Utbildningsnämnden 1998-06-04

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor , Stockholmsvägen 18, Norrtälje
Kl 09.00-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl 09.00-09.45 Norrköpingsmodellen till genomförande av Kunskapslyftet 
presenteras
Kl 10.00-13.15 Nulägesbeskrivning och diskussion om vuxenutbildningen i
Norrtälje kommun
Kl 13.30-16.00 Diskussion om framtida vuxenutbildning; hur finna lämpliga metoder att tillgodose elevers och andra behov
Kl 16.00-16.30 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef 
Erik Jansson, bitr utbildningschef
Birgitta Eriksson, sekr
Utses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-06-18

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 43-44
Brigitta Eriksson 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 1998-06-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-06-18 anslags nedtagande 1998-07-09 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsv. 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

44 Tillsättning av tjänst som biträdande förvaltningschef 3

45 Tack 4 


Un § 43 Dnr 98/92 023

Tillsättning av tjänst som biträdande förvaltningschef

Utbildningschefen informerar om arbetet med tillsättningen av biträdande förvaltningschef vid Utbildningsförvaltningen. Inom ansökningstidens utgång har 12 sökande anmält sig. 6 har kallats till intervjuer. Arbetsutskottet har deltagit vid intervjuerna.

Utbildningschefen förordar Leif Thurhammar till tjänsten.

Au 28/5 Arbetsutskottet har 1998-05-28, § 55 beslutat att förorda Leif Thurhammar till tjänsten som biträdande förvaltningschef vid Utbildningsförvaltningen under förutsättning att löneanspråk m m finner en lösning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottet

att förorda Leif Thurhammar till tjänsten som biträdande förvaltningschef vid
Utbildningsförvaltningen under förutsättning att löneanspråk m m finner en
lösning. 

______________
Un § 45

Tack

Ordföranden tackar avgående sekreteraren för allt arbete under åren och överlämnar blommor från utbildningsnämnden.

Vidare framför ordföranden en hälsning med ett stort tack till alla som arbetar inom utbildningsförvaltningen och önskar alla en trevlig sommar.

_____________