Utbildningsnämnden 1997-12-18

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv. 18, Norrtälje.
Kl. 09.00-12.30 och 16.00-17.00

Beslutande Se närvarolistor. 

Program:
Kl. 09.00-12.30 Arbetsutskottet presenterar idéer och tankar kring fördjupad
utbildningsplan. Projektledarredovisning; hur är läget inom resp. projekt i dag?
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden 
Kl. 1530-16.00 Extra arbetsutskott
Kl. 16.00-17.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr utbildningschef
Birgitta Eriksson, sekrUtses att justera IngaBrita Mörch § 121-130 och 132-133
Solveig Persson, § 131

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-01-07 kl .16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 121-133 
Birgitta Eriksson 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson § 121-130,132-133 IngaBrita Mörch § 131 

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch § 121-130,132-133 Solveig Persson § 131 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1997-12-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-01-08 anslags nedtagande 1998-01-29 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande

Register
§ Sid

121 Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott 3

122 Förvaltningsrapporter 4 

123 Datorteken i Norrtälje kommun 5

124 Fördjupning av översiktsplanen för Hallstavik 6

125 Kurser och konferenser 7

126 Läsårsdata 1998/99 8

127 Samverkansavtal mellan kommuner och Stockholms 
läns landsting rörande gymnasieutbildning och gym- 
nasial vuxenutbildning läsåret 1998/99 9

128 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1998
års budget 10

129 Rapporter 11

130 Projektering av Jungfrun 2 12

131 Upphandling av SFI 13

132 Delgivningsärenden 14

133 Tack 15


Un § 121

Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott

Kommunfullmäktige har 1997-10-06, § 189 beviljat Irene Söber entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Irene Söber var av utbild-
ningsnämnden 1995-01-09, § 1 utsedd som personlig ersättare för Bo Björk-
man i arbetsutskottet.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 175 behandlat ärendet

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utse Katrine Mattsson (s) som personlig ersättare för Bo Björkman 
i arbetsutskottet.

________________Un § 122

Förvaltningsrapporter

Utbildningschefen informerar om kommunfullmäktiges beslut 1997-12-15 angående utbildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag i budget 1997, fördjupade utbildningsplan samt investeringsmedel för inventarier och ut-
rustning för Jungfruskolan etapp 1.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

_______________Un § 123

Datorteken i Norrtälje kommun

Föreligger av utbildningschefen 1997-11-20 upprättat PM angående datorteken i Norrtälje kommun med 5 olika budgetförslag för 1998.
Utbildningschefen redogör för de olika budgetförslagen.

Au 20/11 Arbetsutskottet har 1997-11-20, § 161 behandlat ärendet.

Utbildningschefen rapporterar från träff med personalchefen och chefen för arbetsförmedlingen.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att budgetförslag nr 5 på 950 tkr skall gälla för datorteksverksamheten 1998

att inriktningen för datorteksverksamheten skall vara att datorteken blir kvar i
Rimbo och Hallstavik och

att uppdra till utbildningschefen att fortsätta diskussionerna med
personalchefen mfl om att tillföra utbildningsförvaltningen ca 620 tkr
(arbetsmarknadsåtgärder) i syfte att bibehålla nuvarande inriktning, samt

att om resurser tillförs förlägga Norrtälje datortek till Jungfruskolan hösten
1998.

__________________Un § 124 Dnr 97/252 214

Fördjupning av översiktsplanen för Hallstavik

Planeringskontoret har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstavik för ev yttrande.

Au 27/11 Arbetsutskottet har 1997-11-27, § 124 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inte lämna något yttrande i ärendet.

________________Un § 125

Kurser och konferenser

Statistiska Centralbyrån (SCB) inbjuder till Arbetsmarknadsdag den 11 december och till Prognosdag den 12 december 1997 om "Arbetsmarknad och utbildning". Kostnaden för konferensen är 1 750 kronor per seminariedag. Vid anmälan till båda dagarna är avgiften 2 750 kronor.

Svenska Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) inbjuder till överläggning den 17 december 1997 ang. "Kommunalisering av de landstingsgymnasiala utbildningarna - Naturbruksprogrammet".

Au 27/11 Arbetsutskottet har 1997-11-27, § 171 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja deltagande i SCB:s konferens för Lars-Erik Jansson, Solveig
Persson, Bo Björkman, Göran Andersson och Per Lodenius (endast
11/12)

att bevilja deltagande i KSL:s överläggning för Lars-Erik Jansson, IngaBrita
Mörch och Göran Andersson.

______________Un § 126 Dnr 97/266 608

Läsårsdata 1998/99

Föreligger förslag till läsårsdata 1998/99 för utbildningsförvaltningen.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 177 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa läsårsdata 1998/99 för gymnasieskolan och kommunala
vuxenutbildningen i Norrtälje kommun enligt biträdande utbildningschefens
förslag.

_________________Un § 127 Dnr 97/248 612

Samverkan mellan kommuner och Stockholms läns landsting rörande gymnasieutbildning och gymnasial vuxenutbildning läsåret 1998/99

Föreligger skrivelse 1997-11-26 från Stockholms läns landsting angående samverkansavtal rörande gymnasieutbildning samt påbyggnadsutbilding läsåret 1998/99.

För innevarande läsår (1997/98) har avtal tecknats med Stockholms läns landsting avseende naturbruksprogrammet (NP).

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 178 behandlat ärendet

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i likhet med innevarande läsår teckna samverkansavtal med Stockholms
läns landsting avseende det 3-åriga naturbruksprogrammet (NP).

______________Un § 128 Dnr 97/295 002

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1998 års budget

Föreligger meddelande från drätselkontoret 1997-11-21 om att nämnder/förvaltningschefer enligt gällande bestämmelser skall till drätsel-kontoret överlämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare för dessa inom nämnden/förvaltningens område på särskilt framtagna blanketter. Dessa blanketter skall vara drätselkontoret tillhanda senast 1997-12-31.

Föreligger förvaltningens förslag till beslutsattestanter och dess ersättare för utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 179 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna förvaltningens förslag till beslutsattestanter och ersättare för
konton i 1998 års budget.

__________________Un § 129

Rapporter

Ordföranden meddelar att i samband med utbildningsnämndens sammanträde i januari 1998 kommer nämnden och den administrativa personalen vid utbildningsförvaltningen att bjudas på lunch.

Utbildningschefen informerar om att kultur- och fritidsnämnden givit ut en broschyr och i den finns utbildningsförvaltningen med.

Nils Mattsson (m) rapporterar från Rodengruppens arbete ang information
om gymnasieskolan i Norrtälje kommun.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

______________

Un § 130 Dnr 96/264 615

Projektering av Jungfrun etapp 2

Vid utbildningsnämndens sammanträde 1997-12-11 i samband med beslut om Jungfrun etapp 1 föreslogs det att projektering av Jungfrun etapp 2 skulle startas under våren 1998.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 180 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningsförvaltningen att starta arbetet med projektering av
Jungfrun etapp 2.

_________________ Un § 131 Dnr 97/151 616

Upphandling av SFI

Svenska för invandrare (SFI) genomförs för närvarande av sektor Vux S och på entreprenad av studieförbunden Medborgarskolan och ABF. Avtalstiden löper ut 1997-12-31. Under hand har entreprenörerna meddelats att avtalen förlängs att gälla till 1998-06-30.

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) föreslår att upphandling genomförs tidigt under våren 1998 med syfte att ha en huvudman för SFI.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 182 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att kontrakten med nuvarande kursanordnare sägs upp

att uppdra till utbildningsförvaltningen att genomföra upphandling av SFI tidigt
våren 1998 i syfte att ha en huvudman

att SFI-verksamheten startar 1998-07-01 i ny form.

På grund av jäv deltog inte Lars-Erik Jansson (s) i handläggningen i detta ärende.

______________Un § 132

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

_______________Un § 133

Tack

Ordföranden tackar utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen för gott samarbete under 1997 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

_______________