via Kunskapslyftet alternativt utgår

att övriga insatser återförs i budget när eventuellt ytterligare medel tillföres i
slutet av hösten 1997.

Den socialdemokratiska gruppen föreslår utbildningsnämnden besluta i enlighet med vad skolledarna vid KomVux och projektledaren för Kunskapslyftet föreslagit.

Den borgerliga gruppen föreslår utbildningsnämnden besluta att budget för Kunskapslyftet skall ligga inom ram och att elevantal och kurser justeras, samt att intentionerna för Kunskapslyftet följs.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta enligt socialdemokratiska gruppens förslag.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

enligt förslag till budget för Kunskapslyftet med de förändringar skolledarna
vid KomVux och projektledaren för Kunskapslyftet föreslaget

att ADAPT-projektet skall diskuteras med kommunledningen angående
finansiering på annat sätt än via Kunskapslyftet alternativt utgår

att övriga insatser återförs i budget när eventuellt ytterligare medel tillföres i
slutet av hösten 1997.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag.

Un 12/6 Majoriteten med stöd av Leif Glavstedt (v) föreslår utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Un § 68 forts.

Den borgerliga gruppen föreslår utbildningsnämnden besluta att budget förKunskapslyftet skall ligga inom ram och at elevantal och kurser justeras
samt att intentionerna för Kunskapslyftet följs.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa budget för Kunskapslyftet enligt förslaget med de förändringar
skolledarna vid KomVux och projektledaren för Kunskapslyftet föreslagit

att ADAPT-projektet diskuteras med kommunledningen angående finansi-
ering alternativt utgår

att övriga insatser återförs i budget när yttterligare medel tillförs i slutet av 
hösten 1997.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag.

Den socialdemokratiska gruppen kommer att lämna avsiktsförklaring att biläggas protokollet.

_________Un § 69

Begäran om entledigande från uppdrag

Ulla Peterson anhåller om entledigande från uppdraget som ordförande i Stiftelsen Rimbo lärcentrum fr o m 1997-07-01.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 84 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja Ulla Peterson entledigande från uppdraget som ordförande i 
Stiftelsen Rimbo lärcentrum fr o m 1997-07-01

att interimistiskt utse Lars Nordstrand som ordförande i Stiftelsen Rimbo 
lärcentrum under tiden 1997-07-01--12-31.

________

Un § 70 Dnr 96/040 044

Medel för högskolekurser

Kommunfullmäktige har i årets budget tilldelat utbildningsnämnden 600 kkr för stimulans till högskolestudier. Tilldelningen är beräknad på 150 högskole-
studerande och 4 000:-/studerande.

Utbildningsförvaltningen föreslår att följande principer används för fördelning av medlen 1997:

* En grundtilldelning på 50 000:- var delas de tre anordnarna Uppdragsutbild-
ningen, Häverö lärcentrum och Rimbo lärcentrum. Motiveringen är att varje 
anordnare har en grundkostnad oavsett antalet studerande.

* Resterande 450 000:- fördelas med 3 000:-/studerande upp till 150 stude-
rande. Avstämning och utbetalning sker efter 31 maj vad gäller vårens 
verksamhet och efter 30 november för hösten. I redovisningen får anord-
naren endast tillgodoräkna varje kursdeltagare en gång under året.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-05-15 utbildningsnämnden besluta

att fördela anvisade medel för stimulans av högskolestudier enligt Utbildnings-
förvaltningens förslag.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 85 behandlat ärendet

Un 12/6 Moderata samlingspartiet föreslår att 4 000:-/studerande bibehålles enligt kommunfullmäktiges beslut.

Socialdemokratiska gruppen med stöd av centerpartiet yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Moderata samlingspartiet yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger och ställer proposition på yrkandena.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.


Un § 70 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

att fördela anvisade medel för stimulans av högskolestudier enligt
arbetsutskottets förslag.

Moderata samlingspartiet anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________


Un § 71 Dnr 96/103 041

Fördelning av riktad stödresurs

Utbildningsnämnden beslutade 1997-04-24 att avsätta 415 000:- som en riktad stödresurs under höstterminen 1997.

Inför höstterminen 1997 har följande tidigare ej kända behov anmälts till förvaltningen:

* Lärlingsutbildning Hallstavik: 8 elever ges lärlingsutbildning inom ramen
för individuellt program. Verksamheten drivs som försök under 1997-98. 
Kostnad hösten 1997: 100 000:-.

* Stöd till 2 elever inom FP med stora inlärningssvårigheter. Individuella
studieplaner med inslag av APU/praktik kommer att utformas. Instruktör 
anställs för att frigöra lärarresurs för de direkta inlärningsinsatserna.
Kostnad hösten 1997: 100 000:-.

* Stöd till 2 elever med särskilda behov inom MP respektive SP. Stödet
innebär ökad lärarresurs samt inköp av dator för synskadad elev.
Kostnad hösten 1997: 175 000:-.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-06-01 att medel ur stödresursen fördelas till dessa tre redovisade behov och att resterande del fördelas vid höstterminens början.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 86 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag

att fördela den riktade stödresursen enligt Utbildningsförvaltningens förslag, 
samt

att uppdra till arbetsutskottet att närmare studera problemet.

_______

Un § 72

Val av ledamöter till eventuell arbetsgrupp för idrottsvariant på gymnasieskolan i Norrtälje kommun

Rånäs 4H har i skrivelse 1996-11-05 ansökt om att få starta den s k Roslagsmodellen, d v s Norrtälje idrottsgymnasium för konditionsidrotterna 
fr o m höstterminen 1997.

En arbetsgrupp skall eventuellt bildas för att diskutera idrottsvariant på gymnasieskolan i Norrtälje kommun.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 87 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utse IngaBrita Mörch och Bo Björkman att ingå i eventuell arbetsgrupp för
idrottsvariant i Norrtälje kommun

________

Un § 73 Dnr 96/165 614

Val av ledamöter i ledningsgruppen för STYR - Skärgårdens turism-
yrkesutbildning i Roslagen

Utbildningsnämnden utsåg 1997-01-23 (dnr 96/165 614) interimistiskt ledningsgrupp för den nystartade kvalificerade yrkesutbildningen i turism - ledarskap och företagande. Detta gjordes i avvaktan på att kommunfullmäktige skulle uppdra till utbildningsnämnden att vara ansvarig nämnd för kvalificerad yrkesutbildning. Kommunfullmäktige har senare under våren fattat ett sådant beslut. Utbildningsnämnden bör därför nu fastställa ledningsgruppens utformning.

Förvaltningschefen har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ordförande och ledamot i ledningsgruppen för STYR fr o m 1997-01-01.

Under våren har en av ledningsgruppens ledamöter, Liselotte Jernberg, ingått som utbildare i turismutbildningen och därför begärt att få utgå ur ledningsgruppen.

Önskemål har framförts om en starkare knytning i ledningsgruppen till det lokala näringslivet. Ledningsgruppen föreslår att gruppen utökas med en ledamot och att Christina Baalack, Sundsta säteri utses till ledamot på den nya platsen.

Med dessa förändringar föreslår förvaltningschefen i skrivelse 1997-05-01 att ledningsgruppen för STYR får följande utformning:

Utbildningschefen, Norrtälje kommun, ordförande eller dennes ersättare under vakans
Berndt Festin, Skärgårdsstiftelsen
Björn Masuhr, Ångfartygs AB Strömma Kanal
Susanna Evers, Stockholm Information Service
Anders Broström, Berns
Mats Lundström, Mitthögskolan, Östersund
Maria Öhrn, Fjäll och äventyr AB
Christina Baalack, Sundsta säteri
Representant för de studerandeUn § 73 forts.


Au 15/5 Arbetsutskottet har 1997-05-15, § 91 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa förvaltningschefens förslag till sammansättning av lednings-
grupp för STYR - Skärgårdens turismyrkesutbildning i Roslagen.

________


Un § 74 Dnr 97/118 023

Begäran om entledigande från uppdrag

Förvaltningschef Bertil Karlhager anhåller om att få bli entledigad från uppdragen som ordförande i Häverö lärcentrum samt ordförande i STYR - Skärgårdens turismyrkesutbildning i Roslagen.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 1997-05-15, § 93 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja Bertil Karlhager entledigande från uppdragen som ordförande
i Häverö lärcentrum och ordförande i STYR - Skärgårdens turism-
yrkesutbildning i Roslagen.

_________

Un § 75

Val av t f ordförande i Häverö lärcentra

Med anledning av att förvaltningschefen anhållit om entledigande från uppdraget som ordförande i Häverö lärcentra föreslår förvaltningschefen att ledamoten Jan Zetterman utses som t f ordförande till dess ny ledamot utses.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 1997-05-15, § 76 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utse Jan Zetterman till t f ordförande i Häverö lärcentra till dess ny 
ledamot utses

På grund av jäv deltog inte Jan Zetterman (s) i handläggningen i detta ärende.

__________

Un § 76

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen tilhandlingarna.

________

Un § 77

Kurser och konferenser

Delegationen för Kunskapslyftet och Svenska Kommunförbundet inbjuder till konferenser inför starten av den femåriga utbildningssatsningen för vuxna.

Konferenserna äger rum i Östersund 1997-06-10, Nacka/Stockholm 1997-06-13 samt i Helsingborg 1997-06-18. Det är olika teman på konferenserna.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 1997-05-15, § 79 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja Lars-Erik Jansson, IngaBrita Mörch och Bo Björkman deltagande
i konferensen i Helsingborg samt

att bevilja Solveig Persson och Per Lodenius deltagande i konferensen i 
Nacka/Stockholm. 

________

Un § 78

Rapport från kontaktmannagruppen angående utvecklingsarbetet på Rodengymnasiet

Au 5/6 Nils Matsson (m) redovisar kontaktmannagruppens arbete för Rodengymnasiets fortsatta utveckling. I gruppen ingår Nils Matsson (m), Per Lodenius (c), Bo Björkman (s) och Leif Glavstedt (v).

Gruppen kommer att lämna förslag till dess fortsatta arbete med uppdraget.

Au 9/6 Föreligger kontaktmannagruppens förslag till fortsatt arbete med utvecklingsarbetet på Rodengymnasiet.

Dokumentet kan föras in i aktionsplanen.

Gruppen vill få besked snarast om de får fortsätta arbetet. De vill starta upp arbetet på Rodengymnasiet redan vid läsårets början.

Arbetsutskottet beslutade 1997-06-09, § 96 att hänskjuta ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till kontaktmannagruppen angående utvecklingsarbetet på 
Rodengymnasiet att fortsätta arbetet.

________