Utbildningsnämnden 1997-08-13


Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockhomsvägen 18, Norrtälje
kl. 18.00-19.45 

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagande Ulla Peterson, t f förvaltningschef
Elisabeth Öhrling, projektledare Kunskapslyftet (§ 80)
Birgitta Eriksson, sekreterare
Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-08-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-81
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 1997-08-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-08-21 anslags nedtagande 1997-09-11

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

79 Information om nuvarande situation inom Utbildningsför-
valtningen 3

80 Anbudsförfrågan och urvalskriterier avseende orienterings- 4
kurser inom Kunskapslyftet

81 Kurser och konferenser 5

Un § 79

Information om nuvarande situation inom Utbildningsförvaltningen

Ordföranden informerar om hur arbetet med tillsättning av rektorstjänster skett under sommaren.

Följande personer har anställts som rektorer:

NT-sektorn: Marianne Agrell med tillträde 970901
Y-sektorn: Tord Sundqvist med tillträde 970801
KomVux sektor N: Signhild Örnberg med tillträde 971001
Administrativ chef/gymnasieplanerare: Christina Skinnars Eriksson med tillträde 970801.

Bengt Lindberg vikarierar som rektor på NT-sektorn t o m 970831 och Carl-Erik Stawström för KomVux sektor N t o m 970930.

Vidare informerar ordföranden att han tillsammans med Sune Alm, förhandlingsdelegatiaonen, av samtliga gruppledare fått i uppdrag att tillsätta förvaltningschef under ett år. Som förvaltningschef har utsetts Göran Andersson med tillträde 971001.

Tjänsten som vikarierande samordnare under Ulla Petersons tjänstledighet har utannonserats och ansökningstiden utgår 970815.

Alla lärartjänster på gymnasieskolan och KomVux inför läsåret 1997/98 är tillsatta.

Vikarierande förvaltningschef Ulla Peterson redogör för budgetläget. Prognosen pekar på ett underskott på ca 4 miljoner kronor, beroende bl a på minskat statsbidrag. Budgetsituationen har redovisats för kommunstyrelsen.

_______

Un § 80

Anbudsförfrågan och urvalskriterier avseende orienteringskurser inom Kunskapslyftet

Upphandlingen avser orienteringskurser inom Norrtälje kommuns plan för genomförandet av Kunskapslyftet. Huvudsyftet med dessa orienteringskurser är att få en väl underbyggd individuell studie- och handlingsplan som leder deltagaren mot en kompetenshöjning på gymnasienivå enligt Kunskapslyftets intentioner. Elevens förutsättning och behov skall vara vägledande för arbetet i kursen. Norrtälje kommun beräknar avsätta ca 1,5 miljoner under perioden 9709--980831 motsvarande ca 10 kurser på 6-12 veckor på del- eller heltid.

Projektledare Elisabeth Öhrling redogör för upphandlingsarbetet.

Föreligger skrivelse 970621 från projektledaren angående förslag till urvals-
kriterier och beslutsväg för orienteringskurserna.

Au 4/7 Efter diskussion beslutar arbetsutskottet

att kalla till extra sammanträde med utbildningsnämnden 970813
och att ändra arbetsutskottets sammanträde från 1997-08-21
till 1997-08-20

att ändra datum för anbudsöppning till 970822

att möjlighet skall finnas att träffa överenskommelse om tid för ut-
betalning efter avrop av orienteringskurs samt

att ge projektledaren i uppdrag att meddela ändringarna till samtliga 
som erhållit anbudsförfrågan samt

att i övrigt föreslå utbildningsnämnden godkänna förfrågningsunder-
laget.

Arbetsutskottet föreslår dessutom utbildningsnämnden besluta

att delegera till arbetsutskottet att besluta om urvalskriterier för 
orienteringskurser före anbudsöppning inom Kunskapslyftet

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om vilken/vilka som får 
anbudet.

Un § 80 forts.

Un 13/8 Projektledare Elisabeth Öhrling redogör för upphandlingsarbetet. Anbudsförfrågan har utarbetats i samarbete med Ken Ljungberg på kommunens inköpsavdelning. Sista anbudsdag 970818.

Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att besluta om urvalskriterier för
orienteringskurser före anbudsöppning inom Kunskapslyftet

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om vilken/vilka som får 
anbudet.

_______


Un § 81

Kurser och konferenser

Skolledarhögskolan Dalarna inbjuder till rikskonferensen "Hur får vi kvalitet i utbildningen?" som äger rum 1997-09-23--24.

Svenska Kommunförbundet inbjuder till Kommunal Skolriksdag 1997 på Stockholmsmässan i Älvsjö 1997-10-07--08.

Utbildningsnämnden beslutar

att bevilja två personer deltagande i konferensen "Hur får vi kvalitet i utbild-
ningen?" och två personer deltagande i Kommunal Skolriksdag 1997.

______