Utbildningsnämnden 1998-02-19

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv. 18, Norrtälje 
Kl. 13.00-16.00

Beslutande Se närvarolista.
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr. utbildningschef
Birgitta Eriksson, sekr
Utses att justera Per Lodenius

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-03-05, kl. 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 8 - 16
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Per Lodenius
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-02-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-03-05 anslags nedtagande 1998-03-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

8 Utbildningsnämndens reserv; avräkning 3

9 Delegation till arbetsutskottet 4

10 "En skola för alla" - sammanslagning av särskolan 
och resursenheten inom barn- och skolförvaltningen, 
remiss 5

11 Bugetprocess inför 1999 (och 2000) 6

12 Remiss: Den nya gymnasieskolan - problem och
möjligheter (SOU 1997:107); Gymnasieskolan i stän-
dig utveckling (Ds 1997:78) 7

13 Orientering om projekt m m 8

14 Delgivningsärenden 9 

15 Rapporter 10

16 Kurser och konferenser 11


Un § 8 Dnr 97/39 041

Utbildningsnämndens reserv; avräkning

Utbildningsnämnden har i budget för 1998 avsatt 1 500 000:- som reserv för att täcka uppkomna och andra behov.

Utbildningschefen föreslår i skrivelse 1998-02-04 att sektor OS tilldelas medel för att täcka kostnader för åtgärder för ungdomar i riskzonen som vidtagits i samarbete med socialförvaltningen och kostnader för riktad insats för en elev under vårterminen 1998 samt att sektor Y tilldelas medel för kostnader för stöd som riktats mot svagpresterande elever inom fordonsprogrammet.

Au 12/2 Arbetsutskottet har 1998-02-12, § 11 behandlat ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att medel ställs till OS-sektorns förfogande för att täcka icke budgeterade
uppkomna drift- och lärarkostnader för åtgärder för ungdomar i riskzonen
med månatlig redovisning och slutrapportering efter vårterminens slut 

att tilldela OS-sektorn 45.000:- för riktad insats mot en elev under
vårterminen 1998

att tilldela sektor Y 115.000:- för att täcka kostnader för stöd till elever
inom fordonsprogrammet under hela 1998.

______________


Un § 9

Delegation till arbetsutskottet

Med anledning av att det ibland behövs fattas snabba beslut om utdelning ur utbildingsnämndens reserv har arbetsutskottet vid sammanträde 1998-02-12, § 12 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att delegera till arbets-utskottet att besluta om fördelning ur utbildningsnämndens reserv.

Utbildingsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att besluta om fördelning ur utbildnings-
nämndens reserv. 

______________


Un § 10 Dnr 98/30 617

"En skola för alla" - sammanslagning av särskolan och resursenheten inom barn- och skolförvaltningen, remiss

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har uppdragit till barn- och skolförvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från särskolan, resursenheten och enheterna med uppdrag att utreda förutsättningarna för en samlad organisation.

Arbetsgruppens material "En skola för alla" har utsänts på remiss. Utbildningsnämnden är inte remissinstans men inbjuds att lämna synpunkter. Remissvaren skalll vara inkomna till barn- och skolförvaltningen senast den 1 mars 1998.

Bitr. utbildningschefen, som deltagit i arbetsgruppen, redogör för materialet.

Au 12/2 Arbetsutskottet har informerats om ärendet 1998-02-12, § 14

Bitr utbildningschefen redogör för innehållet i arbetsgruppens förslag till organisation, ansvarsfördelning (myndighets- resp driftansvar) avtalsförslag med resurstilldelning som arbetssätt.

Utbildningsnämnden beslutar

att ta ärendet som en information.

______________Un § 11

Budgetprocess inför 1999 (och 2000)

Utbildningschefen utdelar PM för vårens arbete med budgetprocessen inför 1999 (och 2000) .

Drätselkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ny modell för arbetet med driftbudget 1999 och tidsplan för budgetarbetet under 1998 inför 1999 års budget.

Utbildningschefen redogör för PM:et och tidsplanen för budgetarbetet.

Au 12/2 Arbetsutskottet har informerats om ärendet 1998-02-12, § 17

Utbildningschefen redogör för budgetprocessen inför 1999 och 2000.

Utbildningsnämnden beslutar

att ta ärendet som en information vid dagens sammanträde.

______________


Un § 12 Dnr 97/291 612

Remiss: Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter (SOU 1997:107); Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78)

Utbildningsdepartementet har översänt rubr betänkanden för yttrande.
Norrtälje kommun är inte uttagen som remissinstans men inbjuds att lämna synpunkter.

Bitr. utbildningschef Erik Jansson redogör för innehållet i de båda betänkandena.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1998-01-15, § 3 beslutat att uppdra till bitr utbildnings-chefen att utarbeta förslag till yttrande.

Bitr. utbildningschef Erik Jansson informerar om innehållet i de båda betänkandena om gymnasieskolan.

Un 22/1 Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 1998-01-22, § 5 att uppdra till bitr. förvaltningschefen att utarbeta förslag till yttrande.

Un 19/2 Bitr. utbildningschef Erik Jansson redogör för förslag till yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna bitr. utbildningschefens förslag till remissyttrande.

______________Un § 13

Orientering om projekt m m

Utbildningschefen meddelar att arbetet med att ta fram elevsiffror för kunskapslyftet pågår. Redovisning av uppgifterna kommer på arbetsutskott och utbildningsnämnd i mars 1998.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

______________Un § 14 Dnr 98/27 600

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

______________Un § 15

Rapporter

Kristina Almén (s) rapporterar från sammanträde med handikapprådet.
Medieprogrammet har gjort en film om att vara handikappad i Norrtälje kommun.

Intagningskansliet redogör för sammanställning över 1:a handssökande till gymnasieskolan läsåret 1998/99.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

______________ Un § 16

Kurser och konferenser

Delegationen för kunskapslyftet inbjuder till konferens om kompetens-utveckling för arbetslösa i Stockholm den 2 mars 1998.

Torsdagen den 26 mars 1998 kommer en grupp från Lidköping på studie-
besök till Rodengymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar

att bevilja Lars-Erik Jansson och Katrine Mattsson deltagande i kunskaps-
lyftskonferensen den 2 mars 1998

att bevilja arbetsutskottet att medverka vid studiebesöket från Lidköping den
26 mars 1998.

______________