Utbildningsnämnden 1997-11-06


Plats och tid Utbildningsförvaltningens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl. 09.00-17.30 

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-10.30 Gruppsammanträden
Kl. 10.30-12.00 Kortfattade orienteringar och diskussion/frågor enligt
utsänd kallelse 
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Fortsättning diskussion/frågor
Kl. 14.00-15.00 Extra arbetsutskott
Kl. 15.00-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-17.30 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr utbildn.chef
Birgitta Eriksson, sekrUtses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-11-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 100-116 
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-11-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-11-21 anslags nedtagande 1997-12-12 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

100 Budgetuppföljning 1997 3-4

101 Budget 1998 5-6

102 Redovisning av läget avseende Rodengymnasiet, Billborgs-
skolan och Jungfrun 7

103 Principiellt resonemang om målformulering och hur t ex 
yrkes- och programråd kan nyttjas i gymnasieskolan 8

104 Principiellt resonemang om lärlingssystem och möjligheter
att genomföra ett eller flera försök inom aktuella gymnasie-
program (t ex BP, EC etc) 9

105 Utvidgat Hotell- och restaurangprogram 10-11

106 Idrottsvariant på gymnasieskolan i Norrtälje kommun 12-13

107 Åtgärder för vissa ungdomar i riskzon 14

108 Åtgärder inom omvårdnadsprogrammet (OP) vad avser 
möjlighet för vuxna att ansluta till detta program 15

109 Tecknande av samverkansavtal med Stockholms stad 16

110 Remiss - Mål och riktlinjer för EU-arbetet 17

111 Sammanträdesdagar 1998 18

112 Detaljplan för kvn BALDER och FREJ i Norrtälje kommun 19

113 Delgivningsärenden 20

114 Motion från Kerstin Bergström (s) ang yrkesråd och
programråd i gymnasieskolan 21

115 Test av elever med annat modersmål än svenska inför 
antagning till gymnasieskolan 22

116 Rapporter 23Un § 100 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning 1997

Au 20/8 T f förvaltningschef Ulla Peterson redogör för budgetutfallet efter 7 månader 1997.

Föreligger skrivelser från rektor Kristina Englund och vik rektor Carl-Erik Stawström angående budgetläget för Komvux.

Arbetsutskottet beslutade 1997-08-20, § 116 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 970904.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade 1997-09-11, § 128 att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med arbetsutskottet 1997-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 139 besllutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till presidiet och utbildningschefen att träffa kommun-
ledningen för att redovisa budgetutfallet för 1997.

Un 25/9 Utbildningschefen meddelar att budgetutfallet för 1997 pekar på ett underskott på ca 4 miljoner kronor beroende bl a på lärarlöner, minskat statsbidrag, elev-
ökningar och intagningen på Komvux.

Utbildningsnämnden beslutade 1997-09-25, § 84 i enlighet med arbetsutskottets förslag att uppdra till presidiet och utbildningschefen att informera kommunledningen om det beräknade underskottet i 1997 års budget.

Au 23/10 Föreligger lägesredovisning 1997-10-23 från utbildningschefen som rapporterar om pågående arbete med budget 97. Beräknad nettobrist är f n 2,5 - 3,5 miljoner kronor. Ytterligare arbete kommer att bedrivas för att få en budget i balans. Presidiet och utbildningschefen träffar kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-11-04 för rapportering.

Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 147 beslutat att ärendet tas upp på nämndens sammanträde 1997-11-06.

Un 6/11 Utbildningschefen informerar om budgetläget per den 4 november 1997. Detta material har även redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november.

Un § 100 forts

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporten och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med
budgetuppföljningen, samt att uttala att nämnden bejakar synen på 
arbetet med Uppdragsutbildningen.

______________

Un § 101 Dnr 97/039 041

Budget 1998

Utbildningschefen meddelar att arbetet med budget 1998, detaljbeslut, omfördelning av delprogram till gymnasieprogrammen ej är klart att redovisas vid dagens sammanträde.

Au 23/10 Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 146 beslutat att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 1997-11-06.

Au 6/11 Utbildningschefen Göran Andersson redogör för det material om budget 1998 som redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-11-04.

Utbildningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta om nedanstående omfördelning mellan delprogrammen i budget 1998 och att dessa medel överförs till gymnasieprogrammen

6501100 Utbildningsnämnd - 26 tkr
6502060 Datortek, löner - 300 
6502060 " , hyror, tjänster - 250
6502000 Utbildningskontor, adm löner - 150
6502000 " , material - 45 6502000 " , tjänster - 31
6502300 Utvärdering - 175
6502010 Interkommunal ersättning - 700
6502700 Syo - 150
6502600 Hyror 2% - 480 
- 2.307 tkr 

Arbetsutskottet har 1997-11-06, § 155 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta
att omfördela 2.3 mkr till gymnasieskolans program i enlighet med utbildnings-
chefens förslag samt att behov av en utbildningsplan som instrument för långsiktiga beslut krävs.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att omfördela 2.3 mkr till gymnasieskolans program i enlighet med utbild-
ningschefens förslag samt

Un § 101 forts.

att behov av en utbildningsplan som instrument för långsiktiga beslut
krävs. 
_______________

Un § 102 Dnr 96/264 615

Redovisnng av läget avseende Rodengymnasiet, Billborgsskolan och Jungfrun 

Utbildningschefen redogör för förslaget PM "Byggnader inom UN" 
1997-10-22.

Rodengymnasiets byggkommitté kommer att besluta om vem som får anbudet för byggnationen vid Rodengymnasiet vid sammanträde 1997-10-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att informeras 1997-11-25.

Au 23/10 Arbetsutskottet beslutade 1997-10-23, § 149 att ta ärendet som en rapport vid dagens sammanträde.

Un 6/11 Utbildningschefen redovisar förslaget PM "Byggnader inom UN".

Ordföranden rapporterar från Rodengymnasiets byggkommittés samman-träde och meddelar att anbud nr 4, Platzer Bygg, antagits för byggnationen vid Rodengymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

______________

Un § 103

Principiellt resonemang om målformulering och hur t ex yrkes- och programråd kan nyttjas i gymnasieskolan

Utbildningschefen redogör för rubr. ärende.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med ärendet.

______________


Un § 104

Principiellt resonemang om lärlingssystem och möjligheter att genomföra ett eller flera försök inom aktuella gymnasieprogram
(t. ex. BP, EC etc.)

Utbildningscehfen redogör för rubr. ärende.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med förslag till lärlings-
system inom gymnasieprogram.

______________


Un § 105 Dnr 96/261 612.40 

Utvidgat Hotell- och restaurangprogram

Rektor Monica Lindroth och läraren Agneta Stensell-Andersson föreslår i skrivelse 1996-11-11 att Hotell- och restaurangprogrammet (HR) med 32 platser på lokal gren restaurang och turistservice utvidgas med 16 platser på nationell gren restaurang läsåret 1998/99.

Au 961121 Arbetsutskottet har 1996-11-21, § 129 beslutat att uppdra till utbildnings-förvaltningen att utreda förslaget vidare.

Au 11/9 T f förvaltningschef Ulla Peterson redogör för den pågående utredningen om utvidgat HR-program.

Arbetsutskottet beslutade 1997-09-11,§ 134 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottet i oktober månad 1997.

Au 9/10 Föreligger av rektor Monica Lindroth och läraren Agneta Stensell-Andersson utarbetat förslag 1997-09-23 att Hotell- och restaurangprogrammet vid Rodengymnasiet utökas med den nationella grenen restaurang fr o m höst-
terminen 1998.

Utbildningschefen meddelar att kostnaderna för den nationella grenen finns medräknad i budgeten för 1998.

Arbetsutskottet beslutade 1997-10-09, § 144 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-10-23.

Au 23/10 IngaBrita Mörch (m) meddelar att de ej tar ställning i ärendet utan önskar en redovisning före nämndens sammanträde 97-11-06.

Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 148 behandlat ärendet.

IngaBrita Mörch (m) och Per Lodenius (c)deltar ej i arbetsutskottets förslag.


forts.

Un 6/11 Un § 105 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka att Hotell- och restaurangprogrammet (HR) utökas med den
nationella grenen restaurang (HRRE) fr o m höstterminen 1998.

______________


Un § 106 Dnr 96/Un23 612

Idrottsvariant på gymnasieskolan i Norrtälje kommun

Rånäs 4H har i skrivelse 1996-11-05 ansökt om att få starta den s k Roslagsmodellen, d v s Norrtälje idrottsgymnasium för konditionsidrotterna 
fr o m höstterminen 1997.

En arbetsgrupp skall eventuellt bildas för att diskutera idrottsvariant på gymnasieskolan i Norrtälje kommun.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 87 behandlat ärendet.

Un 12/6 Utbildningsnämnden beslutade 1997-06-12, § 72 enligt arbetsutskottets förslag att utse IngaBrita Mörch och Bo Björkman att ingå i eventuell arbetsgrupp för idrottsvariant i Norrtälje kommun

Au 4/9 IngaBrita Mörch meddelar att i arbetsgruppen har ingått Rikard Ekman från NT/RT, Monica Lindroth, rektor vid Rodengymnasiet, Johan Österberg från barn- och skolnämnden, Roland Ahlström, idrottslärare samt IngaBrita Mörch och Bo Björkman från utbildningsnämnden. Arbetsgruppen har träffats några gånger och utarbetat en folder som skall utsändas till idrottsföreningarna i Norrtälje kommun. Uttagning av elever till idrottsvarianten kommer att göras av berörd idrottsförening. 

Au 4/9 Arbetsutskottet har 1997-09-04, § 122 beslutat att godkänna delrapporten om idrottsvariant på gymnasieskolan.

Un 6/11 Arbetsgruppen kring lokalt idrottsgymnasium föreslår i skrivelse 1997-10-06 utbildningsnämnden besluta

att inrätta en lokal idrottsvariant vid Rodengymnasiet - "Roslagens idrotts-
gymnasium" fr o m läsåret 1998/99 

att samfinansiera "Roslagens idrottsgymnasium" mellan Rodengymnasiet och
intresserade föreningar enligt förslaget i skrivelsen 1997-10-06 och till
skrivelsen bifogad informationsbroschyr.

Ordföranden meddelar att arbetsutskottet tillstyrker förslaget.

forts.

Un § 106 forts.


Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsgruppens förslag

att inrätta en lokal idrottsvariant vid Rodengymnasiet - "Roslagens
idrottsgymnasium" fr o m läsåret 1998

att samfinansiera "Roslagens idrottsgymnasium" mellan Rodengymnasiet och
intresserade föreningar enligt förslaget i skrivelsen 1997-10-06 och till
skrivelsen bifogad informationsbroschyr.

______________

Un § 107

Åtgärder för vissa ungdomar i riskzon

Rektor Monica Lindroth föreslår att ett projekt startas inom det individuella programmet (IV) och i samarbete med socialförvaltningen för att ge 6-7 flickor i riskzonen en gymnasieutbildning.

Utbildningschefen meddelar att medel är avsatta i 1998 års budget.

Au 6/11 Arbetsutskottet har 1997-11-06, § 156 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till Utbildningsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen att
arbeta vidare med frågan.

______________

Un § 108

Åtgärder inom omvårdnadsprogrammet (OP) vad avser möjlighet för vuxna att ansluta till detta program

Under de senaste läsåren har ansökningarna till omvårdnadsprogrammet (OP) minskat. Däremot har efterfrågan på utbildning till undersköterska ökat bland vuxna.

Eftersom gymnasieskolan står med en del tomma platser på OP och efter-frågan på vårdutbildning hos vuxna är stor föreslår utbildningschefen att frågan om vuxna kan beredas utbildning inom OP utreds.

Au 6/11 Arbetsutskottet har 1997-11-06, § 157 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med frågan.

______________

Un § 109 Dnr 97/248 612

Tecknande av samverkansavtal med Stockholms stad

Föreligger skrivelse 1997-09-30 från Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (ARUF) angående samverkansavtal med Stockholms stad för läsåret 1998/99.

För innevarande läsår (1997/98) har avtal tecknats med Stockholms stad avseende lokal gren Musikyrken/yrkesmusiker samt inriktningarna NV, engelskspråkig utbildning, NV, forskningsorienterande utbildning och SP, engelskspråkig utbildning.

Au 23/10 Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 151 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i likhet med innevarande år teckna avtal med Stockholms stad avseende
lokal gren Musikyrken/yrkesmusiker samt inriktningarna NV, engelsk-
språkig utbildning, NV, forskningsorienterande utbildning och SP, 
engelskspråkig utbildning.

______________


Un § 110 Dnr 97/217 105

Remiss - Mål och riktlinjer för EU-arbetet

Planeringskontoret har översänt rubr remiss till utbildningsnämnden för yttrande senast den 1 november 1997.

Au 9/10 Arbetsutskottet beslutade 1997-10-09, § 143 att uppdra till utbildningschefen att skriva yttrande till arbetsutskottets sammanträde 1997-10-23.

Au 23/10 Föreligger utbildningschefens förslag till yttrande 1997-10-23.

I yttrandet föreslår utbildningschefen att utbildningen har en viktig plats och att satsning på högskola, kommunikation i vid mening , turism, handel, sjöfart, infrastrukturteknik, språk etc är exempel på faktorer som borde utvecklas. 

Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 150 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till planeringskontoret överlämna utbildningschefens yttrande över
"Mål och riktlinjer för EU-arbetet".

______________

Un § 111 Dnr 97/259 006

Sammanträdesdagar 1998

Föreligger av Utbildningsförvaltningen 1997-10-13 utarbetat förslag till sammanträdesdagar för 1998.

Au 23/10 Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 153 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa sammanträdesdagar 1998 enligt Utbildningsförvaltningens
förslag.

______________

Un § 112 Dnr 97/206 214

Detaljplan för kvn BALDER och FREJ i Norrtälje kommun

Stadsarkitektkontoret har översänt rubr detaljplan till utbildningsnämnden för yttrande senast den 31 oktober 1997.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-10-08 utbildningsnämnden besluta att förorda det alternativa förslaget i detaljplanen för kvn BALDER och FREJ.

Au 9/10 Arbetsutskottet har 1997-10-09, § 145 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

______________

Un § 113

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

______________

Un § 114 Dnr 97/234 612

Motion från Kerstin Bergström (s) ang yrkesråd och programråd i gymnasieskolan

Kommunstyrelsen har översänt rubr remiss till utbildningsnämnden för yttrande senast 1997-11-17.

Au 9/10 Arbetsutskottet har 1997-10-09, § 142 beslutat att uppdra till förvaltningen att utarbeta ett svar på motionen utifrån arbetsutskottets positiva inställning.

Au 6/11 Utbildningschefen redovisar förvaltningens intresse för yrkesråd och programråd i gymnasieskolan.

Arbetsutskottet har 1997-11-06, § 158 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen.

______________

Un § 115 Dnr 97/144 619

Test av elever med annat modersmål än svenska inför antagning till gymnasieskola

Föreligger skrivelse från lärarna Berit Robin, Susanne Breitholtz och Rolf Hedin 1997-05-14 angående test av elever med annat modersmål än svenska inför antagning till gymnasieskola.

Skrivelsen är överlämnad till Barn- och skolförvaltningen.

Lärarna föreslår

att obligatoriskt test i svenska (Skolverkets) införs för alla elever med annat
modersmål än svenska och som inte får godkända betyg i samtliga ämnen 
i åk 9 samt

att tidigare beslut om en 5-årsgräns kvarstår.

Au 23/10 Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 152 behandlat ärendet.

Un 6/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Barn- och
skolförvaltningen utarbeta ett gemensamt förslag i ärendet.

______________

Un § 116

Rapporter

Utbildningschefen rapporterar att avtalet med Ungdomsmottagningen har undertecknats.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

______________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-11-06 4

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-11-06 1 (23)