Utbildningsnämnden 1998-03-19

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje.
Kl. 13.00-14.20, 15.20-16.00 och 17.00-19.30 

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 13.00-14.20 Rapporter om utrustningsbehov för Rodengymnasiet och Jungfruskolan. Ekonomisk rapport 1997 och Ekonomisk
rapport mars 1998
Kl.14.20-15.20 Gruppsammanträden
Kl.15.20-16.00 Nämndsammanträde 
Kl.16-00-17.00 Gruppsammanträden
Kl.17.00-19.30 Gemensam nämnd med Barn- och skolnämnden om över-
gången grundskola-gymnasieskola 


Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr utbildningschef
Elisabeth Öhrling, projektledare Kl 13.00-14.20 
Birgitta Eriksson, sekr


Utses att justera IngaBrita Mörch 

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-03-26, kl 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 17- 21
Birgitta Eriksson

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-03-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-03-27 anslags nedtagande 1998-04-17 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

17 Ekonomisk rapport 1997 3

18 Ekonomisk rapport mars 1998 4

19 Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun 5

20 Fördjupad utbildningsplan 6

21 Delgivningsärenden 7Un § 17

Ekonomisk rapport 1997

Föreligger verksamhetsberättelse för 1997. Det totala överskridandet 1997 för utbildningsnämnden begränsades i bokslutet till 1 894 tkr.

Utbildningschefen redogör för verksamhetsberättelsen.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

________________


Un § 18

Ekonomisk rapport mars 1998

Föreligger rapport om uppföljning februari 1998.

Utbildningschefen redogör för rapporten.

IngaBrita Mörch (m) önskar att få mera detaljerade uppgifter för verksamhet och kostnader för uppdragsutbildningen, turismutbildningen och lärcentrum. Uppgifter beträffande datorteken redovisas på sammanträdet i april 1998.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________________


Un § 19 Dnr 98/19 512

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun

Trafiksäkerhetsnämnden har översänt förslag till trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun för yttrande. Yttrrandet skall vara Tekniska kontorets trafikenhet tillhanda senast den 27 mars 1998.

Au 3/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-03-05, § 19 att uppdra till förvaltningsled-ningen att utarbeta yttrande över förslaget till nämndens sammanträde 1998-03-19.

Un 19/3 Föreligger utbildningsförvaltningens förslag 1998-03-11 till yttrande.

Utbildningsnämnden beslutar

att tillstyrka utbildningsförvaltningens yttrande över förslag till trafiksäker-
hetshetsprogram för Norrtälje kommun.

________________


Un § 20

Fördjupad utbildningsplan

Utkast till den fördjupade utbildningsplanen har inkommit från flertalet av arbetsgrupperna. Övriga arbetsgrupper uppmanas att snarast inlämna sina utkast.

Bo Björkman och Nils Matsson redovisar arbetsgruppens utkast om informa-tion och PR om gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________________Un § 21

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningschefen och projektledare Elisabeth Öhrling rapporterar om budgetläget mars 1998 för kunskapslyftet och för planerade nya kurser, som kan startas under 1998.

Vidare meddelar utbildningschefen att projektledare Elisabeth Öhrling sagt upp sig från tjänsten som projektledare för kunskapslyftet. 

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna och att godkänna övrig information.

________________