Utbildningsnämnden 98 05 14

Plats och tid Stadts Hotell och Restaurang, Lilla Torget, Norrtälje, kl. 09.00-16.45 

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-10.30 Förvaltningsinformation 
Kl. 10.30-11.30 Extra arbetsutskott resp.
Kl. 10.30-11.30 Gruppsammanräden
Kl. 11.30-12.30 Gemensam lunch (STYR)
Kl. 12.30-13.30 Redovisning turismutbildningen (STYR)
Kl. 13.30-15.45 Gruppsammanträden
Kl. 15.45-16.45 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Erik Jansson, bitr. förvaltningschef, kl. 09.00-10.30
LiseLotte Jernberg, STYR, § 40
Lars Nordstrand, STYR, § 40
Tord Sundquist, rektor sektor Y, § 40
Birgitta Eriksson, sekreterare
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Solveig Persson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-05-20, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 32-42
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch 

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 98 05 14

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-05-25 anslags nedtagande 1998-06-15 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
Register

§ Sid

32 Förvaltningsrapporter 3

33 Ekonomisk rapport 4

34 Budgetprocessen 1999 5

35 "Prislappar" Jungfruskolan 1-3 6

36 Fördjupad utbildningsplan 7-8

37 Anpassningsåtgärder Rodengymnasiet, Jungfruskolan
och Billborgsskolan 9

38 Hyressättning 10

39 Inackorderingsbidrag för lå 98/99 11

40 Redovisning av turismutbildningen (STYR) 12

41 Delgivningsärenden 13

42 Rapporter 14 

Un § 32 Dnr 98/92 023

Förvaltningsrapporter

Biträdande förvaltningschef

Utbildningschefen meddelar att tjänsten som biträdande förvaltningschef
inom Utbildningsförvaltningen annonserats ut och 12 ansökningar har inkommit inom ansökningstidens utgång den 11 maj. Till intervju den 19 maj har sex personer kallats. 

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

_______


Un § 33 Dnr 97/39 041

Ekonomisk rapport april 98

Föreligger rapport om uppföljning april -98. Enligt utbildningschefen finns balans mellan utgifter och inkomster (riktmärke 33 %). Underlag för eventuella omavvägningar föreligger vid halvårsbokslut i augusti 1998.

Utbildningschefen redogör för rapporten samt budgetprocessen 1999.
Ordföranden, vice ordföranden och utbildningschefen presenterar 
budgeten vid ram- och budgetberedning den 18 maj . 

Au 6/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-05-06, § 45 att med godkännande överlämna rapporten till Servicekontorets ekonomienhet.

Un 14/5 Utbildningschefen redogör för nuvarande budgetläge.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna rapporten till Servicekontorets ekonomi-
enhet.

_________ 

Un § 34 Dnr 98/18 041

Budgetprocessen 1999

Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med budget 99. 
Presidiet kommer att presentera budgeten vid ram- och budgetbered-
ning den 18 maj.

Au 6/5 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 45 behandlat ärendet.

Un 14/5 Diskuterades det av utbildningschefen upprättat PM 1998-05-13.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till presidiet att redovisa förslag i enlighet med utbildnings-
chefens PM med justeringar som ram- och budgetförslag
1999 (drift- och investeringar).

Denna paragraf förklaras omedelbarat justerad.

________


Un § 35 Dnr 98/25 287

"Prislappar " Jungfruskolan 1-3
Utbildningsnämnden har informerat kommunstyrelsen om önskvärd beslutsordning vad avser utbyggnad av Jungfruskolan enligt upp-
rättat PM 980220. Utbildningsnämnden har föreslagit kommun-
styrelsen att uttala sig positivt om en sådan inriktning och att ett brett beslutsunderlag med de tre i PM:et skisserade alternativen blir belysta och försedda med prislappar. Det är önskvärt att beslut tas våren 1998 i Ks om inriktning med syfte att ha en funktionsduglig lösning höstterminen 1999.

Kommunstyrelsen har 1998-03-17 beslutat att i enlighet med arbetsutskottets förslag pröva frågan i samband med att förslag till utbildningsplan och budget 1999 föreligger.

Au 6/5 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 47 behandlat ärendet.

Un 14/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningschefen att uppta förhandlingar med NIHAB 
i syfte att genomföra "snålalternativet" i södra skeppet enligt
upprättade förslag till lokalprogram och som underlag för upprättande
av projektplan samt

att föreslaget alternativ presenteras för kommunledningen den 18 maj som
underlag för beslut om inriktning.

__________ 

Un § 36 Dnr 97/297 612

Fördjupad utbildningsplan

Planen utgör en fördjupning av den politiskt utformade "Utbildningsplan 1996" som kommunfullmäktige fastställde i december 1996. Den ger en samman-
fattande mål- och lägesbeskrivning 1998 och är grund för detaljbeslut inför 1999 och senare. Utbildningsplanen utgår från gällande gymnasie-förordningen och de anvisningar regeringen givit i övrigt främst för vuxenut-
bildningen. Den täcker det som skall ingå i en s k skolplan. Ideérna i "Skola 
2000" är till stora delar genomförda. 

Planen har utarbetats av sex arbetsgrupper ur utbildningsnämnden tillsammans med rektorer m fl och kompletteras av sektorsvisa verksamhets-
planer.

Planerna utgör tillsammans en helhet och är i enlighet med Kf:s beslut 
1997-12-15, § 251 utformade på ett sådant sätt att de ersätter Kf:s beslut
1992-12-21, § 262 och andra beslut som har med långsiktig inriktning att göra.

Diskuterades utbildningschefens förslag till styrande faktorer:

1. Gymnasieutbildning på Rodengymnasiet och Häverögymnasiet samt
Jungfruskolan av ca 1600 elever

2. Interkommunala gymnasiestudier för ca 390 elever (annan kommun,
landsting och friskolor)

3. Kommunal vuxenutbildning (årsstudieplatser) om ca 230 grund- resp. 
250 gymnasieelever, ledd från Billborgsskolan

4. Svenskundervisning för invandrare, kommunalt ansvar för ca 100 elever

5. Statlig finansierad vuxenutbildning för ca 400 elever (årsstudieplatser)

6. Självfinansierad uppdragsutbildning

7. Uppbyggnad av ny högskole- resp. kvalificerad yrkesutbildning för mellan
270 till 370 elever samlade till Jungfruskolan, vid lärcentra och i distans-
undervisning
Un § 36 forts.

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt utbildningschefens förslag.

. IngaBrita Mörch (m) yrkar avslag till punkt 6 (självfinansierad uppdrags-
utbildning) då det ej ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Au 6/5 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 46 behandlat ärendet.

Un 14/5 Yrkanden

Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Moderata samlingspartiet och folkpartiet yrkar avslag till punkt 6 
"Självfinanserad uppdragsutbildning".

Propositionsordning

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Efter upprop finner ordföranden att nämnden beslutar enligt arbets-
utskottets förslag 

att godkänna utbildningschefens förslag till status; planerna tillsammans
ersätter Kf:s beslut från 1992-12-21, § 262,

att godkänna förslag till styrande faktorer samt

att planerna utnyttjas som underlag för detaljbeslut inför 1999 och
senare.

Moderata samlingspartiet och folkpartiet anmäler reservation till förmån för eget förslag.

_________ 

Un § 37 Dnr 98/25 287

Anpassningsåtgärder Rodengymnasiet, Jungfruskolan och
Billborgsskolan

Föreligger av utbildningschefen förslag till anpassningsåtgärder för Rodengymnasiet, Jungfruskolan och Billborgsskolan som ännu inte är ansvarsmässigt lösta.

För Rodengymnasiets del kommer bl a mattransportfrågan till nybyggnationen, G2 användning (södra delen av korridoren), serverrum i "gamla" delen att utredas. 

Beträffande Jungfruskolan kommer bl a mathållningen för gymnasisterna att utredas ytterligare. Resterande delar av gymnasiedelen föreslås att lösas i enlighet med "snålalternativet" (bifogas).

Under våren 98 har lärarrum och vissa elevlokaler iordningställts på Billborgsskolan.

Au 5/6 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 48 behandlat ärendet.

Un 14/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna utbildningschefens rapport om anpassningsåtgärder,

att inarbeta mathållning för Jungfruskolans elever 1999 i budgetprocessen 
samt

att genomföra föreslagna åtgärder för mathållning höstterminen 1998 
(261 000:-) och smärre inköp (42 000:-) med medel ur utbildnings- 
nämndens reserv.

__________ 

Un § 38

Hyressättning

Utbildningschefen redogör för läget för den nuvarande hyressättningen och de framtida mål för att reglera hyror i den nya organisationen. Anders Husman, Tekniska kontoret har fått i uppdrag att presentera ett förslag till ny hyressättning under maj månad.

Au 6/5 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 49 behandlat ärendet.

Un 14/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingarna.

________ 

Un § 39 Dnr 97/35 623

Inackorderingsbidrag för läsåret 98/99

Föreligger av Utbildningsförvaltningen upprättat förslag till inackorderingsbidrag för läsåret 98/99.

Bitr. utbildningschef Erik Jansson föredrar ärendet.

Au 30/4 Arbetsutskottet har 1998-04-30, § 40 behandlat ärendet.

Un 14/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa inackorderingsbidrag för läsåret 98/99 enligt
Utbildningsförvaltningens förslag samt

att fastställa beloppet till 1/30 av basbeloppet.

________ 

Un § 40 Dnr 98/113 

Redovisning av turismutbildningen (STYR)

Skärgårdens Turismyrkesutbildning i Roslagen (STYR) har inbjudits till dagens sammanträde för att presentera utbildningen som är en KY-
utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) "Ledarskap och Företagande inom fackområdet Turism", 80 poäng.

Tord Sundquist, Lars Nordstrand och LiseLotte Jernberg redogör för verksamheten och ekonomin. F n pågår utbildning för tre grupper och i augusti görs intaget till den fjärde gruppen. Första intaget skedde i mars 1997. Eleverna är indelade i basgrupper om 7-9 elever och alla som söker blir kallade till intervju före intagning. Utbildningen finansieras med medel från Utbildningsdepartementet. I ledningsgruppen ingår en representant från kommunen (Tord Sundquist), en elevrepresentant, en person från näringslivet samt en från Mitthögskolan i Östersund.

Ordföranden tackar för utförlig information om verksamheten.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________ 

Un § 41 Dnr 98/27 600

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

________ 

Un § 42


Rapporter

Ordföranden rapporterar att arbetsgruppen för upphandling av SFI (Svenska för invandrare) har träffats och utarbetat ett upphandlingsunderlag 980513 tillsammans med uppköpare Gösta Simmons. Annonsering har gjorts i lokal och rikstäckande tidningar samt i anbudsjournalen. Sista dag för att lämna in anbud är 980612.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

________