Utbildningsnämnden 1997-12-11


Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje. Kl. 19.00-20.45 

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Birgitta Eriksson, sekr

Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1997-12-11 och 1997-12-18 (§ 120)

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 117-120 
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ 

Sammanträdesdatum 1997-12-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-12-19 anslags nedtagande 1998-01-09 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

117 Budgetuppföljning 1997

118 Fördjupad utbildningsplan

119 Lokaler för (den samlade vuxen-)utbildningen mm
i Norrtälje stad; investeringsmedel 1998.

120 Projektavtal med NIHAB ang förhyrning av utbildnings-
lokaler i kv Jungfrun 3, NorrtäljeUn § 117 Dnr 96/103 041

Budgetuppföljning 1997

Au 20/8 T f förvaltningschef Ulla Peterson redogör för budgetutfallet efter 7 månader 1997.

Föreligger skrivelser från rektor Kristina Englund och vik rektor Carl-Erik Stawström angående budgetläget för Komvux.

Arbetsutskottet beslutade 1997-08-20, § 116 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-09-04.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade 1997-09-11, § 128 att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med arbetsutskottet 1997-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 139 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till presidiet och den nytillträdde utbildningschefen Göran Andersson att träffa kommunledningen för att redovisa budgetutfallet för 1997.

Un 25/9 Utbildningschefen meddelar att budgetutfallet för 1997 pekar på ett underskott på ca 4 miljoner kronor beroende bl a på lärarlöner, minskat statsbidrag, elev-
ökningar och intagningen på Komvux.

Utbildningsnämnden beslutade 1997-09-25, § 84 i enlighet med arbetsutskottets förslag att uppdra till presidiet och utbildningschefen att informera kommunledningen om det beräknade underskottet i 1997 års budget.

Au 23/10 Föreligger lägesredovisning 1997-10-23 från utbildningschefen som rapporterar om pågående arbete med budget 97. Beräknad nettobrist är f n 2,5 - 3,5 miljoner kronor. Ytterligare arbete kommer att bedrivas för att få en budget i balans. Presidiet och utbildningschefen träffar kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-11-04 för rapportering.

Arbetsutskottet har 1997-10-23, § 147 beslutat att ärendet tas upp på nämndens sammanträde 1997-11-06.


Un § 117 forts.

Un 6/11 Utbildningschefen informerar om budgetläget per den 4 november 1997. Detta material har även redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott
den 4 november.

Un 6/11 Utbildningsnämnden har 1997-06-11, § 100 beslutat att godkänna rapporten och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med budgetuppföljningen, samt att uttala att nämnden bejakar synen på arbetet med Uppdrags-utbildningen.

Au 20/11 Förvaltningsledningen föreslår i skrivelse 1997-11-20 utbildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för 1997 med 3.775 tkr

att uppdra till förvaltningen att utarbeta månadsvisa rapporter för november och december månad

att uppdra till förvaltningen att senast den 15 december 1997 rapportera resultatet av särskild utredning kring uppdragsutbildningen som underlag för kommunens revisorer som preliminärt av nämndens ordförande Lars-Erik Jansson ombetts granska denna rapport under december månad. 

Arbetsutskottet har 1997-11-20, § 159 behandlat ärendet.

Au 27/11 Utbildningschefen rapporterar från träff med kommunledningen den 25 november 1997.

Arbetsutskottet har 1997-11-27, § 163 behandlat ärendet

Un 11/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för 1997 med 3.775 tkr

att uppdra till förvaltningen att utarbeta månadsvisa fördjupade rapporter för
november och december månad

Un § 117 forts.

att uppdra till förvaltningen att senast den 15 december 1997 rapportera 
resultatet av särskild utredning kring uppdragsutbildningen som underlag
för kommunens revisorer som preliminärt av nämndens ordförande
Lars-Erik Jansson ombetts granska denna rapport under december
månad

Utbildningsnämnden konstaterar att vidtagna åtgärder för 1998 innebär att budgeten för detta år är i balans; principerna framgår av bilaga 1.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________Un § 118 Dnr 96/264 615

Fördjupad utbildningsplan

Kommunfullmäktige fattade 1992-12-21 (Kf § 262) beslut avseende "Gymnasie- och vuxenutbildningen i Norrtälje-organisation och inriktning för 90-talet"

Av detta beslut framgår under rubriken Principbeslut: att betr vuxenutbildningens lokalisering ska förnyad bedömning göras inom fem år.

Tekniska kontoret arbetar med inventering av interna och externa lokaler för den samlade vuxenutbildningen men kommer inte att hinna lämna förslag i ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12.

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 1997-06-23. Eventuellt måste utbildningsnämnden ha extra sammanträde samma dag för beslut i ärendet.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 83 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-19.

Un 12/6 Förvaltningschefen informerar om att tekniska kontoret kommer att lämna förslag till lokalisering av den samlade vuxenutbildningen inför kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23.

Utbildningsnämnden har 1997-06-12, § 67 beslutat att lägga rapporten till handlingarna.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade1997-09-11, § 130 föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningsförvaltningen att lämna förslag till etapp 1 innebärande samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 138 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande
samlad Y-sektor i kv Jungfrun. 

Un 25/9 Utbildningschefen presenterar PM angående lokalprojekt för samlad vuxen-
utbildning i Norrtälje stad.

.
Un § 118 forts.

Utbildningsnämnden har 1997-09-25, § 95 beslutat

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande
samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

Au 20/11 Kommunfullmäktige beslutade 1992-12-21, § 262 att betr. vuxenutbildningens lokalisering ska förnyad bedömning göras inom fem år.

Föreligger utbildningschefens skrivelse 1997-11-20 i ärendet (bilaga 1).

Arbetsutskottet har 1997-11-20, § 160 behandlat ärendet.

Au 27/11 Utbildningschefen rapporterar från träff med kommunledningen den 25 november 1997. Därvid framkom att Unau § 160 enligt ovan behöver omformuleras, vilket också har skett enligt nedan.

Arbetsutskottet har 1997-11-27, § 165 behandlat ärendet.

Un 11/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ger utbildnings-
nämnden ett uppdrag att utforma en fördjupad utbildningsplan och

att denna plan utformas på ett sådant sätt att kommunfullmäktiges beslut
1992-12-21, § 262 och andra beslut, som har med långsiktig inriktning av
utbildningsnämnden att göra, ersätts av den fördjupade utbildnings-
planen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

______________
Un § 119 Dnr 96/264 615

Lokaler för (den samlade vuxen-)utbildningen i Norrtälje stad; investeringsmedel

Tekniska kontoret arbetar med inventering av interna och externa lokaler för den samlade vuxenutbildningen men kommer inte att hinna lämna förslag i ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 1997-06-12. Jfr utbildnings-
nämndens protokoll 1997-05-29, § 54 strategi för en samlad vuxenutbildning.

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 1997-06-23. Eventuellt måste utbildningsnämnden ha extra sammanträde samma dag för beslut i ärendet.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1997-06-05, § 83 beslutat att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1997-06-19.

Un 12/6 Förvaltningschefen informerar om att tekniska kontoret kommer att lämna förslag till lokalisering av den samlade vuxenutbildningen inför kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23.

Utbildningsnämnden har 1997-06-12, § 67 beslutat att lägga rapporten till handlingarna.

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade1997-09-11, § 130 föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningsförvaltningen att lämna förslag till etapp 1 innebärande samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

Au 25/9 Arbetsutskottet har 1997-09-25, § 138 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande
samlad Y-sektor i kv Jungfrun. 

Un 25/9 Utbildningschefen presenterar PM angående lokalprojekt för samlad vuxen-
utbildning i Norrtälje stad.

Un 25/9 Utbildningsnämnden har 1997-09-25, § 95 beslutat

enligt arbetsutskottets förslag att uppdra till utbildningschefen att genomföra etapp 1 innebärande samlad Y-sektor i kv Jungfrun.

forts.


Un § 119 forts.

Protokollsanteckning

Moderata samlingspartiet och centerpartiet vill till protokollet anteckna att beslutet betr kv Jungfrun inte får ha någon negativ inverkan på befintligt näringsliv i lokalerna.

Miljöpartiet vill till protokollet anteckna att Mp saknar seriös behandling av l
lokalalternativ till Jungfrun. Då detta är det enda presenterade alternativet förutsätter Mp att de ekonomiska aspekterna för utbildningsnämnden bevakas. Dessutom vill Mp att miljöaspekterna beaktas.

Au 20/11 Kommunfullmäktige beslutade 1992-12-21, § 262 att betr. vuxenutbildningens lokalisering ska förnyad bedömning göras inom fem år.

Föreligger utbildningschefens skrivelse 1997-11-20 i ärendet (jfr föregående § 118).

Arbetsutskottet har 1997-11-20, § 164 behandlat ärendet.

Au 27/11 Utbildningschefen rapporterar från träff med kommunledningen den 25 november 1997 och med berörda förvaltningschefer.

Utbildningschefen rapporterar från träff med kommunledningen den november 1997 och med berörda förvaltningschefer.
Sammanfattningsvis föreligger följande dokument som underlag för behov av investeringsmedel och långsiktig ekonomisk bedömning.
>TK lokalinventeringsprojekt 97-08-19 och det därpå grundade beslutet av lokalgruppen (§ 264 97-08-21) att Billborgsskolan förblir skollokaler...och att kv Jungfrun tas i anspråk
> lokalgruppens beslut § 281, § 289 och § 297 avseende Jungfruskolan 
> beslutet av utbildningsnämndens arbetsutskott se § 162 i denna handling vad avser projektavtal med NIHAB för kv Jungfrun 3.
> TK:s äskande av medel för smärre ombyggnadsarbeten i Billborgsskolan inom ramen för "verksamhetsförändring" 611; ca 200 kkr av 2 mkr.

> TK äskande av investeringsmedel, 4 mkr, för verksamhetsutrustning i kv Jungfrun 3; detta innebär att valmöjligheten för att kommunen att finansiera särskild verksamhetsutrustning utnyttjats och att hyreskontrakt och upprättad projekteringsplan enligt bilaga 1 utgår från a) det lägre hyresbeloppet och b) ökade kapitaltjänstkostnader. Detta påverkar utbildningsnämndens framtida driftkostnader.
Un § 119 forts.

> Upprättade investeringsbehovsplaner för utrustning och inventarier för:
1. Jungfruskolan etapp 1 omfattande norra skeppet (kv jungfrun 3) 2,8 mkr
2. Jungfruskolan etapp 2 omfattande södra skeppet (kv jungfrun 2) 1,2 mkr
3. Billborgskolan smärre anpassningar i lärarlokaler och elevlokaler 
för att kunna arbeta i lärarlag. 0,2 mk Summa behov av tillkommande investeringsmedel 1998 
enligt bilaga 2 4,2 mkr
> Rodenkommittéens uppdrag fullföljs planenligt. Investeringsmedel för inventarier och utrustning äskas av TK. Se TK 1997-05- 26 Budget 1997-1999 projekt Rodengymnasiet. För 1998 är detta belopp 
10,0 mkr. Resterande del inom spannet 17-22mkr äskas för 1999. Ett nära samarbete vad avser merutnyttjande av inredningsarkitektens arbete,
möjlighet att samordna inköp och att alternativanvända befintliga inventarier
och utrustning pågår och fördjupas efter hand som upphandling sker. Av särskilt intresse är att samordna utrustningsbehov mellan av Roden- kommittéen berörda enheter och övriga enligt nedan.

> Tidigare anmälda investeringsbehov för 1998 om 5,0 mkr för hela utbildningsförvaltningen ses över ytterligare. En rejäl reducering gjordes i samband med äskandet våren 1997 med hänsyn till att delar av utrustnings- behovet täcks av Rodenkommittéen. Behoven framgår av bilaga 3 men dessa
behöver ytterligare granskas. Förslaget är att utbildningsnämnden disponerar de 5 mkr och att 1 mkr av dessa finansierar etappen 1 och 2 för Jungfru- skolan och att fördelning sker av utbildningsnämnden först när behoven ytterligare granskats enligt nedan.

> Återstår för TK och utbildningsnämnden att upprätta ett liknande projekte- ringsavtal med NIHAB och för TK att äska (tilläggs) investeringsmedel för
Jungfrun 2 (dvs södra skeppet) tidigt våren 1998 om/när beslut fattas att genomföra Jungfruskolan etapp 2.

Sammanfattning. Under det första kvartalet 1998 kommer ett samlat underlag att föreligga om faktiska behov av utnyttjande av medel. Då har väsentliga delar av upphandlingar för Rodenkommittéen verkställts, spinoff-effekter för 
Jungfrun 3 kunnat tas tillvara, den fördjupade utbildningsplanen som styrinstrument bl a för etapp 2 vad avser Jungfruskolan södra skepp (kv Jungfrun 2) ytnyttjats och detaljer i bilaga 3 ytterligare klarlagts. Detta senare gäller i synnerhet anskaffning av (utbildnings-)datorer och ingår i den tillsatte projektledaren Erik Sagréns uppdrag.


Un § 119 forts.

Au 27/11 Arbetsutskottet har 1997-11-27, § 164 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att samla sektor Y till Jungfruskolan, att för 1998 äska investerings-medel för inventarier och utrustning om sammantaget 4,2 mkr för Jungfru-skolan och Billborgskolan, varav beslut om Jungfruskolan etapp 2 genom-förande (1,2 mkr) tas våren 1998. Dessa 4,2 mkr föreslås finansieras så att 1 mkr tas ur redan beviljade 5 mkr i investeringsbudget 1998 och resterande 3,2 mkr i nytt anslag, att fastställa projektplanen för Jungfruskolan bl a som underlag för hyreskontrakt och att föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden ett samlat genomförandeansvar med stöd av Rodenkommittéen och i den anda av målstyrning som föreslås i 
§ 118 ovan.

Un 11/12 Utbildningschefen och ordföranden redogör för ärendet.

Efter diskussion beslutar nämnden att ajourenera sig.

Förhandlingarna återupptas efter 15 minuter. 

Utbildningsnämnden beslutar

att för 1998 äska investeringsmedel för inventarier och utrustning om
sammantaget 3,0 mkr för Jungfruskolan, etapp 1, och Billborgsskolan.
Dessa 3,0 mkr föreslås finansieras genom att 1,0 mkr tas ur redan
beviljade anslag 1998 och resterande 2,0 mkr i nytt anslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

______________
Un § 120 Dnr 96/264 615

Projektavtal med NIHAB ang förhyrning av utbildningslokaler i kv Jungfrun 3, Norrtälje

Föreligger av tekniska kontoret 1997-11-07 upprättat projektavtal med NIHAB ang. förhyrning av utbildningslokaler i kv Jungfrun 3, Norrtälje. I skrivelsen föreslår tekniska kontoret Tekniska nämnden besluta att projektavtalet med NIHAB ang. förhyrning av utbildningslokaler i kv Jungfrun 3, Norrtälje godkännes.

Tekniska nämnden har 1997-11-20, § 149 beslutat att under förutsättning att erforderliga beslut meddelats, godkänna projektavtalet med NIHAB ang förhyrning av utbildningslokaler i kv Jungfrun 3, Norrtälje.

Au 27/11 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna Tekniska nämndens förslag till projektavtal för kv Jungfrun 3,
Norrtälje

Vidare beslutar arbetsutskottet

att med anledning av tidsbrist medge tekniska kontoret att teckna projekt-
avtalet utan att avvakta utbildningsnämndens beslut.

IngaBrita Mörch (m) deltager ej i beslutet.

Un 11/12 Majoriteten yrkar bifall till arbetsutskottets beslut att godkänna Tekniska nämndens förslag till projektavtal för kv Jungfrun 3 utan att avvakta ut-
bildningsnämndens beslut.

Moderata samlingspartiet yrkar avsla till arbetsutskottets beslut.

Nämnden diskuterar yrkandena och beslutar att ajournera sig för överläggning i partigrupperna.

Förhandlingarna återupptas efter 10 minuter.


Un § 120 forts.

Moderata samlingspartiet meddelar att de bifaller arbetsutskottets beslut men att de lämnar en protokollsanteckning angående investeringarna och uttalande att det är önskvärt med kortare hyrestid.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Tekniska nämndens förslag till projektavtal för kv Jungfrun 3,
Norrtälje

att godkänna arbetsutskottets beslut att medge Tekniska kontoret att teckna
projektavtalet utan att avvakta utbildningsnämndens beslut. 

Protokollsanteckning

Moderata samlingspartiet vill till protokollet anteckna att de anser att investeringarna bör tas av NIHAB och att det är önskvärt med kortare hyrestid.

______________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-12-11 13

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1997-12-11 1 (13)