Utbildningsnämnden 1998-04-23

Plats och tid Folkets Hus, Galles Gränd 5, Norrtälje, kl. 09.00-11.30; 15.00-16.30 

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-11.30 Rapporter om fördjupad utbildningsplan, SFI - 
handläggningsläget, anskaffningsbeslut, an-
passningsåtgärder Rodengymnasiet, intagning
gymnasieskolan lå 98/99, Kunskapslyftet, 
moderniseringsgrad av F1 och G1 på Roden-
gymnasiet
Kl. 11.30-15.00 Gruppsammanträden (inkl. lunch 12.00-13.00)
Kl. 15.00-16.30 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr. utbildningschef (kl. 09.00-11.00)
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Per Lodenius

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-04-30, kl. 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 22-31
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson 

Justerande ..................................................................................................................
Per Lodenius
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-04-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-05-04 anslags nedtagande 1998-05-25 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande 

Register
§ Sid 
22 Förvaltningsrapporter 3

23 Anhållan om bidrag projekt 4

24 Ekonomisk rapport mars 1998 5

25 Teknisk-ekonomisk ram 1999 6

26 Ansökningar om bidrag för uppsökande verksamhet
inom Kunskapslyftet 7

27 Gäststudenter vid Rodengymnasiet lå 1998/99 8

28 Nya kurser inom Kunskapslyftet fr o m ht -98 9

29 Upphandling av SFI 10

30 Delgivningsärenden 11

31 Rapporter 12 

Un § 22

Förvaltningsrapporter

Orientering om fördjupad utbildningsplan
Utbildningschefen redogör för förslag till "Utbildningsplan 1998" som är en fördjupning av den politiskt utformade "Utbildningsplan 1996". Nytt inriktnings-
beslut för Kunskapslyftet bör diskuteras samt nya mål för NV- och SP-
programmen med en eventuell internationell inriktning som ger större flexibilitet.

Sammanfattande orientering om anskaffningsbeslut
Föreligger rapport 980416 från utbildningschefen över investeringar 1998 för
Rodengymnasiet, Billborgsskolan och Jungfruskolan. Inom de till Rodenkommittén avsatta 17-22 mkr är 18,3 mkr deffinierade i detaljplaner. Under 1998 överförs 4 mkr (av 10 mkr) från kommittén till utbildnings-nämnden för utrustningsanskaffning.

Intagning till gymnasieskolan 98/99
Ordföranden redogör för den preliminära intagningen till gymnasieskolan lå 98/99 enligt beslut i arbetsutskottet 1998-04-09.

__________ 

Un § 23 Dnr 98/71 044

Anhållan om bidrag till projekt 

Ekebyholmsskolan arbetar med Comenius-projektet som är finansierat av EU
och sker i samarbete med två andra skolor; nämligen Oberstufenrealgymna-sium Bogenhofen i Österrike och Stanborough School i England.
Lärare vid Ekebyholmsskolan anhåller i skrivelse 1998-03-17 om bidrag till finansiering av utrustning till miljö- och No-projektet. Utrustningen beräknas kosta 50.000 kronor plus moms.

Skolledningen vid Ekebyholmsskolan stöder detta projekt i Agenda 21-anda.

Au 2/4 Arbetsutskottet har 1998-04-02, § 26 behandlat ärendet.

Un 23/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att avslå framställningen.

________________Un § 24 Dnr 97/39 041

Ekonomisk rapport mars 1998

Utbildningschefen redovisar arbetsmaterial för ekonomisk rapport mars 1998. Utfallet i sin helhet pekar på att uppsatta mål och avdelade resurser synes vara i balans och att 1998 års budget därmed kan hållas.

Utbildningschefen anmäler att servicekontorets ekonomienhet ännu ej hunnit att fördela ut alla personalkostnader; översiktssiffrorna stämmer.
Någon rapport för mars månad behöver inte redovisas för servicekontorets
ekonomienhet.

Au 9/4 Arbetsutskottet har 1998-04-09, § 33 behandlat ärendet.

Un 23/4 Utbildningschefen rapporterar om budgetuppföljningen för mars månad. Enligt
prognosen ligger budgeten inom ram.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottet förslag

att lägga rapporten till handlingarna.

_________ 


Un § 25 Dnr 98/18 041

Teknisk-ekonomisk ram 1999

Utbildningschefen redovisar slutligt förslag till skrivelse angående teknisk - ekonomisk ram 1999.

Au 9/4 Arbetsutskottet har 1998-04-09, § 32 beslutat

att till Kommunstyrelsen (via f d drätselkontoret) anmäla att behov av
ramhöjning för elevtalsförändringar 1999 uppgående till 485 tkr varav för
gymnasiet - 1.390 tkr
gymnasiesärskolan + 1.635 tkr
vuxensärskolan + 240 tkr

att hyreskostnadsförändring påverkas även av Jungfruskolan utbyggnad

att löneavtalet blir av väsentlig betydelse för 1999 års budget.

Un 23/4 Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna det beslut som tagits av arbetsutskottet angående teknisk
ram för 1999.

_______ 

Un § 26 Dnr 97/162 041

Ansökningar om bidrag för uppsökande verksamhet inom Kunskapslyftet

En av målsättningarna i Kunskapslyftet är att genom uppsökande verksamhet arbeta med personer som är svårrekryterade till studier. Det kräver aktiva insatser i form av personlig kontakt och träget motivationsarbete. I Kunskaps-
lyftets budget för 1998 är 250 000 kronor avsatta för uppsökande verksamhet. Utnyttjade anslag är 70 000 kronor för LO-förbundens uppsökande verksamhet.

Resursnätet anhåller i skrivelse om bidrag med 24 100 kronor för att i Hallsta-
vik i samarbete med Arbetsförmedlingen kontakta 63 öppet arbetslösa kvinnor och motivera dem till studier eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

SKTF anhåller i skrivelse om bidrag med 36 876 kronor för att bl a
* genomföra en intervjuundersökning av medlemmar som har arbete och
kartlägga deras behov av utbildning
* göra en behovsinventering i samarbete med övriga tjänstemannaorganisa-
tioner i Norrtälje ( tex gemensam enkätundersökning).

Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut inom den budgeterade ramen
för uppsökande verksamhet inom Kunskapslyftet.

På grund av jäv deltog inte Katrine Mattsson (s) i behandlingen av detta ärende.

________ 

Un § 27 Dnr 98/98 612

Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 1998/99

Föreligger skrivelse 1998-04-08 från rektor Bernt-Ove Gunnarsson
angående gäststudenter vid Rodengymnasiet under läsåret 1998/99

Au 9/4 Arbetsutskottet har 1998-04-09, § 39 beslutat att fortsätta verksamheten med 6 gäststudenter läsåret 1998/99 samt att uppdra till utbildningschefen tat hos Kommunstyrelsen begära medel till kostnader för gäststudenterna.

Un 23/4 Utbildningsnämnden beslutar

att fortsätta verksamheten med 6 gäststudenter läsåret 1998/99
samt

att hos Kommunstyrelsen begära medel till kostnader för gäststudenterna
enligt Bernt-Ove Gunnarssons skrivelse.

________________ 

Un § 28 Dnr 98/21 612.10

Ny kurser inom Kunskapslyftet fr o m ht -98

I budgeten för Kunskapslyftet finns 2,1 mkr icke utnyttjade medel. Med start av nya kurser motsvarande 71 platser/3 kurser kommer målet 408 helårsstudieplatser samt basorganisationens 250 platser att uppnås.

Föreligger förslag från projektledaren på start av nya kurser

1. Omvårdnadsutbildning på tre terminer 25 platser
(sektor NT, Rodengymnasiet) (påbörjad vt -98)

2. Personlig assistent (KomVux sektor N) 25 platser

3. Kärnämnen komb. med fordonsutbildning, byggutbildning, 
industriteknisk utbildning och serviceinriktad utbildning 30 platser

4. Datautbildning på distans (samverkan med KomVux, Stockholms NO-
kommuner) 16 platser

5. Ytterligare en omvårdnadsutbildning 25 platser
(termin 1 eller 2 av tre terminer)

6. Omvårdnadsutbildning på Edsviken (termin 2) 15 platser

Eftersom ytterligare underlag önskas före beslut beslutar Utbildningsnämnden

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om start av nya kurser inom
Kunskapslyftet fr o m ht -98 inom fastställd budgetram.

__________ 

Un § 29 Dnr 97/151 616

Upphandling av SFI

Svenska för invandrare (SFI) genomförs för närvarande av sektor Vux S och på entreprenad av studieförbunden Medborgarskolan och ABF. Avtalstiden löper ut 1997-12-31. Under hand har entreprenörerna meddelats att avtalen förlängs att gälla till 1998-06-30.

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) föreslår att upphandling genomförs tidigt under våren 1998 med syfte att ha en huvudman för SFI.

Au 18/12 Arbetsutskottet har 1997-12-18, § 182 behandlat ärendet.

Un 18/12 Utbildningsnämnden beslutade

enligt arbetsutskottets förslag

att kontrakten med nuvarande kursanordnare sägs upp

att uppdra till utbildningsförvaltningen att genomföra upphandling av SFI tidigt
våren 1998 i syfte att ha en huvudman

att SFI-verksamheten startar 1998-07-01 i ny form.

På grund av jäv deltog inte Lars-Erik Jansson (s) i handläggningen i detta ärende.

Un 23/4 Föreligger från utbildningschefen PM/tidsplan för genomförande av upphandling av SFI.

Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att planera och genomföra upphandling av
SFI enligt utbildningschefens förslag.

__________ 

Un § 30 Dnr 98/27 600

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

________ 

Un § 31

Rapporter

Ordföranden rapporterar från De La Gardieskolan, Lidköpings besök på Rodengymnasiet 980326. En träff för erfarenhetsutbyte och inspiration, där 
bl a Rodengymnasiet presenterades och deras arbete med skola 2000 och 
indelning i arbetslag.

Ordföranden rapporterar vidare från besök i Ale gymnasium i Nödinge 
980424--25 tillsammans med vice ordföranden samt rektorerna på KomVux.
Syftet med träffen var ett erfarenhetsutbyte kring pedagogiskt utvärderings-
arbete (Projekt Albatross) i projektkommunerna Ale, Jönköping, Kristianstad, Lysekil, Skellefteå och Norrtälje samt information om aktuell skolpolitik.

Nils Matsson rapporterar muntligt och skriftligt från Rikskonferens "Vuxenutbildning i utveckling" i Västerås 980330--31 där han dessutom 
deltog i följande seminarier: "Bildning eller förflackning", "Dyslexi - ett dolt
handikapp med stora sociala konsekvenser", "Faktorer som påverkar och stödjer förändrings- och utvecklingsarbete", "Vuxenutbildning som kulturell mötesplats", "Svensk integrationspolitik och vuxenutbildning" samt studie-
besök på ABB:s industrigymnasium i Västerås.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

________