Utbildningsnämnden 1997-09-25


Plats och tid Utbildningsförvaltningens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje Kl 09.00-18.00 

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl 09.00-12.30 Seminarium om budgetfrågor
Kl 13.30-15.30 Extra arbetsutskott
Kl 15.30-16.30 Gruppsammanträden
Kl 16.30-18.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef 
Christina Skinnars-Eriksson, adm.chef/gymnasieplanerare, § 82
Monica Lindroth, rektor OS-sektorn, § 82
Marianne Agrell, rektor NT-sektorn, § 82
Erik Sagrén, vik rektor HS-sektorn, § 82
Carl-Erik Stawström, vik rektor Vux N, § 82
Kristina Englund, rektor Vux S, § 82
Erik Jansson, rektor Särskolan, § 82
Tord Sundqvist, rektor Y-sektorn, § 82
Olle Barmark, ekonomisekr, § 82
Birgitta Eriksson, sekr

Utses att justera IngaBrita Mörch 

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-10-01

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 82-98 
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson 

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 1997-09-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-10-06 anslags nedtagande 1997-10-27

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
Register
§ Sid

82 Seminarium om budget frågor 3

83 Förvaltningsrapporter 4

84 Budgetuppföljning 1997 5

85 Delgivningsärenden 6

86 Anmälan av beslut enligt delegation 7

87 Svar på skrivelse från Hörselskadades förening i Norrtälje 8

88 Lokala kursplaner på musikvarianten på NV- och SP-
programmen läsåret 1996/97 9

89 Start av fristående gymnasieskola i Hallstavik 10-11

90 Ansökan om bidrag till Baltic Week 12

91 Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun 13

92 Utbildningsförvaltningens arbetsmiljöplan 1997 14

93 Dokumenthanteringsplan för särskolan 15

94 Handlingsprogram för turismutveckling 16

95 Lokaler för den samlade vuxenutbildningen i Norrtälje stad 17-18

96 Informationspolicy för Norrtälje kommun 19

97 Delegationsordningen 20

98 Kurser och konferenser 21

99 Inriktning till omfördelning mellan delprogrammen 22


Un § 82

Seminarium om budgetfrågor

Utbildningschef Göran Andersson informerar om mål i stort för utbildningsförvaltningen och lägesbeskrivning inför 1998 och 1999 beträffande budget- och lokalfrågor samt investeringsbehov.

Rektorerna inom utbildningsförvaltningen redogör var och en för sin sektor och för de mål och medel de satt upp för verksamheten under budgetåret 1998.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

____________

Un § 83

Förvaltningsrapporter

Ordföranden meddelar att avtackning av Bertil Karlhager, Anders Bjurhammer och Ulla Petersson har ägt rum under september månad.

Ordföranden läser upp tackskrivelse från Ulla Petersson.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_____________


Un § 84

Budgetuppföljning 1997

Au 20/8 T f förvaltningschef Ulla Peterson redogör för budgetutfallet efter 7 månader 1997.

Föreligger skrivelser från rektor Kristina Englund och vik rektor Carl-Erik Stawström angående budgetläget för Komvux.

Arbetsutskottet beslutade 1997-08-20, § 116 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 970904.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade 1997-09-11, § 128 att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med arbetsutskottet 1997-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 139 besllutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till presidiet och utbildningschefen att träffa kommun-
ledningen för att redovisa budgetutfallet för 1997.

Un 25/9 Utbildningschefen meddelar att budgetutfallet för 1997 pekar på ett underskott på ca 4 miljoner kronor beroende bl a på lärarlöner, minskat statsbidrag, elev-
ökningar och intagningen på Komvux.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att uppdra till presidiet och utbildningschefen att informera kommunledningen om det beräknade underskottet i 1997 års budget.

_____________Un § 85

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

_____________Un § 86

Anmälan av beslut enligt delegation

Föreligger förteckningar över beslut enligt delegation från förvaltningschef Bertil Karlhager och rektor Erik Jansson, särskolan.

Utbildningschefen meddelar att B-O Gunnarsson återtagit sin ansökan till tjänsten som vik samordnare och att Gunnarsson återgått till sin tjänst som rektor för HS-sektorn. Förhandlingar pågår med rektorn för särskolan om tjänst på halvtid som bitr utbildningschef.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till utbildningschefen att förhandla om tjänsten som bitr
utbildningschef, samt

att lägga förteckningarna över delegationsbeslut till handlingarna.

_____________
Un § 87 Dnr 97/120 619

Svar på skrivelse från Hörselskadades förening i Norrtälje

I samband med allmänhetens frågestund vid utbildningsnämndens sammanträde på Rodengymnasiet den 24 april 1997 överlämnade ordförande för Hörselskadades Förening i Norrtälje en skrivelse innehållande sju fråge-
ställningar. Skrivelsen har tillsänts skolhälsovården på Rodengymnasiet för yttrande. Elisabeth Westin, skolsköterska, har i yttrande 970613 besvarat frågorna.

T f förvaltningschef Ulla Peterson föreslår i skrivelse 970815 utbildnings-nämnden besluta att anta Elisabeth Westins yttrande som sitt eget.

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1997-08-20, § 115 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med t f förvaltningschefens förslag.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta Elisabeth Westins yttrande som sitt eget.

_____________


Un § 88 Dnr 97/149 612

Lokala kursplaner för musikvarianten på NV- och SP-programmen läsåret 1996/97

Föreligger skrivelse 1997-05-20 från rektor Anders Bjurhammer med anhållan om utbildningsnämndens godkännande av lokala kursplaner för musik-varianten på NV- och SP-programmen läsåret 1996/97 

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1997-08-20, § 117 föreslå utbildningsnämnden besluta
att godkänna lokala kursplanerna för musikvarianten på NV- och SP-
programmen läsåret 1996/97.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna lokala kursplanerna för musikvarianten på NV- och SP-
programmen läsåret 1996/97.

_____________Un § 89 Dnr 97/066 615

Start av fristående gymnasieskola i Hallstavik

Un 24/4 Utbildningsnämnden beslutade 1997-04-24, § 44 att ställa sig positiv till idéen med en friskola i Hallstavik. 

Au 4/9 Lärarlaget Häverögymnasiet i Hallstavik har ansökt hos Skolverket om rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 1998/99. Utbildningsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 1997-09-15.

Gunnar Kjelldahl och Lars-Göran Andersson, lärare vid Häverö-gymnasiet redogör för de olika gymnasieutbildningarna som funnits i Hallstavik sedan starten 1966 och för innehållet i ansökan om en fristående gymnasieskola i Hallstavik.

Föreligger utbildningsförvaltningens förslag 1997-08-28 till yttrande över ansökan om fristående gymnasieskola i Hallstavik.

Au 4/9 Arbetsutskottet har 1997-09-04, § 119 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-09-11.

T f förvaltningschef Ulla Peterson meddelar att Skolverket har förlängt remisstiden till 1997-10-01. 

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade 1997-09-11, § 133 att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med arbetsutskottet 1997-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 137 beslutat föreslår utbildningsnämnden besluta att som yttrande till Skolverket uttala att nämnden inte tillstyrker
ansökan om fristående gymnasieskola i Hallstavik.

M och C anmäler reservation till förmån för eget förslag 

Un 25/9 Ordföranden föreslår utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Borgerliga partiet (m, c och fp) föreslår utbildningsnämnden besluta att tillstyrka ansökan om friskola i Hallstavik.


Un § 89 forts.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden bslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs.

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till borgerliga gruppens förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för borgerliga gruppens förslag finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Se omröstningsbilaga.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att som yttrande till Skolverket uttala att nämnden inte tillstyrker
ansökan om fristående gymnasiekola i Hallstavik.

Borgerliga gruppen (m, c,fp) och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för borgerliga gruppens förslag.

_____________


Un § 90

Ansökan om bidrag till Baltic Week

Planeringsgruppen för Baltic Week har inkommit med budgetförslag för Norrtäljes deltagande i Baltic Week i S:t Petersburg 1997-09-13--09-19.

Ekonomisekreterare Olle Barmark föreslår i skrivelse 1997-08-07 att utbildningsnämnden bör finansiera en tredjedel av kostnaderna eftersom en tredjedel av deltagarna kommer från gymnasiet.

T f förvaltningschef Ulla Peterson föreslår i skrivelse 1997-09-04 utbildningsnämnden besluta att ur sitt utvecklingsanslag anslå 40 000 kr till täckande av kostnader för deltagande i Baltic Week 1997.

Au 4/9 Arbetsutskottet har 1997-09-04, § 121 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med t f förvaltningschefens förslag, samt att sända en skrivelse till planeringsgruppen ang ansökan om bidrag till kommande Baltic Week. 

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ur sitt utvecklingsanslag anslå 40 000 kr till täckande av kostnader
för deltagande i Baltic Week 1997, samt

att sända en skrivelse till planeringsgruppen ang ansökan om bidrag till
kommande Baltic Week. 

_____________Un § 91 Dnr 97/003 730

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Utbildningsnämnden har 1996-06-22, § 68 yttrat sig över förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun.

Omsorgsnämnden har för yttrande till Utbildningsnämnden översänt ett omarbetat förslag till handikapprogram. Utbildningsförvaltningen yttrar sig enbart över de för den egna verksamheten relevanta delarna.

Förelåg förvaltningschefens förslag 1997-02-25 till yttrande.

Au 6/3 Arbetsutskottet beslutade 1997-03-06, § 26 att utan eget ställnings-tagande överlämna förvaltningschefens yttrande över handikapp-programmet för Norrtälje kommun.

Un 20/3 Utbildningsnämnden beslutade 1997-03-20, § 27 enligt arbetsutskottets förslag att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningschefens yttrande över handikapprogrammet för Norrtälje kommun och att uppdra till förvaltningschefen att i yttrandet skriva till att även elever med dolda handikapp uppmärksammas.

Au 4/9 Arbetsutskottet har 1997-09-04, § 125 beslutat föreslå utbildnings-nämnden besluta att inte erinra något mot de inkomna remiss-yttrandena på kommunala handikapprogrammet.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inte erinra något mot de inkomna remissyttrandena på kommunala
handikapprogrammet.

_____________

Un § 92 96/277 026

Utbildningsförvaltningens arbetsmiljöplan 1997

Föreligger av utbildningsförvaltningens personal- och arbetsmiljö-kommitté (PAMK) utarbetad arbetsmiljöplan 1997.

T f förvaltningschef Ulla Peterson redogör för arbetet med utarbetandet av arbetsmiljöplan 1997.

Au 4/9 Arbetsutskottet har 1997-09-04,§ 126 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att fastställa utbildningsförvaltningens arbetsmiljöplan 1997.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa utbildningsförvaltningen arbetsmiljöplan 1997.

_____________Un § 93 Dnr 97/178 004

Dokumenthanteringsplan för särskolan

Stadsarkivet har i samarbete med särskolan utarbetat Dokument-
hanteringsplan för särskolan.

Rektor Erik Jansson anhåller i skrivelse 1997-06-26

att utbildningsnämnden antar föreliggande dokumenthanteringsplan
för särskolan att gälla fr o m 1995-01-01.

Au 11/9 Arbetsutskottet har 1997-09-11, § 131 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med rektors förslag, samt att ett klarläggande av särskolans organisation göres i samband med ev kommande rotelorganisation. 

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta föreliggande dokumenthanteringsplan för särskolan att gälla 
fr o m 1995-01-01, samt

att ett klarläggande av särskolans organisation göres i samband med
ev kommande rotelorganisation.

_____________


Un § 94 Dnr 97/169 841

Handlingsprogram för turismutveckling

Planeringskontoret har sammanställt diskussionsunderlag som grund för en bredare diskussion om näringens utvecklingsmöjligheter och önskar syn-punkter på materialet senast den 30 september 1997.

Au 11/9 Arbetsutskottet har 1997-09-11, § 132 beslutat förslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningsförvaltningen att uttala att även utbildnings- 
nämnden får skriva ett avsnitt om bl a turismutbildningen i handlings-programmet för turismutveckling, samt att i övrigt inte ha något att erinra mot handlingsprogrammet.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningsförvaltningen att uttala att även utbildnings-
nämnden får skriva ett avsnitt om bl a turismutbildningen i
handlingsprogrammet för turismutveckling

att i övrigt inte ha något att erinra mot handlingsprogrammet.

_____________


Un § 95

Lokaler för den samlade vuxenutbildningen i Norrtälje stad

Tekniska kontoret arbetar med inventering av interna och externa lokaler för den samlade vuxenutbildningen men kommer inte att hinna lämna förslag i ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 1997-06-23. Eventuellt måste utbildningsnämnden ha extra sammanträde samma dag för beslut i ärendet.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 83 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-19.

Un 12/6 Förvaltningschefen informerar om att tekniska kontoret kommer att lämna förslag till lokalisering av den samlade vuxenutbildningen inför kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23.

Utbildningsnämnden har 1997-06-12, § 67 beslutat att lägga rapporten till handlingarna.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade1997-09-11, § 130 föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningsförvaltningen att lämna förslag till etapp 1 innebärande samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 138 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande
samlad Y-sektor i kv Jungfrun. 

Un 25/9 Utbildningschefen presenterar PM angående lokalprojekt för samlad vuxen-
utbildning i Norrtälje stad.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande
samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

forts.


Un § 95 forts.

Protokollsanteckning

Moderata samlingspartiet och centerpartiet vill till protokollet anteckna att beslutet betr kv Jungfrun inte får ha någon negativ inverkan på befintligt näringsliv i lokalerna.

Miljöpartiet vill till protokollet anteckna att Mp saknar seriös behandling av l
lokalalternativ till Jungfrun. Då detta är det enda presenterade alternativet förutsätter Mp att de ekonomiska aspekterna för utbildningsnämnden bevakas. Dessutom vill Mp att miljöaspekterna beaktas.

_____________Un § 96 Dnr 97/194 105

Informationspolicy för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen har översänt förslag till ny informationspolicy för Norrtälje kommun för yttrande senast 1997-10-01.

Föreligger t f förvaltningschef Ulla Petersons yttrande i ärendet.

Au 11/9 Arbetsutskottet har 1997-09-11,§ 135 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att utan eget ställningstagande överlämna t f förvaltningschefens
yttrande över förslag till ny informationspolicy för Norrtälje kommun.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utan eget ställningstagande överlämna t f förvaltningschefens yttrande
över förslag till ny informationspolicy för Norrtälje kommun.

_______________Un § 97

Delegationsordningen

Utbildningschefen presenterar förslag till ledningsdokument och arbetsformer för ledningen.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 140 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att anta principerna för ledningsfunktionen enligt utbildningschefens förslag.

Un 25/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta principerna för ledningsfunktionen enligt utbildningschefens förslag.

_____________


Un § 98

Kurser och konferenser

Föreligger inbjudan till seminariumet "Arbetslagsarbete i skolan" i Stockholm den 10 oktober 1997. Kurskostnad en är 1.550 kr exkl moms.

Utbildningsnämnden beslutar

att bevilja Iréne Söber deltagande i seminariet "Arbetslagsarbete i skolan". 
_____________


Un § 99

Inriktning till omfördelning mellan delprogrammen

Utbildningschefen föreslår vissa omfördelningar mellan delprogrammen till en summa av 2 250 tkr.

Utbildningsnämnden beslutar

att omfördela mellan delprogrammen i enlighet med utbildningschefens
förslag, samt

att uppdra till utbildningschefen att redovisa konsekvenser av minskat intag i
Komvux till 250 på grundläggande vuxenutbildning, 275 på gymnasiala
vuxenutbildningen och 300 elever på kunskapslyftet.

_____________ 
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-09-25 18

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-09-25 1 (22)