Utbildningsnämnden 1998-01-22

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv 18, Norrtälje
Kl. 09.00-12.00, 13.30-14.30 och 16.00-17.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Studiebesök på Finsta Naturbruksgymnasium
Kl. 13.30-14.30 Information om pågående ärenden 
Kl. 16.00-17.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr utbildningschef 
Anders Bjurhammer, rektor Finsta Naturbruksgymn. kl 09.00-12.00
Birgitta Eriksson, sekr
Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-01-29, kl .16.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1 - 7
Birgitta Eriksson 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-01-22

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-01-30 anslags nedtagande 1998-02-20 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv. 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

1. Förvaltningsrapporter 3 
2. Delgivningsärenden 4

3. Konstituering av interna arbetsgrupper 5-6

4. Ansökan om kval. yrkesutbildning i Företagande (80 p)
Projektledning (80 p) och Nätverksutbilding (60 p) 7

5. Remiss: Den nya gymnasieskolan - problem och möjlig-
heter (SOU 1997:107); Gymnasieskola i ständig ut-
veckling (Ds 1997:78) 8

6. Kurser och konferenser 9

7. Uppsökande verksamhet inom ramen för kunskaps-
lyftet 10 

Un § 1

Förvaltningsrapporter

Budget 1997
Utbildningschefen rapporterar att underskottet för driftbudgeten 1997 blir 
2,5 mkr. Revisorerna har granskat siffrorna och förklarar sig nöjda med de åtgärder som utbildningsnämnden vidtagit för att minska underskottet.

Budgetarbetet inför 1999
Upphandlingar för Rodengymnasiet har påbörjats och en konsult från Sigtuna kommer att vara behjälplig vid upphandlingarna. Den 28 februari 1998 kommer anbudshandlingar att utsändas.

Enkätundersökning på Rodengymnasiet
Utbildningschefen meddelar att elevrådets enkätundersökning bland lärarpersonalen och utvärdering av kurser kommer att genomföras under tiden februari - april 1998 (vecka 10 -15).

Intagningsfrågor
Kommunala vuxenutbildningen planerar för 4 intagningstillfällen/år.
Sista ansökningsdag för ansökan till gymnasieskolan är 2 februari 1998 . En sammanställning av 1:a handssökande kommer att presenteras för arbetsut-
skottet den 5 februari.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

______________Un § 2

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Ordföranden meddelar att arbetsutskottet beslutat uppdra till utbildnings-
chefen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta utförligare förslag till estetiskt program i Hallstavik.

Jan Zetterman informerar från träff i Hallstavik om de tankegångar man har om att få alla utbildningarna i Hallstavik under samma huvudman. En interimstyrelse har tillsatts för att titta närmare på förslaget.

Med anledning av skriverier i Norrtälje Tidning angående ITK-elevernas situation på Rodengymnasiet meddelar ordföranden att ärendet är under utredning och att diskussioner förs med berörda instanser.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna och att godkänna övrig information.

______________
Un § 3

Konstituering av interna arbetsgrupper

Utbildningsnämnden har 1996-09-19, § 61 beslutat om att tillsätta arbetsgrupper inom utbildningsnämnden för uppföljning av verksamheten.

Vidare har grupper tillsatts för temaarbete inom utbildningsförvaltningen.

Utbildninschefen föreslår att dessa arbetsgrupper omändras så att det blir en grupp för varje tema.

Utbildningsnämnden beslutar

att tillsätta följande arbetsgrupper

Elev- och deltagarinflytande
Solveig Persson
Kristina Almén
Bridget Wedberg
Ulla Bratt
Henrik Schönberg

Vuxenutbildning särskild inriktning Kunskapslyftet
Lars-Erik Jansson
Katrine Mattsson

Högskolan 
IngaBrita Mörch
Jan Zetterman
Jan Emanuel Johansson
Kurt Pettersson

Kval yrkesutbildning
Jan Zetterman
Jan Emanuel Johansson
Bo Garland
Eva Olander

Program/yrkesråd
Per-Olof Lindell
Dan Bohman
Leif Skott
Un § 3 forts.

Info-PR
Nils Matsson
Bo Björkman
Leif Glavstedt
Per Lodenius

Utrustning och inredning Rodengymnasiet
Delegetion till arbetsutskottet
Arne Ringefors adjungeras.

______________


Un § 4 Dnr 97/34 612.70

Ansökan om kval. yrkesutbildning i Företagande (80 p), Projekt-
ledning (80 p) och Nätverksutbildning (60 p)

Norrtälje kommun har utarbetat förslag till kvalificerad yrkesutbildning i företagande och projektledning.
Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun har beslutat att hos Kommittén för Kvalificerad Yrkesutbildning ansöka om utbildningarna i Företagande (80 p) och Projektledning (80 p) med start i september 1998.

Rektor Tord Sundquist har utarbetat förslag till kvalificerad yrkesutbildning i nätverk "IT kundservice/användarstöd".

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1998-01-15, § 1 beslutat att under förutsättning av utbildningsnämndens beslut ansöka om kvalificerad yrkesutbildning i IT kundservice/användarstöd i enlighet med rektor Tord Sundqvists förslag
och att uppdra till ordföranden och utbildningschefen att underteckna denna
ansökan.

Ordföranden meddelar att alla tre ansökningarna godkänts av kommun-styrelsen och inlämnats till Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning i Stockholm. 

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

______________Un § 5 Dnr 97/291 612

Remiss: Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter (SOU 1997:107); Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78)

Utbildningsdepartementet har översänt rubr betänkanden för yttrande.
Norrtälje kommun är inte uttagen som remissinstans men inbjuds att lämna synpunkter.

Bitr. utbildningschef Erik Jansson redogör för innehållet i de båda betänkandena.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1998-01-15, § 3 beslutat att uppdra till bitr utbildnings-chefen att utarbeta förslag till yttrande.

Bitr. utbildningschen Erik Jansson informerar om innehållet i de båda betänkandena om gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottet att uppdra till bitr. utbildningschefen att utarbeta förslag till yttrande.

______________


Un § 6

Kurser och konferenser

Socialkontoret i Norrtälje kommun inbjuder till föreläsning om kulturmöten på Roslagens Sparbank onsdagen den 21 januari 1998. 

Fortbildningsavdelningen vid Linköpings universitet i samverkan med Skolverket, Lärarnas Riksförbund, Tidskriften Kom och Västerås stad inbjuder till 1998 års rikskonferens "Vuxenutbildning i utveckling" med fokus på Kunskapslyftet den 30-31 mars 1998. Anmälan senast den 30 januari 1998. 

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1998-01-15, § 4 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

att bevilja Lars-Erik Jansson, Bo Björkman och Solveig Persson deltagande i 
föreläsningen om kulturmöten

att bevilja Lars-Erik Jansson och Nils Matsson deltagande i rikskonferensen
"Vuxenutbildning i utveckling".

______________
Un § 7 Dnr 97/162 041

Uppsökande verksamhet inom ramen för kunskapslyftet

LO-facken i Norrtälje kommun ansöker i skrivelse 1997-10-30 om medel tiil en uppsökartjänst på halvtid eller ¼ -dels tid under den tid som projektet med "uppsökeri" pågår.

Elisabeth Öhrling, projektledare för Kunskapslyftet, föreslår i skrivelse 1997-11-12 utbildningsnämnden besluta att LO-facken tilldelas resurser för "uppsökeri" under perioden 971201--980531 med beloppet 70000 kr (inkl. sociala avgifter och pensionsavgifter). Efter den perioden bör en utvärdering göras för att ta ställning till hur det fortsatta arbetet skall se ut.

Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden bifaller LO-fackens ansökan.

IngaBrita Mörch (m) och Per Lodenius (c) yrkar avslag till LO-fackens ansökan.

Au 15/1 Arbetsutskottet beslutade 1998-01-15, § 6 föreslå utbildningsnämnden besluta att bifalla LO-fackens ansökan om medel till uppsökartjänst.

Socialdemokraterna föreslår utbildningsnämnden besluta enligt arbetsut-skottets förslag. Leif Glavstedt (v) stöder arbetsutskottets förslag.

Moderata samlingspartiet med stöd av Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna yrkar avslag till ansökan .

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla LO-fackens ansökan om medel till uppsökartjänst.

Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

______________